Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Thế giới sống được tổ chức theo cấp bậc với các đặc tính nổi trội, trong đó tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái là những cấp tổ chức cơ bản. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở và có khả năng tự điều chỉnh. Sự sống không ngừng tiến hóa tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng nhưng lại thống nhất.