Giáo án Lớp 1 - Tuần 27 - Trường TH “B” Vĩnh Phú Tây

Tiết 2-3

 TẬP ĐỌC Tiết chương trình: 261-262

 HOA NGỌC LAN

 (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: hoa ngọc lan, dày, lấp ló, ngan ngát, khắp vườn, Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ các dấu câu.

 - Hiểu nội dung bài:Tình cảm yêu mến cây hoa ngọc lan của bạn nhỏ.

 Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)

* Học sinh khá, giỏi gọi đượ tên các loại hoa trong ảnh (SGK).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Tranh trong SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 22 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 561Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 27 - Trường TH “B” Vĩnh Phú Tây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g 2: Cách ứng xử b là phù hợp.
2. Yêu cầu HS thảo luận nhóm bài tập 5 .
Chơi trò chơi ghép các cánh hoa thành “bông hoa cảm ơn” và “ Bông hoa xin lỗi”.
Cho học sinh lựa những cánh hoa có ghi tình huống cần nói cảm ơn và ghép với nhị hoa có ghi từ “ cảm ơn” để làm thành “Bông hoa cảm ơn”. Đồng thời cũng tương tự như vậy làm thành “ Bông hoa xin lỗi”.
Cho các nhóm trình bày nhận xét.
Học sinh nêu yêu cầu và suy nghĩ rồi ghi từ thích hợp vào chỗ chấm.
Gọi học sinh lên bảng làm 
Còn lại làm bài vào vở bài tập.
nhận xét.
Kết luận chung:
-Cần nói cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ việc gì, dù nhỏ.
-Cần nói xin lỗi khi làm phiện người khác.
-Biết cảm ơn xin lỗi là thể hiện tự trọng mình và tôn trọng người khác.
Hôm nay các em học bài gì?
về nhà thực hiện như bài học 
Xem bài học tiếp theo.
Töøng caëp hoïc sinh thaûo luaän,sau ñoù trình baøy keát quaû, boå sung yù kieán.
Töøng caëp hoïc sinh thaûo luaän,sau ñoù trình baøy keát quaû, boå sung yù kieán.
Haõy ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng trong caùc caâu sau:
Noùikhi ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm, giuùp ñôõ.
Noùikhi laøm phieàn ngöôøi khaùc.
HS lieân heä vôùi baûn thaân.
 Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù ba ngaøy 15 thaùng 03 naêm 2011
 Tieát 1 Thể dục Tieát chöông trình :27
(Coù giaùo vieân boä moân daïy)
Tieát 2 Chính taû (taäp cheùp) Tieát chöông trình: 264
 Baøi: Nhaø baø ngoaïi
I. MUÏC TIEÂU:
Nhìn baûng, cheùp laïi baøi Nhaø baø ngoaïi:27 chữ trong khoaûng 10-15 phuùt.
Ñieàn duùng vaàn aêm, aêp; chöõ c,k vaøo choã troáng.
Laøm ñöôïc baøi taäp 2,3(SGK).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 	Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi vieát.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh vieát töø khoù.
Hoaït ñoäng2
Höôùng daãn hoïc sinh vieát baøi chính taû.
Hoaït ñoäng3
Baøi taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Kieåm tra söï chuaån bò vôû chính taû cuûa hoïc sinh.
Cho HS ñieàn chöõ ng hoaëc ngh.
aø voi chuù .eù
Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi:Nhaø baø ngoaïi. Ñieàn vaàn aêm, aêp, chöõ c,k.
Nhaéc laïi
Giaùo vieân ñính baûng phuï coù vieát ñoaïn caàn phaûi taäp cheùp leân baûng lôùp.
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn1
Cho hoïc sinh ñoïc 
Trong baøi coù maáy daáu chaám?
Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caùc töø khoù:
Cho hoïc sinh ñoïc laïi töø khoù.
Nhaän xeùt
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn2.
Höôùng daãn hoïc sinh caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo vôû trang vôû. Vieát luøi vaøo 1 oâ chöõ ñaàu cuûa ñoaïn vaên. Sau daáu chaám phaûi vieát hoa.
Cho hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû chính taû.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
-Giaùo vieân ñoïc laïi baøi cho hoïc sinh soaùt loãi.
