Giáo án Tuần 12 - Khối 5

TIẾT 1: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

TIẾT 2: TẬP ĐỌC

 MÙA THẢO QUẢ

I. MỤC TIÊU:

-Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của rừng thảo quả

-Hiểu nội dung : vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả . (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

-Học sinh khá, giỏi nêu được tác dụng của cách dùng từ, đặt câu để miêu tả sự vật sinh động.

-Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ các loài cây trong tự nhiên.

II. CHUẨN BỊ:+ GV: Tranh minh họa bài đọc. Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện đọc diễn cảm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 31 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 467Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 12 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ừ giữ gìn.
16p
Học sinh nối ý đúng: A – B2 ; A2 – B1 ; A3 – B3.
Học sinh đọc yêu cầu bài 3.
Học sinh làm bài cá nhân.
HSphát biểu.Cả lớp nhận xét
4. Củng cố, dặn dò: 
Tìm từ chủ đề: Bảo vệ môi trường ® đặt câu.
Học thuộc phần giải nghĩa từ.
Chuẩn bị: “Luyện tập quan hệ từ”
- Nhận xét tiết học
6p
- Học sinh thi đua (3 em/ dãy).
Làm bài tập vào vở.
---------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố về nhân một số thập phân với một số tự nhiên, nhân một số TP với một số TP, nhân một số TP với 10, 100, 1000,
- Luyện tập kĩ năng đổi các đơn vị đo độ dài có liên quan đến số thập phân.
- Liên hệ thực tế để vận dụng phép tính với số thập phân.
II. CHUẨN BỊ: 
- Vở BT CC.
- Nội dung các BT ghi lên bảng lớp hoặc bảng phụ để hướng dẫn.
- Bảng học nhóm cho 4 nhóm làm BT4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Tính nhẩm: nhân một số TP với 10, 100, 1000,.
-GV nêu bài tập ở bảng.
-Cho hs nêu lại cách nhẩm.
-GV giúp đỡ hs yếu hoàn thành BT.
-Hd nhận xét, sửa bài.
-Cho hs đọc lại phép tính theo hàng ngang.
7p
-HS đọc yc bt1, đọc các phép tính nhân.
-Hs nêu.
-HS làm bài cá nhân vào vở btcc, một số em lần lượt làm ở bảng.
-Hs đọc.
Bài 2: Đặt tính rồi tính: nhân một số TP với một số tự nhiên, nhân 1 số TP với 1 số TP.
-Cho hs làm bài cá nhân và nêu cách nhân.
-Hướng dẫn nhận xét, chốt ý đúng, yêu cầu đọc lại kết quả tính.
-Giúp hs yếu hoàn thành BT.
7p
-HS đọc yc bt 2.
-Nêu cách làm, làm bài cá nhân vào vbt cc, 3 hs làm ở bảng.
-HS làm bài cá nhân, đọc lại kết quả.
Bài 3: Đổi đơn vị đo độ dài có liên quan đến số thập phân.
-GV hướng dẫn cách đổi.
-Tổ chức làm bài theo nhóm đôi.
-Hd nêu kết quả, nhận xét, tuyên dương.
8p
-HS đọc yc bt3.
-Nêu lại quan hệ giữa các đơn vị đo.
-Làm bài theo nhóm đôi.
-Nêu kết quả, nhận xét, sửa bài.
Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
-Giải thích nội dung yêu cầu.
-Tổ chức làm bài theo nhóm (chia 4 nhóm)
-Hướng dẫn sửa bài.
8p
-1hs đọc bài toán.
-Làm bài theo nhóm, trình bày kết quả.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung nội dung vừa luyện tập.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
3p
-Lắng nghe.
-----------------------------------------------
TIẾT 4: MĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
**********************************************
Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016
TIẾT 1: TẬP ĐỌC
 HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG	
I. MỤC TIÊU:
 -Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp đúng những câu thơ lục bát.
 -Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong : cần cù làm việc để giúp ích cho đời. 
các câu hỏi trong SGK, thuộc hai khổ thơm cuối bài.
