Giáo án Lịch sử 9 (cả năm)

I Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:

- Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng. Ý nghĩa lịch sử to lớn của việc Đảng ra đời

- Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930.

- Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của phong trào cách mạng1930-1931, với đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh

- Bản chất của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh - chính quyền kiểu mới. Quá trình hồi phục lực lượng cách mạng (1931-1935)

- Những nét chính về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936-1939. Ảnh hưởng của nó đối với p trào cách mạng Việt Nam

- Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh công khai thời kỳ 1936-1939. Ý nghĩa của phong trào

 

doc 99 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ay đổi có lợi cho c mạng: cmạng TQ thành công,...)
	 Tại sao Mĩ lại can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương?
(thay chân Pháp chiếm đóng ĐD)
Hoạt động 2: (20’)
	Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp- Mĩ ở Đông Dương như thế nào? 
(thực hiện kế hoạch Rơ –ve nhằm; ngăn chặn ảnh hưởng cm TQ,tiêu diệt kc của ta)
GV. Sử dụng LĐ phân tích rõ âm mưu của Pháp
	Để thực hiện âm mưu đó, TD Pháp đã làm gì?
(Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường 4, ...)
	 Trước âm mưu của Pháp, Đảng đã có chủ trương như thế nào?Tại sao?
(xuất phát tình hình TG và ĐD thay đổi có lợi cm,địch có âm mưu mới,chứng tỏ thế và lực của ta lớn mạnh: mở chiến dịch biên giới 1950)
HS. Quan sát H. 46 (SGK T.110)
	 Chiến dịch biên giới đã diễn ra như thế nào?
GV.Sử dụng LĐ, tường thuật diễn biến chiến dịch. Khắc hoạ hình ảnh Bác Hồ ra mặt trận trực tiếp chỉ huy chiến dịch và hình ảnh một số chiến sĩ cm: La Văn Cầu – Đông Khê
	Chiến dịch biên giới ta thu được kết quả gì?
(Khai thông 750 km đường bgiới, với 35 vạn dân,...)
	Ý nghĩa của những thắng lợi trong thu đông 1950?
(ta giành quyền chủ động ...)
I. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
- Cách mạng Trung Quốc thắng lợi → thuận lợi cho cách mạng
- Ở Đông Dương:
+ Pháp liên tiếp thất bại → lệ thuộc Mĩ
+ Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
* Âm mưu của Pháp: 
- Thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm:
+ Khoá cửa biên giới Việt – Trung
+ Cô lập căn cứ địa Việt Bắc
- Biện pháp thực hiện:
+ Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường 4
+ Thiết lập hành lang Đông - Tây
+ Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần 2
* Chủ trương của ta:
T6 – 1950, TƯ Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới
* Diễn biến:
- Ngày 18/9/1950, tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê 
- Pháp: ở Cao Bằng rút theo Đường 4, từ Thất Khê → Đông Khê → về xuôi
- Ta chặn đánh địch trên Đường 4 → 2 cách quân Pháp gặp được nhau
- 22/10/1950, Pháp rút khỏi Đường 4
* Kết quả:
- Khai thông 750 km đường biên giới, với 35 vạn dân.
- Chọc thủng.Hàng lang Đông Tây
Þ Kế hoạch Rơ-ve phá sản
Hoạt động 3.(7’)
 	 Sau khi thất bại ở Biên giới, Pháp – Mĩ có âm mưu gì để đảy mạnh chiến xâm lược ĐD?
(giành lại thế chủ động)
	 Để thực hiện âm mưu đó Pháp, Mĩ đã làm gì Em có nhận xét gì về sự cấu kết giữa Pháp – Mĩ?
 (Chặt chẽ, Pháp lệ thuộc vào Mĩ)
II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp
- Pháp âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược
- Mĩ tăng v trợ → Pháp đẩy mạnh ctranh
- Tháng 12/1950, đề ra kế hoạch Đờ Lát-đờ Tát-xi-nhi.
IV. Củng cố bài: (3’)
- Âm mưu của thực dân Pháp - Mĩ sau thất bại ở Biên giới?
- Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950H. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Biên giới 
V. Hướng dẫn học tập: (1’) + Học bài cũ theo câu hỏi SGK
	+ Đọc, soạn tiếp Bài 26 . Bước phát triển mới1953 
E. Rót kinh nghiÖm: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngày soạn: .	 
 Ngày dạy: .
Tiết 34 	
BÀI 26. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỞI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp)
A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Sau chiến thắng Biên giới ta tiếp tục đẩy mạnh công tác hậu phương và đấu tranh để giữ vững quyền chủ động trên chiến trường
2. Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và HCT
3. Kỹ năng: Phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử, sử dụng lược đồ
B. Chuẩn bị:
- GV: L­îc ®å chiÕn dÞchT©y B¾c, Th­îng Lµo
 T­ liÖu lÞch sö vÒ giai ®o¹n, tranh ¶nh minh ho¹
- HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi theo c©u hái trong SGK
 S­u tÇm tµi liÖu vÒ giai ®o¹n lÞch sö.
C. Ph­¬ng ph¸p:
 - Hái ®¸p, Ph©n tÝch, So s¸nh, §¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn lÞch sö,Miªu t¶, KÓ chuyÖn-Th¶o luËn nhãm
D. Tiến trình dạy học
I. Tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
 *C©u hái:
 HS 1:Tr×nh bµy diÕn biÕn chiÕn dÞch Biªn Giíi thu ®«ng trªn l­îc ®å?
 *Yªu cÇu TL:
 HS 1: Tr×nh bµy diÔn biÕn chiÕn dÞch trªn l­îc ®å (GV l­u ý rÌn luyÖn c¸ch tr×nh bµy sù kiÖn trªn l­îc ®å cho häc sinh)
III. Dạy học bài mới: 
Sau chiÕn dÞch Bien Giíi ta ngµy cµng giµnh thÕ chñ ®éng trªn chiÕn tr­êng.§Ó gi÷ v÷ng thÕ chñ ®éng trªn chiÕn tr­êng ®Ó më nh÷ng chiÕn dÞch lín chóng ta cÇn chuÈn bÞ hËu ph­¬ng vÒ mäi mÆt...
Ho¹t ®éng cña thÇy & cña trß
Ghi b¶ng
Hoạt động 1.
 Môc ®Ých ®¹i héi?
- §Ó thóc ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn nhanh chãng ®Õn th¾ng lîi §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®· häp t¹i Chiªm Ho¸ Tuyªn Quang.
 Nªu néi dung c¬ b¶n cña §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai cña §¶ng?
 - B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Hå Chñ TÞch tæng kÕt kinh nghiÖm l·nh ®¹o cña §¶ng
 - NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng VN nhanh chãng ®­a kh¸ng chiÕn th¾ng lîi.
 - B¸o c¸o bµn vÌ c¸ch m¹ng VN do ®ång chÝ Tr­êng Chinh tr×nh bµy: Thùc hiÖn ®ång thêi hai nhiÖm vô lµ ®¸nh ®Õ quèc vµ phong kiÕn
 §¹i héi ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng nµo?
 - QuyÕt ®Þnh cña §¶ng lµ ®­a §¶ng ra ho¹t ®éng c«ng khai lÊy tªn lµ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam.
 - BÇu BCH TW §¶ng do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh lµ chñ tÞch ®¶ng, ång chÝ Tr­êng Chinh lµm Tæng bÝ th­
 - QuyÕt ®Þnh cña §¶ng lµ ®­a §¶ng ra ho¹t ®éng c«ng khai lÊy tªn lµ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam.
 - §èi víi Lµo- Cam-pu-chia thµnh lËp mçi n­íc mét §¶ng riªng ®Ó l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ®i ®Õn th¾ng lîi
GV:Giíi thiÖu h×nh 48
 §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai cña §¶ng cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam?
 - §ã lµ mèc ®¸nh dÊu sù trưởng thµnh cña §¶ng ta trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng
 - Thóc ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn nhanh chãng ®Õn th¾ng lîi.