Chöõ sai gaïch chaân sau ñoù ghi soá loãi ra leà vôû.
-Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Höôùng daãn caùc em naém vöõng yeâu caàu baøi.
Quan saùt tranh ñieàn vaàn coøn thieáu vaøo choã chaám.
gọi học sinh leân baûng laøm, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc .
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vieát
Coù 3 daáu chaám.
phaân tích caùc töø khoù:
ngoaïi: ng+oai+ .
thoaùng:th+oang+ /
xoaø :x+oa+`
thoaûng:th+oang+ /
2 em ñoåi vôû soaùt loãi
2. Ñieàn vaàn:aêm hoaëc aêp?
N nay, Thaém ñaõ laø hoïc sinh lôùp Moät. Thaém ch hoïc,bieát töï t /cho mình,bieát saép xeáp saùch vôû ngaên n/
3.Ñieàn chöõ: c hay k?
Haùt ñoàng a chôi eùo co.
Nhaø baø ngoaïi
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 3 TOAÙN Tieát chöông trình: 105
 LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU:
Bieát ñoïc, vieát, so saùch caùc soá coù hai chöõ soá; bieát tìm soá lieàn sau cuûa moät soá; bieát phaân tích soá coù hai chöõ soáthaønh toång cuûa soá chuïc vaø soá ñôn vò. 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Que tính chuïc vaø rôøi.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
	Luyeän taäp
Hoaït ñoäng 2
Hoaït ñoäng 3
Cuûng coá, daën doø
Yeâu caàu HS ñeám töø 70 ñeán 99 vaø ngöôïc laïi.
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoâm nay hoïc caùc em baøi: luyeän taäp
1.Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1: Vieát soá:
Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát soá vaøo baûng.
Nhaän xeùt cho HS ñoïc laïi
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2: Vieát (theo maãu):
 M :Soá lieàn sau cuûa 80 laø 81
a.Soá lieàn sau cuûa 23 laø Soá lieàn sau cuûa 70 laø
b.Soá lieàn sau cuûa 84 laø Soá lieàn sau cuûa 98 laø
c.Soá lieàn sau cuûa 54 laø Soá lieàn sau cuûa 69 laø
d.Soá lieàn sau cuûa 39 laø Soá lieàn sau cuûa 40 laø
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 3:
>
<
=
 a.3450 b. 4745 c. 5566
 7882 8182 4433
 7281 9590 	7799
 6262 6163 8822
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 4: Vieát (theo maãu):
a.87 goàm 8chuïc vaø 7 ñôn vò; ta vieát: 87=80+7
b.59 goàmchuïc vaø... ñôn vò; ta vieát: 59=+...
c.20goàmchuïc vaøñôn vò; ta vieát: 20=+
d.99 goàmchuïcvaøñôn vò; ta vieát: 99=+
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì?
Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem baøi hoïc tieáp theo
Nhaän xeùt tieát hoïc
HS ñeám
hoïc sinh vieát soá vaøo baûng.
HS ñoïc laïi
1.Vieát soá:
a.30,13,12,20.
b.77,44,96,69.
c.81,10,99,48.
2.Vieát (theo maãu):
Cho1 hoïc sinh vieát soá treân baûng, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc laïi.
Cho1 hoïc sinh vieát soá treân baûng, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc laïi.
Cho hoïc sinh vieát soá treân 
baûng , coøn laïi laøm baøi vaøo vôû.
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 Taäp vieát Tieát chöông trình : 263
 Baøi: E, EÂ
I. MUÏC TIEÂU:
-Toâ ñöôïc caùc chöõ hoa: E, EÂ
-Vieát ñuùng caùc vaàn: aêm, aêp, Caùc töø ngöõ: chaêm hoïc, khaép vöôøn, kieåu chöõ vieát thöôøng, côõ chöõ theo vôû Taäp vieát1, taäp hai.
*Hoïc sinh khaù gioûi vieát ñieàu neùt, daõn ñuùng khoaûng caùch vaø vieát ñuû soá doøng, soá chöõ quy ñònh trong vôû taäp vieát.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Maãu chöõ vieát
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Höôùng daãn toâ chöõ hoa.