 -Học sinh khá , giỏi thuộc và đọc diễn cảm được toàn bài.
 -Giáo dục HS yêu thiên nhiên,yêu thế giới loài vật.
II. CHUAÅN BÒ:
+ GV: Böùc tranh veõ caûnh baày ong ñang tìm hoa – huùt maät
.+ HS: SGK, ñoïc baøi.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Hoïc sinh hoûi veà noäi dung – Hoïc sinh traû lôøi.
Giaùo vieân nhaän xeùt 
5p
Hoïc sinh ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
3. Baøi môùi: HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG.
vHoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hs luyeän ñoïc. 
Luyeän ñoïc.
Giaùo vieân ruùt töø khoù.
Giaùo vieân ñoïc maãu.
Yeâu caàu hoïc sinh chia ñoaïn.
Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
10p
*Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm.
- 1 hoïc sinh khaù ñoïc.
Caû lôùp ñoïc thaàm.
Laàn löôït 1 hs ñoïc noái tieáp caùc khoå thô.
3 ñoaïn : + Ñoaïn 1: töø ñaàu  saéc maøu.
+ Ñ2: Tìm nôi  khoâng teân.+ Ñ3: coøn laïi
vHoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. 
• Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1.
+ Caâu hoûi 1: Nhöõng chi tieát naøo trong khoå thô ñaàu noùi leân haønh trình voâ taän cuûa baày ong?
 Giaùo vieân choát: tranh veõ phoùng to.
• Ghi baûng: haønh trình.
• Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù ñoaïn 1.
• Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñoaïn 2.
+ Caâu hoûi 2: Baày ong ñeán tìm maät ôû nhöõng nôi naøo? Nôi ong ñeán coù veû ñeïp gì ñaëc bieät.
• Giaùo vieân choát:
+ Caâu hoûi 3: Em hieåu nghóa caâu thô: “Ñaát nôi ñaâu cuõng tìm ra ngoït ngaøo” theá naøo?
Yeâu caàu hoïc sinh neáu yù 2.
 Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñoaïn 3.
+ Caâu hoûi 4: Qua hai caâu thô cuoái baøi, taùc giaû muoán noùi leân ñieàu gì veà coâng vieäc cuûa loaøi ong?
 Giaùo vieân choát laïi.
 Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ruùt ra ñaïi yù.
13p
*Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân.
- Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1.
Ñoâi caùnh cuûa baày ong ñaãm naéng trôøi, khoâng gian laø neûo ñöôøng xa – baày ong bay ñeán troïn ñôøi, thôøi gian voâ taän.
Haønh trình voâ taän cuûa baày ong.
HS laàn löôït ñoïc ñoaïn 2.
Ñeán nôi naøo baày ong chaêm chæ. Gioûi giang cuõng tìm ñöôïc hoa laøm maät, ñem laïi höông vò ngoït ngaøo cho ñôøi.
Hoïc sinh traû lôøi
- Nhöõng nôi baày ong ñeán tìm hoa huùt maät.
Hoïc sinh ñoïc dieãn caûm.
 Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 3.
Coâng vieäc cuûa loaøi ong coù yù nghóa thaät ñeïp ñeõ vaø lôùn lao: ong giöõ laïi cho con ngöôøi nhöõng muøa hoa ñaõ taøn nhôø ñaõ chaét ñöôïc trong vò ngoït, muøi höông cuûa hoa nhöõng gioït maät tinh tuùy.
v	Hoaït ñoäng 3: Reøn hs ñoïc dieãn caûm. 
• Reøn ñoïc dieãn caûm.
Giaùo vieân ñoïc maãu.
Cho hoïc sinh ñoïc töøng khoå.
5p
*Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
-Toå cöû 1 ñaïi dieän choïn ñoaïn thô em thích thi ñoïc.
HS ñoïc dieãn caûm khoå, caû baøi.
4. Cuûng coá, dặn dò: 
Hoïc sinh ñoïc toaøn baøi.
Nhaéc laïi ñaïi yù.
-GD HS yêu thiên nhiên, yêu loài vật.
-Hoïc thuoäc 2 khoå ñaàu.Chuaån bò: “Vöôøn chim”
Nhaän xeùt tieát hoïc.
