Giáo án Lớp 5 - Tuần 27 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn

Tập đọc

TRANH LAØNG HOÀ.

I. Muïc tieâu:

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tự hào.

- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo (trả lời được các câu hỏi 1,2,3).

- HSKT: Luyện đọc hai câu đầu bài tập đọc dưới sự hướng dẫn của GV

II. Chuẩn bị:Tranh minh hoaï baøi ñoïc. Baûng phuï vieát ñoaïn vaên luyeän ñoïc.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:

 

doc 17 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 27 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u hoûi.
Töø nhöõng ngaøy coøn ít tuoåi ñaõ thích tranh laøng Hoà thaém thieát moät noãi bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ngheä só taïo hình cuûa nhaân daân.
Vì hoï ñaõ veõ nhöõng böùc tranh gaàn guõi vôùi cuoäc soáng con ngöôøi, kó thuaät veõ tranh cuûa hoï raát tinh teá, ñaëc saéc.
 “Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo”
Hoïc sinh luyeän ñoïc dieãn caûm.
Hoïc sinh thi ñua ñoïc dieãn caûm.
- Nhắc lại nội dung
Hoïc sinh neâu teân laøng ngheà: baùnh traùng Phuù Hoaø Ñoâng, goám Baùt Traøng, nhieáp aûnh Lai Xaù.
----------------------------------------
TOAÙN: (Tieát 131)
LUYEÄN TAÄP.
I. Muïc tieâu: - Biết tính vận tốc của chuyển động đều.
- Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.
- Cả lớp làm bài tập: 1,2,3.
- Giaùo duïc tính chính xaùc, khoa hoïc, caån thaän.
- HSKT: Thực hiện một số phép tính theo yêu cầu của GV
II. Chuẩn bị: Baûng phuï, baûng hoïc nhoùm.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Vaän toác.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: 
 Baøi 1:
Hoïc sinh nhaéc laïi caùch tính vaän toác (km/ giôø hoaëc m/ phuùt)
Giaùo vieân choát..
 Baøi 2:
Giaùo vieân gôïi yù .
-GV nhaän xeùt söûa baøi.
 Baøi 3:
Yeâu caàu hoïc sinh tính baèng km/ giôø ñeå kieåm tra tieáp khaû naêng tính toaùn.
 Baøi 4: (làm thêm)
Giaùo vieân choát baèng coâng thöùc vaän duïng t ñi = giôø ñeán – giôø khôûi haønh.
4. Cuûng coá.
5. Daën doø: 
Chuaån bò: “Quãng ñöôøng”.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Haùt
Hoïc sinh söûa baøi 1, 3.
Neâu coâng thöùc tìm v.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Ñaïi dieän trình baøy.
Giaûi
Vaän toác chaïy cuûa Ñaø Ñieåu laø:
5250 : 5 =1050 (m/phuùt)
HS laøm theo nhoùm vaøo baûng phuï.
s
130km
147km
210km
1014km
t
4giôø
3giôø
6 giaây 
13 phuùt 
v
 Giaûi 
 Quaõng ñöôøng ñi oâ toâ :
 25 - 5 = 20 km
 Vaän toác cuûa oâ toâ :
 20 : 0,5 = 40km
Hoïc sinh ñoïc baøi.
Toùm taét.
Töï giaûi.
Söûa baøi – neâu caùch laøm.
 Ñaùp soá : 24km/ giôø
Neâu laïi coâng thöùc tìm v.
-------------------------------------------------------------
CHÍNH TAÛ: (Tieát 27)
NHÔÙ – VIEÁT: CÖÛA SOÂNG.
I. Muïc tieâu: 
- Nhớ viết đúng chính tả 4 khổ thơ cuối của bài Cửa sông, không mắc quá 5 lỗi.
- Tìm được tên riêng trong hai đoạn trích trong SGK, củng cố khắc sâu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nứơc ngoài (BT2).
- Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû.
- HSKT: Luyện viết 1 khổ thơ
II. Chuẩn bị: AÛnh minh hoaï trong SGK, baûng phuï.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt.
3.Baøi môùi: Nhôù – vieát: Cöûa soâng 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nhôù vieát.
Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi chính taû.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc 4 khoå thô cuoái cuûa baøi vieát chính taû.
- GV chaám 7-10 baøi roài söûa caùc loãi phoå bieán.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp.
	Baøi 2:
Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc ñeà baøi vaø thöïc hieän theo yeâu caàu ñeà baøi.
Giaùo vieân nhaän xeùt, choát laïi giaûi thích theâm: Traùi Ñaát teân haønh tinh chuùng ta ñang soáng khoâng thuoäc nhoùm teân rieâng nöôùc ngoaøi.
4. Cuûng coá: 
5. Daën doø: - Xem laïi caùc baøi ñaõ hoïc.
Chuaån bò: “Oân taäp giöõa HKII”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
Haùt 
1 hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc vieát hoa.
Lôùp nhaän xeùt
- Lắng nghe
1 hoïc sinh ñoïc laïi baøi thô.
2 hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng 4 khoå thô cuoái.
HS luyeän vieát ñuùng: nöôùc lôï, toâm raûo, löôõi soùng, laáp loaù,
Hoïc sinh töï nhôù vieát baøi chính taû.
Töøng caëp HS ñoåi vôû cho nhau ñeå doø baøi tìm loãi.
1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp,
Caû lôùp ñoïc thaàm. 
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
Hoïc sinh söûa baøi.
HS nhaéc laïi quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Thöù ba, ngaøy 24 tháng 2 năm 2015
TOAÙN: (Tieát 132)
QUAÕNG ÑÖÔØNG. 
I. Muïc tieâu:	- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều .
- Cả lớp làm bài 1, 2. 
- Yeâu thích moân hoïc.
II. Chuẩn bị: Baûng phuï, baûng hoïc nhoùm.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt.
3.Baøi môùi: Quaõng ñöôøng.
Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh caùch tính quaõng ñöôøng.
a) Baøi toaùn 1:
-GV gôïi yù HS neâu caùch tính.
-Gôïi yù ñeå HS vieát coâng thöùc tính quaõng ñöông khi bieát vaän toác vaø thôøi gian.
b) Baøi toaùn 2:
-GV h.daãn, gôïi yù ñeå HS trình baøy baøi giaûi nhö SGK.
-GV löu yù HS veà ñôn vò q.ñöôøng (phaûi phuø hôïp vôùi ñôn vò v.toác vaø ñv thôøi gian)
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
Baøi 1:
GV nhaän xeùt söûa baøi: Keát quaû: 45,6 km.
Baøi 2: GV löu yù HS veà ñv ño t.gian vaø ñv ño v.toác.
GV chöõa baøi.
 Ñoåi: 15 phuùt = 0,25 giôø.
 Quaõng ñöôøng ngöôøi ñoù ñi ñöôïc:
 12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
 Ñaùp soá: 3,15 km.
4.Cuûng coá- Daën doø: 
- YCHS nhắc lại công thức tìm quãng đường
 - Laøm baøi veà nhaø.
Chuaån bò: Luyeän taäp
Haùt 
Hoïc sinh söûa baøi 3, 4/ 52.
Lôùp theo doõi.
-HS ñoïc baøi toaùn, neâu yc cuûa baøi toaùn.
-HS neâu caùch tính quaõng ñöôøng ñi cuûa oâ toâ: 42,5 x 4 = 170 (km).
-HS vieát coâng thöùc tính q.ñöôøng.
s = v x t
-HS neâu quy taéc tính q. ñöôøng.
-HS ñoïc ñeà toaùn.
-Töï giaûi baøi toaùn roài trình baøy tröôùc lôùp. Caû lôùp nhaän xeùt söûa chöõa.
-HS töï ñoïc baøi toaùn vaø giaûi vaøo vôû.
-1 HS leân baûng laøm, caû lôùp nhaän xeùt.
-Caû lôùp söûa baøi.
-HS töï laøm theo nhoùm roài trình baøy tröôùc lôùp. Caû lôùp söûa baøi.
Nhaéc laïi coâng thöùc quy taéc tìm quaõng ñöôøng.
--------------------------------------------------------------------
KEÅ CHUYEÄN: (Tieát 27)
KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA. 
