Một số dạng bài ôn thi Toán học Violymbic (dạng 6)

 Tập hợp X={1;2;3;4} có bao nhiêu tập hợp con?

 Cho A là tập hợp các số có chữ số hàng đơn vị là 4, B là tập hợp các số chia hết cho 4. Tìm mối quan hệ giữa A và B.

 Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 100 có chữ số hàng đơn vị là 4 và chia hết cho 4 có số phẩn tử là?

 Số phần tử của tập hợp A={xN| 18x và 6≤x} là?

 Tổng tất cả các phần tử là số chẵn của tập hợp: A={xN|100<><1000}>

 Từ 100 đến 200 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4.

 Tập hợp các chữ cái trong từ " SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6" có bao nhiêu phần tử.

 Tập hợp các chữ cái trong từ "SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6" là?

 Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 13 bằng cách liệt kê các phần tử.

 Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100 có tổng các chữ số bằng 10 gồm bao nhiêu phần tử.

 Tập hợp A có 5 phần tử. Viết các tập hợp con của A có 3 phần tử. Số tập hợp đã viết được là?

 Cho số 8531. Số lớn nhất có thể được tạo thành khi viết thêm chữ số 7 vào giữa các chữ số của số đã cho là?

 Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 100 và chia hết cho 2, B gồm tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 200 và chia hết cho 8. Khi đó, A nhiều hơn B bao nhiêu phần tử.

 

