Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Học xong bài này, học sinh phải thực hiện được các thí nghiệm: Phát hiện hô hấp của thực vật qua sự thải CO2. Phát hiện hô hấp ở thực vật qua sự hút O2.