Giáo án soạn Tuần 34 - Lớp 5

DẠY LỚP 5C

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

 - Củng cố về dạng toán gấp, chuyển dấu phẩy.

II. Hoạt động dạy học:

1. Kiêm tra: Bài tập về nhà ở VBTNC.

 Nhận xét chữa bài.

2. Tổ chức cho HS tự làm bài rồi chấm và chữa bài.

Bài 1: Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang phải một hàng rồi cộng với số phải tìm ta được 13,53 ?

- Khi dời dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng, ta được một số gấp 10 lần số đã cho. Như vậy 10 lần số đó cộng với số đó là: 13,53.

- Vậy số đó là: 13,53 : ( 1 + 10) = 1,23

 

doc 19 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án soạn Tuần 34 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2) : 11 = 1,45
- Số bé : 15,83 - 1,45 = 14,38
Bài 4: Hai số thập phân có hiệu 5,37. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang trái một hàng , rồi cộng với số bé thì được 11,955. Tìm hai số đó ?
- Khi dời dấu phẩy các số lớn sang trái một hàng, tức là ta giảm số đó đi 10 lần:
1/10 số lớn + số bé = 11,955 mà số lớn - số bé = 5,37
- Ta nhận thấy: 11,955 + 5,37 chính là 11 lần của 1/10 số lớn. 
- Số lớn: ( 11,955 + 5,37) : 11 x 10 = 15, 75
- Số bé: 15,75 - 5,37 = 10,38
Bài 5: Tổng hai số thập phân là 16,26. Nếu tăng số thứ nhất lên năm lần và số thứ hai lên hai lần thì được hai số có tổng là 43,2. Tìm hai số đó ?
- Giả sử cả hai số đều gấp lên hai lần thì tổng của chúng là: 16,26 x 2 = 32,52
- Số thứ nhất là: ( 43,2 - 32, 52) : 3 = 3,56
- Số thứ hai là: 16,26 - 3,56 = 12,7
 LUYỆN TOÁN (t2)
Bài 1: Hiệu hai số là 3,58. Nếu số trừ gấp lên ba lần thì được số mới lớn hơn số bị trừ là 7,2. Tìm hai số đã cho ?
- Số trừ là: (3,58 + 7,2) : 2 = 5,39
- Số bị trừ là: (5,39 + 3,58) = 8,97
Bµi 2: Cho ph©n sè > H·y viÕt ph©n sè ®· cho thµnh tæng c¸c ph©n sè cã tö sè b»ng 1 vµ mÉu sè kh¸c nhau.
Gi¶i
Bài 3:
Tổng của hai số là 10,47. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần, số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng hai số mới sẽ là 44,59. Tìm hai số ban đầu ?
- Nếu cả hai số cùng tăng lên lần thì tổng là: 10,47 x 3 = 31,41
- Số thứ nhất là: (44,59 - 31,41) : 2 = 6,59
- Số thứ hai là: 10,47 - 6,59 = 3,88
3. Cñng cè dÆn dß: VÒ nhµ lµm VBTNC.
HS tù lµm bµi råi chÊm vµ ch÷a bµi.
HS tù lµm bµi råi chÊm vµ ch÷a bµi.
HS tù lµm bµi råi chÊm vµ ch÷a bµi.
HS tù lµm bµi råi chÊm vµ ch÷a bµi.
HS tù lµm bµi råi chÊm vµ ch÷a bµi.
HS tù lµm bµi råi chÊm vµ ch÷a bµi.
HS tù lµm bµi råi chÊm vµ ch÷a bµi.
HS tù lµm bµi råi chÊm vµ ch÷a bµi.
 .
	. LUYỆN TIẾNG VIỆT 
	 Tõ ®ång nghÜa
I.-Yªu cÇu:
-HiÓu thÐ nµo lµ tõ ®ång nghÜa, tõ ®ång nghÜa hoµn toµn vµ tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn
- Më réng, n©ng cao hiÓu biÕt vÒ tõ ®ång nghÜa.