6p
Thi ñoïc dieãn caûm 2 khoå ñaàu.
- Hoïc sinh traû lôøi.
TIẾT 2 : TOAÙN 	
 NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN 
I. MUÏC TIEÂU: 
Biết :
 -Nhân một số thập phân với một số thập phân. 
 -Phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán. 
 -Bài tập cần làm : Bài 1(a,c), Bài 2 .
 -Giáo dục HS tính kiên trì, cẩn thận và chính xác trong học toán.
II. CHUAÅN BÒ:
+ GV:Baûng hình thaønh ghi nhôù, phaán maøu. 
+ HS: Vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Luyeän taäp 
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
-Sửa bài tập về nhà
-Lôùp nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: NHAÂN MOÄT SOÁ THAÄP VÔÙI MOÄT SOÁ THAÄP PHAÂN
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá thaäp phaân. 
Giaùo vieân neâu ví duï: Caùi saân hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 6,4 m ; chieàu roäng laø 4,8 m. Tính dieän tích caùi saân?
Coù theå tính soá ño chieàu daøi vaø chieàu roäng baèng dm.
Giaùo vieân neâu ví duï 2.
	4,75 ´ 1,3
• Giaùo vieân choát laïi:
+ Nhaân nhö nhaân soá töï nhieân.
+ Ñeám phaàn thaäp phaân caû 2 thöøa soá.
+ Duøng daáu phaåy taùch ôû phaàn tích chung.
+ Daùn leân baûng ghi nhôù, gaïch döôùi 3 töø.
10p
*Hoaït ñoäng caù nhaân.
-Hoïc sinh ñoïc ñeà – Toùm taét.
-HS thöïc hieän tính döôùi daïng soá thaäp phaân.
Hoïc sinh nhaän xeùt ñaëc ñieåm cuûa hai thöøa soá.
Nhaän xeùt phaàn thaäp phaân cuûa tích chung.
Nhaän xeùt caùch nhaân – ñeám – taùch.
Hoïc sinh thöïc hieän.
1 hoïc sinh söûa baøi treân baûng.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu caùch nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá thaäp phaân.
Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ghi nhôù.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh böôùc ñaàu naém ñöôïc quy taéc nhaân 2 soá thaäp phaân.
  Baøi 1: (a,c) 
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi phöông phaùp nhaân.
  Baøi 2: 
Hoïc sinh nhaéc laïi tính chaát giao hoaùn.
Giaùo vieân choát laïi: tính chaát giao hoaùn.
20p
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
- Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
- Làm bài cá nhân và sửa bài.
4. Cuûng coá, dặn dò: 
-Giáo dục HS tính kiên trì, cẩn thận và chính xác trong học toán.
Giaùo vieân daën hoïc sinh chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø.
Chuaån bò: “Luyeän taäp”.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
5p
-Hoïc sinh nhaéc laïi ghi nhôù.
-----------------------------------------------------------
TIẾT 3: ĐẠO ĐỨC
 ( Cô Tuyền dạy)
-----------------------------------------------------------
TIẾT 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
 ( Cô Kiều dạy )
---------------------------------------------------------
 TIẾT 5: TAÄP LAØM VAÊN	 
CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI 
I. MUÏC TIEÂU: 
 -Nắm được cấu tạo 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn tả người (ND Ghi nhớ).
 -Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân trong gia đình .
 -Giáo dục HS yêu quý những người thân trong gia đình qua sự lựa chọn miêu tả. 
II. CHUAÅN BÒ:
 + GV: Tranh phoùng to cuûa
+ HS: Baøi soaïn – baøi vaên thô taû ngöôøi.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân nhaän xeùt.
3p
Hoïc sinh ñoïc baøi taäp 2.
Caû lôùp nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: CAÁU TAÏO BAØI VAÊN TAÛ NGÖÔØI 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hs naém ñöôïc caáu taïo ba phaàn cuûa baøi vaên taû ngöôøi. 
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh minh hoïa.	
• Giaùo vieân choát laïi töøng phaàn ghi baûng.