docx 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 16/04/2019 Lượt xem 185Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số dạng bài ôn thi Toán học Violymbic (dạng 6)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIOLYMBIC 6-4
Tập hợp X=1;2;3;4 có bao nhiêu tập hợp con?
Cho A là tập hợp các số có chữ số hàng đơn vị là 4, B là tập hợp các số chia hết cho 4. Tìm mối quan hệ giữa A và B.
Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 100 có chữ số hàng đơn vị là 4 và chia hết cho 4 có số phẩn tử là?
Số phần tử của tập hợp A=x∈N| 18⋮x và 6≤x là? 
Tổng tất cả các phần tử là số chẵn của tập hợp: A=x∈N|100<x<1000 là?
Từ 100 đến 200 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4.
Tập hợp các chữ cái trong từ " SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6" có bao nhiêu phần tử.
Tập hợp các chữ cái trong từ "SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6" là?
Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 13 bằng cách liệt kê các phần tử.
Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100 có tổng các chữ số bằng 10 gồm bao nhiêu phần tử.
Tập hợp A có 5 phần tử. Viết các tập hợp con của A có 3 phần tử. Số tập hợp đã viết được là?
Cho số 8531. Số lớn nhất có thể được tạo thành khi viết thêm chữ số 7 vào giữa các chữ số của số đã cho là?
Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 100 và chia hết cho 2, B gồm tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 200 và chia hết cho 8. Khi đó, A nhiều hơn B bao nhiêu phần tử.
Cho A=a∈N|0<a<10 và B=b∈N|18≤b≤29. Lập các tập hợp gồm 4 phần tử trong đó có 2 phần tử thuộc A và 2 phần tử thuộc B. Số tập hợp viết được là?
Số chục của số tự nhiên abcdef là?
Số tự nhiên lớn nhất có 7 chữ số không chia hết chia hết cho 9 là?
Tính: a) 1050:15-350:5+176 b) 168.168-168.58110 c) VI.XXVII 
 d) 4568-1769-4572-1773 e) 16.17-516.16+11 f) 45.16-1728+45.15 g) 423134.846267-423133423133.846267+423134
h) 4568+3759-4563+3764 i) 456.11+912.3713.74 k) 3920:28:2 l) 864.48-432.96864.48.432
m) 3200:40.2 n) 315+372.3+372+315.726.13+74.14 p) 1978.1979+1980.21+19581980.1979-1978.1979
Tìm x, biết: a) 814-x-305=712 b) x-4300-5250:1050.250=4250 
 c) x-140:35=270 d) 124+118-x=217 e) x:15+42=15+25.8 
 f) x-32:16=48 g) 460+85.4=x+200:4 h) x+40.15=75.12 
 k) 12x-3x+1=937 l) x-6:2-48-24.2:6-3=0 m) 2448:119-x-6=24
Nếu 32.35.37=3n thì n = ?
Viết được 13+23+33+43+53=a2, với a = ?
Cho A=6771.8330 và B=6770.8331. Hãy so sánh A và B.
Tổng của số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số là?
Tổng của hai số bằng 180. Thương của phép chia số lớn cho số bé bằng 5. Tìm hai số ấy.
Tổng của ba số là số lớn nhất có ba chữ số. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 5, dư 3. Số thứ nhất hơn tổng của hai số kia là 7 đơn vị. Ba số ấy theo thứ tự là?
Tổng của số lớn nhất có sáu chữ số và số nhỏ nhất có năm chữ số là?
Tìm tổng ba số tự nhiên liên tiếp trong đó số thứ nhất là a + 1?
Tổng 4 số tự nhiên liền trước mỗi số 2012; 2013; 2014; 2015 có giá trị là?
Tổng tất cả các phần tử là số lẻ của tập hợp B=x∈N|x<100;x⋮5 là?
Tổng của hai số bằng 78293. Số lớn trong hai số đó có chữ số hàng đơn vị là 5, chữ số hàng chục là 1, chữ số hàng trăm là 2. Nếu ta gạch bỏ các chữ số đó đi thì ta được một số bằng số nhỏ. Vậy số nhỏ trong hai số đó là ?
Tích của hai số tự nhiên sẽ thay đổi như thế nào nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất và thêm chữ số 0 vào bên trái số thứ hai?
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng ba lần hiệu của số lớn trừ số bé và bằng một nửa tích của chúng. 
Tìm số tự nhiên a∈N*, biết 200≤a≤400 và khi chia a cho 12, cho 15 và cho 18 đều dư 5.
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chia cho 31 thì dư 28.
Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị.
Chia 80 cho một số ta được số dư là 33. Số chia là?
Chia 126 cho một số ta được số dư là 25. Số chia là ?
Cho hai số lớn hơn 320 có tổng là 836. Chữ số hàng trăm của số thứ nhất là 5, của số thứ hai là 3. Nếu gạch bỏ các chữ số 5 và 3 đó thì sẽ được hai số có hai chữ số mà số này gấp hai lần số kia. Tìm hai số đã cho?
Cho một số tự nhiên có 5 chữ số. Nếu thay chữ số hàng trăm của số đó bởi chữ số 4 thì được một số mới lớn hơn số cũ 300 đơn vị. Vậy chữ số hàng trăm của số ban đầu là?
Cho a, b, c, d là các số tự nhiên liên tiếp viết theo thứ tự giảm dần. Giá trị biểu thức M=2.abcd-dcba là?
Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con , tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 50. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ sẽ nhiều hơn tuổi con một số bằng hai lần tuổi con?
Có 36 viên bi màu đỏ và 48 viên bi màu xanh , bạn Việt muốn chia thành nhiều phần có số bi bằng nhau (ở cả hai màu) mà trong mỗi phần có cả 2 loại bi. Hỏi số phần lớn nhất mà bạn Việt có thể chia là bao nhiêu?
Một lớp học có 24 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Thầy chủ nhiệm muốn chia đều số nam và số nữ vào các tổ. Hỏi thầy có bao nhiêu cách chia tổ?
Một lớp học có 12 học sinh thích môn Toán, 15 học sinh thích môn Văn, 5 học sinh thích cả hai môn và 7 học sinh không thích cả hai môn Toán và Văn. Lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng và điểm D không thuộc đường thẳng đó. Hỏi có thể vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm nói trên?
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và 2 điểm D, E không thuộc đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C. Cứ qua hai trong số năm điểm trên ta vẽ một đường thẳng. Số đường thẳng tạo thành là?
Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Qua 2 điểm vẽ 1 đường thẳng. Số đường thẳng đã vẽ là?
Cho n điểm trong đó có đúng 3 điểm thẳng hàng. Cứ qua hai điểm vẽ một đường thẳng. Vẽ được tất cả 151 đường thẳng. Vậy n = ?
Đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc có ba con đường, đi từ Vĩnh Phúc đến Phú Thọ có năm con đường. Số các con đường đi từ Hà Nội đến Phú Thọ qua Vĩnh Phúc là?

Tài liệu đính kèm:

  • docxVIOLYMBIC_64.docx