Mẫu Hợp đồng làm việ

Căn cứ Quyết định (Thông tư) số: . ngày. tháng .năm. của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ Trường .

Căn cứ Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt danh sách điều động, biệt phái, thuyên chuyển, tiếp nhận và hợp đồng giáo viên, nhân viên các trường tiểu học, THCS, mầm non năm học 2015-2016,

Chúng tôi, một bên là Ông: . , Chức vụ: Hiệu trưởng

Đại diện cho: Trường .

Địa chỉ: . ĐT: .

Và một bên là Ông/Bà: .

Sinh ngày:. tại: .

Trình độ chuyên môn: .

Địa chỉ thường trú: .

Số CMND: cấp ngày: . tại

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 305Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Hợp đồng làm việ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG
Số: /HĐ-.. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng năm 20
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC 
Căn cứ Quyết định (Thông tư) số: ............... ngày...... tháng ......năm........ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ Trường ............................... 
Căn cứ Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt danh sách điều động, biệt phái, thuyên chuyển, tiếp nhận và hợp đồng giáo viên, nhân viên các trường tiểu học, THCS, mầm non năm học 2015-2016, 
Chúng tôi, một bên là Ông:  .............................. , Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện cho: Trường .............................................................................    
Địa chỉ: .............................................................. ĐT: ...........................
Và một bên là Ông/Bà: .
Sinh ngày:....................... tại: ..
Trình độ chuyên môn: ............................................. 
Địa chỉ thường trú: ...................
Số CMND:  cấp ngày: .. tại 
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Loại hợp đồng làm việc: Hợp đồng làm việc có thời hạn 
- Thời gian hợp đồng: Từ ngày 15/8/2015 đến ngày 31/8/2016
- Địa điểm làm việc: Trường 
- Chức danh chuyên môn: ..
- Nhiệm vụ:  .
Điều 2. Chế độ làm việc	
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (theo quy định hiện hành).
- Được trang bị những phương tiện làm việc: Theo quy định hiện hành.
 	Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Luật Viên chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2. Quyền lợi:
- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Luật Viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc: Người ký hợp đồng tự lo.
- Tiền lương: Hưởng .. của Bậc  ; Hệ số lương: 
- Phụ cấp (nếu có): Theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Được trả lương 01 lần vào ngày cuối tháng. 
- Khoản trả ngoài lương: không
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có).
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng): Theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.
- Được hưởng các phúc lợi (nếu có). 
- Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của Pháp luật: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Luật Viên chức.
- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định của pháp luật.
- Những thỏa thuận khác: Không 
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc. 
2. Quyền hạn: 
- Điều hành người ký hợp đồng làm việc hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác ).
- Chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật người ký hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Viên chức.  
Điều 5. Điều khoản thi hành
Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày .. tháng .. năm 20. 
Hợp đồng này làm tại Trường , ngày .. tháng ?? năm 20??.
Người ký hợp đồng
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

Tài liệu đính kèm:

  • docMAU_HOP_DONG_GV.doc