CHƯƠNG II. HỆ QUẢ TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

- Kĩ năng cơ bản sử dụng Microsoft Access; - Bước đầu tạo, cập nhật và khai thác CSDL.