Giáo án Toán 1 - Tuần 18

TUẦN 18

 Tieát 69: ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU :

 - Nhận biết được điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm , đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng.

 - Hoàn thành các bài tập 1, 2, 3.

 - Giáo dục tính chính xác, yêu thích học môn toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + GV : Nội dung bài.

 + HS : Thước và bút chì.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn định :

2.Kiểm tra :

 3. Bài mới :

 

doc 9 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 749Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18
Thứ ba, ngày 21 tháng 12 năm 2010
	 Tieát 69:	 ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 
I. MUÏC TIEÂU : 
 - Nhận biết được điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm , đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng. 
 - Hoàn thành các bài tập 1, 2, 3.
 - Giaùo duïc tính chính xaùc, yeâu thích hoïc moân toaùn.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + GV : Nội dung bài.
 + HS : Thước và bút chì. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ñònh : 
2.Kieåm tra :
 3. Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
3.1. Giôùi thieäu baøi :
3.2. Giảng bài: 
 a.Giới thiệu “Điểm”, “đoạn thẳng”.
GV yêu cầu HS xem hình vẽ trong sách và nói: “ Trên trang sách có điểm A; điểm B.
- GV vẽ hai chấm trên bảng, yêu cầu HS nhìn lên bảng và nói: Trên bảng có hai điểm. Ta gọi tên một điểm là A, điểm kia là điểm B
- Sau đó GV lấy thước nối hai điểm lại và nói: “ Nối điểm A với điểm B, ta có đoạn thẳng AB”.
GV chỉ vào đoạn thẳng AB cho HS đọc.
 b. Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng
a. GV giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng.
- GV giơ thước thẳng và nêu: Để vẽ đoạn thẳng ta thường dùng thước thẳng.
Cho HS lấy thước thẳng, GV HD HS quan sát mép thước, dùng ngón tay di động theo mép thước để biết mép thước “thẳng”
*GV HD HS vẽ đoạn thẳng theo các bước sau:
- Bước 1: Dùng bút chấm một điểm rồi chấm một điểm nữa vào tờ giấy. Đặt tên cho từng điểm.
- Bước 2: Đặt mép thước qua điểm A và điểm B dùng tay trái giữ cố định thước. Tay phải cầm bút, đặt đầu bút tựa vào mép thước và tì trên mặt giấy tai điểm A, cho đầu bút trượt nhẹ trên mặt giấy từ điểm A đến điểm B.
- Bước 3: Nhấc thước và bút ra. Trên mặt giấy có đoạn thẳng AB.
* GV cho HS vẽ một đoạn thẳng (Tương tự như trên).
GV quan sát nhận xét.
3.3. Thực hành:
- Bài 1: Gọi HS đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong SGK.
GV nhận xét sửa chữa.
- Bài 2: GV hướng dẫn HS dùng thước và bút nối từng cặp 2 điểm để có các đoạn thẳng. Sau khi nối, cho HS đọc tên từng đoạn thẳng. 
GV nhận xét tuyên dương.
- Bài 3: Cho HS nêu số đoạn thẳng rồi đọc tên từng đoạn thẳng trong mỗi hình vẽ.
GV nhận xét tuyên dương.
- HS xem hình vẽ và nói
- HS nhìn bảng và nói
- HS đọc : Đoạn thẳng AB.
- HS lấy thước thẳng và làm theo hướng dẫn của GV.
- HS theo dõi GV thực hiện vẽ đoạn thẳng.
- HS theo dõi
- HS thực hành vẽ đoạn thẳng
- Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng
Một số HS đọc
- Bài 2 Dùng thước thẳng và bút để nối thành:
