Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng Công của dòng điện sản ra ở một giai đoạn là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác: A= P.t= U.I.t Lượng điện năng được sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mối số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kilooat giờ: 1kW.h= 3600000J= 3600kJ