Giáo án Ngữ văn 6, tập 1 - Bài 15: Tính từ và cụm tính từ - Lê Thị Kim Thoa

 - Giúp học sinh nắm đặc điểm của tính từ và và cụm tính từ.

 - Nắm được các loại tính từ

 - Lưu ý: HS đã học về tính từ ở tiểu học

1. Kiến thức

- Khái niệm tính từ:

+ Ý nghĩa khái quát của tính từ.

+ Đặc điểm ngữ pháp của tính từ (khả năng kết hợp của tính từ, chức vụ ngữ pháp của tính từ)

- Các loại tính từ.

- Cụm tính từ:

+ Nghãi của phụ ngữ trước và phụ ngữ sau trong cụm tính từ.

+ Nghĩa của cụm tính từ.

+ Chức năng ngữ pháp của cụm tính từ.

+ Cấu tạo đầy đủ của cụm tính từ.

2. Kĩ năng

- Nhận biết tính từ trong văn bản.

- Phân biệt tính từ chỉ đặc điểm tương đối và tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối.

- Sử dụng tính từ, cụm tính từ trong nói và viết.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV và HS:

Giáo viên : SGK, SGV, Giáo án , bảng phụ , bài tập áp dụng nhanh

Học sinh : SGK, vở bài học , bài tập , bài soạn

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1310Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6, tập 1 - Bài 15: Tính từ và cụm tính từ - Lê Thị Kim Thoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy : 07-12-12
* TIẾNG VIỆT- TIẾT :63 
 TÍNH TÖØ VAØ CUÏM TÍNH TÖØ ( tt )
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 
 - Giuùp hoïc sinh naém ñaëc ñieåm cuûa tính töø vaø vaø cuïm tính töø.
 - Naém ñöôïc caùc loaïi tính töø
 - Löu yù: HS ñaõ hoïc veà tính töø ôû tieåu hoïc
Kieán thöùc
Khaùi nieäm tính töø:
+ YÙ nghóa khaùi quaùt cuûa tính töø.
+ Ñaëc ñieåm ngöõ phaùp cuûa tính töø (khaû naêng keát hôïp cuûa tính töø, chöùc vuï ngöõ phaùp cuûa tính töø)
Caùc loaïi tính töø.
Cuïm tính töø:
+ Nghaõi cuûa phuï ngöõ tröôùc vaø phuï ngöõ sau trong cuïm tính töø.
+ Nghóa cuûa cuïm tính töø.
+ Chöùc naêng ngöõ phaùp cuûa cuïm tính töø.
+ Caáu taïo ñaày ñuû cuûa cuïm tính töø.
Kó naêng
Nhaän bieát tính töø trong vaên baûn.
Phaân bieät tính töø chæ ñaëc ñieåm töông ñoái vaø tính töø chæ ñaëc ñieåm tuyeät ñoái.
Söû duïng tính töø, cuïm tính töø trong noùi vaø vieát.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV vaø HS: 
Giaùo vieân : SGK, SGV, Giaùo aùn , baûng phuï , baøi taäp aùp duïng nhanh 
Hoïc sinh : SGK, vôû baøi hoïc , baøi taäp , baøi soaïn 
III. TỔ CHỨC HĐ DẠY VÀ HỌC : 
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
ND – KT
* HÑ 2:hd tìm hiểu cụm tính từ :
GV ñöa baûng phuï ghi noäi dung ví duï vaø moâ hình cuïm tính töø sgk/ 155, chia nhoùm cho HS thaûo luaän:
1/ Veõ moâ hình caáu taïo cuûa nhöõng cuïm tính töø in ñaäm trong ví duï treân. * Moâ hình cuïm tính từ: 
P.tröôùc
P. T Taâm
P. sau
voán ñaõ raát
yeân tónh 
Nhớ 
saùng 
laïi
vaèng vaëc ở trên không
2.Tìm theâm nhöõng töø coù theå laøm phuï ngöõ ôû phaàn tröôùc, phaàn sau cuïm tính töø. Cho bieát nhöõng phuï ngöõ aáy boå sung cho tính töø trung taâm nhöõng yù nghóa gì? 
=> Töø vieäc tìm hieåu ví duï treân, em haõy cho bieát cuïm tính töø goàm coù maáy phaàn ? Caùc phuï ngöõ tröôùc boå sung yù nghóa gì cho tính töø ? Caùc phuï ngöõ sau boå sung yù nghóa gì cho tính töø? 
Gv nhaän xeùt – söûa, choát hoaït ñoäng ruùt ra noäi dung phaàn ghi nhôù (III) sgk/155
* HÑ3: Höôùng daãn luyeän taäp:
