Trả bài tập làm văn số 6

Đọc kĩ lời nhận xét của thầy, cô giáo, đọc lại bài viết của mình, lắng nghe sự hướng dẫn sửa chữa của thầy, cô giáo, phát biểu của các bạn. Trong quá trình này, cần suy nghĩ theo các câu hỏi sau : Bài làm của mình đã đảm bảo đầu đủ các yêu cầu về bố cục của một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích chưa ? (theo các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài) Các luận điểm của bài văn có đúng với vấn đề mà đề bài yêu cầu phân tích, trình bày không, đã được sắp xếp, triển khai một cách hệ thống, mạch lạc chưa ?