Bài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Chuẩn bị được tiêu bản tạm thời tế bào mô cơ vân. Quan sát và vẽ các tế bào trong các tiêu bản đã làm sắn: tế bào niêm mạc miệng (mô biểu bì), mô sụn, mô xương, mô cơ vân, mô cơ trơn. Phân biệt các bộ phận chính của tế bào gồm màng sinh chất, chất tế bào và nhân. Phân biệt được những điểm khác nhau của mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết.