Giáo án Tuần 1 - Khối 5

Tiết 1: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

-----------------------------------------

Tiết 2: TẬP ĐỌC

THÖ GÖÛI CAÙC HOÏC SINH

I. Mục tiêu cần đạt

- Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Hiểu được nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, biết nghe lời thầy

- HS khaù ,gioûi ñoïc theå hieän ñöôïc tình caûm thaân aùi, trìu meán, tin töôûng.

-Giáo dục tình cảm của hs đối với Bác Hồ, với lãnh tụ.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Tranh minh họa bài TĐ (sgk)

- Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ HS cần học thuộc lòng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 34 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 638Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 1 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eùt . 
Ÿ Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu baøi 3 
- GV phaùt phieáu BT cho 4 HS 
- GV choát yù
- 1 hs ñoïc yeâu caàu, lớp laøm baøi caù nhaân 
- 4 HS trình baøy BT ôû phieáu treân baûng . 
- HS khaù , gioûi ñaët caâu vôùi 2,3 caëp töø .
- HS nhaän xeùt . 
4. Cuûng coá:-GD có thói quen sử dụng từ đồng nghĩa trong giao tiếp.
- Neâu laïi ghi nhôù 
- Tìm TÑN vôùi töø: xanh, traéng, ñoû,ñen
- Nhaän xeùt tieát hoïc
5p
- Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp 
-HS laàn löôït neâu 
- Caùc nhoùm thi ñua tìm TÑN
5. Hoaït ñoäng noái tieáp :
 – Laøm tieáp BT 3
 Tieát sau “LT töø ñoàng nghóa”
1p
-----------------------------------------
Tiết 2: TOÁN LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 1) 
I. Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức về đọc, viết các phân số, xác định tử số và mẫu số của phân số.
- Củng cố kĩ năng về rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số và so sánh hai phân số.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ kẽ sẵn bài tập 1.
-Một số thẻ có ghi dấu > , < , =
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
Haùt 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Ôn về đọc, viết các phân số, xác định tử số và mẫu số của phân số.
- Nêu bảng phụ ghi sẵn nội dung BT1.
-Gọi lần lượt từng hs lên bảng làm mỗi em 1 dòng.
-GV chốt lại cách đọc, viết phân số
10p
-HS đọc YC bt1.
-HS làm lần lượt ở bảng lớp.
-Cả lớp sửa bài vào vở BTCC.
Bài 2: Luyện tập về rút gọn phân số:
-Tổ chức thi đua “Ai nhanh, ai đúng” 
-Chốt lại ý đúng, nhận xét tuyên dương.
8p
-HS làm bài và nêu kq, giải thích cách làm.
Bài 3: Luyện tập về Quy đồng mẫu số các phân số.
-GV giải thích cách làm.
-Chấm điểm những hs làm bài nhanh và đúng.
-Chốt ý: Cách chọn MSC trước khi quy đồng.
10p
-Đọc yc bt.
-Thi đua làm bài nhanh.
-Một số HS đọc lại kq.
Bài 4: Luyện tập so sánh hai phân số.
-GV ghi nội dung bt lên bảng.
-Tổ chức 3 dãy bàn thi đua gắn các tấm thẻ có ghi dấu > , < , = sao cho phù hợp.
-Hướng dẫn nhận xét, chốt lại ý đúng.
8p
-Các dãy bàn thi đua gắn kết quả ở bảng.
4. Nhận xét, dặn dò:
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
2p
-----------------------------------------
Tiết 3: MĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
************************************************
 Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2016 
Tieát 1 : 	 TAÄP ÑOÏC	 
 BÀI: QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA
I. MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT: 
- Bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi , nhaán gioïng ở nhöõng töø ngöõ taû maøu vaøng cuûa caûnh vaät .
- Hieåu noäi dung chính:Böùc tranh laøng queâ vaøo ngaøy muøa thaät ñeïp. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). HS khá, giỏi đọc diễn cảm được toàn bài, nêu được tác dụng gợi tả của từ ngữ tả màu vàng.
-GDMT: Giúp HS hiểu biết thêm về môi trường thiên nhiên đẹp đẽ ở làng quê Việt Nam.
II. CHUAÅN BÒ: 
- 	Giaùo vieân: Tranh veõ caûnh caùnh ñoàng luùa chín - baûng phuï 
- 	Hoïc sinh: SGK - tranh veõ caûnh trong vöôøn vôùi quaû xoan vaøng lòm, caûnh buoàng chuoái chín vaøng, buïi mía vaøng xoïng - ÔÛ saân: rôm vaø thoùc vaøng gioøn. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
Haùt 
2. Baøi cuõ:
- GV kieåm tra 2, 3 HS ñoïc thuoäc loøng 1 ñoaïn vaên (ñeå xaùc ñònh), traû lôøi 1, 2 caâu hoûi veà noäi dung thö.
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt.
5p
- Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng ñoaïn 2 - hoïc sinh ñaët caâu hoûi - hoïc sinh traû lôøi.
3. Baøi môùi: 
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc 
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc tieáp noái nhau theo töøng ñoaïn. 
- Höôùng daãn hoïc sinh phaùt aâm. 
- Goïi hoïc sinh ñoïc phaàn chuù giaûi
- Trong baøi coù töø “hôïp taùc xaõ” nghóa laø gì?
- Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi
- Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm cho caâu hoûi 1: Keå teân nhöõng söï vaät trong baøi coù maøu vaøng vaø töø chæ maøu vaøng ñoù?
14p
- Hoaït ñoäng lôùp 
- Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp nhau theo ñoaïn - Hoïc sinh nhaän xeùt caùch ñoïc cuûa baïn, tìm ra töø phaùt aâm sai 
- Hoïc sinh ñoïc töø caâu coù aâm s – x
- Hoïc sinh ñoïc to
-HS giaûi thích 
- Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp, caù nhaân 
- Caùc nhoùm ñoïc löôùt baøi 
- Cöû moät thö kyù ghi
- Ñaïi dieän nhoùm neâu 
Ÿ Giaùo vieân choát laïi 
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caâu hoûi 3/SGK/ 13.
+ Haõy choïn moät töø chæ maøu vaøng trong baøi vaø cho bieát töø ñoù gôïi cho em caûm giaùc gì ?
+ Nhöõng chi tieát naøo noùi veà thôøi tieát vaø con ngöôøi laøm cho böùc tranh laøng queâ theâm ñeïp vaø sinh ñoäng nhö theá naøo ?
Giúp HS hiểu biết thêm về môi trường thiên nhiên đẹp đẽ ở làng quê Việt Nam.
12p
- Hoïc sinh laéng nghe. 
-HS ñoïc löôùt caû baøi
-HS khaù gioûi traû lôøi traû lôøi
- Hoïc sinh laàn löôït nhắc lại.
-Nhận xét về môi trường làng quê ở quê hương em.
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caâu hoûi 4/ SGK/ 13: Baøi vaên theå hieän tình caûm gì cuûa taùc giaû ñoái vôùi queâ höông ?
Y/C HS neâu ND chính cuûa baøi
- HS traû lôøi: 
HSTL nhoùm , ñai dieän nhoùm TL.
Hoaït ñoäng 3: Ñoïc dieãn caûm 
Yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn
GV höôùng daãn caùch ñoïc
GV YC luyeän ñoïc nhoùm
Ÿ GV yeâu caàu HS thi doïc dieãn caûm
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt 
7p
- Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp 
HS laàn löôït ñoïc 
1 Hsñoïc
HS ñoïc nhoùm ñoâi
4 ,5 HS thi ñoïc
- HS khaù, gioûi ñoïc dieãn caûm toaøn baøi 
 4 Daën doø:
1p
---------------------------------------------------
Tieát 2: 	 TOAÙN 
OÂN TAÄP: SO SAÙNH HAI PHAÂN SOÁ 
I. MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT: 
-Bieát so saùnh 2 phaân soá coù cuøng maãu soá,ø khaùc maãu soá. Bieát cách saép xeáp 3 phaân soá theo thöù töï. 
