Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: - Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I= I1= I2 - Hiệu điện thế giứa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giứa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U= U1= U2 - Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: Rtd= R1+ R2 - Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U1/U2= R1/R2