Baøi taäp 1 sgk/155: GV neâu yeâu caàu BT vaø cho HS hoäi yù trong nhoùm.
GV nhaän xeùt töøng nhoùm – keát hôïp söûa 
Baøi taäp 2 sgk/ 156: Vieäc söû duïng caùc tính töø vaø phuï ngöõ so saùnh trong nhöõng caâu treân coù taùc duïng gaây cöôøi vaø pheâ bình naêm oâng thaày boùi ntn? 
So saùnh caùch duøng ÑT vaø TT 
Baøi taäp 3 sgk/ 156: Gv höôùng daãn cho HS laøm baøi caù nhaân.
-Quaù trình thay ñoåi töø khoâng ñeán coù , töø coù ñeán khoâng : Theå hieän qua caùch duøng TT trong truyeän “ OÂâng laõo ñaùnh caù vaø con caù vaøng “ 
Baøi taäp 4 sgk/ 156: GV höôùng daãn HS laøm
Hs ghi baøi môùi.
HS chia 4 nhoùm thaûo luaän 3 phuùt vaø cöû ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy keát quaû
Lôùp nhaän xeùt – boå sung
* HS chia 4 nhoùm thaûo luaän 3 phuùt vaø cöû ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy keát quaû
Lôùp nhaän xeùt – boå sung
- Hs đọc ghi nhớ 
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu bt1 vaø BT2
- HS thaûo luaän nhoùm 
-Lôùp chia 4 nhoùm ( 5 phuùt ) 
-Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy 
-Lôùp nhaän xeùt – söûa 
-HS chia nhoùm hoäi yù vaø trình baøy * keát quaû: Baøi taäp 1
a. Sun sun nhö con ñóa
b. Chaàn chaãn nhö caùi ñoøn caøn 
c. Beø beø nhö caùi quaït thoùc 
d. söøng söõng nhö caùi coät ñình
ñ. Tun tuûn nhö caùi choåi seå cuøn
2. Vieäc duøng tính töø vaø phuï ngöõ so saùnh trong nhöõng caâu treân : Cho thaáy nhaän thöùc haïn heïp chuû quan cuûa naêm oâng thaày boùi 
-HS laøm baøi caù nhaân:
Nhöõng tính töø ñöôïc duøng trong nhöõng laàn sau mang tính chaát maïnh meõ, döõ doäi hôn laàn tröôùc, theå hieän söï thay ñoåi thaùi ñoä cuûa con caù vaøng tröôùc nhöõng ñoøi hoûi moãi luùc moät quaù quaét cuûa vôï oâng laõo
Hoïc sinh laøm baøi theo höôùng daãn cuûa GV
III. Cuïm tính töø: 
1. Ví dụ : Mục II sgk/ 155
2. Ghi nhôù sgk/ 155 
IV. Luyeän taäp:
BT1 
a. Sun sun nhö con ñóa
b. Chaàn chaãn nhö caùi ñoøn caøn 
c. Beø beø nhö caùi quaït thoùc 
d. söøng söõng nhö caùi coät ñình
ñ. Tun tuûn nhö caùi choåi seå cuøn
BT 2. Vieäc duøng tính töø vaø phuï ngöõ so saùnh trong nhöõng caâu treân : Cho thaáy nhaän thöùc haïn heïp chuû quan cuûa naêm oâng thaày boùi 
BT 3. So saùnh caùch duøng ñoäng töø vaø tính töø trong naêm laàn oâng laõo ra bieån goïi caù vaøng 
-Thaùi ñoä baát bình cuûa caù vaøng tröôùc loøng tham muï vôï 
BT 4. Cuoäc soáng ngheøo khoå – cuoäc soáng toát ñeïp 
-Cuoái cuøng : tính töø laàn ñaàu laäp laïi : söùt meû – naùt = Cuoäc soáng nhö cuõ
IV.CỦNG CỐ- HD HS TỰ HỌC Ở NHÀ:
 1. Củng cố :
 - Moâ hình cum tính töø goàm coù maáy phaàn ? Cho ví duï vaø veõ moâ hình cuïm tính töø.
 - Veà nhaø hoïc kó baøi, hoaøn thaønh caùc baøi taäp vaø xem laïi taát caû caùc baøi ñeå chuaån bò oân taäp. 
 2. HD HS tự học ở nhà ø:
 - Soaïn tieát: OÂn taäp Tieáng Vieät 
 - Döïa theo gôïi yù oân taäp sgk/169, 170, 171 ñeå hoïc vaø ghi cheùp laïi caùc baøi hoïc cuûa moân TV (Xem laïi ví duï, baøi hoïc, baøi taäp)
 - Nx veá yù nghóa cuûa phụ ngữ trong cuïm tính töø	
 - Tìm cuïm tính töø trong moät ñoaïn truyeän ñaõ hoïc.
 - Ñaët caâu vaø xñ chöùc naêng ngöõ phaùp cuûa tính töø, cuïm tính töø trong caâu.

Tài liệu đính kèm:

  • docTính từ và cụm tính từ - Lê Thị Kim Thoa.doc