-GD hs nâng cao ý thức học toán.
-Bài tập cần làm : Bài 1,2. 
II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Phaán maøu, baûng phuï.
 - Hoïc sinh: Vôû baøi taäp, baûng con, SGK. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh : 
1p
Haùt 
2. Baøi cuõ: Tính chaát cô baûn PS
- GV kieåm tra lyù thuyeát 
- Hoïc sinh söûa BTVN
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt
5p
- 2 hoïc sinh
- Hoïc sinh söûa baøi 1, 2, 3 (SGK)
- Hoïc sinh nhaän xeùt
3. Baøi môùi: SO SAÙNH HAI PHAÂN SOÁ
* Hoaït ñoäng 1: OÂn so saùnh 2 phaân soá 
- Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp
- Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh 2 vaø 5
 7 7
13p
- Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm 
- Hoïc sinh laøm baøi
Ÿ Giaùo vieân choát laïi ghi baûng
- Hoïc sinh nhaéc laïi 
 Yeâu caàu HS so saùnh 3 vaø 5
 4 7 Ÿ Giaùo vieân choát laïi: so saùnh hai phaân soá bao giôø cuõng coù theå laøm cho chuùng coù cuøng maãu soá à so saùnh.
- Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt
Ÿ Giaùo vieân choát laïi
- Hoïc sinh neâu caùch laøm 
- Nhận xét: so saùnh phaân soá khaùc maãu soá àquy ñoàng maãu soá 2 phaân soá à so saùnh 
* Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh 
18p
- Hoaït ñoäng caù nhaân - Toå chöùc hoïc sinh thi ñua giaûi nhanh 
Ÿ Baøi 1: >, < = ? 
Cho hoïc sinh giaûi thích caùch laøm
- Hoïc sinh laøm baøi 1 
- Hoïc sinh söûa baøi
Ÿ Baøi 2: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi, hoïc sinh neâu yeâu caàu ñeà baøi
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt
Ÿ Giaùo vieân yeâu caàu vaøi hoïc sinh nhaéc laïi (3 hoïc sinh)
- Hoïc sinh laøm baøi 2
- Hoïc sinh söûa baøi
- Caû lôùp nhaän xeùt
- Choïn phöông phaùp nhanh deã hieåu
4. Cuûng coá :Ÿ Choát laïi so saùnh phaân soá vôùi 1.
Ÿ Giaùo vieân cho 2 hoïc sinh nhaéc laïi
-GD hs nâng cao ý thức học toán.
2p
- 2 hoïc sinh nhaéc laïi (löu yù caùch phaùt bieåu cuûa HS, GV söûa laïi chính xaùc)
5. Daën doø:
- Hoïc sinh laøm baøi 2 /7 SGK
1p
-----------------------------------------
Tiết 3: ĐẠOĐỨC 
 BÀI : EM LÀ HỌC SINH LỚP 5
I. Mục tiêu cần đạt:
- Bieát: Học sinh lôùp 5 laø học sinh cuûa lôùp lôùn nhaát tröôøng, caàn phaûi göông maãu cho caùc em lôùp döôùi hoïc taäp .
- Coù yù thöùc hoïc taäp, reøn luyeän . 
- Vui vaø töï haøo laø hoïc sinh lôùp 5. 
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài:
Kĩ năng tự nhận thức (tự nhận thức được mình là học sinh lớp 5).
Kĩ năng xác định giá trị (xác định được giá trị mình là học sinh lớp 5).
Kĩ năng ra quyết định (biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là học sinh lớp 5) .
