Giáo án Lớp 5 - Tuần 26 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn

Toán

NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ

I/ MUÏC TIEÂU :

Giuùp HS bieát :

+Thöïc hieän caùc pheùp nhaân soá ño thôøi gian vôùi moät soá.

+Vaän duïng ñeå giaûi moät soá baøi toaùn coù noäi dung thöïc teá.

+ HSKT: Làm bài theo yêu cầu của GV

II/ CHUAÅN BÒ :Baûng phuï , SGK , SGV

III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAY-HOC :

 

doc 23 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 26 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 caùc teân rieâng vaø giaûi thích caùch vieát teân rieâng ñoù .
-GV cho HS baûng laøm treân 2 töø giaáy khoå to .
-GV nhaän xeùt, söûa chöõa.
-GV keát luaän baèng caùch vieát laïi caùc teân rieâng ñoù. 
4/Cuûng coá daën doø : 
-Nhaän xeùt tieát hoïc bieåu döông HS hoïc toát .
-Veà nhaø ghi nhôù quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa nöôùc ngoaøi .
-Chuaån bò Nhôù – vieát : “Cöûa soâng”
- 2 HS leân baûng vieát : Ñaùc – uyn, Pax – tô, A – ñam, Saùc - lô, Nöõ Oa, AÁn Ñoä .( caû lôùp vieát nhaùp)
-HS laéng nghe.
-HS theo doõi SGK vaø laéng nghe.
-HS phaùt bieåu: Baøi chính taû giaûi thích ra ñôøi cuûa Ngaøy Quoác teá Lao ñoäng 
-HS vieát töø khoù treân giaáy nhaùp.
-HS vieát baøi chính taû.
-HS soaùt loãi.
-2 HS ngoài gaàn nhau ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chaám.
-HS laéng nghe.
-HS ñoïc quy taéc vieát hoa.
-HS laáy VD minh hoaï.
-1 HS neâu yeâu caàu, caû lôùp ñoïc thaàm SGK.
-HS laøm vaøo vôû.
-HS neâu mieäng caùc teân rieâng vaø caùch vieát hoa.
-Ñoïc thaàm baøi vaên vaø duøng buùt chì gaïch döôùc caùc teân rieâng vaø giaûi thích caùch vieát teân rieâng ñoù.
-HS leân laøm BT, caû lôùp theo doõi treân baûng.
-HS laéng nghe.
-HS laéng nghe.
----------------------------------------------------------------------
 Thứ ba ngay 10 tháng 2 năm 2015
TOAÙN -TIEÁT 127:
CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ
I/ MUÏC TIEÂU :
- Bieát caùch thöïc hieän pheùp chia soá ño thôøi gian cho moät soá.
- Vaän duïng ñeå giaûi moät soá baøi toaùn coù noäi dung thöïc teá.
- HSKT: Làm các phép tính: 2giờ + 2 giờ=?; 3giờ + 2 giờ =?
II/ CHUAÅN BÒ: Baûng phuï, SGK, SGV, phieáu baøi taäp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAY-HOC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1/OÅn ñònh toå chöùc :
2/Kieåm tra baøi cuõ :
-HS neâu caùch nhaân soá ño thôøi gian vôùi moät soá töï nhieân vaø thöïc hieän pheùp tính : 
3 giôø 24 phuùt x 6 =
-GV nhaän xeùt 
3/Baøi môùi : 
a)Giôùi thieäu baøi: Chia moät soá ño thôøi gian cho moät soá
b)Hình thaønh kó naêng chia soá ño thôøi gian cho moät soá 
Ví duï 1 :
-Cho HS ñoïc vaø neâu pheùp tính töông öùng
-Cho HS thaûo luaän caùch ñaët tính vaø thöïc hieän 
-Gv nhaän xeùt 
Ví duï 2:
-GV cho Hs ñoïc vaø neâu pheùp tính töông öùng
-Gv cho HS ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính chia treân baûng 
-Gv cho HS thaûo luaän nhaän xeùt neâu caùch thöïc hieän 
-GV cho HS neâu nhaän xeùt:
Khi chia soá ño thôøi gian cho moät soá, ta thöïc hieän pheùp chia töøng soáño theo töøng ñôn vò cho soá chia . Neáu phaàn dö khaùc khoâng thì ta chuyeån ñoåi sang ñôn vò haøng nhoû hôn lieàn keà roài chia tieáp.
