Giáo án Tập đọc lớp 5 - Mùa thảo quả

TẬP ĐỌC

Mùa thảo quả

 I. Mục tiêu.

 - Biết đọc diễn cảm bài văn , nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh , màu sắc mùi vị của rừng thảo quả .

 - Hiểu nội dung : Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả .(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

- HS năng khiếu nêu được tác dụng của cách dùng từ, đặt câu để miêu tả sự vật sinh động (Vy, Giang)

- HD HS chưa đạt chuẩn KTKN đọc diễn cảm đoạn 2.

II. Đồ dùng :

GV : Bảng phụ viế câu dài

III. Các hoạt động

 

docx 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 502Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc lớp 5 - Mùa thảo quả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2017
TAÄP ÑOÏC
Mùa thảo quả
 I. Muïc tieâu.
 - Biết đọc diễn cảm bài văn , nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh , màu sắc mùi vị của rừng thảo quả .
 - Hiểu nội dung : Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả .(Trả lời được các câu hỏi trong SGK) 
- HS năng khiếu nêu được tác dụng của cách dùng từ, đặt câu để miêu tả sự vật sinh động (Vy, Giang) 
- HD HS chưa đạt chuẩn KTKN đọc diễn cảm đoạn 2. 
II. Ñoà duøng :
GV : Bảng phụ viế câu dài 
III. Caùc hoaït ñoäng
1 Kieåm tra: (5’)
- Goïi HS ñoïc ,trả lời câu hỏi bài trước. 
 - GV nhaän xeùt 
2. Baøi môùi: 
*.GTB ghi baûng (1’)
 a) Luyeän ñoïc (12’)
 - Goïi HS ñoïc toaøn baøi
 - Luyeän ñoïc noái tieáp bài ( 3 đoạn )
+ Cho HS đọc lại từ ngữ còn đọc sai trong bài 
+ HDHS đọc câu dài 
 - HD tìm hiểu từ ngữ 
 - GV ñoïc maãu toaøn baøi
b) H­íng dÉn t×m hiÓu néi dung. (12’)
- Th¶o qu¶ b¸o hiÖu vµo mïa b»ng c¸ch nµo?
- C¸ch dïng tõ ®Æt c©u ë ®o¹n ®Çu cã g× ®¸ng chó ý?
- T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy c©y th¶o qu¶ ph¸t triÓn rÊt nhanh?
- Hoa th¶o qu¶ nµy x¶y ra ë ®©u?
- Khi th¶o qu¶ chÝn rõng cã nh÷ng nÐt g× ®Ñp?-
 - HS neâu noäi dung cuûa baøi .
c) Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm (11’)
 - Ba em ñoïc noái tieáp baøi 
 - GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm đoạn 2 Chuù yù gioïng ñoïc từ miêu tả 
+ HDHS chưa đạt chuẩn KTKNđọc diễn cảm được đoạn 2
 - GV nhận xeùt khen ngôïi, tuyeân döông,caù nhaân ñoïc toát
3. Cuûng coá – Daën doø. (4’)
 - Goïi HS neâu noäi dung cuûa baøi .
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc
 - Chuaån bò baøi sau
- 3 HS ñoïc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
- 1 em ñoïc toaøn baøi
- HS ñoïc noái tieáp bài (2 -3 löôït)
+ HS chưa đạt chuẩn KTKN đọc (Khoa, Luân) 
- HS ñoïc chuù giaûi vaø tìm hieåu nghóa
- Mùi thơm đặc biệt quyến rủ lan xa làm cho gió thơm ,cây cỏ thơm , đất trời thơm từng nếp áo,củng thơm.
- HS năng khiếu nêu(Vy, Giang) 
- Qua một năm ,thành một cây, cao tới bụng người .một nhanh lớn, đâm thêm 2 nhánh mới lấn chiếm không gian.
- Nảy dưới gốc cây .
- Dưới đáy rừng mọc..nhấp nháy .
- HS nêu 
- 3 HS đọc
- HS đọc
- HS nêu 
Rút kinh nghiệm 
TOÁN
 Nhân một số thập phân với 10,100,1000,
I.Mục tiêu.
 - Biết nhẩm một số thập phân với 10 , 100 ,1000 ,
 - Chuyển đổi đơn vị của số đo độ dài dưới dạng số thập phân .
 - Làm được bài tập : Bài 1 ; bài 2 .
 + HS năng khiếu làm bài 3
 + HD HS chưa đạt chuẩn KTKN chuyển đổi đơn vị của số đo độ dài dưới dạng số thập phân 
II. Đồ dùng :
GV: Bảng nhóm ghi quy tắc, BT1. 
HS: Bảng con. 
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Kiểm tra : (4’)
- Nêu cách nhân 1 STP với 1 STN?
 - Tính: 35,16 x 13 ; 24,3 x 10
 - GV nhận xét 
2.Bài mới :
 a) GTB ghi bảng (1’)
 b) Hình thành quy tắc nhân 1 STP với 10 ; 100 ; 1000.; (15’)