Hoaït ñoäng 2
Höôùng daãn vieát vaàn,töø ngöõ
Hoaït ñoäng 3
Luyeän vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá,daën doø
Goïi hoïc sinh vieát: baøn tay, gaùnh ñôõ.
Nhaän xeùt
Hoâm nay coâ daïy caùc em baøi taäp vieát: E,EÂ
 Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Höôùng daãn hoïc sinh toâ chöõ E,EÂ
Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn, töø ngöõ.
Giaùo vieân giaûi nghóa töø
Cho hoïc sinh neâu chieàu cao cuûa caùc con chöõ
Giaùo vieân vieát leân baûng vaø cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con
Giaùo vieân theo doõi,uoán naén , giuùp ñôõ.
Nhaän xeùt 
Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû luyeän vieát.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
Chaám moät soá baøi cuûa hoïc sinh 
Nhaän xeùt
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì?
Nhaän xeùt 
Veà nhaø caùc em luyeän vieát 
Nhaän xeùt tieát hoïc.	
Hoïc sinh vieát 
hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt toâ chöõ hoa, vaàn,töø ngöõ.
1-2 HS ñoïc caû baøi.
 E Ê 
 ăm ăp 
chăm học khắp v ươn
Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù tö ngaøy 16 thaùng 3 naêm 2011
Tieát 1 AÂM NHAÏC Tieát chöông trình: 27
Tieát 2-3 TẬP ĐỌC Tieát chöông trình : 265-266
 AI DẬY SỚM
 I. MỤC TIÊU
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: dậy sớm, ra vườn, lên đồi, đất trời, chờ đón.
	- Hiểu nội dung bài: Ai dậy sớm mới thấy hết được cảnh đẹp của đất trời.
 Trả lời được câu hỏi tìm hiểu bài trong (SGK).
	Học thuộc lòng it nhất 1 khổ thơ.
II. ĐỒ DUØNG D ẠY H ỌC 
	Tranh trong SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY H ỌC
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu bài
Bài mới
Hoạt động 1
Luyện đọc tiếng, từ ngữ
Hoạt động 2
Luyện đọc câu, đoạn, bài
Hoạt động 3
Ôn vần
Hoạt động 1
Tìm hiểu bài đọc
Hoạt động 2
Luyện nói 
Hoạt động 3
Củng cố, dặn dò
Cho học sinh đọc bài Hoa ngọc lan
Trả lời câu hỏi Hương hoa ngọc lan thơm như thế nào?
Nhận xét, ghi điểm
Hôm nay chúng ta học bài: Ai dậy sớm
GV đọc mẫu cả bài
GV lần lượt gạch chân từng tiếng, từ ngữ: 
dậy sớm, ra vườn, lên đồi, đất trời, chờ đón.
Lần lượt cho HS đọc nối tiếp từng câu, đoạn
Giảng từ: dậy sớm, ra vườn, lên đồi, đất trời, chờ đón.
1. Tìm tiếng trong bài: 
	có vần ươn
 có vần ương
Tiết 2
2. Nói câu chứa tiếng có vần ươn hoặc ương
Cho HS xem tranh, đọc câu mẫu
GV đọc mẫu trong SGK
Hỏi: Khi dậy sớm điều gì chờ đón em.
-ở ngoài vườn?
- trên cánh đồng?
- trên đồi?
Cho HS thi đọc thuộc toàn bài.
Cho học sinh xem tranh, thảo luận, trình bày.
Bức tranh vẽ cảnh gì?
Mẫu:
 Sáng sớm, bạn làm việc gì?
Tôi tập thể dục. Sau đó, đánh răng, rửa mặt
GV động viên, khuyến khích HS nói trọn câu.
Yêu cầu HS đọc thuộc cả bài.
Về nhà học bài, xem trước bàì sau.
Nhận xét giờ học 
Học sinh đọc rồi trả lời câu hỏi.
Hương hoa lan thơm ngan ngát, toả khắp vườn, khắp nhà.
HS đánh vần, đọc
HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
HS đọc toàn bài.
vườn
hương
1-2 HS đọc lại toàn bài
M. Cánh diều bay lượn.
Vườn hoa ngát hương thơm.
HS nói thêm nhiều câu khác nữa
HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh
-hoa ngát hương.