Luyeän taäp: 
FBaøi 1:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-Goïi 4 HS leân baûng laøm ( laøm trong phieáu baøi taäp Baøi a,b HS trung bình, yeáu : c,d HS khaù gioûi 
-Gv nhaän xeùt, söûa chöõa 
FBaøi 2:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-Neâu caùch giaûi vaø töï giaûi baøi toaùn 
-Gv nhaän xeùt, söûa chöõa 
4/Cuûng coá : HS neâu caùch thöïc hieän chia soá ño thôøi gian cho moät soá 
 5/ Daên doø :Veà nhaø hoaøn chænh caùc baøi taäp ñaõ laøm vaøo vôû 
Chuaån bò : Luyeän taäp 
-HS haùt.
-HS neâu 
- HS nghe.
42 phuùt 32 giaây : 3 = ?
Vaäy 42 phuùt 30 giaây : 3 = 14 phuùt 10 giaây 
7giôø 40 phuùt : 4 = ?
Soá ño ñônvò giôø khoâng chiaheát vaø coøn dö 3 giôø 
Ñoåi 3 giôø ra phuùt vaø coäng vôùi 40 phuùt vaø chia tieáp 
-HS neâu – HS nhaän xeùt 
-Tính:
 24 phuùt 12 giaây : 4 = 6 giôø 3 giaây 
35 giôø 40 phuùt : 5 =7 giôø 8 phuùt 
10 giôø 48 phuùt : 9 =1 giôø 12 phuùt 
18 ,6 phuùt : 6 = 3,1 phuùt 
HS kieåm tra caëp ñoâi 
Giaûi:
Thôøi gian ngöôøi thôï laøm 3 duïng cuï 
12giôø -7 giôø 30 phuùt = 4 giôø 30 phuùt 
Trung bình laøm moät duïng cuï heát soáthôøi gian : 
4 giôø 30 phuùt : 3 = 1 giôø 30 phuùt 
KEÅ CHUYEÄN 
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 
Ñeà baøi :Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ nghe hay em ñaõ ñoïc veà truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam.
I/MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU:
- Keå laïi ñöôïc caâu truyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam.
- Hieåu noäi dung chính cuûa caâu chuyeän.
- HSKT: Trật tự và lắng nghe
II / ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
GV vaø HS: Saùch, baùo, truyeän vieát veà truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam.
III/CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa GV 
Hoaït ñoäng cuûa HS 
A/Kieåm tra baøi cuõ : 
 -Hai HS tieáp noái nhau keå laïi caâu chuyeän “Vì muoân daân” vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän.
-Gv nhaän xeùt.
B/Baøi môùi :
 1/Giôùi thieäu baøi :Trong tieát KC hoâm nay, caùc em seõ töï keå nhöõng chuyeän mình ñaõ nghe ,ñaõ ñoïc veà truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam.
2/Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi:
-Cho 1 Hs ñoïc ñeà baøi.
-Hoûi : Neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
-GV gaïch döôùi nhöõng chöõ :Keå 1 caâu chuyeän em ñaõ nghe, ñaõ ñoïc, truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát .
-4 HS tieáp noái nhau ñoïc caùc gôïi yù 1, 2, 3, 4 SGK.
-GV löu yù HS :Choïn ñuùng 1 caâu chuyeän em ñaõ ñoïc hoaëc ñaõ nghe ai ñoù keå ôû ngoaøi nhaø tröôøng. Moät soá truyeän ñöôïc neâu trong gôïi yù 1 laø nhöõng truyeän ñaõ hoïc trong SGK, chæ laø gôïi yù ñeå caùc em hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
-Cho 1 soá HS neâu caâu chuyeän maø mình seõ keå 
3/HS thöïc haønh keå chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän:
-Cho HS keå chuyeän theo nhoùm ñoâi, cuøng thaûo luaän veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän.
-Cho HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp.
-GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông nhöõng HS keå hay, neâu ñuùng yù nghóa caâu chuyeän. 