 Em coù nhaän xeùt gì veà baøi vaên.
16p
*Hoaït ñoäng nhoùm.
- Hoïc sinh quan saùt tranh
-HS trao ñoåi theo nhoùm, phaùt bieåu.
• Môû baøi: giôùi thieäu Haïng A Chaùng – chaøng trai khoûe ñeïp trong baûn.
• Thaân baøi: nhöõng ñieåm noåi baät.
+ Thaân hình: ngöôøi voøng cung, da ñoû nhö lim – baép tay vaø baép chaân raén chaéc nhö guï, voùc cao – vai roäng ngöôøi ñöùng nhö caùi coät vaù trôøi,hung duõng nhö hieäp só
+ Tính tình: lao ñoäng gioûi – caàn cuø – say meâ lao ñoäng.
• Keát luaän: Ca ngôïi söùc löïc traøn treà cuûa Haïng A Chaùng.
Hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù.
17p
Hoaït ñoäng nhoùm.
- HS laäp daøn yù taû ngöôøi thaân trong gia ñình em.
Hoïc sinh laøm baøi.
- Hoïc sinh taû
- Lôùp nhaän xeùt.
4.Củng cố, Daën doø: 
 -Giáo dục HS yêu quý những người thân trong gia đình qua sự lựa chọn miêu tả. 
Chuaån bò: Luyeän taäp taû ngöôøi (quan saùt vaø choïn loïc chi tieát). Nhaän xeùt tieát hoïc. 
3p
Hoaøn thaønh baøi treân vôû.
***********************************************************
Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016
TIÊT 1: TOAÙN 	
 LUYỆN TẬP
I. MUÏC TIEÂU:
 -Biết nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ..
 -Bài tập cần làm : Bài 1.
 -Giáo dục HS tính kiên trì, cẩn thận và chính xác trong học toán.
II. CHUAÅN BÒ:
+ GV:Baûng phuï. 
+ HS: Baûng con, VBT, SGK, nhaùp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
-Giaùo vieân nhaän xeùt 
3p
3 hoïc sinh laàn löôït söûa baøi 2, 3/ 60 
Lôùp nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: LUYEÄN TAÄP.
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân nhaåm moät soá thaäp phaân vôùi soá 0,1 ; 0,01 ; 0, 001. • Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc nhaân soá thaäp phaân vôùi 10, 100, 1000.
• Yeâu caàu hoïc sinh tính: 
 247,45 x 0,1
• Giaùo vieân choát laïi.
• Yeâu caàu hoïc sinh neâu:
• Giaùo vieân choát laïi ghi baûng.
14p
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi quy taéc nhaân soá thaäp phaân vôùi 10, 100, 1000,
Hoïc sinh töï tìm keát quaû vôùi 247, 45 ´ 0,1
Hoïc sinh nhaän xeùt: STP ´ 10 ® taêng giaù trò 10 laàn – STP ´ 0,1 ® giaûm giaù trò xuoáng 10 laàn vì 10 gaáp 10 laàn 0,1
Muoán nhaân moät soá thaäp phaân vôùi 0,1 0,01, 0,001, ta chuyeån daáu phaåy cuûa soá ñoù laàn löôït sang traùi 1, 2, 3 chöõ soá.
Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá veà nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá thaäp phaân, cuûng coá kyõ naêng ñoïc vieát soá thaäp phaân vaø caáu taïo cuûa soá thaäp phaân. 
 Baøi 1:
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
• Giaùo vieân choát laïi.
13p
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
 -Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh söûa baøi.
Hoïc sinh nhaän xeùt keát quaû cuûa caùc pheùp tính.
12,6´0,1=1,26 12,6´0,01=0,126
12,6´0,001=0,0126
4. Cuûng coá. 
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi quy taéc nhaân nhaåm vôùi soá thaäp phaân 0,1 ; 0,01 ; 0,001.
GV toå chöùc cho hoïc sinh thi ñua giaûi toaùn nhanh
- Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông.
- Giáo dục HS tính kiên trì, cẩn thận và chính xác trong học toán
6p
Caùc keát quaû nhaân vôùi 0,1 giaûm 10 laàn.
