Bài 9 - Nhật Bản

Từ một nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên mạnh mẽ, trờ thành một siêu cường kinh tế, đứng thứ hai trên thế giới. Từ sự phát triển "thần kì " ấy của đất nước "Mặt trời mọc", các quốc gia đang phát triển có thể rút ra nhiều kinh nghiệp cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của mình