I. Muïc tieâu: -Tìm và kể được một câu chuyện có thật về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc 1 kỉ niệm với thầy giáo, cô giáo.
- Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện.
- Coù yù thöùc giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo cuûa daân toäc.
- HSKT: Trật tự và lắng nghe các bạn kể chuyện
II.Chuẩn bị: Moät soá tranh aûnh veà tình thaày troø, SGK
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh.
2. Baøi cuõ: Keå caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc.
3.Baøi môùi: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia.
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh phaân tích ñeà.
Em haõy gaïch chaân nhöõng töø ngöõ giuùp em xaùc ñònh yeâu caàu ñeà.
Giaùo vieân gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng.
Giaùo vieân giuùp hoïc sinh tìm ñöôïc caâu chuyeän cuûa mình baèng caùch ñoïc caùc gôïi yù.
Kyû nieäm veà thaày coâ.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc gôïi yù 3 – 4.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
Yeâu caàu caû lôùp ñoïc tham khaûo baøi “Coâ giaùo lôùp Moät”
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå chuyeän.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh caùc nhoùm keå chuyeän.
Giaùo vieân uoán naén, giuùp ñôõ hoïc sinh.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
4. Cuûng coá. Bình choïn HS keå hay.
5.Daën doø: Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå chuyeän .
Chuaån bò: OÂn taäp giöõa HKII.
Haùt 
-2 HS keå chuyeän theo yc ñaõ hoïc.
1 hoïc sinh ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh gaïch chaân töø ngöõ roài neâu keát quaû.
1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 1, caû lôùp ñoïc thaàm.
1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù 2, caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh trao ñoåi neâu theâm nhöõng vieäc laøm khaùc.
4 – 5 hoïc sinh laàn löôït noùi ñeà taøi caâu chuyeän em choïn keå.
1 hoïc sinh ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, caùc em vieát ra nhaùp daøn yù caâu chuyeän mình seõ keå.
2 hoïc sinh khaù gioûi trình baøy tröôùc lôùp daøn yù cuûa mình.
Töøng hoïc sinh nhìn vaøo daøn yù ñaõ laäp. Keå caâu chuyeän cuûa mình trong nhoùm.
Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå chuyeän tröôùc lôùp.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Nhaän xeùt caùch keå chuyeän cuûa baïn.
 Öu ñieåm caàn phaùt huy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Thöù tö, ngaøy 25 tháng 2 năm 2015
TAÄP ÑOÏC: (Tieát 54)
ÑAÁT NÖÔÙC.
I. Muïc tieâu:	
-Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng ca ngợi, tự hào.	
-Hiểu ý nghĩa : Niềm vui và niềm tự hào về đất nước tự do.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc lòng 3 khổ thơ cuối).
-HSKT: Luyện đọc khổ thơ đầu của bài thơ dưới sự HDCGV
II. Chuẩn bị:Tranh aûnh veà ñaát nöôùc. Baûng phuï ghi caâu thô.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Tranh laøng Hoà.
Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Baøi môùi: Ñaát nöôùc.
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän ñoïc.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi thô.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc noái tieáp nhau töøng khoå thô.
Nhaéc hoïc sinh chuù y:ù
Ngaét gioïng ñuùng nhòp thô.
Phaùt aâm ñuùng töø ngöõ.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc töø ngöõ chuù giaûi trong SGK.
Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm baøi thô.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi.
Höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi, tìm hieåu noäi dung baøi thô.
Yeâu caàu 1 hoïc sinh ñoïc khoå thô 1 – 2 vaø traû lôøi caâu hoûi:
Hai khoå thô ñaàu taû caûnh muøa thu ôû ñaâu?
Ñoù laø caûnh muøa thu naøo?
Hoïc sinh ñoïc tieáp khoå thô 2 – 3. Traû lôøi:
Caûnh ñaát nöôùc trong muøa thu ñöôïc taû ñeïp vaø vui nhö theá naøo?
Hoïc sinh ñoïc tieáp khoå thô 4 – 5. Hoûi:
Loøng töï haøo veà ñaát nöôùc theå hieän qua töø ngöõ naøo?