a. 3 đoạn thẳng	 c. 5 đoạn thẳng
b. 4 đoạn thẳng d . 6 đoạn thẳng
HS tự nối và đọc tên từng đoạn thẳng
- Bài 3 Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?
- HS nêu số đoạn thẳng rồi đọc tên.
4. Cuûng coá – Daën doø:
- Yeâu caàu HS xem laïi baøi taäp, chuaån bò baøi tieáp theo
- NXTH
 Thöù tö, ngaøy 22 thaùng 12 naêm 2010
	 Tieát 70:	 ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG 
I. MUÏC TIEÂU : 
 - Có biểu tượng về “dài hơn”, “ngắn hơn”; có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng; biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp. 
 - Hoàn thành các bài tập 1, 2, 3.
 - GDHS tính cẩn thaän, chính xaùc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- GV : Một vài cái bút, que tính dài ngắn, màu sắc khác nhau.
- HS : SGK, viết. 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ñònh : 
2.Kieåm tra : Yêu cầu HS đọc tên một số đoạn thẳng.
3.Baøi môùi : 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
3.1. Giôùi thieäu ñoä daøi ñoaïn thaúng.
a) Giaùo vieân giô 2 chieác thöôùc (ñoä daøi khaùc nhau ) Hoûi : “Laøm theá naøo ñeå bieát caùi naøo daøi hôn caùi naøo ngaén hôn ? 
GV nhận xét và hướng dẫn HS chập 2 chiếc thước sao cho chúng có một đầu bằng nhau, rồi nhìn vào đầu kia thì biết chiếc nào dài hơn.
-Goïi hoïc sinh leân so saùnh 2 caây buùt maøu, 2 que tính 
-Yeâu caàu hoïc sinh xem hình veõ trong SGK vaø noùi ñöôïc “ Thöôùc treân daøi hôn thöôùc döôùi , thöôùc döôùi ngaén hôn thöôùc treân “ vaø “ Ñoaïn thaúng AB ngaén hôn Ñoaïn thaúng CD ”
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh so saùnh töøng caëp 2 ñoaïn thaúng trong baøi taäp 1 roài neâu : “ Ñoaïn thaúng MN daøi hôn Ñoaïn thaúng PQ . Ñoaïn thaúng PQ ngaén hôn Ñoaïn thaúng MN “
b) Ruùt ra keát luaän: Mỗi đoạn thẳng có một độ dài nhất định. 
3.2. So saùnh gián tiếp ñoä daøi hai ñoaïn thaúng qua độ dài trung gian.
- Yeâu caàu hoïc sinh xem hình trong SGK vaø noùi: “coù theå so saùnh ñoä daøi ñoaïn thaúng vôùi ñoä daøi gang tay”.“Ñoaïn thaúng trong hình veõ daøi 3 gang tay neân ñoaïn thaúng naøy daøi hôn 1 gang tay” 
- Giaùo vieân ño ñoaïn thaúng veõ saün treân baûng baèng gang tay ñeå hoïc sinh quan saùt 
- Giaùo vieân noùi : Coù theå ñaët 1 oâ vuoâng vaøo ñoaïn thaúng treân – coù theå ñaët 3 oâ vuoâng vaøo ñoaïn thaúng döôùi neân ñoaïn thaúng ôû döôùi daøi hôn ñoaïn thaúng ôû treân 
- Giaùo vieân nhaän xeùt : “Coù theå so saùnh ñoä daøi 2 ñoaïn thaúng baèng caùch so saùnh soá oâ vuoâng ñaët vaøo moãi ñoaïn thaúng ñoù”
3.3. Thöïc haønh.
Bài 1 GV nêu yêu cầu bài tập. HD HS quan sát các đoạn thẳng trong SGK và nêu đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn 
GV nhận xét.
Bài 2: Höôùng daãn hoïc sinh ñeám soá oâ vuoâng ñaët vaøo moãi ñoaïn thaúng roài ghi soá oâ vuoâng thích hôïp vaøo moãi ñoaïn thaúng töông öùng. GV cho HS so sánh độ dài từng cặp hai đoạn thẳng. 
Bài 3 :GV nêu nhiệm vụ của bài rồi cho HS tự làm bài và chữa bài.Toâ maøu vaøo baêng giaáy ngaén nhaát
- Höôùng daãn hoïc sinh : Ñeám soá oâ vuoâng trong moãi baêng giaáy ghi soá töông öùng .
- So saùnh caùc soá vöøa ghi, xaùc ñònh baêng giaáy ngaén nhaát 
-Toâ maøu vaøo baêng giaáy ngaén nhaát.
- HS nêu và làm theo cách của mình