4/Cuûng coá daën doø: 
Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän vöøa keå ôû lôùp cho ngöôøi thaân. Ñoïc tröôùc ñeà baøi vaø gôïi yù cuûa tieát keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia tuaàn 27.
-2 HS keå laïi caâu chuyeän vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän .
-HS laéng nghe.
-HS ñoïc ñeà baøi.
-HS neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
-HS laéng nghe, theo doõi treân baûng 
-4 HS tieáp noái nhau ñoïc caùc gôïi yù 1, 2, 3, 4
-HS laéng nghe .
-Laàn löôït HS neâu caâu chuyeän keå.
-Trong nhoùm keå chuyeän cho nhau nghe vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän.
-Ñaïi dieän nhoùm thi keå chuyeän.
-Lôùp nhaän xeùt bình choïn.
-HS laéng nghe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Thứ tư ngay 11 tháng 2 năm 2015
TAÄP ÑOÏC:
HỘI THỔI CƠM THI Ở LÀNG ĐỒNG VÂN
I.MUÏC TIEÂU:
 - Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên vaên phuø hôïp vôùi noäi dung mieâu taû. 
 - Hieåu ND vaø yù nghóa : Leã hoäi thoåi côm thi ôû Ñoàng Vaân laø neùt ñeïp vaên hoaù cuûa daân toäc. (Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK).
- HSKT: Luyện đọc 2 câu đầu của bài tập đọc
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:Tranh aûnh minh hoaï baøi hoïc.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
A. OÅn ñònh toå chöùc:
B. Kieåm tra :- Kieåm tra 2HS.
C.Baøi môùi :
1.Giôùi thieäu baøi : Neâu muïc tieâu baøi hoïc .
2.Höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu baøi :
a/ Luyeän ñoïc :
-GV Höôùng daãn HS ñoïc.
-Chia ñoaïn :4 ñoaïn ( xem moãi laàn xuoáng doøng laø moät ñoaïn ).
-Löu yù caùc töø khoù :traåy quaân, döùt, thoaên thoaét, voùt ,giaõ thoùc 
-Gv ñoïc maãu toaøn baøi.
b/ Tìm hieåu baøi:
Ñoaïn 1 :
H:Hoäi thoåi côm thi ôû Ñoàng Vaân baét nguoàn töø ñaâu ? 
Giaûi nghóa töø :hoäi, traåy quaân.
YÙ 1:Nguoàn goác cuûa hoäi thi.
Ñoaïn 2 : 
H:Keå laïi vieäc laáy löûa tröôùc khi naáu côm.
Giaûi nghóa töø :nhanh nhö soùc, boùng nhaãy.
YÙ 2:Vieäc laáy löûa.
Ñoaïn 3:
H:Tìm nhöõng chi tieát cho haáy nhöõng ngöôøi tham gia phoái hôïp raát nhòp nhaøng, kheùo, leùo.
Giaûi nghóa töø :uoán löôïn.
YÙ 3:Söï phoái hôïp trong khi thi.
Ñoaïn 4:
H: Taïi sao noùi vieäc giaät giaûi trong cuoäc thi laø nieàm töï haøo khoù coù gì saùnh noåi ñoái vôùi daân laøng ? 
c/Ñoïc dieãn caûm :
-GV Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm nhö muïc I
-GV Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm ñoaïn 2 :"Hoäi thi baét ñaàu baèng thoåi côm ". Chuù yù nhaán maïnh : Laáy löûa, nhanh nhö soùc, thoaên thoaét, boâi môõ boùng nhaãy, leo leân, tuït xuoáng, laïi leo leân, chaâm, ngoïn löûa, moãi ngöôøi moät vieäc, voùt ñuõa boâng, giaõ thoùc, daàn saøng, laáy nöôùc, thoåi côm .
-Höôùng daãn HS thi ñoïc dieãn caûm.
C/Cuûng coá,daën doø :
Neâu noäi dung baøi + ghi baûng 
Chuaån bò baøi" Tranh laøng Hoà "
- HS haùt.
-Hs ñoïc noái tieáp hau baøi : Nghóa thaày troø, traû lôøi caâu hoûi.
-HS laéng nghe.
-1HS ñoïc toaøn baøi.
-HS ñoïc thaønh tieáng noái tieáp.
