Bài 27. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1 - Vẽ hình)

I - Quan sát, nhận xét - Mẫu vẽ có 2 đồ vật. Từng mẫu có cách sắp xếp khác nhau - Tuy dáng dáng cảu các vật mẫu khác nhau, nhưng cấu trạo cảu chúng lại có những điểm chung là đều do các hình cơ bản ghép lại. Ví dụ: - Cái lọ: có cổ và miệng lọ là hình chóp cụt và hình trụ, vai là hình chóp cụt, thân là hình trụ