-có vừng đông
-cả đất trời.
HS thảo luận: Hỏi nhau về những việc làm buổi sáng.
 trình bày.
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 TOAÙN Tieát chöông trình:106 
 BAÛNG CAÙC SOÁ TÖØ 1 ÑEÁN 100
I. MUÏC TIEÂU:
 - Nhaän bieát ñöôïc 100 laø soá lieàn sau cuûa 99; ñoïc, vieát, laäp ñöôïc baûngcaùc soá töø 0 ñeán 100; bieát moät soá ñaëc ñieåm caùc soá trong baûng.	
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 - Caùc oâ vuoâng.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Hoaït ñoäng 2
Cuûng coá, daën doø
Yeâu caàu HS ñeám töø 80 ñeán 99 vaø ngöôïc laïi.
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoâm nay hoïc baøi: Baûng caùc soá töø 1 ñeán 100.
 Goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa töøng phaàn.
Soá lieàn sau cuûa 97laø.
Soá lieàn sau cuûa 98laø.
Soá lieàn sau cuûa 99laø.
100 ñoïc laø moät traêm
Goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2:Vieát soá coøn thieáu vaøo oâ troáng trong baûng caùc soátöø 1 ñeán 100:
Höôùng daãn hoïc sinh naém vöõng yeâu caàu baøi roài cho hoïc sinh laøm baøi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
21
23
25
27
29
31
32
34
36
38
40
41
43
45
47
49
51
52
54
56
58
60
61
63
65
67
69
71
74
76
78
80
81
83
15
87
89
91
92
94
96
98
Goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 3: Trong baûng caùc soá töø 1 ñeán 100:
a.Caùc soá coù moät chöõ soálaø:
b.Caùc soá troøn chuïc laø:
c.Soá beù nhaát coù hai chöõ soá laø:.
.
d.Soá lôùn nhaát coù hai chöõ soá laø:
ñ.Caùc soá coù hai chöõ soá gioáng nhau laø:
.
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì ?
Nhaän xeùt tieát hoïc
HS ñeám
	Hoïc sinh leân baûng laøm, coøn laïi laøm baûng con.
Hoïc sinh leân baûng laøm baøi, coøn laïi laøm baøi vaøo vôû.
Ñoïc xuoâi vaø ñoïc ngöôïc laïi.
(thi giöõa caùc toå)
Hoïc sinh leân baûng laøm baøi, coøn laïi laøm baøi vaøo vôû.
Ñoïc xuoâi vaø ñoïc ngöôïc laïi.
Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 3 naêm 2011
Tieát 1 Chính taû Tieát chöông trình: 267
 Baøi: Caâu ñoá
I. MUÏC TIEÂU:
Nhìn baûng, cheùp laïi ñuùng baøi Caâu ñoá veà con ong: 16 chöõ trong khoaûng 8 ñeán 10 phuùt.
Ñieàn ñuùng chöõ ch, tr, v, d, hoaëc gi vaøo choã troáng.
Laøm ñöôïc baøi taäp( 2)a
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 	Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi vieát.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh vieát töø khoù.
Hoaït ñoäng2
Höôùng daãn hoïc sinh vieát baøi chính taû.
Hoaït ñoäng3
Baøi taäp
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø
Kieåm tra söï chuaån bò vôû chính taû cuûa hoïc sinh.
Cho HS ñieàn chöõ c hoaëc k?
haùt ñoàng a chôi eùo co
Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi:aøau ñoá.
Ñieàn chöõ ch, tr, v, d, hoaëc gi vaøo choã troáng.
Nhaéc laïi
Giaùo vieân ñính baûng phuï coù vieát ñoaïn caàn phaûi taäp cheùp leân baûng lôùp.
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn1
Cho hoïc sinh ñoïc 
Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caùc töø khoù:
Cho hoïc sinh ñoïc laïi töø khoù.
Nhaän xeùt
Giaùo vieân ñoïc maãu laàn2.
Höôùng daãn hoïc sinh caùch ngoài vieát, caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñeà baøi vaøo vôû trang vôû. Thuïc vaøo 3oâ,chöõ caùi ñaàu vieát hoa. 