-Ñoïc chuù giaûi + Giaûi nghóa töø :
-HS laéng nghe.
-1HS ñoïc ñoaïn + caâu hoûi 
-Töø caùc cuoäc traåy quaân ñaùnh giaëc cuûa ngöôøi Vieät coå .. 
-1HS ñoïc löôùt + caâu hoûi.
....moät vieäc laøm khoù khaên, thöû thaùch söï kheùo leùo cuûa ngöôøi thi.
-1HS ñoïc ñoaïn + caâu hoûi
Moãi ngöôøi moãi vieäc , vöøa naáu côm , vöøa ñan xen uoán löôïn treân saân ñình .
-1HS ñoïc ñoaïn + caâu hoûi.
-Ñoù laø baèng chöùng cho thaáy ñoäi thi raát taøi gioûi, kheùo leùo, phoái hôïp taøi tình 
-HS laéng nghe .
-HS ñoïc töøng ñoaïn noái tieáp.
-HS ñoïc cho nhau nghe theo caëp.
-HS luyeäïn ñoïc caù nhaân, caëp, nhoùm.
-HS thi ñoïc dieãn caûm tröôùc lôùp.
Qua vieäc mieâu taû leã hoäi thoåi côm thi ôû Ñoàng Vaân , taùc giaû theå hieän tình caûm yeâu meán vaø nieàm töï haøo ñoái vôùi moït neùt ñeïp coå truyeàn trong sinh hoaït vaên hoaù cuûa daân toäc.
--------------------------------------------------------------------------
TOAÙN -TIEÁT 128:
LUYỆN TẬP
I/ MUÏC TIEÂU :
Bieát:
- Nhaân, chia soá ño thôøi gian.
- Vaän duïng tính giaù trò cuûa bieåu thöùc vaø giaûi caùc baøi toaùn coù noäi dung thöïc teá.
- HSKT: Thực hiện phép tính: 5giờ - 2 giờ=?; 6 giờ - 3 giờ=?
II/ CHUAÅN BÒ :
Baûng nhoùm ,baûng phuï
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAY-HOC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1/OÅn ñònh toå chöùc :
2/Kieåm tra baøi cuõ :
-HS neâu caùch thöïc hieän chia soáño thôøi gian cho moät soá vaø laøm baøi taäp 2 
-GV nhaän xeùt 
3/Baøi môùi :
-Giôùi thieäu baøi:Luyeän taäp 
Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 
FBaøi 1: 
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-HS töï laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû 
-Gv nhaän xeùt, söûa chöõa 
 FBaØi 2:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-GV gôïi yù : Thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính trong moãi baøi 
-Gv nhaän xeùt, söûa chöõa 
 FBaøi 3: 
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-HS trao ñoåi caùch giaûi 
FBaøi 4: 
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-HS laøm vaøo vôû vaø neâu caùch laøm 
-Gv nhaän xeùt, söûa chöõa 
 Muoán so saùnh caùc soá ño thôøi gian ta caàn ñöa veà cuøng ñôn vò ño ñeå so saùnh 
 4/Cuûng coá :HS neâu caùc kieán thöùc ñaõ hoïc : Nhaân soá ño thôøi gian vôùi moät soá ; Chia soá ño thôøi gian cho moät soá 
 5/ Daên doø :Veà nhaø hoaøn chænh caùc baøi taäp ñaõ laøm vaøo vôû 
Chuaån bò : Luyeän taäp chung 
Nhaän xeùt
-HS haùt.
-HS neâu 
-HS thöïc hieän 
a/9 giôø 42 phuùt b/ 12phuùt 4 giaây 
c/ 14 phuùt 52 giaây d/ 2 giôø 4 phuùt 
-Lôùp nhaän xeùt
HS thöïc hieän 
a/ 10 giôø 15 phuùt b/10 55 phuùt 
c/ 2 phuùt 59 giaây d/ 25 phuùt 9 giaây 
-Lôùp nhaän xeùt
Toùm taét 
1 saûn phaåm :1 giôø 8 phuùt 
Laàn 1 : 7 saûn phaåm 
Laàn 2 : 8 saûn phaåm ? saûn phaåm 
Caùch 1 : Tính toång soá saûn phaåm roài nhaân vôùi thôøi gian laøm moät saûn phaåm 
Caùch 2 : Tính thôøi gian moãi laàn laøm roài coäng keát quaû laïi vôùi nhau 
Giaûi :
Soá saûn phaåm laøm ñöôïc trong caû 2 laàn :
7+8= 15 ( saûn phaåm ) 
Thôøi gian ñeå laøm 15 saûn phaåm laø 
1giôø 8 phuùt x 15= 17 giôø 
Lôùp nhaän xeùt 
-HS ñoïc
-Hs laøm vaø neâu keát quaû 
-Lôùp nhaän xeùt 
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUYỀN THỐNG
I.MUÏC TIEÂU :
- Bieát moät soá töø lieân quan ñeán Truyeàn thoáng daân toäc.
