Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1= 5Ώ. Khi đóng, vôn kế chỉ 6V, ampe kế chỉ 0,5A a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch b) tính điện trở R2 Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1= 10Ώ, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8A a) tính hiệu điện thế Uab của đoạn mạch b) tính điện trở R2