Cho hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû chính taû.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
-Giaùo vieân ñoïc laïi baøi cho hoïc sinh soaùt loãi.
Chöõ sai gaïch chaân sau ñoù ghi soá loãi ra leà vôû.
-Chaám moät soá vôû vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
Höôùng daãn caùc em naém vöõng yeâu caàu baøi.
Quan saùt tranh ñieàn vaàn coøn thieáu vaøo choã chaám.
gọi học sinh leân baûng laøm, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con.
Nhaän xeùt cho hoïc sinh ñoïc .
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vieát
phaân tích caùc töø khoù:
tí: t+i+/
suoát: s + uoât + /
khaép:kh +aêp+/
hoa: h+oa
HS vieát baøi
2 em ñoåi vôû soaùt loãi
2. Ñieàn chöõ: 
 a. tr hay ch?
Thi aïy anh boùng
Caâu ñoá
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 2 keå chuyeän Tieát chöông trình: 268
 Baøi: Trí khoân
I. MUÏC TIEÂU:
 Keå laïi moät ñoaïn caâu chuyeän döïa theo tranh vaø gôïi yù döôùi tranh.
 Hieåu noäi dung cuûa caâu chuyeän: Trí khoân cuûa con ngöôøi giuùp con ngöôøi laøm chuû ñöôïc muoân loaøi.
* HS kha gioûi keå ñöôïc 2-3 ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 Tranh 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng1
Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän
Hoaït ñoäng2
Höôùng daãn hoïc sinh theo vai
Hoaït ñoäng 3
Cuûng coá, daën doø
Kieåm tra vôû cuûa hoïc sinh
Nhaän xeùt
Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi: trí khoân
Nhaéc laïi
Giaùo vieân keå caâu chuyeän laàn 1
Giaùo vieân keå caâu chuyeän laàn 2,3 keát hôïp tranh minh hoaï.
Giaùo vieân ñöa tranh leân vaø hoûi gôïi yù ñeå hoïc sinh keå chuyeän
Tranh 1:Hoå nhìn thaáy gì?
Tranh 2:Hoå vaø traâu noùi gì vôùi nhau?
Tranh 3: Hoå vaø ngöôøi noùi gì vôùi nhau?
Tranh 4: Caâu chuyeän keát thuùc theá naøo?
Nhaän xeùt
Höôùng daõn hoïc sinh phaân vai keå toaøn boä caâu chuyeän: moãi nhoùm 4 baïn: Hoå, Traâu, ngöôøi noâng daân, ngöôøi daãn chuyeän.
Höôùng daãn hoïc sinh neâu yù nghóa caâu chuyeän:Trí khoân cuûa con ngöôøi giuùp con ngöôøi laøm chuû ñöôïc muoân loaøi.
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? 
Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp vaøo vôû.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
hoïc sinh nghe vaø quan saùt.
Baùc noâng daânñang caøy ruoäng
Naøy, traâu kia!anh to lôùn nhö theá sau chòu keùo caøy cho ngöôøi.
Ngöôøi kia trí khoân ñaâu cho ta xem.
Hoå bò ngöôøi ñoát.
Cho hoïc sinh keå töøng tranh
Hoïc sinh khaù keå 4 tranh
hoïc sinh phaân vai keå toaøn boä caâu chuyeän: moãi nhoùm 4 baïn: Hoå, Traâu, ngöôøi noâng daân, ngöôøi daãn chuyeän.
Trí khoân
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 3 TOAÙN Tieát chöông trình: 107
LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU:
 - Vieát caùc soá coù hai chöõ soá, vieát ñöôïc soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa moäy soá; so saùnh caùc soá, thöù töï soá.	
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Que tính chuïc vaø rôøi.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
luyeän taäp
Hoaït ñoäng 2
Hoaït ñoäng 3
Cuûng coá, daën doø
Yeâu caàu HS ñeám töø 1 ñeán100 vaø ngöôïc laïi.
Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoâm nay hoïc baøi luyeän taäp
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1: Vieát soá
Ba möôi laêm, chín möôi, chín möôi chín, naêm möôi taùm, taùm nöôi laêm, hai möôi moát, baûy möôi moá, saùu möôi saùu, moät traêm.