- Hieåu nghóa töø gheùp Haùn Vieät: Truyeàn thoáng goàm töø truyeàn (trao laïi, ñeå laïi cho ngöôøi sau, ñôøi sau) vaø töø thoáng (noái tieáp nhau khoâng döùt); laøm ñöôïc caùc baøi taäp 1,2,3.
- HSKT: Luyện đọc hai câu đầu bài tập đọc Nghĩa thầy trò
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-Töø ñieån tieáng Vieät.
-Buùt daï, moät soá baûng phuï.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
A.Kieåm tra :
- Tieát LTVC hoâm tröôùc caùc em hoïc baøi gì ?
+ Neâu taùc duïng cuûa vieäc duøng töø ngöõ ñeå thay theá cho caùc töø ñöùng ôû caâu tröôùc ? 
+ Duøng töø thay theá ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp :
 ÔÛ tröôøng, Lan laø moät hoïc sinh chaêm ngoan. Veà nhaø, ... laïi hay giuùp ñôõ boá meï.
-Gv nhaän xeùt.
B.Baøi môùi :
1.Giôùi thieäu baøi :
 Hoâm nay chuùng ta cuøng môû roäng, heä thoáng hoaù veà truyeàn thoáng daân toäc, baûo veä vaø phaùt huy truyeàn thoáng daân toäc.	
3. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp :
FBaøi 1 :
-Gv Höôùng daãn HS laøm BT1.
* Doøng naøo döôùi ñaây neâu ñuùng nghóa cuûa töø “truyeàn thoáng” 
 a/ Phong tuïc vaø taäp quaùn cuûa toå tieân oâng baø .
 b/ Caùch soáng vaø neáp nghó cuûa nhieàu ngöôøi ôû nhieàu ñòa phöông khaùc nhau.
 c/ Loái soáng vaø neáp nghó ñaõ hình thaønh töø laâu vaø ñöôïc truyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc.
GV nhaéc Hs ñoïc kó baøi .Phaân tích, löïa choïn ñaùp aùn ñuùng: 
+Truyeàn hthoáng: Loái soáng vaø neáp nghó ñaõ hình thaønh töø laâu ñôøi vaø ñöôïc truyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc.
FBaøi 2 :
-Gv Höôùng daãn HS laøm BT2.
 * Cho caùc töø : “Truyeàn thoáng, truyeàn baù, truyeàn ngheà, truyeàn tin, tryueàn maùu, truyeàn hình, truyeàn nhieãm, truyeàn ngoâi, truyeàn tuïng”
 Xeáp caùc töø treân vaøo ba nhoùm:
 a/ Truyeàn coù nghóa laø trao laïi:
 b/ Truyeàn coù nghóa laø lan roäng hoaëc laø laøm lan roäng ra cho nhieàu ngöôøi bieát:
 c/ Truyeàn coù nghóa laø nhaäp vaøo hoaëc ñöa vaøo cô theå: 
-Gv giuùp HS hieåu nghóa cuûa töø ngöõ.
-Phaùt buùt daï vaø giaáy cho nhoùm.
-Gv nhaän xeùt, choát yù ñuùng:
+ Truyeàn : trao laïi cho ngöôøi khaùc (thöôøng laø theá heä sau ):truyeàn ngheà , truyeàn ngoâi.
+Truyeàn:lan roäng hoaëc laøm lan roäng ra cho nhieàu ngöôøi bieát : truyeàn baù , truyeàn hình, truyeàn tin 
+ Truyeàn :nhaäp vaøo hoaëc ñöa vaøo cô theå ngöôøi : truyeàn maùu ,truyeàn nhieãm .
