Giáo án môn Mĩ thuật 8 - Chủ đề 5: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai đoan 1954 - 1975

I.Mục tiêu chung:

- Biết sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 qua tìm hiểu một số tác phẩm tiêu biểu.

- Mô phỏng được tác phẩm theo cảm nhận riêng.

- có ý thức giữ gìn, học tập và trân trọng giá trị nghệ thuật.

- giới thiệu, nhân xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.

II.Phương pháp và hình thức tổ chức

Phương pháp: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, Trực quan, minh häa b»ng tranh ¶nh vµ th¶o luËn. gợi mở, luyện tập thực hành

Hình thức tổ chức:

+ Hoạt động cá nhân

+ Hoạt động nhóm

III. Đồ dùng và phương tiện:

Chuẩn bị của GV:

 - Hình minh họa phù hợp với chủ đề: SƠ LƯỢC MĨ THUẬT GIAI ĐOAN 1954-1975

- Sách Học Mĩ thuật lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 4077Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Mĩ thuật 8 - Chủ đề 5: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai đoan 1954 - 1975", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN. MĨ THUẬT – LỚP 8
TUẦN 13,14,15- PPCT 13,14,15
	Chủ đề 5. SƠ LƯỢC MĨ THUẬT VIỆT NAM 
 GIAI ĐOAN 1954-1975
 (3 tiết)	
Ngày soạn: 14/11/2017
I.Mục tiêu chung: 
- Biết sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 qua tìm hiểu một số tác phẩm tiêu biểu.
- Mô phỏng được tác phẩm theo cảm nhận riêng. 
- có ý thức giữ gìn, học tập và trân trọng giá trị nghệ thuật.
- giới thiệu, nhân xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II.Phương pháp và hình thức tổ chức
Phương pháp: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, Trực quan, minh häa b»ng tranh ¶nh vµ th¶o luËn. gợi mở, luyện tập thực hành
Hình thức tổ chức:
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện:
Chuẩn bị của GV:
	- Hình minh họa phù hợp với chủ đề: SƠ LƯỢC MĨ THUẬT GIAI ĐOAN 1954-1975
- Sách Học Mĩ thuật lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực 	
Chuẩn bị của HS:
- Sách Học Mĩ thuật lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực
- Tranh ảnh sưu tầm về các 
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, giấy màu, bìa, xốp, kéo, keo dán/ băng dính.
IV.Các hoạt động dạy - học
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Đồ dùng/
Phương tiện/ sản phẩm của HS
 Tuần 13 - Tiết 1: TÌM HIỂU SƠ LƯỢC MĨ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOAN 1954-1975
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Häc sinh hiÓu biÕt thªm vÒ nh÷ng cèng hiÕn cña giíi v¨n nghÖ sü nãi chung, giíi mü thuËt nãi riªng trong c«ng cuéc x©y dùng XHCN ë mÒn B¾c vµ ®Êu tranh gi¶i phãng miÒn Nam.
 - NhËn ra vÎ ®Ñp cña mét sè t¸c phÈm ph¶n ¸nh vÒ ®Ò tµi chiÕn tranh c¸ch m¹ng
 - Yªu quý vµ tr©n träng t¸c phÈm cña c¸c ho¹ sü.
Häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ bèi c¶nh lÞch sö ViÖt Nam(1954 – 1975 )
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
*GV ®Æt c©u hái: 
-B»ng kiÕn thøc m«n lÞch sö, em cã hiÓu biÕt g× vÒ bèi c¶nh n­íc ta trong giai ®o¹n 1954 – 1975?
- Bèi c¶nh lÞch sö cã t¸c ®éng g× tíi c¸c ho¹ sü n­íc ta?
* GV tãm t¾t, kÕt luËn, dÉn d¾t sang ho¹t ®éng 2
* Tr¶ lêi theo hiÓu biÕt c¸ nh©n.
+ §Êt n­íc chia hai miÒn Nam, B¾c.
+ MiÒn B¾c x©y dùng CNXH.
+ MiÒn Nam ®Êu tranh chèng Mü
+1964 Mü leo thang ph¸ ho¹i MiÒn B¾c
+ C¸c ho¹ sü tham gia chiÕn ®Êu vµ s¸ng t¸c.
*Häc sinh ghi vë
.Häc sinh t×m hiÓu mét sè thµnh tùu c¬ b¶n cña mü thuËt ViÖt Nam giai ®o¹n 1954-1975.
GV tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
Nhãm tr­ëng lªn nhËn phiÕu häc tËp.
C¸c thµnh viªn trong nhãm nghiªn cøu tµi liÖu s­u tÇm vµ SGK.
Nhãm tr­ëng tæng hîp vµ viÕt vµo phiÕu.
ChÊt liÖu
§Æc tÝnh cña chÊt liÖu
T¸c phÈm – T¸c gi¶
Tranh s¬n mµi (nhãm1)
ChÊt liÖu s¬n ta, lÊy tõ nhùa c©y s¬n.
Lµ chÊt liÖu truyÒn thèng, gi÷ vÞ trÝ quan träng trong nÒn héi ho¹ ViÖt Nam.
Mµu s¾c tinh tÕ, lung linh, s©u l¾ng.
KÕt hîp hµi hoµ chÊt liÖu d©n téc víi néi dung hiÖn ®¹i
KÕt n¹p §¶ng ë §iÖn Biªn Phñ(1963) cña NguyÔn S¸ng.
B×nh minh trªn n«ng trang
(1958) cña NguyÔn §øc Nïng.
N«ng d©n ®Êu tranh chèng thuÕ (1960) cña NguyÔn T­ Nghiªm.
ChÊt liÖu
§Æc tÝnh cña chÊt liÖu
T¸c phÈm – T¸c gi¶
Tranh lôa
(nhãm2)
Lµ chÊt liÖu truyÒn thèng Ph­¬ng §«ng.
Mµu ®¬n gi¶n, nh­ng vÉn t¹o sù phong phó cña s¾c.
Béc lé tÝnh mÒm m¹i, ãng ¶ cña thí lôa.
Con ®äc bÇm nghe(1955) cña TrÇn V¨n CÈn.
Ngµy mïa(1960) cña NguyÔn TiÕn Chung.
Hµnh qu©n m­a(1958) cña Phan §«ng
ChÊt liÖu
§Æc tÝnh cña chÊt liÖu
T¸c phÈm – T¸c gi¶
Tranh kh¾c
(nhãm3)
ChÞu ¶nh h­ëng cña tranh d©n gian.
Cã thÓ in ®­îc nhiÒu b¶n.
KÕt hîp gi÷a phong c¸ch truyÒn thèng víi khoa häc mü thuËt ph­¬ng T©y t¹o ra nÐt ®Ñp riªng cña mü thuËt ViÖt Nam hiÖn ®¹i.
Ngµy chñ nhËt(1960) cña NguyÔn TiÕn Chung.
Mïa xu©n (1960) cña §inh Trong Khang.
Ba thÕ hÖ(1970) cña Hoµng TrÇm.
ChÊt liÖu
§Æc tÝnh cña chÊt liÖu
T¸c phÈm – T¸c gi¶
Tranh 
s¬n dÇu
(nhãm4)
Lµ chÊt liÖu cña ph­¬ng T©y.
Ho¹ sü ViÖt Nam sö dông cã s¾c th¸I riªng, ®Ëm ®µ tÝnh d©n téc.
T¹o sù khoÎ kho¾n, khóc chiÕt.
C¸ch diÔn t¶ phong phó.
Ngµy mïa(1954) cña D­¬ng BÝch Liªn.
N÷ d©n qu©n miÒn biÓn(1960) cña TrÇn V¨n CÈn.
V.v.
ChÊt liÖu
§Æc tÝnh cña chÊt liÖu
T¸c phÈm – T¸c gi¶
Tranh 
bét mµu
(nhãm5)
ChÊt liÖu gän, nhÑ, dÔ sö dông.
VÏ ®­îc trªn nhiÒu chÊt liÖu.
Cã kh¶ n¨ng diÔn t¶ s©u s¾c, hiÖu qu¶ nghÖ thuËt cao
§Òn voi phôc(1957)cña V¨n Gi¸o
Ao lµng (1963) cña Phan ThÞ Hµ.
Xãm ngo¹i thµnh(1961) cña NguyÔn TiÕn Chung
ChÊt liÖu
§Æc tÝnh cña chÊt liÖu
T¸c phÈm – T¸c gi¶
§iªu kh¾c
(nhãm6)
ThÓ hiÖn nhiÒu chÊt liÖu ; t­îng trßn, phï ®iªu, gß..
N¾m ®Êt miÒn Nam ( 1955) cña Ph¹m Xu©n thi.