- VËn dông lµm bµi tËp, ®Æt c©u, ph©n biÖt tõ ®ång nghÜa.
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
5’
20’
15’
3’
5’
10’
25’
1’
A. Bµi Cò:
Häc sinh ch÷a bµi, gi¸o viªn nhËn xÐt vµ bæ sung.
B. Bµi míi:
1. Lý thuyÕt:
? ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? Cho vÝ dô.
X©y dông- kiÕn thiÕt
M¬ ­íc- mong ­íc
? Ph©n biÖt tõ ®ång nghÜa hoµn toµn vµ tõ ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn.
? Tõ ®ång nghÜa cã t¸c dông g×?
Cã thÓ thay thÕ cho nhau
2. Thùc hµnh:
XÕp nh÷ng tõ in ®Ëm thµnh nhãm tõ ®ång nghÜa(t×m thªm):
a.N­íc nhµ, hoµn cÇu, non s«ng n¨m ch©u
 N­íc nhµ	hoµn cÇu
 Non s«ng	n¨m ch©u
 GÊm vãc	thÕ giíi
 Giang s¬n	toµn cÇu
 Tæ quèc	n¨m ch©u bèn biÓn
 §Êt n­íc 
b. T×m nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi mçi tõ sau ®©y:
§Ñp	To lín	Häc tËp
Xinh	to lín, to ®ïng	häc
mÜ lÖ	to t­íng, to kÒnh	häc hµnh
®Ñp ®Ï	vÜ ®¹i	häc hái
Xinh x¾n	khæng lå
Xinh ®Ñp
T­¬i ®Ñp
c. §Æt c©u víi mçi tõ vïa t×m ®­îc.
d. Ph©n biÖt nghÜa trong tõng cÆp tõ d­íi ®©y:
c«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp nhÑ, gang, thÐp.
+ C«ng nghiÖp nÆng: Ngµnh c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt ra nh÷ng thø nh­:®iÖn, than, thÐp, m¸y mãc.
+C«ng nghiÖp nhÑ: Nghµnh c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt ra hµng tiªu dïng nh­: quÇn ¸o, bãng ®Ìn, phÝch n­íc.
+ Gang: S¾t lÉn c¸c- bon, gißn, khã d¸t máng, th­êng dïng ®Ó ®óc c¸c ®å vËt.
+ ThÐp: Kim lo¹i cã ®é bÒn, cã thÓ d¸t máng, ®­îc luyªn ra tõ s¾t.
e. C¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ ng«i nhµ( T« Hµ)
Häc sinh chÐp bµi th¬.
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh vÒ c¸ch c¶m thô bµi th¬.
Nªu ®­îc h×nh ¶nh
Nªu d­îc nghÖ thuËt
Nªu d­îc néi dung
Bµi th¬ gåm3 khæ th¬ b¾t ®Çu tõ ng«i nhµ, kh«ng gian më réng ra t©n hµng xoan, s©n ph¬i, m¸i vµng th¬m phøc, ®­îc n©ng cao lªn víi h×nh ¶nh tiÕng chim l¶nh lãt ®µu hÌ, ®ñ c¶ ©m thanh vµ h­¬ng s¾c. Kh«ng gian xiÕt baothan th­¬ng Êy ®­îc c¶m nhËn b»ng nhiÒu gi¸c quan: tõ thÝnh gi¸c( tiÕng chim ca), ®Õn thÞ gi¸c( m¸i nhµ th¬m phøc), vµ con b»ng c¶ t©m hån. C¸i xao xuyÕn cña hoa trong c©u “ hoa xao xuyÕn në” còng lµ c¸I xao xuyÕn trong lßng ng­êi khi c¶m nhËn vÒ ng«I nhµ cña m×nh.
Víi nghÖ thuËt ®¶o ng÷: Hoa xao xuyÕn në 
 §Çu håi l¶nh lãt 
 Nh»m nhÊn m¹nh, lµm næi bËt Ên t­îng vµ c¶m xóc tr­íc c¶nh vËt.