II. CHUAÅN BÒ: -Giaùo vieân: Caùc baøi haùt chuû ñeà “Tröôøng em” + Mi-croâ khoâng daây ñeå chôi troø chôi “Phoùng vieân” + giaáy traéng + buùt maøu + caùc truyeän taám göông veà hoïc sinh lôùp 5 göông maãu. 
- Hoïc sinh: SGK 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
Haùt 
2. Baøi cuõ: Kieåm tra SGK
1p
3. Baøi môùi: EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP 5
* Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tranh vaø thaûo luaän 
- Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt töøng böùc tranh trong SGK trang 3 - 4 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi. 
- Tranh veõ gì? 
- Em nghó gì khi xem caùc tranh treân? 
- HS lôùp 5 coù gì khaùc so vôùi caùc hs lôùp döôùi? 
- Theo em chuùng ta caàn laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp 5? Vì sao? 
10p
- HS thaûo luaän nhoùm ñoâi 
 1) Coâ giaùo ñang chuùc möøng caùc baïn hoïc sinh leân lôùp 5. 
 2) Baïn hoïc sinh lôùp 5 chaêm chæ trong hoïc taäp vaø ñöôïc boá khen. 
- Em caûm thaáy raát vui vaø töï haøo. 
-Lôùp 5 laø lôùp lôùn nhaát tröôøng(HS traû lôøi)
* Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 1 
- Neâu yeâu caàu baøi taäp 1 
- Giaùo vieân nhaän xeùt
GV keát luaän: Baây giôø chuùng ta haõy töï lieân heä xem ñaõ laøm ñöôïc nhöõng gì, nhöõng gì caàn coá gaéng hôn . 
-Giúp HS có kĩ năng tự nhận thức: nhận thức được mình là học sinh lớp 5, cần gương mẫu cho các em lớp dưới noi theo.
10p
- Hoaït ñoäng caù nhaân
- Caù nhaân suy nghó vaø laøm baøi. 
- Hoïc sinh trao ñoåi keát quaû töï nhaän thöùc veà mình vôùi baïn ngoài beân caïnh. 
- 2 HS trình baøy tröôùc lôùp 
* Hoaït ñoäng 3: Töï lieân heä (BT 2)
GV neâu yeâu caàu töï lieân heä
GV môøi moät soá em töï lieân heä tröôùc lôùp.
Keát luaän: Caùc em caàn coá gaéng phaùùt huy nhöõng ñieåm ñaõ thöïc hieän toát vaø khaéc phuïc nhöõng maët thieáu soùt 
10p
_ Thaûo luaän nhoùm ñoâi 
_ HS töï suy nghó, ñoái chieáu nhöõng vieäc laøm cuûa mình töø tröôùc ñeán nay vôùi nhöõng nhieäm vuï cuûa HS lôùp 5
* Hoaït ñoäng 4: Chôi troø chôi “Phóng viên” 
- Moät soá hoïc sinh seõ thay phieân nhau ñoùng vai laø phoùng vieân (Baùo KQ hay NÑ) ñeå phoûng vaán caùc hoïc sinh trong lôùp veà moät soá caâu hoûi coù lieân quan ñeán chuû ñeà baøi hoïc. 
-Giúp HS có thêm kĩ năng xác định giá trị: mình là học sinh lớp 5, đó là điều đáng tự hào và cũng nhiều trách nhiệm với bản thân, với mọi người.
5p
- Baïn haõy haùt 1 baøi haùt hoaëc ñoïc 1 baøi thô veà chuû ñeà “Tröôøng em” 
- Nhaän xeùt vaø keát luaän. 
- Hoaït ñoäng lôùp 
- Theo baïn, hoïc sinh lôùp Naêm caàn phaûi laøm gì ?
- Baïn caûm thaáy nhö theá naøo khi laø hoïc sinh lôùp Naêm? 
- Baïn ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhöõng ñieåm naøo trong chöông trình “Reøn luyeän ñoäi vieân”?
- Haõy neâu nhöõng ñieåm baïn thaáy coøn caàn phaûi coá gaéng ñeå xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp Naêm. 