Vãt ch«ng (1968)cña Ph¹m M­êi
*Sau thêi gian tæng hîp ý kiÕn c¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn b¶ng ghi vµo c¸c môc t­¬ng øng.
* C¸c nhãm kh¸c bæ sung thªm cho chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, gi¸o viªn kÕt luËn.
 Ngày soạn :21/11/2017
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Đồ dùng/
Phương tiện/ sản phẩm của HS
 Tuần 14 - Tiết 2 : MÔ PHỎNG LẠI TÁC PHẨM YÊU THÍCH 
 CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOAN 1954-1975
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Giúp học sinh trải nghiệm nghiên cứu về tác phẩm thông qua nội dung chủ đề, bố cục ,đường nét, màu sắc, chất liệu, phong cách thể hiện giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của các tác phẩm mĩ thuật.
2.1 Thực hành
2.2 Nhận xét
 - Yêu cầu HS thực hành mô phỏng lại một số tác phẩm hay một phần của các tác phẩm mĩ thuật việt nam giai đoạn 1954-1975
 + Gợi ý HS chọn một số tác phẩm hay các tác phẩm ở Hình5.2 sách học mĩ thuật 8 
+ Hướng dẫn học sinh chọn giáy , bố cục để thể hiện tác mô phỏng lại tác phẩm
 - Gợi ý HS cách phân công nhiệm vụ thể hiện nội dung tranh.
- Hướng dẫn HS nhận xét sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn 
- HS nêu cảm nhận về bài vẽ cuả mình
- nhận xét về bố cục,đường nét,mầu sắc, hình khối và chất liệu của tác phẩm.
- Quan sát hình 5.2, sách Học MT, thảo luận theo gợi ý của GV.
- Trả lời câu hỏi.
Ghi nhớ về Tranh 
- Quan sát hình 5.2 sách Học MT để biết được các bước vẽ minh họa truyện cổ tích.
- Lắng nghe và ghi nhớ cách vẽ 
- Nghiên cứu, lựa chọn và thể hiện tranh . 
- Phân công nhiệm vụ thể hiện nội dung tranh phù hợp với mỗi thành viên.
- Nhận xét theo hướng dẫn của GV về:
+ Nội dung?
+Bố cục?
+ Màu sắc
+ Sự phù hợp giữa nhân vật, cảnh vật, tình huống,
- Hình 4.1 tr.24 sách Học MT lớp 8
- Hình 5.2 sách Học MT lớp 8
- Giấy, chì, tẩy, màu vẽ, giấy thủ công, hồ dán, kéo,..
- Sản phẩm tranh minh hoạ của HS
 TUẦN 15
KIỂM TRA HỌC KÌ I - Tiết 3: TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Hiểu được các cách giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm.
- Biết cách trưng bày, giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Trân trọng những giá trị văn hoá, phát huy tính sáng tạo trong nghệ thuật 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
- Hướng dẫn HS tìm hiểu các hình thức trưng bày, giới thiệu sản phẩm
- Gợi ý câu hỏi để HS giới thiệu, chia sẻ 
- Khuyến khích HS vận dụng- sáng tạo/ phát triển - mở rộng
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV dựa vào nội dung của hoạt động 3 về: 
+ Nội dung?
+ Hình thức? 
- Có ý tưởng để vận dụng KT – KN đã học vào thực tế hoặc vào các chủ đề tiếp theo.
- Sản phẩm nhóm.

Tài liệu đính kèm:

  • docCHU DE 5_12203809.doc