ChØ víi nh÷ng ph¸c ho¹, nh÷ng nÐt chÊm ph¸ hÕt søc chän läc vµ tiªu biÓu h×nh ¶nh ng«i nhµ hiÖn lªn thËt t×nh c¶m vµ giµu chÊt th¬, tõ t×nh yªu ng«i nhµ ®Õn t×nh yªu ®Êt n­íc víi khung c¶nh réng lín. Bµi th¬ diÔn ®¹t ®­îc t×nh c¶m thiªng liªng trong mçi con ng­êi n¬i m×nh sinh ra vµ lín lªn ®ång thêi kh¼ng mét triÕt lý sèng ®óng ®¾n vµ cao ®Ñp.
Häc sinh lµm bµi, gi¸o viªn nhËnn xÐt, ch÷a bµi vµ bæ sung 
 III. Cñng cè- DÆn dß: 
C. Cñng cè:
-ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? vÝ dô.
- T¸c dung cña tõ ®ång nghÜa?
D. DÆn dß:
HiÓu, n¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông
 TIẾT 2 - CHỦ NGỮ VỊ NGỮ
I.Yªu cÇu:
- C ñng cè vÒ c¸ch x¸c ®Þnh bé phËn tr¹ng ng÷ trong c©u.
- BiÕt nhËn biÕt c©u ®ñ bé phËn chÝnh, sö dông tõ ®Ó ®Æt c©u. 
II.Lªn Líp:
 A.Bµi Cò:
1. ¤n tËp vÒ chñ ng÷, vÞ ng÷.
2. Ch÷a bµi tËp.
 1 Ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ:
-Nhá nhá: Nhá víi møc ®é Ýt
- Nhá nh¾n: Nhá vÒ tÇm vãc, tr«ng c©n ®èi, dÔ th­¬ng.
- Nhá nhoi: Ýt ái, g©y Ên t­îng máng manh, yÕu ít.
- Nhá nhÎ( nãi n¨ng, ¨n uèng): thong th¶, chËm r·i víi vÎ gi÷ g×n, tõ tèn.
- Nhá nhen: Tá ra hÑp hßi, ®Ó ý ®Õn c¶ nh÷ng ®iÒu rÊt nhá vÒ quyÒn lîi trong ®èi xö
2 §o¹n th¬ cã nhiÒu h×nh ¶nh ®Ñp: n¾ng vµng, cê ®á, c¸c c« thÇy( ¨n mÆc ®Ñp, vui vÎ) trong ngµy khai tr­êng. §Ó diÔn t¶ ®­îc c¶n gi¸c cña m×nh tr­íc quang c¶nh buæi s¸ng cña ngµy khai tr­êng, t¸c gi¶ ®· sö dung nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt: PhÐp nh©n ho¸( L¸ cê bay nh­ reo), h×nh ¶nh so s¸nh( Ai còng nh­ trÎ l¹i).
Ngµy khai tr­êng lµ ngµy më ®Çu n¨m häc míi, ®èi víi häc sinh cã thÓ coi ®ã nh­ ngµy héi.§o¹n th¬ ®· miªu t¶ ®­îc quang c¶nh “ vui nh­ TÕt” víi nh÷ng h×nh ¶nh sèng ®éng, hån nhiªn, ®Çy mµu s¾c.
* Bµi tËp:
1 ChØ ra bé phËn chñ ng÷- vÞ ng÷ trong c©u sau:
 C« Bèn t«i/ rÊt nghÌo. C¸i h×nh ¶nh trong t«i vÒ c«/ 
 CN	VN	 CN
®Õn b©y giê/ vÉn cßn râ nÐt.
TN	 VN
Ngµy th¸ng/ ®i thËt chËm mµ còng thËt nhanh 
CN	VN
Mét b¸c giun bß ®ông ch©n nã m¸t l¹nh hay mét chó dÕ róc rÝch (CN)/ còng khiÕn nã giËt 
m×nh(VN1), s½n sµng tôt nhanh xuèng hè s©u.
(VN2 )
 Nh÷ng con bä nÑt bÐo nóc, m×nh ®Çy l«ng l¸ d÷ 
	CN
tîn/ b¸m ®Çy cµnh c©y. 