Giaùo vieân choát: Töø ngöõ theå hieän nieàm töï haøo haïnh phuùc veà ñaát nöôùc töï do.
Rút ra nội dung bài
Hoaït ñoäng 3: Reøn ñoïc dieãn caûm. 
Höôùng daãn hoïc sinh xaùc laäp kyõ thuaät ñoïc, nhaán gioïng, ngaét nhòp.
	Cho hoïc sinh thi ñua ñoïc dieãn caûm.
4. Cuûng coá.
Yeâu caàu hoïc sinh trao nhắc lại noäi dung chính cuûa baøi thô.
Giaùo vieân nhaän xeùt, choát yù: “Baøi thô theå hieän niềm vui và niềm tự hào về đất nước tự do.”
5. Daën doø: 
Chuaån bò: OÂn taäp giöõa HKII. 
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Haùt 
Hoïc sinh ñoïc baøi.
Hoïc sinh traû lôøi.
1 hoïc sinh khaù gioûi ñoïc baøi.
Caû lôùp ñoïc thaàm.
Nhieàu hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc töøng khoå thô.
Hoïc sinh luyeän ñoïc theo caëp.
1 hoïc sinh ñoïc töø ngöõ chuù giaûi, caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh neâu töø ngöõ chöa hieåu.
1 – 2 hoïc sinh ñoïc caû baøi thô.
1 hoïc sinh ñoïc.
Hoïc sinh ñoïc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.
1 hoïc sinh ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh gaïch chaân caùc töø ngöõ roài neâu.
Nhieàu hoïc sinh luyeän ñoïc töøng khoå thô, caû baøi thô.
Hoïc sinh caùc nhoùm thi ñua ñoïc dieãn caûm.
Nhắc lại nội dung 
Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng 3 khổ thơ cuối bài.
Hoïc sinh caùc nhoùm thaûo luaän roài trình baøy.
Nhoùm baïn nhaän xeùt.
------------------------------------------------------------
TOAÙN: (Tieát 133)
LUYEÄN TAÄP. 
I. Muïc tieâu: 
- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.
- Cả lớp làm bài 1, 2.
- Giaùo duïc tính chính xaùc, khoa hoïc, caån thaän.
- HSKT: Thực hiện một số phép tinh theo yc của GV
II. Chuẩn bị:	Baûng phuï, SGK .
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: Luyeän taäp.
 Baøi 1:
GV nhaän xeùt, söûa baøi: Keát quaû laàn löôït laø:
130 km ; 1470 m ; 24 km .
 Baøi 2:
Giaùo vieân gôïi yù.
Giaùo vieân choát: Keát quaû laø: 218,5 km.
 Baøi 3: (Làm thêm)
Toå chöùc nhoùm.
- Choát keát quaû: 2 km.
4. Cuûng coá- Daën doø: 
- Y CHS nhắc lại cách tính quãng đường
Chuaån bò: “Thôøi gian”.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Haùt 
Hoïc sinh söûa baøi 3 tieát 132.
Neâu coâng thöùc aùp duïng.
Hoïc sinh ñoïc kyõ ñeà – löu yù caùc döõ kieän thôøi gian ñi.
Töøng baïn söûa baøi (neâu lôøi giaûi, pheùp tính roõ raøng).
Lôùp nhaän xeùt.
Toùm taét ñeà baèng sô ñoà.
Giaûi – söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
HS töï laøm theo nhoùm .
Giaûi – söûa baøi.
- HS nhaéc laïi caùch tính quaõng ñöôøng.
-----------------------------------------------------------
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: (Tieát 53)
MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TRUYEÀN THOÁNG. 
I. Muïc tieâu:	
- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về truyền thống trong những câu tục ngữ , ca dao quen thuộc theo yêu cầu của BT1; điền đúng tiếng vào ô trống từ gợi ý của những câu ca dao, tục ngữ (BT2).
- HSKT: Luyện đọc lại câu đầu bài tập đọc Tranh làng Hồ
II. Chuẩn bị:Töø ñieån thô, ca dao, tuïc ngöõ Vieät Nam. Phieáu hoïc taäp, baûng phuï.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Lieân keát caùc caâu trong baøi baèng pheùp löôïc.