Hoạt động 2.
	Nêu những sự kiện chính trị diễn ra vào năm 1951, ý nghĩa của các sự kiện đó?
GV.Hướng dẫn học sinh quan sát H 49
	Quan sát H.49, em có nhận xét gì về thành phần tham dự ĐH thống nhất Việt Minh - Liên Việt?
(đủ các giới, các ngành, các đoàn thể...)
	 Sau ĐH toàn quốc lần hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào về KT,VHGD?
(đạt nhiều thành tựu về kinh tế, văn hoá)
HS. Nêu hiểu biết của bản thân về một trong 7 anh hùng chiến sĩ ở ĐH thi đua toàn quốc T5/1951
	Những thành tựu trong xây dựng hậu phương có ý nghĩa như thế nào với thắng lợi KC?
III. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng( 2/ 1951).
1. Néi dung:
- B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Hå Chñ TÞch tæng kÕt kinh nghiÖm l·nh ®¹o cña §¶ng
- NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng VN nhanh chãng ®­a kh¸ng chiÕn th¾ng lîi.
- B¸o c¸o bµn vÌ c¸ch m¹ng VN do ®ång chÝ Tr­êng Chinh tr×nh bµy:Thùc hiÖn ®ång thêi hai nhiÖm vô lµ ®¸nh ®Õ quèc vµ phong kiÕn
- QuyÕt ®Þnh cña §¶ng lµ ®­a §¶ng ra ho¹t ®éng c«ng khai lÊy tªn lµ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam.
- BÇu BCH TW §¶ng do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh lµ chñ tÞch ®¶ng, ång chÝ Tr­êng Chinh lµm Tæng bÝ th­
2. ý nghÜa:
- §ã lµ mèc ®¸nh dÊu sù tr­ëng thµnh cña §¶ng ta trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng
- Thóc ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn nhanh chãng ®Õn th¾ng lîi
IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt
* Chính trị:
- Ngày 3/3/1951,Mặt trận Liên Việt thành lập
- Ngày 11/3/1951. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào ra đời.
* Kinh tế:
- Năm 1952, vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm
- Năm 1953, giảm tô, cải cách ruộng đất
- Tháng 12/1953, thông qua Luật cải cách r đất
- Từ 4/1953 đến 7/1954 thực hiện 5 đợt cải cách ruộng đất ở vùng tự do.
* Văn hoá - giáo dục:
- Giáo dục ngày càng phát triển, số người đi học và h/s các cấp đều tăng
- Ngày 1/5/1952, Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc –tuyên Quang
Hoạt động 3.( Hướng dẫn đọc thêm)
	Sau chiến thắng Biên giới, quân ta tiến công địch ở những đâu? Vì sao?
(vùng rừng núi, trung du, đồng bằng)
	Pháp tập trung lực lương đánh chiếm Hoà Bình nhằm mục đích gì?
(giành lại thế chủ động trên chiến trường BBộ, nối lại hành lang Đông – Tây)
	 Ở mặt trận Hoà Bình quân ta đã tiến đánh địch ra sao?Kết quả chiến dịch?
	 Ta mở chiến dịch Tây Bắc nhằm mục đích gì?
GV. Sử dụng LĐ tường thuật chiến dịch Tây Bắc 
	Vì sao ta lại phối hợp mở chiến dịch Thượng Lào? Kết quả của chiến dịch?
GV. Trình bày chiến dịch Thượng Lào
	Thắng lợi trên mặt trận quân sự của ta trong những năm 1951 – 1953, có ý nghĩa như thế nào?
V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường
- Đông - xuân 1950 – 1951, mở 3 chiến dịch ở trung du và đồng bằng
- Mở các chiến dịch vùng rừng núi:
+ Chiến dịch Hoà Bình (T11/1951 – T2/1952)
+ Chiến dịch Tây Bắc (T10/1952 – T12/1952)
 → giải phóng Nghĩa Lộ, Sơn La.