	VN
2 C¸c dßng sau ®· lµ c©u ch­a? V× sao?
- Nh÷ng b«ng hoa nhµi xinh x¾n to¶ h­¬ng th¬m ng¸t Êy.
- Trªn c¸nh ®«ng ®· ®­îc gÆt h¸i.
- Nh÷ng c« bÐ ngµy nµo nay ®· trë thµnh.
- Nh÷ng kiÕn tróc s­ x©y dùng l©u ®µi, nhµ cöa trªn ®Êt n­íc ta.
=> C¸c dßng trªn ch­a lµ c©u v× nã ch­a diÔn ®¹t ®­îc ý trän vÑn.
Häc sinh nªu c¸ch söa thµnh c©u b»ng hai c¸ch: 
C1: Cã thÓ bá tõ “ Êy” hoÆc thªm vµo “lu«n lµm cho khu v­ên thªm quyÕn rò”.
C2: Cã thÓ bá tõ “trªn” hoÆc thªm vµo “mäi ng­êi ®ang cµy vì ®Êt”.
C3: Thay tõ “trë” b»ng tõ “tr­ëng” hoÆc thªm vµo “ nh÷ng thiÕu n÷ kiÒu diÔm”
C4: Cã thÓ bá tõ “ nh÷ng” hoÆc thªm vµo “lµ nh÷ng ng­êi rÊt giái”
*Tr¹ng ng÷:
?Tr¹ng ng÷ lµ g×?
	? Tr¹ng ng÷ th­êng ®øng ë vÞ trÝ nµo trong c©u? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷:
- Råi lÆng lÏ, tõ tõ, khã nhäc mµ thanh th¶n, hÖt nhu m¶nh tr¨ng xanh non mäc trong 
TN	TN	TN	TN
®ªm, c¸i ®Çu chó ve/ lã ra, chui ®Çu khái x¸c ve.
	CN	 VN1	VN2
Gi÷a kho¶ng triÒm miªn réng r·i, ng©n ®ua /mét 
 TN VN	
 c©u hß l¬ löng hay trªn dßng nuíc 	CN	 TN	
,mét ®iÖu h¸t ®ß ®ưa/ trÇm bæng vang lªn.
 CN	VN
2-Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học dặn HS học bài và làm bài ở nhà.
HS trả lời lớp nhận xét bổ sung nếu cần.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS cả lớp làm bài vàì em nêu kết quả lớp chữa bài.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS cả lớp làm bài vàì em nêu kết quả lớp chữa bài.
Vài HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS cả lớp làm bài vàì em nêu kết quả lớp chữa bài.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS cả lớp làm bài vàì em nêu kết quả lớp chữa bài.
Vài HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện.
Sáng Thứ 5 ngày 9 tháng 5 năm 2013.
DẠY LỚP 5B
 LỊCH SỬ: ÔN TẬP
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 - Học sinh nhớ lại và hệ thống hoá các thời kỳ lịch sử và nội dung cốt lõi của thời kỳ đó kể từ năm 1858 đến nay.
2. Kĩ năng: 	- Phân tích ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
3. Thái độ: 	- yêu thích, tự học lịch sử nước nhà.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, phiếu học tập.
+ HS: Nội dung ôn tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1’
4’
1’
30’
12’
10’
6’
2’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.
Nêu những mốc thời gian quan trọng trong quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình?
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình ra đời có ý nghĩa gì?
® Giáo viên nhận xét bài cũ.
3. Giới thiệu bài mới: 
Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Nêu các sự kiện tiêu biểu nhất.
Phương pháp: Đàm thoại.
Hãy nêu các thời kì lịch sử đã học?
v	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung từng thời kì lịch sử.
Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại.
Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu, ôn tập một thời kì.
Giáo viên nêu câu hỏi thảo luận.
+ Nội dung chính của từng thời kì.
+ Các niên đại quan trọng.
+ Các sự kiện lịch sử chính.
® Giáo viên kết luận.
v	Hoạt động 3: Phân tích ý nghĩa lịch sử.