- Gọi 2 hs nhắc lại ghi nhớ, lớp lắng nghe, nhận xét
3. Baøi môùi: Môû roäng voán töø: Truyeàn thoáng.
	Baøi 1
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
Giaùo vieân phaùt phieáu cho caùc nhoùm.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
	Baøi 2
Giaùo vieân phaùt phieáu ñaõ keû saün baûng cho caùc nhoùm laøm baùo.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
4. Cuûng coá.
Hoïc sinh tìm ca dao, tuïc ngöõ veà chuû ñeà truyeàn thoáng.
Giaùo vieân nhaän xeùt + tuyeân döông.
5. Daën doø: - Chuaån bò: “Lieân keát caùc caâu trong baøi baèng töø ngöõ noái”.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù (2 em).
	Baøi 1
1 hoïc sinh ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh caùc nhoùm thi ñua laøm treân phieáu, minh hoaï cho moãi truyeàn thoáng ñaõ neâu baèng moät caâu ca dao hoaëc tuïc ngöõ.
Hoïc sinh laøm vaøo vôû – choïn moät caâu tuïc ngöõ hoaëc ca dao minh hoaï cho truyeøn thoáng ñaõ neâu.
	Baøi 2
1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp.,
Caû lôùp ñoïc thaàm
Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm.
Ñaïi dieän moãi nhoùm daùn keát quaû baøi laøm leân baûng – ñoïc keát quaû, giaûi oâ chöõ: Uoáng nöôùc nhôù nguoàn.
2 daõy thi ñua.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2015
TOAÙN: (Tieát 134)
THÔØI GIAN.
I. Muïc tieâu:	
- Biết cách tính thời gian của 1 chuyển động đều.
- Cả lớp làm bài 1 (cột 1, 2) ; 2. 
- Giaùo duïc tính chính xaùc, caån thaän.
- HSKT: Thực hiện theo yc của GV
II.Chuẩn bị: Baûng phuï, baûng hoïc nhoùm
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: “Thôøi gian”. 
Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh caùch tính thôøi gian.
Baøi toaùn 1:
GV gôïi yù ñeå HS ruùt quy taéc vaø vieát coâng thöùc tính thôøi gian.
Baøi toaùn 2:
GV giaûi thích: trong baøi toaùn naøy, soá ño thôøi gian vieát döôùi daïng hoãn soá laø thuaän tieän nhaát.
GV löu yù: Khi bieát 2 trong 3 ñaïi löôïng v , s , t ta coù theå tính ñöôïc ñaïi löôïng thöù 3.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
Baøi 1: GV treo baûng phuï coù saün BT1 leân.
GV nhaän xeùt, söûa baøi. Keát quaû laàn löôït laø:
2,5 giôø ; 2,25 giôø ; 1,75 giôø ; 2,25 giôø
Baøi 2: Cho HS laøm theo nhoùm. GV chöõa baøi.
Keát quaû: a) 1,75 giôø ; b) 0,25 giôø
Baøi 3: Cho HS laøm vaøo vôû. GV vaø chöõa baøi.
Keát quaû caùc böôùc tính laø:
2150 : 860 = 2,5(giôø) = 2 giôø 30 phuùt
8 giôø 45 phuùt + 2 giôø 30 phuùt = 11 giôø 15 phuùt.
4. Cuûng coá: YCHS nhắc lại quy tắc
5.Daën doø: - Laøm laïi baøi 2, 3 laøm giôø töï hoïc.
Chuaån bò: “Luyeän taäp”.
+ Haùt.
- Hoïc sinh laàn löôït söûa baøi 4/tieát 133.
Caû lôùp nhaän xeùt.
-HS ñoïc baøi toaùn, trình baøy lôøi giaûi baøi toaùn.
-HS neâu quy taéc tính thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng.
-HS phaùt bieåu vaø vieát coâng thöùc tính thôøi gian : t = s : v
-HS ñoïc baøi toaùn, noùi caùch laøm vaø trình baøy caùch giaûi baøi toaùn.
-Caû lôùp nhaän xeùt, söûa chöõa.
-HS nhaéc laïi caùch tính thôøi gian, neâu coâng thöùc.
