Phân phối chương trình môn: Sinh học 9 năm học: 2015 – 2016

MEN ĐEN VÀ DI TRUỀN HỌC Câu hỏi 4 trang 7 không yêu cầu trả lời

LAI MỘT TÍNH TRẠNG Câu hỏi 4 trang 10 không yêu hs trả lời

LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (tt)

 Trội không hoàn toàn: không dạy

Câu hỏi 3 trang 13 không yêu cầu hs trả lời

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 667Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn: Sinh học 9 năm học: 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐÀO TẠO SÓC SƠN
Trường THCS Thanh Xuân
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN: SINH HỌC 9
NĂM HỌC: 2015 – 2016
HỌC KÌ I: 19 TUẦN (36 tiết)
Tiết
Bài
Tên bài/nội dung bài dạy
Gảm tải
CHƯƠNG I : CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
1
1
MEN ĐEN VÀ DI TRUỀN HỌC
Câu hỏi 4 trang 7 không yêu cầu trả lời
2
2
LAI MỘT TÍNH TRẠNG
Câu hỏi 4 trang 10 không yêu hs trả lời
3
3
LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (tt) 
Trội không hoàn toàn: không dạy
Câu hỏi 3 trang 13 không yêu cầu hs trả lời
4
4
LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
5
5
LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (tt)
6
6
THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI
7
7
BÀI TẬP CHƯƠNG I
Bài tập 3 trang 22 không yêu cầu hs làm
CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
8
8
NHIỄM SẮC THỂ
9
9
NGUYÊN PHÂN
Câu 1 trang 30 không yêu cầu hs trả lời
10
10
GIẢM PHÂN
Câu hỏi 2 trang 33 không yêu cầu hs trả lời
11
11
PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
12
12
CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH
13
13
DI TRUYỀN LIÊN KẾT
Câu 2, 4 trang 43 không yêu cầu hs trả lời
14
14
THỰC HÀNH: QUAN SÁT HÌNH THÁI 
NHIỄM SẮC THỂ
CHƯƠNG III: AND VÀ GEN
15
15
ADN
Câu hỏi 5, 6 trang 57 không yêu cầu hs trả lời
16
16
ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
17
17
MỐI QUAN HỆ GIŨA GEN VÀ ARN
18
18
PRÔTÊIN
Lệnh ‚ cuối trang 55 không yêu cầu hs trả lời
19
19
MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
Lệnh ‚ trang 58 không yêu cầu hs trả lời
20
20
THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN 
21
BÀI TẬP
22
KIỂM TRA MỘT TIẾT
CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
23
21
ĐỘT BIẾN GEN
24
22
CHỦ ĐỀ 1( 2 Tiết : 24, 25 ): ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ
ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
25
23
ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ
Lệnh ‚ trang 67 không yêu cầu hs trả lời
26
24
ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ (TT)
Sự hình thành thể đa bội: không dạy
27
25
THƯỜNG BIẾN
28
26
THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN
29
27
THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
30
28
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
31
29
BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI
32
ÔN TẬP HỌC KÌ I
33
KIỂM TRA HỌC KÌ I
34
30
DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI
CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC 
35
31
CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
36
32
CÔNG NGHỆ GEN
HỌC KÌ II: 18 tuần 34 tiết
37
34 
THOÁI HÓA DO TỰ PHÂN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN
38
35
ƯU THẾ LAI
39
38
THỰC HÀNH:TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN
40
39
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG
CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
41
41
MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
42
42
CHỦ ĐỀ 2 ( 2 Tiết : 42, 43 ): 
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ VÔ SINH LÊN ĐỜI SÔNG SINH VẬT
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
43
43
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
44
44
ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
45
45
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
46
46
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT (TT)
CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI 
47
47
QUẦN THỂ SINH VẬT
48
48
QUẦN THỂ NGƯỜI 
49
49
QUẦN XÃ SINH VẬT
50
50
HỆ SINH THÁI
51
51
THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI
52
52
THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI (TT)
53
ÔN TẬP
54
KIỂM TRA MỘT TIẾT
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
55
53
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI
 MÔI TRƯỜNG
56
54
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
57
55
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT)
58
56
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
59
57
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG (TT)
CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
60
58
SỰ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
61
59
KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
62
60 
BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SNH THÁI – 
63
61
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
64
62
THƯC HÀNH: VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
65
63
ÔN TẬP HỌC KÌ II
66
ÔN TẬP HỌC KÌ II
67
KIỂM TRA HỌC KÌ II
68
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP
69
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP
70
 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_15_ADN.doc