Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán - Lớp 4

PHẦN 1: Trắc nghiệm (5 điểm).

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (1 điểm) Số 85 201 890 được đọc là: M1

 A. Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn chín mươi

 B. Tám mươi lăm triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm chín mươi

 C. Tám triệu năm trăm hai không một nghìn tám trăm chín mươi

 D. Tám nghìn năm trăm hai mươi triệu một nghìn tám trăm chín mươi

Câu 2. (1 điểm) Cho tứ giác MNPQ như hình vẽ, góc vuông thuộc đỉnh nào sau đây? M1

 A. đỉnh M B. đỉnh P C. đỉnh N D. đỉnh Q Câu 3. (1 điểm) 1 tấn 2kg = kg M2

 A. 12 B. 102 C. 10 002 D. 1002

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 312Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán - Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN - LỚP 4 
Năm học: 2017 - 2018
GV ra đề: Lê Thị Hưng
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
 T N
 KQ
T L
TN
KQ
T L
TN 
KQ
T L
TN
 KQ
T L
TN
KQ
T L
Số tự nhiên, dấu hiệu chia hết CHO 2 VÀ 5; bảng đơn vị đo khối lượng. Bảng đơn vị đo thời gian.
Số câu
1
2
1
4
Số điểm
1
2
1
4
Các phép tính với các số tự nhiên.
Số câu
2
2
Số điểm
3
 3
Yếu tố hình học
diện tích và giải toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số 
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1
2
1
2
Tổng
Số câu
2
2
2
1
1
5
3
Số điểm
2
2
3
2
1
5
5
PGD&ĐT: . . . . . . . . . . . . .
TRƯỜNG TH KIÊN THỌ I
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp: 4
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
	Môn: Toán	
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
PHẦN 1: Trắc nghiệm (5 điểm).
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. (1 điểm) Số 85 201 890 được đọc là: M1
 A. Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn chín mươi
 B. Tám mươi lăm triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm chín mươi
 C. Tám triệu năm trăm hai không một nghìn tám trăm chín mươi
 D. Tám nghìn năm trăm hai mươi triệu một nghìn tám trăm chín mươi
Câu 2. (1 điểm) Cho tứ giác MNPQ như hình vẽ, góc vuông thuộc đỉnh nào sau đây?  M1
 A. đỉnh M      B. đỉnh P     C. đỉnh N   D. đỉnh Q Câu 3. (1 điểm) 1 tấn 2kg = kg     M2    
 A. 12     B. 102                           C. 10 002                       D. 1002
Câu 4. (1 điểm) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: M4 
A. 9999                         B. 9876           C. 9875 D. 9870
Câu 5. (1 điểm) 1 giờ 5 phút = phút M2
A. 60 phút	 B . 15phút	 C. 56 phút D. 65 phút
PHẦN 2: Tự luận (5 điểm). 
Câu 6. (2 điểm) Đặt tính rồi tính. M2
a. 176402  +  12856                               b. 49172 - 8526
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 c. 334 × 307                                             d.  512825 : 126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 7: (1 điểm ). Tính bằng cách thuận tiện nhất. M2
 a. 490 x 365 - 390 × 365 b. 2364 + 37 × 2364 + 63 =	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 8: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 327 mét, chiều dài hơn chiều rộng 79 mét. M3
Tính chiều dài, chiều rộng thửa ruộng đó.
Tính diện tích thửa ruộng đó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
PHẦN 1 Trắc nghiệm: (5 điểm) Một câu trả lời đúng được 1 điểm :
Câu 1. Khoanh vào: B (1 điểm). 
Câu 2. Khoanh vào: C (1 điểm).	 
Câu 3. Khoanh vào: D (1 điểm). 
Câu 4. Khoanh vào: D (1 điểm)
Câu 5. Khoanh vào: D (1 điểm)
PHẦN 2 : Tự luận (5 điểm).
Câu 6: (2 điểm). Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được (0,5) điểm.
 a. 189258           b. 40546	c. 102538	d. 4070 (dư 5) 
Câu 7: (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm
a) 490 × 365 - 390 × 365 = 365 × (490 - 390)
 = 365 × 100 
 = 36500
b. 2364 + 37 × 2364 + 63 = 2364 × (37 + 63)
 = 2364 × 100 
 = 236400	
Câu 8: (2 điểm)
a. (1điểm) Mỗi lời giải phép tính đúng được 0,5 điểm
b. Tính được diện tích được 0,75 điểm
Đáp số: (0,25 điểm) a. Chiều dài 203m; Chiều rộng 124m
 b. Diện tích mảnh đất đó là: 25172 (m2)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA CUOI KI I LOP 4_12219827.doc