-Laàn löôït 4 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo nhaùp roài nhaän xeùt söûa baøi.
-Caùc nhoùm laøm vaøo baûng phuï.
-Töøng nhoùm trình baøy k.quaû.
-Caû lôùp söûa bìa vaøo vôû.
-HS töï laøm vaøo vôû. (Làm thêm)
-HS laøm sai söûa baøi.
-HS nhaéc laïi quy taéc vaø coâng thöùc tuùnh thôøi gian.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
---------------------------------------------------------------------
TAÄP LAØM VAÊN: (Tieát 53)
OÂN TAÄP VEÀ TAÛ CAÂY COÁI. 
I. Muïc tieâu: 
-Biết được trình tự tả, tìm được các hình ảnh so sánh, nhân hoá tác giả sử dụng để tả cây chuối trong bài văn.
-Viết được 1 bài văn ngắn tả 1 bộ phận của 1 cây quen thuộc.
- HSKT: Luyện đọc lại khổ thơ bài Đất nước
II. Chuẩn bị: Baûng phuï ñeå hoïc sinh caùc nhoùm laøm baøi taäp 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
GV nhaän xeùt.
3.Baøi môùi: OÂn taäp veà vaên taû caây coái.
 Baøi1:
Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän ñeà baøi.
Giaùo vieân daùn giaáy ñaõ vieát saün kieán thöùc caàn ghi nhôù veà vaên taû caây coái leân baûng, yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi.
 Baøi2:
Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh chuù yù hoïc sinh chæ choïn taû moät boä phaän cuûa caây.
Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm nhöõng ñoaïn vaên vieát toát.
4. Cuûng coá.
5. Daën doø: - Daën HS veà nhaø hoaøn chænh ñoaïn vaên vieát laïi vaøo vôû.
 Haùt 
- HS ñoïc ñoaïn vaên vieát laïi ôû nhaø sau tieát 52.
2 hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc yeâu caàu ñeà baøi, caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân traû lôøi caâu hoûi.
Vaøi HS noùi xem mình choïn taû boä phaän naøo cuûa caây.
Caû lôùp suy nghó, vieát ñoaïn vaên vaøo vôû.
Nhieàu hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên ñaõ vieát.
Caû lôùp nhaän xeùt
 Thứ sáu ngày27 tháng 2 năm 2015
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: (Tieát 54)
LIEÂN KEÁT CAÙC CAÂU TRONG BAØI BAÈNG TÖØ NGÖÕ NOÁI. 
I. Muïc tieâu: 
- Hiểu thế nào là liên kết câu bằng phép nối,tc dụng của php nối. Hiểu và nhận biết được những từ ngữ dùng để nối các câu và bứơc đầu biết sử dụng các từ ngữ nối để liên kết câu; thực hiện được yêu cầu của BT ở mục III.
- Coù yù thöùc söû duïng pheùp noái ñeå lieân keát caâu trong vaên baûn.
- HSKT: Luyện viết khổ thơ đầu bài Đất nước
II. Chuẩn bị: Baûng phuï vieát saün ñoaïn vaên ôû baøi taäp 1 phaàn nhaän xeùt.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: MRVT: Truyeàn thoáng.
Noäi dung kieåm tra: Giaùo vieân kieåm tra vôû cuûa 2 hoïc sinh:
3.Baøi môùi: Lieân keát caùc caâu trong baøi baèng töø ngöõ noái.
Hoaït ñoäng 1: Phaàn nhaän xeùt.
	Baøi 1
Giaùo vieân treo baûng phuï ñaõ vieát saün ñoaïn vaên.
Goïi 1 hoïc sinh leân baûng phaân tích, lớp ;àm vào nháp.
Giaùo vieân nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng.
	Baøi 2
Giaùo vieân gôïi yù.
Giaùo vieân choát laïi: caùch duøng töø ngöõ coù taùc duïng ñeå chuyeån tieáp yù giöõa caùc caâu nhö treân ñöôïc goïi laø pheùp noái.
Hoaït ñoäng 2: Phaàn Ghi nhôù.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc noäi dung ghi nhôù trong SGK.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp.
