Giáo án môn Lịch sử 9 - Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

1/ MỤC TIÊU:

 1.1/ Kiến thức:

- Nguyên nhân, nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của TD Pháp ở Việt nam.

- Những thủ đoạn của TD Pháp về Ctrị, VHGD phục vụ cho Ctrình khai thác lần này.

 - Sự phân hóa giai cấp và thái độ, khả năng cách mạng của giai cấp.

 1.2/ Kĩ năng:

 Quan sát lược đồ, trình bày một vấn đề lịch sử bằng lược đồ và rút ra nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử.

 1.3/ Thái độ:

- Lòng căm thù đối với bọn thực dân Pháp áp bức bóc lột dân tộc ta.

- Đồng cảm với sự vất vả, cực nhọc của người lao động sống dưới chế độ thực dân, Pk.

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 561Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 9 - Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 16
Ngày dạy: 
LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
Chương 1
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930
BÀI:14
VIỆT NAM 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
1/ MỤC TIÊU:
 1.1/ Kiến thức:
- Nguyên nhân, nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của TD Pháp ở Việt nam.
- Những thủ đoạn của TD Pháp về Ctrị, VHGD phục vụ cho Ctrình khai thác lần này.
	- Sự phân hóa giai cấp và thái độ, khả năng cách mạng của giai cấp.
 	1.2/ Kĩ năng: 
	Quan sát lược đồ, trình bày một vấn đề lịch sử bằng lược đồ và rút ra nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử.
 1.3/ Thái độ:
- Lòng căm thù đối với bọn thực dân Pháp áp bức bóc lột dân tộc ta.
- Đồng cảm với sự vất vả, cực nhọc của người lao động sống dưới chế độ thực dân, Pk.
2/ CHUẨN BỊ:
 	1/ Giáo viên:
- Lược đồ về nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam.
- Một số tranh ảnh, tài liệu phục vụ cho bài dạy.
 	2/ Học sinh:
	- Tham khảo nội dung H27 và trả lời câu hỏi SGK.
3/ TRỌNG TÂM:
Chính sách khai thác thuộc địa
4/ TIẾN TRÌNH:
 1/ Ổn định tồ chức và kiểm diện
 2/ Kiểm tra miệng
 3/ Giới thiệu bài mới:
	- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tiến hành khai thác lần hai ở VN.
	- Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam có những biến đổi như thế nào?
	- Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY & TRÒ
NỘI DUNG
v HOẠT ĐỘNG 1:
& Gọi HS đọc SGK.
? Thực dân Pháp tiến hành khai thác lần hai đối với nước ta trong hoàn cảnh nào? Nhằm mục đích gì?
 - Sau chiến tranh TGT1 (1914/1918) là nước thắng trận nhưng bị thiệt hại rất nặng nề.
 - TD Pháp tăng cường khai thác và bóc lột nhân dân trong nước và thuộc địa để bù đắp vào thiệt hại của chiến tranh gây ra.
Ø Gv giải thích.
q Nhóm 1:
? Nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp là gì?
 - Thực dân Pháp tăng cường vốn đầu tư vào Việt Nam => đầu tư vào nông nghiệp, chủ yếu là cao su và khai thác mỏ than => nhiều công ty cao su ra đời.
 - Công nghiệp => thương nghiệp => giao thông vận tải => ngân hàng => chính sách thuế.
Ø Gv sử dụng lược đồ H27 minh họa.
v HOẠT ĐỘNG 2:
& Gọi HS đọc SGK.
q Nhóm 2:
? Thực dân Pháp thực hiện chính sách cai trị như thế nào đối với nước ta?
Thực hiện chính sách chia để trị => dựa vào bọn
phong kiến để đàn áp, bóc lột.
? Những chính sách về văn hóa, giáo dục thực dân Pháp thực hiện như thế nào?
Chúng triệt để thi hành chính sách văn hóa ngu dân 
=> nô dịch => khuyến khích các tệ nạn xã hội.
Ø Gv giải thích.
q Nhóm 3:
? Tất cả những thủ đoạn về chính trị, VHGD thực hiện ở đất nước ta nhằm mục đích gì?
Nhằm củng cố bộ máy cai trị ở các nước thuộc địa 