+ Chiến dịch Thượng Lào (T4/1953) → giải phóng vùng rộng lớn
IV. Củng cố bài:
 Lập bảng niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 -1954 
V. Hướng dẫn học tập: 
	+ Học bài cũ theo câu hỏi SGK
+ Đọc, soạn Bài 27. cuộc kháng chiến toàn quốc.(1953 -1954)
E. Rót kinh nghiÖm: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: .	 
Ngày dạy: .
Tiết 35
BÀI 27. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954)
A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Âm mưu mới của Pháp, Mĩ trong kế hoạch Na-va 
- Chủ trương chiến lược của ta trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954, diễn biến chiến cuộc Đông – Xuân 1953 - 1954
2. Tư tưởng: Bồi dưỡng tinh thần quyết chiến quyết thắng, tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương
3. Kĩ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ,phân tích, đánh giá
B. Chuẩn bị: 
- GV:L­îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 T­ liÖu lÞch sö , tranh ¶nh minh ho¹
- HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi theo c©u hái trong SGK
 S­u tÇm tµi liÖu lÞch sö vÒ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
C.Ph­¬ng ph¸p:
- Hái ®¸p, Ph©n tÝch, So s¸nh, §¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn lÞch sö, Miªu t¶, KÓ chuyÖn-Th¶o luËn nhãm.
D. Tiến trình dạy học
I. Tổ chức lớp: 
II. Kiểm tra bài cũ: C©u hái: B¶ng phô (nối cột a với b)
A
B
1.Th¸ng 6/1950
a.C¸ch m¹ng Trung Quèc thµnh c«ng
2.Th¸ng 2/1951
b.Trung ­¬ng ®¶ng quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch Biªn Giíi
3.Ngµy 1/10/1949
c.KÕ ho¹ch R¬-ve bÞ ph¸ s¶n
4.Ngµy 23/12/1950
d.§¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø II
5.Ngµy 22/10/1950
e.KÕ ho¹ch §ê L¸t ®ê Tat-xi-nhi
6. Th¸ng 12/1950
f.HiÖp ®Þnh phßng thñ chung §«ng D­¬ng
7.Th¸ng 12/1953
g.Thèng nhÊt ViÖt Minh-Liªn ViÖt
8.Th¸ng 11/1951
h.Thµnh lËp “Liªn minh ViÖt –Miªn-Lµo”
9.Ngµy 11/3/1951
i.§Þch më chiÕn dÞch Hoµ B×nh
10.Ngµy 3/3/1951
k.Quèc héi th«ng qua “LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt”
 *Yªu cÇu TL:1:b, 2;d,3:a, 4:j, 5:c, 6:e, 7:k, 8:i, 9:h, 10:g
III. Dạy học bài mới: 
 Tõ 1950 ®Õn 1952 thùc d©n Ph¸p liªn tiÕp thÊt b¹i trªn chiÕn tr­êng. §Ó giµnh thÕ chñ ®éng, xoay chuyÓn côc diÖn chiÕn tranh Ph¸p vµ MÜ ®· thùc hiÖn chiÕn l­îc chiÕn tranh míi víi 1 ©m m­u, mét kÕ ho¹ch míi....
Ho¹t ®éng cña thÇy & cña trß
Ghi b¶ng
Hoạt động 1.
GV. Sau những thất bại liên tiếp, Pháp đã đề ra, thực hiện kế hoạch Nava
	Nêu nội dung, mục đích cảu kế hoạch Na –va?
 (2 bước, xoay chuyển cục diện chiến tranh, kết thúc chiến tranh trong 18 tháng, chuyển bại ® thắng)
	Em có nxét gì về kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ?
(ra đời trong thế thua → khó tránh khỏi thất bại)
	Để thực hiện kế hoạch Na-Va Pháp đã làm gì?