Phương pháp: Đàm thoại, động não, thảo luân.
Hãy phân tích ý nghĩa của 2 sự kiện trọng đại cách mạng tháng 8 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
® Giáo viên nhận xét + chốt.
v	Hoạt động 4: Củng cố.
Giáo viên nêu:
Từ sau 1975, cả nước ta cùng bước vào công cuộc xây dựng CNXH.
Từ 1986 đến nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa nước nhà tiến vào giai đoạn CNH – HĐH đất nước.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Học bài.
Chuẩn bị: “Ôn tập thi HKII”.
Nhận xét tiết học. 
Hát 
Học sinh nêu (2 em).
Hoạt động lớp.
Học sinh nêu 4 thời kì:
+ Từ 1858 đến 1930
+ Từ 1930 đến 1945
+ Từ 1945 đến 1954
+ Từ 1954 đến 1975
Hoạt động lớp, nhóm.
Chia lớp làm 4 nhóm, bốc thăm nội dung thảo luận.
Học sinh thảo luận theo nhóm với 3 nội dung câu hỏi.
Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả học tập.
Các nhóm khác, cá nhân nêu thắc mắc, nhận xét (nếu có).
Hoạt động nhóm đôi.
Thảo luận nhóm đôi trình bày ý nghĩa lịch sử của 2 sự kiện.
Cách mạng tháng 8 1945 và đại thắng mùa xuân 1975.
1 số nhóm trình bày.
Học sinh lắng nghe.
HS ôn tập chuẩn bị thi định kì cuối kì 2.
	.
	ĐỊA LÍ:	ÔN TẬP CUỐI NĂM. 
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:	- Nắm một số đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên, dân cư và kinh tế của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương.
2. Kĩ năng: 	- Nhớ được tên một số quốc gia (đã được học trong chương trình) của 5 châu lục kể trên.
	- Chỉ được trên bản đồ thế giới các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam.
3. Thái độ: 	- Yêu thích học tập bộ môn.
II. Chuẩn bị: 
+ GV: - Phiếu học tập in câu 2, câu 3 trong SGK.
	 - Bản đồ thế giới.
	+ HS: SGK.
III. Các hoạt động:
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1’
3’
1’
39’
18’
18’
3’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: “Các Đại dương trên thế giới”.
Đánh gía, nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập cuối năm.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Ôn tập phần một.
Phương pháp: Thảo luận nhóm, thực hành.
 Bước 1:
* Phương án 1: Nếu có phiếu học tập phát cho từng học sinh thì học sinh sẽ hoàn thành phiếu học tập.
* Phướng án 2: Nếu chỉ có bản đồ thế giới thì giáo viên gọi một số học sinh lên bảng chỉ các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ.
Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Đối đáp nhanh” tương tự như ở bài 8 để giúp các em nhớ tên một số quốc gia đã học và biết chúng thuộc châu nào. Ở trò chơi này mỗi nhóm gồm 7 học sinh.
 Bước 2:
Giáo viên điều chỉnh phần làm việc của học sinh cho đúng.
v	Hoạt động 2: Ôn tập phần II.
Phương pháp: Thảo luận nhóm, thực hành.
Giáo viên kẻ sẵn bảng thống kê (như ở câu 4 trong SGK) lên bảng.
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Phương pháp: Đàm thoại.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Ôn những bài đã học.
Chuẩn bị: “Thi HKII”. 
Nhận xét tiết học. 
+ Hát 
Trả lời câu hỏi trong SGK.
Làm việc cá nhân hoặc cả lớp.
Làm việc theo nhóm.
 Bước 1:
Học sinh các nhóm thảo luận và hoàn thành câu 4 trong SGK.
 Bước 2:
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm trước lớp.
Học sinh điền đúng các kiến thức vào bảng.
* Lưu ý: Ở câu 4, có thể mỗi nhóm phải điền đặc điểm của cả 5 châu lục, nhưng cũng có thể chỉ điền 1 trong 5 châu lục để đảm bảo thời gian.
Hoạt động lớp.
Nêu những nội dung vừa ôn tập.