=> và ngu dân để dễ bề thống trị.
v HOẠT ĐỘNG 3:
& Gọi HS đọc SGK.
q Nhóm 4:
? Hãy trình bày sự phân hóa giai cấp trong lòng xã hội VN từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
XHVN có sự phân hóa sâu sắc => đẩy mạnh bóc lột 
Ktế => tăng cường kìm kẹp, đàn áp Ctrị đối với nông dân => nhìn chung giai cấp Pk là đối tượng của CM.
Ø Gv giải thích. 
q Nhóm 5:
? Giai cấp tư sản VN ra đời và phát triển như thế nào? Thái độ chính trị của họ ra sao?
Giai cấp tư sản ra đời sau chiến tranh thế giới thứ 
nhất => thái độ chính trị không kiên định dễ thoả hiệp.
? Giai cấp tiểu tư sản ra đời và phát triển như thế nào?
Do các thành phần kinh tế phát triển => các cơ 
quan hành chính VHGD mở rộng => tầng lớp tiểu tư sản thành thị đông lên => trong đó bộ phận trí thức HS, sinh viên là quan trọng nhất => họ là lực lượng quan trọng của cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta.
q Nhóm 6:
? Giai cấp nông dân VN phát triển như thế nào? Thái độ chính trị của họ ra sao?
Chiếm trên 90% dân số => bị thực dân và phong 
kiến bóc lột nặng nề => họ bị cướp ruộng đất => họ là lực lượng cách mạng hùnh hậu.
? Giai cấp công nhân phát triển như thế nào? Thái độ chính trị của họ ra sao?
Giai cấp công nhân ra đời từ đầu thế kỉ XX phát 
triển nhanh chóng => cả về số lượng và chất lượng => họ nhanh chóng vươn lên nắm chính quyền lãnh đạo cách mạng.
Ø Gv giải thích và kết luận.
I/ CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP.
1/ Hoàn cảnh và mục đích:
 - Sau chiến tranh TGT1 thực dân Pháp thiệt hại nhiều.
 - Vơ vét bóc lột thuộc địa, để bù đắp vào thiệt hại trong chiến tranh.
2/ Nội dung:
 - Tăng cường đầu tư vốn vào nông nghiệp, trọng tâm là cao su.
 - Công nghiệp chỉ đầu tư vào công nghiệp nhẹ.
 - Thương nghiệp phát triển.
 - GTVT đầu tư vào đường sắt xuyên Đông Dương.
 - Ngân hàng độc quyền phát hành đồng bạc.
 - Tăng cường bóc lột thuế khóa.
II/ CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC. 
1/ Chính trị:
 - Thực hiện chính sách “chia để trị”.
2/ Văn hóa giáo dục:
 - Thi hành chính sách văn hóa nô dịch, ngu dân.
III/ XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA.
1/ Giai cấp phong kiến
 - Cấu kết với thực dân Pháp => chiếm đoạt ruộng đất của nông dân.
 - Tăng cường áp bức bóc lột.
2/ Giai cấp tư sản:
 - Gồm hai bộ phận:
 + Tầng lớp tư sản mại bản.
 + Tầng lớp tư sản dân tộc.
3/ Giai cấp tiểu tư sản:
 - Họ bị thực dân bạc đãi => đời sống bấp bênh.
 - Quan trọng là tiểu tư sản trí thức là lực lượng cách mạng dân tộc, dân chủ.
4/ Giai cấp nông dân:
 - Chiếm trên 90% dân số => bị thực dân và phong kiến áp bức nặng nề.
5/ Giai cấp công nhân:
 - Hình thành đầu TK XX phát triển nhanh về số lượng và chất lượng.
 - Gần gũi với nông dân => kế thừa với truyền thống yêu nước => nắm quyền lãnh đạo CM.
	4.4/ Củng cố và bài tập củng cố
	? Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?
	? Nêu nội dung chương trình khai thác lần hai củ thực dân Pháp ở nước ta?
	? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của giai cấp trong xã hội 
Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
4.5/ Hướng dẫn HS tự học 
Học bài: Bài 14: “VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT” 
 Chuẩn bị bài mới: 
 Bài 15: “PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN 
 TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1919 / 1925” 
	- Tham khảo nội dung, và trả lời câu hỏi SGK.
5/ RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 14 Viet Nam sau Chien tranh the gioi thu nhat_12215879.doc