(Tăng 12 tiểu đoàn bộ binh, tăng viên trợ, xây dựng lực lượng cơ động mạnh, tăng ngụy quân)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp Mĩ
- 7/5/1953, Na-va làm Tổng chỉ huy quân Pháp ĐDương → kế hoạch Nava: 
+ Xoay chuyển cục diện chiến tranh
+ Kết thúc chiến tranh trong danh dự
- Nội dung: 
+ Bước 1: Thu đông 1953 - xuân 1954 phòng ngự chiến lược miền Bắc, tiến công chiến lược miền Trung-Nam.
+ Bước 2: Thu đông 1954, thực hiện tiến công chiến lược miền Bắc → kết thúc chiến tranh. 
Hoạt động 2.
GV. Để đối phó với âm mưu của Pháp – Mĩ trong kế hoạch Na-va,Đảng ta đã đề ra kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953 -1954
GV. Giới thiệu H 52 (SGK trang 120)
	Nêu phương hướng chiến lược của ta trong chiến cuộc Đông –Xuân 1953 -1954?
(mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu)
	Để thực hiện phương hướng chiến lược trên quân ta đã làm gì?
(mở 1loạt chiến dịch hầu khắp Đông Dương)
GV. Sử dụng LĐ tường thuật diễn biến chiến cuộc Đông –Xuân 1953 -1954
	Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 -1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-Va như thế nào?
 (Phân tán lực lượng cơ động, lúng túng đối phó một cách bị động)
HS. Xác định các hướng địch phải bị động phân tán trên khắp các chiến trường Đông Dương
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - xuân 1953-1954
- T9/1953, đề ra kế hoạch tác chiến Đông- Xuân 1953 -1954
+ Phương hướng chiến lược: Đánh váo những hướng quan trọng mà địch yếu → phân tán đối phó
+ Phương trâm; “tích cực, chủ động, cơ động linh hoạt”, ‘đánh chắc thắng”
- Đông Xuân 1953 1954, ta mở một loạt chiến dịch tiến công trên nhiều hướng 
+ Chiến dịch Tây Bắc (12/1953) → Na-va tăng quân ĐBP
+ Chiến dịch Trung Lào (12/1953) → Na-va tăng quân Xê-nô 
+ Chiến dịch Thượng Lào (1/1954) → Na-va tăng quân Luông Pha-bang 
+ Chiến dịch Bắc Tây Nguyên (2/1954) → Na-va tăng quân Plây Cu
- Phát triển chiến tranh du kích vùng sau lưng địch.
Þ Kế hoạch Na-va bước đầu phá sán
IV. Củng cố bài:
 	Trình bày những thắng lợi của ta trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954 bằng lược đồ
	Em hãy trình bày chiến dịch Điện Biên Phủ bằng lược đồ?
V. Hướng dẫn học tập: + Học bài cũ theo câu hỏi SGK
	 + Đọc, soạn tiếp Bài 27 theo SGK
E. Rót kinh nghiÖm: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: .	 
Ngày dạy: .
Tiết 36 
BÀI 27. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) (tiếp)
A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Nội dung, ý nghĩa Hiệp định Giơ-ne-vơ (7/1954)
- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
2. Tư tưởng: 
- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
3. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lịch sử
B. Chuẩn bị: 
- GV: L­îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 T­ liÖu lÞch sö , tranh ¶nh minh ho¹
- HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi theo c©u hái trong SGK
 S­u tÇm tµi liÖu lÞch sö vÒ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
C. Ph­¬ng ph¸p:
 - Hái ®¸p, Ph©n tÝch, So s¸nh, §¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn lÞch sö, Miªu t¶, KÓ chuyÖn-Th¶o luËn nhãm
D. Tiến trình dạy học:
I. Tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
 C©u hái: Tr×nh bµy diÔn biÕn , kÕt qu¶ cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ trªn l­îc ®å?
 Yªu cÇu: GV treo l­îc ®å, häc sinh tr×nh bµy
 Gäi häc sinh kh¸c nhËn xÐt b¹n tr¶ lêi
 GV: RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy trªn l­îc ®å cho häc sinh.