-----------------------------------------
Tieát 4 : HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
 ( Cô Kiều dạy)
-------------------------------------------------------------
Tiết 5 : 	 TAÄP LAØM VAÊN
CAÁU TAÏO BAØI VAÊN TAÛ CAÛNH 
I. MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT: 
-Naém ñöôïc caáu taïo baøi vaên taû caûnh: môû baøi, thaân baøi, keát baøi (Nội dung ghi nhớ).
-Chæ roõ ñöôïc cấu tạo 3 phaàn cuûa baøi Naéng tröa (mục III); không đọc bài “Hoàng hôn trên sông”
- GDMT: HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên.
II. CHUAÅN BÒ:
 Giaùo vieân: Baûng phuï ghi phaàn ghi nhôù caáu taïo cuûa baøi vaên “Naéng tröa” 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
Haùt 
2. Baøi cuõ: - Kieåm tra saùch vôû.
- Giuùp hs laøm quen phương phaùp hoïc taäp boä moân.
2p
3. Baøi môùi: GTB : GV neâu MÑ YC baøi hoïc 
1p
HS laéng nghe 
Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt – Ruùt ra caáu taïo cuûa baøi vaên taû caûnh 
15p
- Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân
Ÿ Baøi 1: Giảm tải phần đọc.
- Caû lôùp ñoïc thaàm phaàn Giải nghĩa từ. 
-Cho hs tìm caùc phaàn môû baøi, thaân baøi, keát baøi
- Neâu yù töøng ñoaïn
Ÿ Giaùo vieân choát laïi.
 Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên VN
- Caû lôùp ñoïc thaàm – 3- 4 HS nhaéc laïi
- HS laøm vieäc caù nhaân trình baøy yù kieán 
Ÿ Baøi 2: - Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu BT 2 
-GV nhaéc HS chuù yù nhaän xeùt söï khaùc bieät veà thöù töï mieâu taû cuûa 2 baøi vaên 
- GV choát yù : 
- GV yeâu caàu HS ruùt ra nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa 2 baøi vaên taû caûnh 
- GV choát yù : 
- GV treo baûng phuï ghi phaàn ghi nhôù 
- 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu, caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu. Caû lôùp ñoïc löôùt baøi vaên 
- HS trao ñoåi nhoùm ñoâi, laøm BT 
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy yù kieán , caùc nhoùm nhaän xeùt , boå sung . 
- HS neâu nhaän xeùt ( HSK+G) 
- HS laàn löôït ñoïc phaàn ghi nhôù 
* Hoaït ñoäng 2: Phaàn luyeän taäp 
15p
- Hoaït ñoäng caù nhaân
- GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT vaø baøi vaên “Naéng tröa” 
- Neâu caáu taïo 3 phaàn cuûa baøi vaên , 
Phaân ñoaïn phaàn thaân baøi 
- Neâu yù töøng phaàn (HSK+G)
Ÿ GV nhaän xeùt choát laïi – Daùn tôø giaáy vieát saün caáu taïo cuûa baøi vaên “Naùng tröa” leân baûng . 
*Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên VN, từ đó có ý thức BVNT. 
- 1 HS ñoïc – Caû lôùp ñoïc thaàm 
-HS laøm baøi caù nhaân 
-HS trình baøy , HS nhaän xeùt, boå sung 
4. Cuûng coá: Y/ caàu HS nhaùc laïi ghi nhôù 
5. Hoaït ñoäng noái tieáp : -Laøm BT 1 
-Hoïc thuoäc ghi nhôù 
5p
1p
- Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi noäi dung ghi nhôù
************************************************
Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2016
Tieát 1 : 	 TOAÙN	
OÂN TAÄP: SO SAÙNH HAI PHAÂN SOÁ (tt)
I. MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT: 	
-Bieát so saùnh phaân soá vôùi ñôn vò , so saùnh 2 phaân soá coù cuøng töû soá .