- HS làm theo GV
- HS thực hành trước lớp
- Cả lớp theo dõi nhận xét
- HS theo dõi
- Bài 1 Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn?
HS quan sát và nêu .
- Bài 2 Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu).
HS đếm số ô vuông đặt vào mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng tương ứng.
- Bài 3 Tô màu vào băng giấy ngắn nhất.
- HS tự làm bài và chữa bài.
4.Cuûng coá daën doø : 
- Yêu cầu HS nhắc lại tên bài. 
- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
Thöù naêm, ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2010
	 Tieát 71 :	THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI 
I. MUÏC TIEÂU : 
 - Biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân; thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lớp học.
 - HSKG thực hành đo bằng que tính, gang tay, bước chân.
 - GDHS tính caån thaän chính xaùc..
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 GV: Thước kẻ HS, que tính.
 HS: Thước kẻ, SGK, vieát, .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ñònh : 
2.Kieåm tra :
 3.Baøi môùi : 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
3.1. Giôùi thieäu caùch ño ñoä daøi.
- Giaùo vieân noùi : Gang tay laø ñoä daøi (khoaûng caùnh) tính töø ñaàu ngoùn tay caùi ñeán ñaàu ngoùn tay giöõa. 
-Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh ñoä daøi gang tay cuûa baûn thaân mình baèng caùch chaám 1 ñieåm nôi ñaët ñaàu ngoùn tay caùi vaø 1 ñieåm nôi ñaët ñaàu ngoùn tay giöõa roài noái 2 ñieåm ñoù ñeå ñöôïc 1 ñoaïn thaúng AB vaø noùi : “ ñoä daøi gang tay cuûa em baèng ñoä daøi ñoaïn thaúng AB “
3.2. Nhaän bieát caùc caùch ño doä daøi. 
-Giaùo vieân noùi :“ Haõy ño ñoä daøi caïnh baûng baèng gang tay.
-Giaùo vieân laøm maãu : ñaët ngoùn tay caùi saùt meùp baûng keùo caêng ngoùn giöõa, ñaët daáu ngoùn giöõa taïi 1 ñieåm naøo ñoù treân meùp baûng co ngoùn tay caùi veà truøng vôùi ngoùn giöõa roài ñaët ngoùn giöõa ñeán 1 ñieåm khaùc treân meùp baûng ; vaø cöù nhö theá ñeán meùp phaûi cuûa baûng moãi laàn co ngoùn caùi veà truøng vôùi ngoùn giöõa thì ñeám 1 , 2,  Cuoái cuøng ñoïc to keát quaû . chaúng haïn caïnh baøn baèng 10 gang tay 
-Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh yeáu .
*Giôùi thieäu ño ñoä daøi baèng böôùc chaân.
- Giaùo vieân noùi : Haõy ño buïc giaûng baèng böôùc chaân 
- Giaùo vieân laøm maãu : ñaët goùt chaân truøng vôùi meùp beân traùi cuûa buïc giaûng . Giöõ nguyeân chaân traùi, böôùc chaân phaûi leân phía tröôùc vaø ñeám : 1 böôùc .“ Tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán meùp beân phaûi cuûa buïc baûng “
- Chuù yù caùc böôùc chaân vöøa phaûi, thoaûi maùi, khoâng caàn gaéng söùc 
3.3.Thöïc haønh
a) Giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñôn vò ño laø “gang tay” 
- Ño ñoä daøi moãi ñoaïn thaúng baèng gang tay roài ñieàn soá töông öùng vaøo ñoaïn thaúng ñoù hoaëc neâu keát quaû : chaúng haïn 8 gang tay 
b) giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñôn vò ño laø böôùc chaân 
- Ño ñoä daøi chieàu ngang lôùp hoïc 
c) Giuùp hoïc sinh nhaän bieát 
- Ño ñoä daøi baèng que tính thöïc haønh ño ñoä daøi baøn, baûng , sôïi daây baèng que tính roài neâu keát quaû 
