Ngữ Văn 7 Bài 12

Kết quả cần đạt Cảm nhận được tình yêu thiên nhiên gắn liền với lòng yêu nước của Hồ Chí Minh biểu hiện trong hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng riêng. Nắm được thể thơ và những nét đặc sắc nghệ thuật của hai bài thơ. Nắm được khái niệm thành ngữ, ý nghĩa của thành ngữ. Viết tốt bài tập làm văn số 3 theo yêu cầu của bài văn biểu cảm. Biết phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.