- GV ghi bảng. 
 a) VD1: 27,867 x 10 = ?
- Gọi HS đọc.
- Cho HS làm bảng con, 1 em làm bảng lớp.
- Gv kiểm tra bài trên bảng con, nhận xét. 
- Gọi hs nhận xét bài làm trên bảng của bạn 
- Gv nhận xét , chốt 
+ Bạn nào có thể nêu rõ các thừa số, tích của phép nhân 27,867 x 10 = 278,67 ?
+ Bạn nào nhận xét cho thầy sự giống và khác nhau của thừa số thứ 1 và tích ? 
+ Các em hãy suy nghĩ và tìm cho thầy cách viết 
27,867 thành 278,67” 
+Dựa vào nhận xét trên em hãy cho thầy biết làm thế nào để có được ngay tích của 27,867x10 mà không cần thực hiện phép tính ? 
- Vậy bạn nào cho thầy biết muốn nhân một số thập phân với 10 ta làm thế nào ? 
- Bạn nào có thể nhắc lại cho thầy ?” 
- Gv chốt.
Muốn nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số
VD 2:
- GV ghi Ví dụ 2: 53,268 x 100 = ?
(tương tự ví dụ 1)
- Gv chốt.
Muốn nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số
 * Qua 2 ví dụ , bạn nào có thể nhắc lại cho thầy: 
+ Muốn nhân một số thập phân với 10 ta làm thế nào?
+ Muốn nhân một số thập phân với 100 ta làm thế nào?” 
- Dựa vào cách nhân một số thập phân với 10, 100 bạn nào có thể nêu cho thầy cách nhân một số thập phân với 1000?” 
- Vậy muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ta làm thế nào ?”
- HS tự rút ra quy tắc nhân nhẩm SGK
Baì 1: (10’)
- Để nắm vững hơn cách nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000 thầy và các em cùng làm bài tập 1” 
+ Gọi HS đọc bài tập 1 ? 
+ Bài này yêu cầu chúng ta làm gì ? 
- Gọi HS nối tiếp nhẩm, nêu kết quả.
- Gv lưu ý HS ở phần thập phân không đủ chữ số thì viết thêm không ( 0 )
Bài tập 2: (7’)
- Nhằm củng cố kĩ năng chuyển đổi các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân, thầy và các em cùng đi vào bài tập 2
- Gọi HS đọc bài tập 2 ? 
- Bài tập YC làm gì?
- Hai đơn vị đo độ dài liền nhau thì hơn kém nhau mấy lần? 
- Cho HS làm bài. 
- Gv nhận xét, tuyên dương. 
- GV kiểm tra lớp ai làm được. 
Bài tập 3: (5’) HSNK
- “Gọi HS đọc bài tập 3 ?” 
- “Bài toán cho biết gì ?” . 
- “Bài toán hỏi gì ?” 
- HS làm vào vở. Một bạn làm trên bảng. 
- Gv nhận xét, tuyên dương 
- GV kiểm tra lớp ai làm được. 
3. Củng cố , dặn dò: (3’)
- Gọi hs đọc lại qui tắc nhân một số thập phân với 10, 100 ,1000. 
- Nhận xét giờ học 
- Nhắc nhở hs về nhà học bài, làm bài tập, chuẩn bị bài cho tiết học sau Luyện tập
- HS nêu.
- HS làm vào bảng con 2 HS lên bảng làm 
- 1 HS đọc.
- HS làm
 27,687 
 x 10 
 278,670
 27,867 x 10 = 278,67
- Thừa số thứ 1 là 27,867 ; thừa số thứ 2 là 10 ; tích là 278,67 
- Các chữ số giống nhau, dấu phẩy ở tích chuyển sang phải một chữ số. 
- Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 278,67
- Khi cần tìm tích của 27,867x10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số là được tích 278,67 mà không cần thực hiện phép tính. 
- Muốn nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số 
- HS nhắc.
 53,268 53,268 x 100 = 5326,8
 x 100 
 5326,8 
- Nhận xét SGK
- HS nêu 
- HS nêu
- HS nêu
- 1 HS đọc
- HS nối tiếp nhẩm, nêu kết quả.
a) 1,4 x10 =14 b) 9,63x10 = 96,3
 2.1x100 = 210 25,08x100 =2508 
 7,2x1000 = 7200 5,32x1000 =5320
c) 5,328x10 = 53,28
 4,061x100 = 406,1
 0,894x1000 = 894
- Hơn kém nhau 10 lần.
- Lớp làm vào vở. HS lên bảng làm.
 10,4dm = 104 cm 12,6m = 1260 cm 
 0,856m = 856 cm 5,75dm =57,5 cm
- 1HS đọc
- HS nêu.
 Bài giải
 10 lít dầu hỏa cân nặng là:
 10 x 0,8 = 8 ( kg )
 Can dầu hỏa cân nặng là :
 8 + 1,3 = 9, 3 ( kg )
 Đáp số : 9,3 kg
- HS nêu 
Rút kinh nghiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docxGIAO AN THI GV.docx