Bài 5. TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH

1. Xác định bài toán là việc xác định các điều kiện ban đầu (thông tin vào - INPUT) và các kết quả cần thu được (thông tin ra- OUTPUT). 2. Giải bài toán trên máy tính nghĩa là đưa ra hữu hạn các thao tác đơn giản (thuật toán) để máy tính thực hiện và cho kết quả. 3. Quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm các bước: xác định bài toán; xây dựng thuật toán; lập chương trình. 4. Thuật toán là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để nhận được kết quả cần tìm từ những điều kiện cho trước.