Bài thực hành 2. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN

1. Kí hiệu của phép toán số học trong Pascal: =, -, *, /, mod và div. 2. Các lệnh thường được dùng để tạm ngừng chương trình: - delay (x) tạm ngừng chương trình trong vong x phần nghìn giây, sau đó tự động tiếp tục chạy. - readln (không có tham số) tạm ngừng chương trình cho đến khi người dùng nhấn phím Enter. 3. Câu lệnh Pascal writeln (:n:m) được dùng để điều khiển cách in các số thực hiện trên màn hình; trong đó giá trị thực là số hay biểu thức số thực và n, m là các số tự nhiên. n là độ rộng (tính bằng số chữ số) được in ra với m là số chứ số thập phân. Lưu ý rằng các kết quả in ra màn hình được căn thẳng lề phải.