Bài 2. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại

I - Sơ lược về bối cảnh lịch sử - Việt Nam được xác định là một trong những cái nói của loài người, có sự phát triển liên tục qua nhiều thế kỉ - Thời đại Hùng Vương với nền văn minh lúa nước đã phản ánh sự phát triển cảu đất nước về kinh tế, quân sự và văn hóa - Xã hội