-Hoïc sinh laéng nghe vaø saûi 1 gang tay cuûa mình leân maët baøn. 
-Hoïc sinh thöïc haønh ño, veõ treân baûng con. 
-Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt
- Hoïc sinh thöïc haønh ño caïnh baøn hoïc cuûa mình. Moãi em ñoïc to keát quaû sau khi ño 
- HS quan sát
- HS tập đo cạnh bàn, bảng lớp bằng gang tay.
-Hoïc sinh taäp ño buïc baûng baèng böôùc chaân 
-Hoïc sinh thöïc haønh ño caïnh baøn, baèng sôïi daây 
4. Củng cố- dặn dò
- Nhận xét tinh thần, thai độ học tập của HS.
veà xem laïi caùc baøi taäp. Chuaån bò baøi tieáp theo. 
Thöù saùu, ngaøy 24 thaùng 12 naêm 2010
	 Tieát 72 :	MỘT CHỤC. TIA SỐ 
I. Mục tiêu:
 - Nhận biết ban đầu về một chục ; biết quan hệ giữa chục và đơn vị: 1 chục = 10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số.
 - Hoàn thành các bài tập 1, 2, 3.
 - Rèn cho HS tính cẩn thận chính xác.
 - GDHS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
GV : Tranh vẽ, bó chục que tính, bảng phụ.
HS : Bộ đồ dùng học toán.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
3.1. Giôùi thieäu “Moät chuïc”.
Yêu cầu HS xem tranh đếm số quả trên cây và nói số lượng quả. 
- Giaùo vieân noùi : 10 quaû cam coøn goïi laø 1 chuïc quaû cam 
- Yêu cầu hoïc sinh ñeám soá que tính trong 1 boù que tính và nói số lượng que tính. 
- Giaùo vieân hoûi : 10 que tính coøn goïi laø maáy chuïc que tính ? GV nêu lại câu trả lời đúng của HS
- Vaäy 10 ñôn vò coøn goïi laø maáy chuïc ? 
- Giaùo vieân ghi : 10 ñôn vò = 1 chuïc 
- 1 chuïc = maáy ñôn vò ?
3.2.Giôùi thieäu tia soá. 
- Giaùo vieân veõ tia soá, giôùi thieäu vôùi hoïc sinh: ñaây laø tia soá treân tia soá coù 1 ñieåm goác laø 0 (Ñöôïc ghi soá 0), Caùc ñieåm (vaïch) caùch ñeàu nhau ñöôïc ghi soá ; moãi ñieåm (vaïch) ghi 1 soá theo thöù töï taêng daàn 
( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 )
Coù theå duøng tia soá ñeå minh hoaï vieäc so saùnh caùc soá , soá beân traùi thì beù hôn soá beân phaûi noù.
3.3.Thực hành 
Baøi 1 : Ñeám soá chaám troøn ôû moãi hình veõ rồi them vào đó cho ñuû 1 chuïc chaám troøn .
- Giaùo vieân nhaän xeùt, uoán naén, söûa sai 
Baøi 2 : GV HD HS đeám laáy 1 chuïc con vaät ôû moãi hình roài veõ khoanh troøn 1 chuïc con ñoù (coù theå laáy 1 chuïc con vaät naøo bao quanh cuõng ñöôïc ) 
Baøi 3: Yêu cầu HS vieát caùc soá vaøo döôùi moãi vaïch theo thöù töï taêng daàn.
Gọi 1 HS chữa trên bảng.
GV nhận xét tuyên dương.
- Hoïc sinh ñeám vaø neâu : coù 10 quaû .
- Hoïc sinh ñeám : 1, 2, 3 .. 10 que tính 
-10 que tính coøn goïi laø moät chuïc que tính 
- 10 đơn vị coøn goïi laø 1 chuïc 
- Hoïc sinh laëp laïi 
1 chuïc = 10 ñôn vò 
- Hoïc sinh quan saùt laéng nghe vaø ghi nhôù 
- Bài 1 Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn:
- Hoïc sinh töï laøm baøi 
- 5em hoïc sinh leân baûng söûa baøi 
- Bài 2 Khoanh vào một chục con vật (theo mẫu).
- Hoïc sinh töï laøm baøi 
- 3 HS lên bảng làm.
- Bài 3 Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
 4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt, tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát 
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi .

Tài liệu đính kèm:

  • docDiem Doan thang_12225521.doc