-Bài tập cần làm : Bài 1, 2, 3 .
-GD hs ham thích học tập toán.
II. CHUAÅN BÒ: 
 -Giaùo vieân: Phaán maøu, baûng phuï. -Hoïc sinh: Vôû baøi taäp, baûng con, SGK. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
Haùt 
2. Baøi cuõ: Tính chaát cô baûn PS 
- GV kieåm tra lyù thuyeát 
- Hoïc sinh söûa baøi Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt
5p
- 2 hoïc sinh
- Hoïc sinh söûa baøi 2 (SGK)
- Hoïc sinh nhaän xeùt
3. Baøi môùi: SO SAÙNH HAI PHAÂN SOÁ (TT)
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp 
- Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh: 3 vaø 1
 5 
Ÿ Giaùo vieân choát laïi ghi baûng
- Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh: 9 vaø 1
 4 
Ÿ Giaùo vieân choát laïi
- Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt
Ÿ Giaùo vieân choát laïi
13p
- Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm 
- Hoïc sinh laøm baøi 
- Hoïc sinh nhaän xeùt 3 / 5 coù töû soá beù hôn maãu soá ( 3 < 5 )
- Hoïc sinh nhaéc laïi 
- Hoïc sinh laøm baøi, neâu caùch laøm 
_HS ruùt ra nhaän xeùt 
+ Töû soá > maãu soá thì phaân soá > 1
+ Töû soá < maãu soá thì phaân soá < 1
+ Töû soá = maãu soá thì phaân soá = 1
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh 
15p
- Hoaït ñoäng caù nhaân – Toå chöùc hoïc sinh thi ñua giaûi nhanh 
Ÿ Baøi 1
- Toå chöùc chôi troø “Tieáp söùc “
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt
- Hoïc sinh laøm baøi 1
- Hoïc sinh thi ñua 
- Caû lôùp nhaän xeùt
Ÿ Baøi 2: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yêu cầu ñeà baøi: So saùnh caùc phaân soá 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt
Ÿ GV yeâu caàu vaøi hs nhaéc laïi (3 hoïc sinh)
Ÿ Baøi 3: Phaân soá naøo lôùn hôn 
- Hoïc sinh laøm baøi 2 
- Hoïc sinh söûa baøi
- Caû lôùp nhaän xeùt
HS ñoïc ñeà 
- HS laøm baøi 
4. Cuûng coá:
Ÿ Giaùo vieân choát laïi so saùnh phaân soá vôùi 1.
Ÿ Giaùo vieân cho 2 hoïc sinh nhaéc laïi
-GD hs ham thích học tập toán.
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
3p
- 2 hoïc sinh nhaéc laïi
5. Daën doø: - Hoïc sinh laøm baøi 3 , 4 /7 SGK
- Chuaån bò “Phaân soá thaäp phaân”
1p
--------------------------------------------------------
Tieát 2 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I. MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT: 
- Tìm ñöôïc caùc töø ñoàng nghóa chæ maøu saéc (3 trong số 4 maøu neâu ôû BT 1) vaø ñaët caâu vôùi 1 töø tìm ñöôïc ôû BT1 (BT2) .
- Hieåu nghóa của caùc töø ngöõ trong baøi hoïc. 
- Chon ñöôïc töø thích hợpõ ñeå hoaøn chænh baøi vaên (BT3)
HS khaù , gioûi ñaët caâu ñöôïc vôùi 2,3 töø tìm ñöôïc ôû BT1 . 