III. Dạy học bài mới: 
* Giíi thiÖu bµi:
 Víi chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ ta tiªu diÖt hoµn toµn kÕ ho¹ch Na-va cña ®Þch, lµm thÊt b¹i ©m m­u x©m l­îc cña thùc d©n Ph¸p.Cïng song song víi cuéc ®Êu tranh trªn chiÕn tr­êng, cuéc ®Êu tranh trªn mÆt trËn ngo¹i giao cïng diÕn ra....
Ho¹t ®éng cña thÇy & cña trß
Ghi b¶ng
Hoạt động 1.
HS. Xác định vị trí Điện Biên Phủ tên LĐ	
	 Em có nhận xét về vị trí của Điện Biên Phủ?
(vị trí chiến lược quân trọng đối với Đông Dương)
GV. Giáo dục h/s ý thức bảo vệ di tích cách mạng ĐBP
	Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương?
(huy động lực lượng cơ động mạnh)
GV. Điện Biên Phủ - pháo đài bất khả xâm phạm
	Chủ trương của Đảng,mục tiêu của chiến dịch Điện Biên Phủ?
(tiêu diệt lực lượng địch, mở rộng vùng giải phóng)
GV.Giới thiệu H.55 (SGK trang 124)
GV.Sử dụng lược đồ trống trình bày diễn biến chiến dịch ĐBP 
	 Chiến dịch ĐBP diễn ra qua mấy đợt? Mục tiêu của ta trong từng đợt? 
GV. Tạo biểu tượng về cuộc chiến đấu ác liệt trên các cứ điểm, gương hi sinh của các chiến sĩ cách mạng
Giới thiệu H.56 (SGK trang 124)
	 Chiến dịch ĐBP kết thúc thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?
(chấm dứt ctranh xâm lược của Pháp ở ĐDương)
Hoạt động 2. (§äc thªm hoµn c¶nh, diÔn biÕn. D¹y néi dung, ý nghÜa cña hiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬).
HS. Đọc P.III (SGK trang 125 -126)
	Hội nghị Giơ-ne-vơ được triệu tập trong hoàn cảnh nào?
(k/c của ta giành nhiều thắng lợi, Pháp liên tiếp thất bại)
	Cuộc đấu tranh trên bàn hội nghị đã diễn ra như thế nào?Vì sao?
(diễn ra gay gắt, phức tạp- Pháp, Mĩ ngoan cố)
HS. Đọc nội dung cơ bản của hiệp định Giơ-ne-vơ
	Em có nhận xét gì về nội dung của Hiệp đinh Giơ-ne-vơ? So sánh với nội dung Hiệp định Sơ bộ?
(Việt Nam được công nhận là quốc gia độc lập, ...)
GV. Phân tích để học sinh thấy được bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh ngoại giao từ 1946 đến 1954
	Hiệp định Giơ-ne-vơ có ý nghĩa lịch sử ntn?
Hoạt động 3.
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?
GV. Liên hệ ảnh hưởng thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp đối với ptgpdt ở các nước thuộc địa Pháp ở châu Phi (An-giê-ri)
Hoạt động 4.
 Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?
HS. Dẫn chứng về một số nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 
GV. Giảng về một số nguyên nhân thắng lợi: TQuốc giúp đỡ về vũ khí (24 khẩu pháo), đạn dược (3600 viên đạn pháo 105 - chiếm 38%), lương thực (10,8%)
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954
* Âm mưu của Pháp – Mĩ: Xây dựng ĐBP → tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương
* Chủ trương ta:
 Đầu 12/1953, ta quyết định mở chiến dịch ĐBP → tiêu diệt địch, giải phóng Tây Bắc
* Diễn biến: (13/3 đến ngày 7/5/1954)
+ Đợt 1: tiêu diệt cứ điểm Him Lam - toàn bộ phân khu Bắc
+ Đợt 2: tiêu diệt cứ điểm phía đông khu Trung tâm.
+ Đợt 3: tiêu diệt cứ điểm còn lại ở khu trung tâm , phân khu Nam. → chiến dịch kết thúc (7/5) 
* Kết quả:
- Tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm.