 ..
	Khoa häc:
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG
 KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC. 
I. môc tiªu.
Sau bài học, học sinh biết
- Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.
- Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.
ii. chuÈn bÞ.
 GV: - Hình vẽ trong SGK trang 
 HS: - SGK.
iii. ho¹t ®éng d¹y häc.
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
2’
15’
10’
2’
2’
A. Bài cũ: Tác động của con người đến môi trường đất trồng.
Giáo viên nhận xét.
B . Bài mới:	
Tác động của con người đến môi trường không khí và nước.
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.
Phương pháp: Quan sát, thảo luận.
Giáo viên kết luận:
	Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí và nước, phải kể đến sự phát triển của các ngành công nghiệp và sự lạm dụng công nghệ, máy móc trong khai thác tài nguyên và sản xuất ra của cải vật chất.
 Hoạt động 2: Thảo luận.
Phương pháp: Thảo luận.
Giáo viên nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận.
+ Liên hệ những việc làm của người dân dẫn đến việc gây ra ô nhiễm môi trường không khí và nước.
+ Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.
Giáo viên kết luận về tác hại của những việc làm trên.
Hoạt động 3: Củng cố.
Đọc toàn bộ nộïi dung ghi nhớ.
C. Tổng kết - dặn dò: 
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Một số biện pháp bảo vệ môi trường”.
Nhận xét tiết học .
Học sinh tự đặt câu hỏi mời học sinh khác trả lời.
Hoạt động nhóm, lớp.
 - Nhóm trưởng điều khiển quan sát các hình trang 128 SGK và thảo luận.
Nêu nguyên nhân dẫn đến việc làm ô nhiễm bầu không khí và nguồn nước.
Quan sát các hình trang 129 SGK và thảo luận.
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu những con tàu lớn bị đắm hoặc những đường dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ?
+ Tại sao một cây số trong hình bị trụi lá? Nêu mối liên quan giữa sự ô nhiễm môi trường không khí vối sự ô nhiễm môi trường đất và nước.
Đại diện các nhóm trình bày.
Các nhóm khác bổ sung.
	¨	Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, do sự hoạt động của nhà máy và các phương tiện giao thông gây ra.
	¨	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước:
+ Nước thải từ các thành phố, nhà máy và đồng ruộng bị phun thuốc trừ sâu.
+ Sự đi lại của tàu thuyền trên sông biển, thải ra khí độc, dầu nhớt,
+ Nhưng con tàu lớn chở dầu bị đắm hoặc đường ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ.
+ Trong không khí chứa nhiều khí thải độc hại của các nhà máy, khu công nghiệp.
Hoạt động lớp.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời.
gày
 LUYỆN TOÁN ĐÃ SOẠN (T1)Ở CHIỀU THỨ 2
	....................................................................................................
Chiều Thứ 5 ngày 9 tháng 5 năm 2013.
DẠY LỚP 5A
BÀI ĐÃ SOẠN SÁNG THỨ 5 SOẠN BỔ SUNG MÔN THỂ DỤC
	..
THỂ DỤC 
 TRÒ CHƠI: NHẢY Ô TIẾP SỨC;DẪN BÓNG
I . MỤC TIÊU :
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi .
- Biết tự tổ chức các trò chơi đơn giản .
II . ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN ,
Vệ sinh sân tập – An toàn 
 GV chuẩn bị 1 còi .
III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
8’
1 . Phần mở đầu 
- GV phổ bién nhiệm vụ ,yêu cầu bài học 
- Chạy chậm trên sân tập 1 vòng 
- Ô các động tác cảu bài thể dục phát triển chung đã học .
Thực hiên theo sự điều khiển của GV 
20’
7’
2 . Phần cơ bản :
- * Ôn các trò chơi .
a, Nhảy ô tiếp sức 
GV nêu lại luật chơi và cách chơi 
- Giao cho cán sự điều khiển .
b, Dẫn bóng : 
- GV nêu lại luật chơi ; làm mẫu và hướng dẫn 
- Nhận xét 
3 . Phần kết thúc :
Cho lớp đứng theo hàng ngang vỗ tay và hát 
GV hệ thống bài 
Hướng dẫn Bài tạp về nhà 
Nghe GV hướng dẫn .