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2:Vieát soá
a.Soá lieàn tröôùc cuûa 62 laø.. Soá lieàn tröôùc cuûa 61 laø..
 Soá lieàn tröôùc cuûa 80 laø.. Soá lieàn tröôùc cuûa 79 laø..
Soá lieàn tröôùc cuûa 99 laø.. Soá lieàn tröôùc cuûa 100 laø
b.Soá lieàn sau cuûa 20 laø.. Soá lieàn sau cuûa 38laø..
Soá lieàn sau cuûa 75 laø.. Soá lieàn sau cuûa 99 laø..
c.
Soá lieàn tröôùc
Soá ñaõ bieát
Soá lieàn sau
44
45
46
69
99
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 3: Vieát caùc soá
Töø 50 ñeán 60:..
Töø 85 ñeán 100:
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì?
Veà nhaø caùc em hoïc baøi.
Xem baøi hoïc tieáp theo.
Nhaän xeùt tieát hoïc
HS ñeám
Hoïc sinh leân baûng laøm,coøn laïi laøm baûng.
Hoïc sinh leân baûng laøm,coøn laïi laøm baûng phaàn a,b.
Coøn phaàn c laøm baøi vaøo vôû.
Cho hoïc sinh leân baûng laøm baøi, coøn laïi laøm baøi vaøo baûng con vaø ñoïc 
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 Taäp vieát Tieát chöông trình : 263
 Baøi: G
I. MUÏC TIEÂU:
-Toâ ñöôïc caùc chöõ hoa: G.
-Vieát ñuùng caùc vaàn:öôn, öông; Caùc töø ngöõ: vöôøn hoa, höông ngaùt, kieåu chöõ vieát thöôøng, côõ chöõ theo vôû Taäp vieát1, taäp hai.
*Hoïc sinh khaù gioûi vieát ñieàu neùt, daõn ñuùng khoaûng caùch vaø vieát ñuû soá doøng, soá chöõ quy ñònh trong vôû taäp vieát.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Maãu chöõ vieát
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ:
Giôùi thieäu baøi 
Baøi môùi
Hoaït ñoäng 1
Höôùng daãn toâ chöõ hoa.
Hoaït ñoäng 2
Höôùng daãn vieát vaàn,töø ngöõ
Hoaït ñoäng 3
Luyeän vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá,daën doø
Goïi hoïc sinh vieát: baøn tay, gaùnh ñôõ.
Nhaän xeùt
Hoâm nay coâ daïy caùc em baøi taäp vieát: G
 Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Höôùng daãn hoïc sinh toâ chöõ G
Giaùo vieân ñöa ra maãu chöõ cho hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn, töø ngöõ.
Giaùo vieân giaûi nghóa töø
Cho hoïc sinh neâu chieàu cao cuûa caùc con chöõ
Giaùo vieân vieát leân baûng vaø cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con
Giaùo vieân theo doõi,uoán naén , giuùp ñôõ.
Nhaän xeùt 
Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo vôû luyeän vieát.
Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ.
Chaám moät soá baøi cuûa hoïc sinh 
Nhaän xeùt
Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì?
Nhaän xeùt 
Veà nhaø caùc em luyeän vieát	theâm 
Nhaän xeùt tieát hoïc.	
Hoïc sinh vieát 
hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt toâ chöõ hoa, vaàn,töø ngöõ.
1-2 HS ñoïc caû baøi.
 G 
 ươn ương 
 vườn hoa ngát hương
Ruùt kinh nghieäm:	
Tieát 4 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI Tieát chöông trình: 27
 CON MEØO
I. MUÏC TIEÂU:
	Neâu ích lôïi cuûa vieäc nuoâi meøo.
Chæ ñöôïc caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa con meøo hình veõ hay vaät thaät.
	* Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm giuùp saên moài toát nhö: maét tinh; tai, muõi thính; raêng saéc; moùng vuoát nhoïn; chaân coù ñeäm thòt ñi raát eâm.	
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	Tranh trong SGK
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ
Giôùi thieäu baøi 
Hoaït ñoäng 1
Làm việc với SGK
Hoaït ñoäng 2
Trò chơi 
Hoaït ñoäng 4
Cuûng coá, daën doø 
Tuaàn tröôùc hoïc baøi gì? 