FBaøi 3 :
Gv Höôùng daãn HS laøm BT3
 * Tìm töø ngöõ chæ ngöôøi vaø söï vaät gôïi nhôù lòch söû vaø truyeàn thoáng daân toäc.
 -Gv giuùp HS hieåu nghóa cuûa töø ngöõ.
-Phaùt buùt daï vaø giaáy cho nhoùm.
-Gv nhaän xeùt, choát yù ñuùng:
+ Nhöõng töø ngöõ chæ ngöôøi gôïi nhôù lòch söû vaø truyeàn thoáng : vua Huøng caäu beù laøng Gioùng, Hoaøng Dieäu, Phan Thanh Giaûn .
+ Nhöõng töø ngöõ chæ söï vaät gôïi nhôù lòch söû vaø truyeàn thoáng :naéùm tro beáp thuôû caùc vua Huøng döïng nöôùc, muõi teân ñoàng Coå Loa ,con dao caét roán baèng ñaù ..
C. Cuûng coá, daën doø:
-GV höôùng daãn HS neâu noäi dung baøi + ghi baûng.
-GV nhaän xeùt tieát hoïc.
-Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän söû duïng ñuùng nhöõng töø ngöõ gaén vôùi truyeàn thoâùng daân toäc .
- Lieân keát caâu baèng caùch thay theá töø ngöõ 
-... laøm cho caâu vaên hay hôn, traùnh duøng töø laëp laïi nhieàu laàn laøm cho yù ñoaïn vaên nhaøm chaùn.
- ... baïn aáy 
-HS laéng nghe.
-1HS ñoïc baøi taäp . Lôùp ñoïc thaàm.
-Trao ñoåi caëp ñeå tìm ra nghóa cuûa töø “truyeàn thoáng”
-Thaûo luaän nhoùm töøng doøng, suy nghó, phaùt bieåu.
-Lôùp nhaän xeùt.
-1HS ñoïc baøi taäp . Lôùp ñoïc thaàm.
Trao ñoåi caëp ñeå laøm baøi.
-Hs laøm theo nhoùm, laøm xong nhoùm leân baûng daùn keát quaû baøi laøm; ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Lôùp nhaän xeùt.
a/ truyeàn ngheà, truyeàn ngoâi, truyeàn thoáng 
 b/ truyeàn baù, truyeàn hình, truyeàn tin, truyeàn tuïng.
 c/ truyeàn maùu truyeàn nhieãm.
-1HS ñoïc baøi taäp. Lôùp ñoïc thaàm.
Trao ñoåi caëp ñeå laøm baøi.
-Hs laøm theo nhoùm, laøm xong nhoùm leân baûng daùn keát quaû baøi laøm; ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Lôùp nhaän xeùt.
-HS neâu.
-HS laéng nghe.
--------------------------------------------------------------------------------
 Thứ năm ngay 12 tháng 2 năm 2015
TOAÙN -TIEÁT 129:
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ MUÏC TIEÂU :
Bieát:
Bieát coäng tröø, nhaân, chia ssoá ño thôøi gian.
Vaän duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù noäi dung thöïc teá.
- HSKT: Thực hiện phép tính: 8 giờ + 1 giờ=?; 8 phút - 2 phút=?
II/ CHUAÅN BÒ: 
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAY-HOC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1/OÅn ñònh toå chöùc:
2/Kieåm tra baøi cuõ : HS laøm baøi taäp 3 
GV nhaän xeùt 
3/Baøi môùi:
-Giôùi thieäu baøi: Luyeän taäp chung 
-Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 
 FBaøi 1: 
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-HS laøm vaøo vôû, goïi 4 HS leân baûng laøm vaø neâu caùch laøm 
-Gv nhaän xeùt, söûa chöõa 
 FBaøi 2:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-Neâu thöù töï thöïc hieän pheùp tính trong caùc daõy tính 
-Gv nhaän xeùt, söûa chöõa 
 FBaøi 3:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp vaø toùm taét baøi toaùn 
-Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi caùch laøm 
-HS laøm vaø trình baøy keátquaû 
-Goïi HS neâu caùch laøm 
Gv nhaän xeùt, söûa chöõa 
 FBaøi 4:
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-HS thaûo luaän ñeå tìm caùch giaûi:
-HS laøm baøi 
-Goïi HS trình baøy 
-Gv nhaän xeùt 
4/Cuûng coá :HS neâu caùch coäng, tröø, nhaân chia soá ño thôøi gian 
5/ Daên doø :Veà nhaø hoaøn chænh caùc baøi taäp ñaõ laøm vaøo vôû 
Chuaån bò : Vaän toác 
-Nhaän xeùt 
-HS haùt.