II. CHUAÅN BÒ: 
- 	Giaùo vieân: Phieáu pho to phoùng to ghi baøi taäp 1 , 3 - Buùt daï 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
Haùt 
2. Baøi cuõ: 
GV yeâu caàu HS töï neâu caâu hoûi cho baïn traû lôøi
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt 
5p
- Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi 
Ÿ Theá naøo laø töø ñoàng nghóa ? kieåm tra
Ÿ Theá naøo laø töø ñoàng nghóa hoaøn toaøn - khoâng hoaøn toaøn ? Neâu vd
3. Baøi môùi: LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ ÑOÀNG NGHÓA
- Hoïc sinh nghe 
* Hoaït ñoäng 1: 
- Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp
Ÿ Baøi 1:
- Hoïc theo nhoùm baøn
- Söû duïng töø ñieån
Ÿ Giaùo vieân choát laïi vaø tuyeân döông
10p
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1
- Nhoùm tröôûng phaân coâng caùc baïn tìm töø ñoàng nghóa chæ maøu xanh - ñoû - traéng – ñen - Laàn löôït caùc nhoùm leân ñính baøi laøm treân baûng (ñuùng vaø nhieàu töø) 
- Hoïc sinh nhaän xeùt 
Ÿ Baøi 2:
- Giaùo vieân quan saùt caùch vieát caâu, ñoaïn vaø höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt, söûa sai
- HS khaù ,gioûi ñaët caâu ñöôïc vôùi 2,3 töø tìm ñöôïc ôû BT1. 
9p
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2
- Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân 
- VD : + Vöôøn caûi nhaø em môùi leân xanh möôùt ..
Ÿ Giaùo vieân choát laïi - Chuù yù caùch vieát caâu vaên cuûa hoïc sinh
- HS NXù töøng caâu (chöùa töø ñoàng nghóa ...)
Ÿ Baøi 3:
- Hoïc treân phieáu luyeän taäp
9p
- HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
- HS ñoïc ñoaïn “Caù hoài vöôït thaùc “
- Hoïc sinh laøm baøi treân phieáu
- Hoïc sinh söûa baøi
- Hoïc sinh ñoïc laïi caû baøi vaên ñuùng
4. Cuûng coá-Daën doø:
- Giaùo vieân tuyeân döông vaø löu yù hoïc sinh löïa choïn töø ñoàng nghóa duøng cho phuø hôïp
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Chuaån bò: “Môû roäng voán töø Toå Quoác”
6p
- Nhoùm, lôùp
- Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân baûng vieát 3 caëp töø ñoàng nghóa (nhanh, ñuùng, chöõ ñeïp) vaø neâu caùch duøng.
-----------------------------------------
Tieát 4: ÑÒA LÍ	
VIEÄT NAM - ÑAÁT NÖÔÙC CHUÙNG TA 
I. MUÏC TIEÂU: 
- Mô tả sơ lược được vị trí địa lý và giới hạn nước Việt Nam.
+ Trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á, Việt nam vừa có đất liền, vừa có biển, đảo và quần đảo.
+Những nước giáp phần đất liền nước ta là: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.
- Ghi nhớ diện tích phần đất liền Việt Nam khoảng: 330 000km2.
- Chỉ phần đất liền Việt Nam trên bản đồ (lược đồ). 
HS khá, giỏi: +Biết được một số thuận lợi và khó khăn do vị trí địa lý Việt Nam đem lại.
 +Biết phần đất liền Việt nam hẹp ngang, chạy dài theo chiều Bắc-Nam, với đường bờ biển cong hình chữ S. 
II. CHUAÅN BÒ:
 Giaùo vieân:+ Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam. + Quaû Ñòa caàu (cho moãi nhoùm)
+ 2 Löôïc ñoà troáng (töông töï hình 1 trong SGK) + 2 boä bìa 7 taám nhoû ghi: Phuù Quoác, Coân Ñaûo, Hoaøng Sa, Tröôøng Sa, Trung Quoác, Laøo, Cam-pu-chia.	Hoïc sinh: SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
Haùt 
2. Baøi cuõ: 
4p
3. Baøi môùi: GV giôùi thieäu 
1p
- HS laéng nghe
1. Vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn
Hoaït ñoäng 1: Vị trí địa lí và giới hạn 
10p
- Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp
Ÿ Böôùc 1: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt hình 1/ SGK vaø traû lôøi vaøo phieáu hoïc taäp.
