§5. Đa thức

1. Đa thức Xét các biểu thức: a) biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng về phía ngoài trên hai cạnh góc vuông x, y của tam giác đó x2 + y2 + 1/2xy b) 3x2 - y2 + 5/3 xy -7x Các biểu thức trên là những ví dụ về đa thức