Caùc keát quaû nhaân vôùi 0,01 giaûm 100 laàn.
Caùc keát quaû nhaân vôùi 0,001 giaûm 1000 laàn.
-HS khá làm các BT còn lại
5. Daën doø: 
Chuaån bò: “Luyeän taäp”.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
1p
---------------------------------------------------
TIẾT 2 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU	 	 
 LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I. MUÏC TIEÂU: 
 -Tìm được quan hệ từ và biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu ( BT1, BT2 ). 
 -Tìm được quan hệ từ thích hợp theo yêu cầu của BT3 ; biết đặt câu với quan hệ từ đã cho ( BT4 ) 
 -Học sinh khá, giỏi đặt được 3 câu với 3 quan hệ từ nêu ở BT4 .
 - GDMT: Yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên (các ngữ liệu trong bài tập 3)
II. CHUAÅN BÒ: 
+ GV: Giaáy khoå to, caùc nhoùm thi ñaët caâu.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: 
Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi taäp.
Giaùo vieân nhaän xeùt 
5p
-Caû lôùp nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: LUYEÄN TAÄP QUAN HEÄ TÖØ
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh vaän duïng kieán thöùc veà quan heä töø ñeå tìm caùc quan heä töø trong caâu – Hieåu söï bieåu thò nhöõng quan heä töø khaùc nhau cuûa caùc quan heä töø cuï theå trong caâu.
* Baøi 1: 
- GV yeâu caàu HS gaïch 2 gaïch döôùi quan heä töø tìm ñöôïc, gaïch 1 gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ ñöôïc noái vôùi nhau baèng quan heä töø ñoù 	
*Baøi 2: 
• Giaùo vieân choát quan heä töø.
7p
7p
*Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp.
- 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1.
Quan heä töø trong caùc caâu vaên : cuûa, baèng, nhö , nhö
Quan heä töø vaø taùc duïng :
-cuûa noái caùi caøy vôùi ngöôøi Hmoâng
-baèng noái baép caøy vôùi goã toát maøu ñen
-nhö noái voøng vôùi hình caùnh cung
-nhö noái huøng duõng vôùi moät chaøng hieäp só coå ñeo cung ra traän 
- HS ñoïc yeâu caàu baøi 2. Lôùp ñoïc thaàm.
Nhöng: bieåu thò quan heä töông phaûn
Maø: bieåu thò quan heä töông phaûn
Neáu  thì  : bieåu thò quan heä ñieàu kieän, giaû thieát – keát quaû .
vHoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh bieát tìm moät soá töø traùi nghóa vaø ñaët caâu vôùi caùc töø vöøa tìm ñöôïc.
* Baøi 3: Ñieàn quan heä töø 
- GDMT: Yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên (các ngữ liệu trong bài tập).
* Baøi 4: 
Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp.
• Giáo viên nhận xét.
7p
7p
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
1 hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc toaøn boä noäi dung.
-Ñieàn quan heä töø vaøo.HS laàn löôït trình baøy.
*Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
Hoïc sinh söûa baøi – Thi ñaët caâu vôùi caùc quan heä töø (maø, thì, baèng)
Ñaïi dieän leân baûng trình baøy .
- Neâu laïi noäi dung ghi nhôù veà “Quan heä töø”.
4. Cuûng coá, dặn dò: 
Laøm vaøo vôû baøi 1, 3.
Chuaån bò: “Môû roäng voán töø: Baûo veä moâi tröôøng”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
2p
------------------------------------------------------
TIẾT 4 : ÑÒA LÍ 
 CÔNG NGHIỆP
I. MUÏC TIEÂU: 
-Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp : 
 +Khai thác khoáng sản , luyện kim , cơ khí , . +Làm gốm , chạm khắc gỗ , làm hàng cói , .
-Nêu tên một số sản phẩm của các ngành công nghiệp và thủ công nghiệp .
-Sử dụng bảng thông tin để bước đầu nhận xét về cơ cấu của công nghiệp .