	Baøi 1
Goïi 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh ñaùnh soá thöù töï caùc caâu vaên, yeâu caàu caùc nhoùm tìm pheùp noái trong 2 ñoaïn cuûa baøi vaên.
GV phaân tích, boå sung, choát lôøi giaûi ñuùng.
	Baøi 2
Yeâu caàu hoïc sinh choïn trong nhöõng töø ngöõ ñaõ cho töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo oâ troáng.
Giaùo vieân phaùt giaáy khoå to ñaõ phoâ toâ noäi dung caùc ñoaïn vaên cuûa BT2 cho 3 hoïc sinh laøm baøi.
4. Cuûng coá.
5. Daën doø: - Laøm BT2 vaøo vôû.
Chuaån bò: “OÂn taäp giöõa HKII”
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
 Haùt 
1 hoïc sinh ñoïc caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
Hoïc sinh caû lôùp nhaän xeùt.
Caû lôùp ñoïc thaàm, suy nghó traû lôøi caâu hoûi.
Ñaùp aùn: tuy nhieân ,maëc duø ,thaäm chí , cuoái cuøng, 
-2 HS ñoïc Ghi nhôù – SGK.
-HS xung phong ñoïc laïi. (khoâng nhìn saùch)
1 hoïc sinh ñoïc caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh trao ñoåi nhoùm, gaïch döôùi töø ngöõ coù taùc duïng chuyeån tieáp, 
Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân, nhöõng em laøm baøi treân giaáy laøm xong daùn keát quaû baøi laøm leân baûng lôùp vaø ñoïc keát quaû
Ñaùp aùn: vaäy, theá thì.
Neâu laïi Ghi nhôù.
-----------------------------------------------------------
TOAÙN: (Tieát 135)
LUYEÄN TAÄP.
I. Muïc tieâu:	
- Biết tính thời gian của chuyển động đều.
- Biết được quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường.
- Cả lớp làm bài 1, 2, 3. 
- HSKT: Thực hiện các phép tính:: 24 phút - 10 phút=?; 32 phút + 2 phút=?
- Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc.
II. Chuẩn bị: Baûng phuï, baûng nhoùm.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: “Luyeän taäp”.
 Baøi 1:
Giaùo vieân choát yù ñuùng. Keát quaû laàn löôït laø:
4,35 giôø ; 2 giôø ; 6 giôø ; 2,4 giôø.
 Baøi 2:
Giaùo vieân nhaän xeùt choát keát quaû. Thöù töï laøm laø:
Ñoåi: 1,08m = 108cm.
108 : 12 = 9 (phuùt)
 Baøi 3:
Giaùo vieân choát laïi. Keát quaû:
72 : 96 = 0,75 (giôø) = 45 phuùt.
 Baøi 4: (Làm thêm)
Giaùo vieân chaám vaø chöõa baøi. Caùc böôùc laøm laø:
Ñoåi: 10,5 km = 10 500 m
10 500 : 420 = 25 phuùt.
4. Cuûng coá.
5.Daën doø:
- Laøm laïi baøi 3. OÂn laïi caùc coâng thöùc ñaõ hoïc
Chuaån bò: Luyeän taäp chung.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
+ Haùt.
- HS söûa baøi 1.
Caû lôùp nhaän xeùt – 2 em neâu coâng thöùc tìm t.
Hoïc sinh ñoïc ñeà töøng HS leân baûng laøm baøi. Caû lôùp laøm vaøo nhaùp roài söûa baøi.
-HS töï laøm vaøo vôû.
-HS töï söûa baøi.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.HS laøm baøi theo nhoùm vaøo baûng phuï.
Töøng nhoùm trình baøy keát quaû. Caû lôùp nhaän xeùt. 
-HS töï laøm vaøo vôû.
-HS laøm sai söûa baøi.
-HS nhaéc laïi caùch tính thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng.
-------------------------------------------------------
TAÄP LAØM VAÊN: (Tieát 54)
TAÛ CAÂY COÁI (kieåm tra vieát).
I.Muïc tieâu: 
- Viết được một bài văn tả cây cối đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), đúng yêu cầu đề bài; dùng từ đặt câu đúng, diễn đạt rõ ý.
- HSKT: Luyện viết hai khổ thơ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 27.doc