Kể một số bộ phận của con gà?
Khi ăn thịt gà, trứng gà có ích gì?
Nhận xét
Hôm nay chúng ta hoc bài con mèo.
Con mèo trong hình thứ nhất trang 56 là con mèo có bộ lông màu gì?
- Con mèo thứ hai trong trang 57, có bộ lông màu gì?
- Hãy chỉ và nói tên các bộ phận của con mèo.
- người ta nuôi mèo để làm gì?
- đặc điểm giúp mèo săn mồi ?
- mèo di chuyển như thế nào?
- Nó có bay được không?
Em có trêu trọc mèo không?
Mèo ăn gìvà chăm sóc nó như thế nào? 
Kết luận:
 Cho HS đóng vai bắt chước tiếng kêu của mèo và một số hoạt động của con mèo,
Người ta nuôi mèo để làm gì?
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS nghe, quan sát và trảlời.
Meøo coù ñaàu, mình, ñuoâi vaø boán chaân.
Laøm vieäc theo caëp
HS traû lôøi
 Ruùt kinh nghieäm:	
Thöù saùu ngaøy 18 thaùng 03 naêm 2011
Tiết 1-2 TẬP ĐỌC Tiết chương trình: 269-270
 Mưu chú Sẻ
(Tiết 1)
I. MUC TIÊU:
 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: chộp được, hoảng lắm,nén sợ, lễ phép, Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ các dấu câu.
 - Hiểu nội dung bài:Su thông minh, nhanh trí của Sẻ đã khiến chú có thể tự cứu mình thoát nạn.
	Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)
II. ĐOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
	Tranh trong SGK
III. HOẠT ĐỘNG D ẠY H ỌC
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu bài
Bài mới
Hoạt động 1
Luyện đọc tiếng, từ ngữ
Hoạt động 2
Luyện đọc câu, đoạn, bài
Hoạt động 3
Ôn vần
Hoạt động 1
Tìm hiểu bài đọc
Hoạt động 2
Luyện nói 
Hoạt động 3
Củng cố, dặn dò
Cho học sinh đọc bài Ai dạy sớm
Trả lời câu hỏi: Khi dạy sớm, điều gì chờ đón em:
ở ngoài vườn?
trên cánh đồng?
trên đồi?
Nhận xét, ghi điểm
Hôm nay chúng ta học bài Mưu chú Sẻ
GV đọc mẫu cả bài
GV lần lượt gạch chân từng tiếng, từ ngữ:chộp được, hoảng lắm,nén sợ, lễ phép, 
 Lần lượt cho HS đọc nối tiếp từng câu, đoạn
Giảng từ: hoảng lắm, nén sợ, lễ phép, sạch sẽ.
1. Tìm tiếng trong bài có vần uôn
 Tiết 2
2. Tìm tiếng ngoài bài:
- có vần uôn:
- có vần uông
3. Nói câu chứa tiếng có vần uôn hoặc uông.
GV đọc mẫu trong SGK
Học sinh đọc đoạn nối tiếp
1. Khi Sẻ bị Mèo chộp được,Sẻ đã nói gì vời Mèo?
Chọn ý trả lời đúng:
a.Hãy thả tôi ra!
b.Sao anh không rửa mặt?
c.đừng ăn thịt tôi!
2. Sẻ làm gì khi Mèo dặt nó xuống đất?
- Hiểu nội dung bài:Sụ thông minh, nhanh trí của Sẻ đã khiến chú có thể tự cứu mình thoát nạn.
Cho HS thi đọc diễn cảm toàn bài văn.
Cho học sinh xem tranh, thảo luận, trình bày.
Cho học sinh xếp các ô chũ thành câu nói đúng về chú sẻ trong bài.
GV động viên, khuyến khích HS xếp đúng 
Yêu cầu HS đọc lại cả bài.
về nhà học bài, xem trước bà “Mẹ và cô”
Nhận xét giờ học 
Học sinh đọc rồi trả lời câu hỏi.
HS đánh vần, đọc
HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
HS đọc toàn bài.
muộn
1-2 HS đọc lại toàn bài
M. chuồn chuồn
buồng chuối.
Bé đưa 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 27 Lop 1_12257850.doc