-HS khá, giỏi: +Nêu đặc điểm của nghề thủ công truyền thống của nước ta : nhiều nghề, nhiều thợ 
khéo tay, nguồn nguyên liệu sẵn có.+Nêu những ngành công nghiệp và nghề thủ công ở địa phương
 +Xác định trên bản đồ những địa phương có các mặt hàng thủ công nổi tiếng.
-Giáo dục HS yêu quý các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.
II. CHUAÅN BÒ: 
 + GV: Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam
+ HS: Tranh aûnh 1 soá ngaønh coâng nghieäp, thuû coâng nghieäp vaø saûn phaåm cuûa chuùng.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Oån ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Laâm nghieäp vaø thuûy saûn 
GV nêu câu hỏi, HS trả lời.
Nhaän xeùt.
4p
Neâu ñaëc ñieåm chính cuûa ngaønh laâm nghieäp vaø thuûy saûn nöôùc ta.
-Vì sao phaûi tích cöïc troàng vaø baûo veäröøng?
3. Baøi môùi: “COÂNG NGHIEÄP” 
v	Hoaït ñoäng 1: caùc ngaønh coâng nghieäp 
Toå chöùc cho hoïc sinh chôi troø chôi Ñoá vui veà saûn phaåm cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp.
→ Keát luaän ñieàu gì veà nhöõng ngaønh coâng nghieäp nöôùc ta?
-Ngaønh coâng nghieäp coù vai troø nhö theá naøo ñôùi vôùi ñôøi soáng saûn xuaát?
8p
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi.
Laøm caùc baøi taäp trong SGK.
Trình baøy keát quaû, boå sung kieán thöùc.
· Nöôùc ta coù raát nhieàu ngaønh c/nghieäp.
·	Saûn phaåm cuûa töøng ngaønh ña daïng (cô khí, saûn xuaát haøng tieâu duøng ).
·	Haøng CN xuaát khaåu: daàu moû, than, gaïo, quaàn aùo, giaøy deùp, caù ñoâng laïnh 
Cung caáp maùy moùc cho saûn xuaát, caùc ñoà duøng cho ñôøi soáng, xuaát khaåu 
v	Hoaït ñoäng 2: Ngheà thuû coâng 
Keå teân nhöõng ngheà thuû coâng coù ôû queâ em vaø ôû nöôùc ta?
→ Keát luaän: nöôùc ta coù raát nhieàu ngheà thuû coâng.
7p
Hoaït ñoäng lôùp.
Hoïc sinh töï traû lôøi (thi giöõa 2 daõy xem daõy naøo keå ñöôïc nhieàu hôn).
Nhaéc laïi.
8p
*Hoaït ñoäng caù nhaân.
-Vai troø: Taän duïng lao ñoäng, nguyeân lieäu, taïo nhieàu saûn phaåm phuïc vuï cho ñôøi soáng, saûn xuaát vaø xuaát khaåu.
Ñaëc ñieåm:+ Phaùt trieån roäng khaép döïa vaøo söï kheùo tay cuûa ngöôøi thôï vaø nguoàn nguyeân lieäu saün coù.
+ Ña soá ngöôøi daân vöøa laøm ngheà noâng vöøa laøm ngheà thuû coâng.
4. Cuûng coá. daën doø: 
-Giáo dục HS yêu quý các sản phẩm thủ 
công truyền thống của địa phương. 
Chuaån bò: “Coâng nghieäp “ (tt) Nhaän xeùt tieát hoïc. 
7p
----------------------------------------------------------------
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT (TIẾT 1) 
LUYỆN ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Luyện đọc đúng đoạn văn trong bài “Mùa thảo quả”, biết ngắt hơi hợp lý, nhấn giọng ở một số từ ngữ gợi tả.
- Nêu được câu văn nói lên sự phát triển nhanh đến bất ngờ của thảo quả.
- Giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu quý lao động.
II. CHUẨN BỊ:
- Đoạn văn trong vở BTCC.
- Vở BT CC để làm bài tập trắc nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Nội dung 1: Luyện đọc đúng đoạn văn trong bài “Mùa thảo quả”, biết ngắt hơi hợp lý, nhấn giọng ở một số từ ngữ gợi tả.