-HS leân baûng laøm 
-HS ñoïc 
-HS laøm vieäc caù nhaân 
Ñaùp soá :
a/ 22 giôø 8 phuùt b/ 21 ngaøy 6 phuùt 
c/ 37 giôø 30 phuùt d/ 4 giôø 15 phuùt 
-Lôùp nhaän xeùt. 
-HS laøm vaøo vôû:
Keát quaû:
a/ 17 giôø 15 phuùt ; 12 giôø 15 phuùt 
b/ 6 giôø 30 phuùt ; 9 giôø 10 phuùt 
@Caùch 1: Tính thôøi ñieåm Hoàng ñeán baèng caùch thôøi ñieåm heïn coäng vôùi thôøi gian ñeán muoän ñöôïc keát quaû bao nhieâu tröø ñi thôøi ñieåm Höông ñeán 
( 10giôø 40 phuùt +15 phuùt ) -10 giôø 20 phuùt = 35 phuùt 
@Caùch 2: Neáu Hoàng ñeán ñuùng giôø thì Höông phaûi ñôïi soá phuùt :
10giôø 40 phuùt -10 giôø 20 phuùt = 20 phuùt 
Vì Hoàng coøn ñeán muoän 15 phuùt neân Höông ñaõ phaûi ñôïi thôøi gian :
20 phuùt + 15 phuùt =35 phuùt 
-HS ñoïc 
-HS thaûo luaän 
Giaûi :
a/ Thôøi gian ñi töø Haø Noäi ñeán Haûi Phoøng :
8 giôø 10 phuùt – 6 giôø 5 phuùt = 2 giôø 5 phuùt 
b/ Thôøi gian ñi töø HAØ Noäi ñeán Quaùn Trieàu 
17 giôø 25 phuùt – 14 giôø 20 phuùt =
 3 giôø 5 phuùt 
c/ Thôøi gian ñi töø Haø Noäi ñeán Ñoàng Ñaêng 
11giôø 30 phuùt – 5 giôø 45 phuùt = 
 5 giôø 45 phuùt 
d/ Thôøi gian ñi töø Haø Noäi ñeán Laøo Cai laø:
(24 giôø – 22 giôø )+ 6 giôø = 8 giôø 
-HS nhaän xeùt.
--------------------------------------------------------------
TAÄP LAØM VAÊN:
TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI
I/ MUÏC TIEÂU:
- Döïa theo truyeän Thaùi sö Traàn Thuû Ñoä vaø gôïi yù cuûa GV, vieát tieáp ñöôïc caùc lôøi ñoái thoaïi trong maøn kòch ñuùng noäi dung vaên baûn.
-HSKT: Luyện đọc hai câu đầu bài tập đọc HỘI THỔI CƠM THI Ở LÀNG ĐỒNG VÂN
II/ CHUAÅN BÒ:
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAY-HOC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1/OÅn ñònh toå chöùc :
2/Kieåm tra baøi cuõ :
-Cho HS ñoïc ñoaïn maøn kòch : Xin thaùi sö tha cho ñaõ ñöôïc vieát laïi.
-Boán HS phaân vai ñoïc laïi hoaëc dieãn thöû maøn kòch 
-Gv nhaän xeùt tuyeân döông 
3/Baøi môùi :
-Giôùi thieäu baøi:Hoâm nay caùc em vieát tieáp caùc lôøi ñoái thoaïi ñeå hoaøn chænh maøn kòch Giöõ nghieâm pheùp nöôùc .
Luyeän taäp 
-Cho HS laøm baøi taäp 1 
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp vaø ñoaïn vaên 
-Gv giaovieäc . Moãi em ñoïc thaàm laïi ñoaïn trích vaø chuù yù ñeán lôøi ñoái thoaïi giöõa caùc nhaân vaät .
