Bài 28. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt)

III - Cách vẽ đậm nhạt - Nhìn mẫu, điều chỉnh lại hình vẽ - Vẽ phác mảng hình đậm nhạt - Vẽ đậm nhạt: diễn tả được đọ sáng tối trên vật mẫu - Hoàn thành bản vẽ