-Giúp hs xác định các từ ngữ cần nhấn giọng, cách ngắt hơi hợp lý ở câu văn dài. 
-GV kết hợp đọc mẫu.
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt, chú ý ngắt nhịp đúng.
-GV theo dõi, giúp các em yếu đọc tốt hơn.
-GV kết hợp giáo dục tình yêu thiên nhiên.
20p
-Đọc yc bt.
-Đọc các từ ngữ cần nhấn giọng, đọc câu văn.
-Từng HS luyện đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt.
4. Nhận xét, dặn dò:
-Chốt ý chung toàn bài.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Giáo dục thái độ học tập môn học.
-Dặn hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
3p
-------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: KHOA HỌC
ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG
I. MỤC TIÊU
- Nhận biết một số tính chất của đồng
	- Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của đồng
	- Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ đồng và nêu cách bảo quản chúng.
II. CHUẨN BỊ
Hình vẽ trong SGK trang 50, 51/ SGK, dây đồng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định
2. Bài cũ: Sắt, gang, thép.
Phòng tránh tai nạn giao thông.
 GV nhận xét, 
v	Hoạt động 1: Làm việc với vật thật.
Phương pháp: Thảo luận nhóm, đàm thoại. 
GV chia nhóm, yêu cầu 
+ Quan sát các dây đồng
+ Mô tả màu, độ sáng, tính cứng, tính dẻo của dây đồng.
- GV kết luận: Dây đồng có màu đỏ nâu, có ánh kim, không cứng bằng sắt, dẻo, dễ uốn, dễ dát mỏng hơn sắt.
v Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
Phương pháp: Quan sát, đàm thoại, giảng giải.
 - GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS làm việc theo chỉ dẫn trong SGK trang 50, ghi lại các câu trả lời vào phiếu học tập.
- GV nhận xét, thống nhất các kết quả: Đồng là kim loại. Đồng-thiếc, đồng-kẽm đều là hợp kim của đồng.
v	Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận.
Phương pháp: Quan sát, thảo luận, đàm thoại.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
+Chỉ và nói tên các đồ dùng bằng đồng hoặc hợp kim của đồng trong các hình trang 50 , 51 SGK.
+ Kể tên những đồ dùng khác được làm bằng đồng và hợp kim của đồng?
+Nêu cách bảo quản những đồ dùng bằng đồng có trong nhà bạn?
- GV chốt: Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, bộ phận ô tô, tàu biển. Hợp kim của đồng dùng làm các đồ dùng gia đình như nồi, mâm, nhạc cụ, hoặc chế tạo vũ khí. Các đồ dùng làm bằng đồng, hợp kim của đồng có thể bị xỉn màu vì vậy thỉnh thoảng cần dùng thuốc lau chùi, giúp chúng sáng bóng trở lại.
4. Tổng kết - dặn dò
Nhắc HS xem lại bài.
Chuẩn bị: “Nhôm”.
Nhận xét tiết học 
1p
2p
10p
10p
10p
2p
Các nhóm quan sát các dây đồng được đem đến lớp, mô tả màu, độ sáng, tính cứng, tính dẻo của dây đồng.
Đại diện các nhóm trình bày kết quả quan sát thảo luận. Các nhóm khác bổ sung.
- HS làm phiếu học tập (cá nhân)
Đồng
Hợp kim của đồng
Tính chất
- Màu đỏ nâu, có ánh kim, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt
- Bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập và uốn
- Hợp kim của đồng với thiếc có màu nâu, với kẽm có màu vàng
- Có ánh kim, cứng hơn đồng
- 3 HS trình bày bài làm của mình.
- HS khác góp ý
HS làm việc nhóm, quan sát, trả lời.
+Đúc tượng, kèn đồng, mâm.. 
+ Làm đồ điện, dây điện, bộ phận ô tô, vũ khí, vật dụng gia đình
+Dùng thuốc đánh đồng để lau chùi làm cho chúng sáng bóng trở lại.
- 2 HS nêu.
- HS thực hiện
---------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 2)
I. Mục tiêu:
- Củng c

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 12.doc