-Cho HS laøm baøi taäp 2 
-Cho HS tieáp noái nhau ñoïc baøi taäp 
Moãi em ñoïc thaàmlaïi taát caû baøi taäp 2 
-Döïa theo gôïi yù vieát tieáp lôøi ñoái thoaïi ñeå hoaøn chænh maøn kòch 
-Cho HS laøm vieäc theo nhoùm 
-Cho HS trình baøy 
-Gv nhaân xeùt baøi laøm cuûa töøng nhoùm 
-Cho HS laøm baøi taäp 3 
-Gv giao vieäc : Nhoùm töï phaân vai ñeå luyeän ñoïc 
-Caùc nhoùm thi nhau ñoïc 
-Gv nhaän xeùt 
 4/Cuûng coá, Daên doø:Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø vieát laïi vaøo vôû ñoaïn ñoái thoaïi cuûa nhoùm mình
-HS haùt.
-HS ñoïc 
-Moät HS ñoïc thaønh tieáng caû lôùp ñoïc thaàm theo .
-Caû lôùp ñoïc thaàm laïi ñoaïn trích 
-3HS tieáp noái nhau ñoïc 
-HS ñoïc thaàm baøi taäp 2 
-HS laøm vieäc theo nhoùm moãi nhoùm 5 em trao ñoåi vieát tieáp lôøi ñoái thoaïi vaøo giaáy hoaëc baûng nhoùm 
-Töøng nhoùm trình baøy 
-Lôùp nhaän xeùt 
----------------------------------------------------------------------
 Thứ sáu ngày13 tháng 2 năm 2015
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU:
LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU
I.MUÏC TIEÂU:
- Hieåu vaø nhaän bieát ñöôïc nhöõng töø chæ nhaân vaät Phuø Ñoång Thieân Vöông vaø nhöõng töø duøng ñeå thay theá trong BT1.
- Thay theá ñöôïc nhöõng töø ngöõ laëp laïi trong hai ñoaïn vaên theo yeâu caàu cuûa BT2; böôùc ñaàu vieát ñöôïc ñoaïn vaên theo yeâu caàu cuûa BT3.
- HSKT: Luyện đọc hai câu tiếp theo của bài tập đọc trước.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-Buùt daï + giaáy khoå to ñeå vieát ñoaïn vaên BT1 ;2 + baêng dính.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
A.Kieåm tra:
-Kieåm tra 2HS.
B.Baøi môùi :
1.Giôùi thieäu baøi : Neâu muïc tieâu baøi hoïc.
2. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp:
 FBaøi 1:
-GV Höôùng daãn HS laøm BT1.
-Gv daùn leân baûng tôø phieáu ñaõ vieát saün ñoaïn vaên, môøi HS leân baûng laøm.
-GV nhaän xeùt, choát yù ñuùng: Caùc töø laø : Phuø Ñoång Thieân Vöông, trang nam nhi, Traùng só aáy, ngöôøi trai laøng Phuø Ñoång .( Taùc duïng: Traùnh vieäc laëp töø, giuùp cho dieãn ñaït sinh ñoäng, roõ yù hôn maø vaãn ñaûm baûo söï lieân keát )
 FBaøi 2 :
-GV Höôùng daãn HS laøm BT 2.
-Gv phaùt buùt daï, giaâyù khoå to coù 2 ñoaïn vaên cho HS.
-GV daùn 1 tôø phieáu leân baûng lôùp, nhaän xeùt, choát yù .
-Môøi HS leân baûng trình baøy phöông aùn thay theá cuûa mình.
-Gv nhaän xeùt, choát yù ñuùng.
FBaøi 3:
-GV Höôùng daãn HS laøm BT3.
-Höôùng daãn HS giôùi thieäu.
-Theo doõi, giuùp ñôõ HS ñoïc.
-GV nhaän xeùt, chaám ñieåm nhöõng ñoaïn vieát toát 
C. Cuûng coá, daën doø :Veà hoaøn chænh caùc baøi taäp, chuaån bò baøi: “Môû roäng voán töø : Truyeàn thoáng”
-HS

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 26.doc