- Loại 16.200 địch, phá huỷ 62 máy bay toàn bộ phương tiện chiến tranh
Þ Kế hoạch Na-va bị phá sản hoàn toàn
 III. Hiệp định Giơ –ne -vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954).
1. Hội nghị Giơ –ne –vơ
- Ngày 8/5/1954, chính thức khai mạc
- Cuộc đáu tranh trên bàn Hội nghị diễn ra gay gắt
2. Hiệp định Giơ-ne-vơ
* Thời gian : 21/7/1954
* Nội dung cơ bản: 
+ Tôn trọng quyền cơ bản Đông Dương
+ Ngừng bắn, lập lại hoà bình ĐD 
+ Thực hiện tập kết, di chuyển quân đội
+ Việt nam thống nhất bằng Tổng tuyển cử T7/1956
* Ý nghĩa:
+ Chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.
+ Văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền cơ bản của Đông Dương.
+ M Bắc hoàn toàn giải phóng →CNXH
IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
1. Ý nghĩa lịch sử
- Kết thúc cuộc ctranh xâm lược và ách thống trị của Pháp đối với Việt Nam
- Miền Bắc h toàn giải phóng → CNXH 
- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, nô dịch của CNĐQ, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa
- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
2. Nguyên nhân thắng lợi
* Chủ quan:
- Đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu HCT
- Hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, Mặt trận dân tộc thống nhất củng cố, mở rộng
- Hậu phương rộng lớn, vững chắc
* Khách quan:
- Liên minh, đoàn kết chiến đấu ĐD 
- Giúp đỡ to lớn Trung Quốc, Liên Xô và lực lượng dân chủ tiến bộ
IV. Củng cố bài:
 	Tại sao lại khẳng định chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ đã quyết định chấm dứt chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương?
	Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954 
V. Hướng dẫn học tập: 	+ Học bài cũ theo câu hỏi SGK
	+ Ôn tập chuẩn bị kiểm tra một tiết
E. Rót kinh nghiÖm: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngµy so¹n : / 
Ngµy gi¶ng : / 
TiÕt 37 
LÞch sö ®Þa ph­¬ng
Môc tiªu cÇn ®¹t: 
- Gióp häc sinh n¾m ®­îc s¬ l­îc kiÕn thøc lÞch sö vÒ t×nh h×nh kinh tÕ Qu¶ng Ninh tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XV.
- Tõ ®ã HS biÕt yªu quÝ, tù hµo vÒ ®Þa ph­¬ng m×nh. Cã tinh thÇn v­¬n lªn, phÊn ®Êu tiÕp nèi x©y dùng truyÒn thèng quª h­¬ng.
ChuÈn bÞ: tµi liÖu tham kh¶o
Ph­¬ng ph¸p: ph¸t vÊn, tl, ph©n tÝch...
TiÕn tr×nh d¹y häc:
æn ®Þnh tæ chøc: kiÓm tra sÜ sè
KTBC: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy & cña trß
Ghi b¶ng
? Thêi k× nµy ®Êt n­íc ta cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt? 
 - §Çu TK X sau khi tù chñ hä Khóc b¾t tay vµo cñng cè nÒn tù chñ, kinh tÕ ®Êt n­íc.
? Kinh tÕ n­íc ta thêi k× nµy chuyÓn biÕn nh­ thÕ nµo?
? Trong thêi k× nµy n­íc ta cã nh÷ng c¶ng nµo næi tiÕng?
 - C¶ng V©n §ån, V¹n Ninh... SÇm uÊt.
Nam H¶i – Lôc Ch©u ®· ®æi thµnh H¶i §«ng.
? Th¸i ®é cña nhµ Lý – TrÇn trong viÖc x©y dùng ®Êt n­íc?
 - Ch¨m lo viÖc cñng cè chÝnh quyÒn, ph¸t triÓn kinh tÕ, khai hoang, lËp Êp
? TiÒm n¨ng , thÕ m¹nh cña khu vùc H¶i §«ng lµ g×?
khai th¸c l©m - thuû s¶n
bu«n b¸n
- lµm muèi
? G / 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_su_9.doc