-Theo dõi GV hướng dẫn rồi ôn tập .
- HS nhắc lại sau đó tham gia trò chơi .
-Vận động điều hoà 
- Nghe nhận xét – dặn dò .
................................................................................
	Sáng Thứ 6 ngày 10 tháng 5 năm 2013.
	 DẠY LỚP 5A
	Khoa häc:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
i. môc tiªu.
Sau bài học , học sinh có khả năng
- Nªu ®­îc một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường .
 - Thực hiện mét sè biện pháp bảo vệ môi trường.
ii. chuÈn bÞ.
GV: - Hình vẽ trong SGK .
 - Sưu tầm những hình ảnh và thông tin về các biện pháp bảo vệ 
 môi trường. 
 - HS: - Giấy khổ to, băng dính hoặc hồ dán, SGK.
iii. ho¹t ®éng d¹y häc.
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
3’
15’
10’
2’
2’
A. Bài cũ: 
Tác động của con người đến với môi trường không khí và nước.
® Giáo viên nhận xét.
B. Bài mới: Một số biện pháp bảo vệ môi trường.
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.
Phương pháp: Quan sát, thảo luận.
Mỗi hình, Giáo viên gọi học sinh trình bày.
Yêu cầu cả lớp thảo luận xem trong các biện pháp bảo vệ môi trường, biện pháp nào ở mức độ: thế giới, quôc gia, cộng đồng và gia đình.
Giáo viên cho học sinh thảo luận câu hỏi.
Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
® Giáo viên kết luận:
Bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của một quốc gia nào, đó là nhiệm vụ chung của mọi người trên thế giới.
 Hoạt động 2: Triển lãm.
Phương pháp: Thuyết trình.
Giáo viên đánh giá kết quả, tuyên dương nhóm làm tốt.
 Hoạt động 3: Củng cố.
Đọc lại toàn bộ nội dung ghi nhớ.
C. Tổng kết - dặn dò: 
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Ôn tập môi trường và tài nguyên”.
Nhận xét tiết học.
Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời.
 Hoạt động nhóm, lớp.
Học sinh làm việc cá nhân, quan sát các hình vả đọc ghi chú xem mỗi ghi chú ứng với hình nào
 Hoạt động nhóm, lớp.
 - Nhóm trưởng điều khiển sắp xếp các hình ảnh và các thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường.
Từng cá nhân tập thuyết trình.
Các nhóm treo sản phẩm và cử người lên thuyết trình trước lớp.
LUYỆN KHOA HỌC
	I- MỤC TIÊU: - Học sinh nắm chắc kiến thức đã học trong tuần 33 và tuần 34.
II- CHUẨN BỊ : Một số hình ảnh về môi trường bị mô nhiễm;Một số hình ảnh về cải tạo môi trường.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
20’
15’
5’
1- Hoạt động 1: GV nêu câu hỏi học sinh xung phong trả lời lớp nhận xét .
Câu 1: 	
- Môi trường là gì?
Câu 2:
 Em hãy kể tên một số thành phần môi trường mà em biết?
Câu 3: 
- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường nước và không khí?
Câu 4:
 -Môi trường nước và không khí có tác dụng như thế nào đến đời sống con người?Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường nước;không khí ?
2-Hoạt động 2: GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng” GV nêu nội dung yêu cầu
Lớp chia 3 đội Thi đua kể tên các việc làm tốt để bảo vệ môi trường nước;không khí?
GV nhận xét và cho điểm đồng thời biểu dương nhóm tìm được nhiều và đúng nộidung.
3- Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học dặn học sinh ôn tập ở nhà.
2 hS trả lời lớp nhận xét và bổ sung nếu cần.
2 hS trả lời lớp nhận xét và bổ sung nếu cần.
2 hS trả lời lớp nhận xét và bổ sung nếu cần.
2 hS trả lời lớp nhận xét và bổ sung nếu cần.