- Ñaát nöôùc VN goàm coù nhöõng boä phaän naøo ?
- Chæ vò trí ñaát lieàn nöôùc ta treân löôïc ñoà.
- Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta giaùp vôùi nöôùc naøo ?
-Bieån bao boïc phía naøo ñaát lieàn nöôùc ta ?
-Keå teân moät soá ñaûo vaø quaàn ñaûo cuûa nöôùc ta 
Ÿ Giaùo vieân choát yù
- Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi.
- Ñaát lieàn, bieån, ñaûo vaø quaàn ñaûo.
- Trung Quoác, Laøo, Cam-pu-chia
- Ñoâng, nam vaø taây nam
- Ñaûo: Caùt Baø, Baïch Long Vó, Phuù Quoác, Coân Ñaûo-Quaàn ñaûo Hoaøng Sa, Tröôøng Sa
Ÿ Böôùc 2:
+ Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh vò trí Vieät Nam treân baûn ñoà
+ Giaùo vieân söûa chöõa vaø giuùp hoïc sinh hoaøn thieän caâu traû lôøi
+ HSchæ vò trí Vieät Nam treân baûn ñoà vaø trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp
Ÿ Böôùc 3:+ Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh vò trí Vieät Nam trong quaû ñòa caàu
- Vò trí nöôùc ta coù thuaän lôïi gì cho vieäc giao löu vôùi caùc nöôùc khaùc ?(HS K+G)
+ Hoïc sinh leân baûng chæ vò trí nöôùc ta treân quaû ñòa caàu
HS traû lôøi
Ÿ Giaùo vieân choát y
2. Hình daïng vaø dieän tích
* Hoaït ñoäng 2:Làm việc theo nhóm 
GV yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời
- Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù ñaëc ñieåm 
gì ?(HS K+G)
- Töø baéc vaøo nam, phaàn ñaát lieàn nöôùc ta daøi bao nhieâu km ?
15p
HS các nhóm thảo luận
- Heïp ngang, chaïy daøi vaø coù ñöôøng bôø bieån cong nhö chöõ S
- 1650 km
- Nôi heïp ngang nhaát laø bao nhieâu km?
- DTlaõnh thoå nöôùc ta khoaûng bao nhieâu km2
- So saùnh dieän tích nöôùc ta vôùi moät soá nöôùc coù trong baûng soá lieäu.
+ Giaùo vieân söûa chöõa vaø giuùp hoaøn thieän caâu traû lôøi.
Ÿ Giaùo vieân choát yù
- Chöa ñaày 50 km
- 330.000 km2
+ So saùnh:S.Campuchia < S.Laøo < S.Vieät Nam< S.Nhaät < S.Trung Quoác
+ Hoïc sinh trình baøy
- Nhoùm khaùc boå sung
- HS hình thaønh ghi nhôù
4. Cuûng coá :
- Toå chöùc troø chôi “Tieáp söùc”: Daùn 7 bìa vaøo löôïc ñoà khung.
Một số thuận lợi và khó khăn do vị trí địa lý Việt Nam đem lại.
- GV khen thöôûng ñoäi thaéng cuoäc
- Nhaän xeùt tieát hoïc
5p
- Caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Hoïc sinh tham gia theo 2 nhoùm, moãi nhoùm 7 em
- Hoïc sinh ñaùnh giaù, nhaän xeùt
-------------------------------------------------------------
Tiết 4: TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:
- Đọc thành tiếng rõ ràng, trôi chảy và học thuộc lòng đoạn văn: “Sau 80 năm giời nô lệ  ở công học tập của các em.”
- Giải thích được: Vì sao Bác Hồ nói “Trong công cuộc kiến thiết đó các em rất nhiều.”
- Cảm nhận được tình cảm của Bác Hồ đối với các em t

Tài liệu đính kèm:

  • doctuần .1.doc