HS các nhóm thảo luận HS các nhóm thi đua nhau lên bảng điền tiếp sức.
- Lớp nhận xét.
HS ôn tập chuẩn bị thi định kì.
	.
	THỂ DỤC
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG,NHẢY NHANH”VÀ “AI KÉO KHOẺ”.
I.MỤC TIÊU
-Chơi hai trò chơi: “Nhảy đúng,nhảy nhanh” và “Ai kéo khoẻ”.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động,tích cực.
II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
-Địa điểm:Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
-Phương tiện:GV và cán sự lớp mỗi người 1 còi,kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
8’
20’
7’
1.Phần mở đầu
-GV nhận lớp,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu bài học.
-Thực hiện các động tác khởi động.
-Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.
2.Phần cơ bản
-Trò chơi “Nhảy đúng,nhảy nhanh”. 
-GV nêu tên trò chơi, cho 1-2HS làm mẫu, cho cả lớp chơi thử 2-3 lần trước khi chơi chính thức có sử dụng phương pháp thi đua. Có thể tăng thêm số ô nhảy hoặc tổ chức chơi theo hình thức tiếp sức: Từng em nhảy lượt đi hết số ô quy định,sau đó quay lại nhảy lượt về, đưa tay chạm tay bạn tiếp theo.
-Trò chơi: “Ai kéo khoẻ”. 
-GV cần kiểm tra và chỉnh sửa cho các em cách nắm tay nhau đúng theo quy định,sau đó mới tiến hành trò chơi
-GV cho HS thi đua giữa các tổ với nhau.
3.Phần kết thúc
-GV cùng HS hệ thống bài.
*Một số động tác hồi tĩnh.
*Trò chơi hồi tĩnh.
-GV nhận xét và đánh giá tiết học.
-Về nhà:Tập đá cầu và ném bóng trúng đích.
-Lắng nghe
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc hoặc chạy theo vòng tròn trong sân:200m-250m.
-Xoay các khớp cổ chân,cổ tay,khớp gối,hông,vai.
-Ôn các động tác tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.
-Đội hình chơi do GV sáng tạo hoặc tổ chức theo 2-4 hàng dọc sau vach chuẩn bị trước ô nhảy của mỗi hàng, những HS đến lượt tiến vào vị trí xuất phát thực hiện tư thế chuẩn bị để chờ lệnh bắt đầu trò chơi.
-HS nhắc lại cách chơi, cho 1-2HS làm mẫu, cả lớp chơi thử 2-3 lần trước khi chơi chính thức 
-Trò chơi: “Ai kéo khoẻ”. Đội hình chơi theo sân đã quy định.
-HS vui chơi.
-HS thi đua giữa các tổ với nhau.
-Đi thường theo 2-4 hàng dọc trên sân trường và hát một bài.
 .
LUYỆN TIẾNG VIỆT:
ÔN TẬP
I- MỤC TIÊU: Củng cố luyện tập làm các kiến thức đã học.
II- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:	
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
35’
5’
Hướng dẫn HS làm bài tập:
Câu 1:Tạo 1 từ phức, 1 từ láy chỉ màu sắc từ
mỗi tiếng sau: xanh, đỏ, trắngvàng, đen.
Từ gốc
Từ phức
Từ láy
Xanh
Xanh rờn
Xanh xanh
Đỏ
Đỏ thắm
Đo đỏ
Trắng
Trắng nõn
Trắng trẻo
Vàng
Vàng ươm
Vàng vàng
Đen
Đen sì
Đen đủi
Câu 2: * Xếp các từ dưới đây thành nhóm đồng nghĩa.
Bao la, lung linh, vắng vẻ, hiu quạnh, long lanh, lóng lánh, mênh mông, vắng teo, vắng ngắt, bát ngát, lấp loáng, lấp lánh, hiu hắt, thênh thang.
Câu 3: Tìm từ ghép chỉ sự vật và từ láy trong đoạn văn sau:
	Những bờ tre xanh vun vút chạy dọc theo bờ sông. Tối tối khi ông trăng trò

Tài liệu đính kèm:

  • doctuàn 34.doc