Giáo án Tuần 17 - Lớp Bốn

Tập đọc

RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG

Sgk/160 tgdk/40’

I. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, trôi chảy; Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) và lời người dẫn chuyện.

- Hiểu ND: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK),

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ ghi sẵn các đoạn văn cần luyện đọc.

- Tranh ảnh, vẽ minh hoạ sách giáo khoa trang 163.

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Ổn định: Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi 2 HS đọc diễn cảm bài: Trong quán ăn Ba cá bống và TLCH.

- GV nhận xét đánh giá.

3. Bài mới: - GTB: Rất nhiều mặt trăng.

HĐ 1: - Hoạt động cả lớp.

* Hướng dẫn luyện đọc

- Gọi 1 HS đọc từng đoạn của bài.

- GV kết hợp sửa sai phát âm, ngắt giọng.

+ Bài được chia làm mấy đoạn?

+ Theo em " vời " là gì ?

+ GV chỉ tranh minh hoạ và giải thích: Nhà vua cho vời các vị đại thần và các nhà khoa học đến tìm cách để lấy mặt trăng cho công chúa.

- Gọi 2 HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa cách phát âm cho HS.

- Yêu cầu 2 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- GV tổ chức cho HS thi đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài.

 

doc 20 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 388Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tuần 17 - Lớp Bốn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C¸c nhãm nhËn xÐt bæ sung 
-GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng 
C©u: “Mçi ng­êi mét viÖc” lµ c©u kÓ nh­ng kh«ng cã tõ chØ ho¹t ®éng, vÞ ng÷ trong c©u nµy lµ “côm danh tõ”.
Bµi 3: §Æt c©u hái cho :
- HS ®äc yªu cÇu. 
- Bµi tËp yªu cÇu g×?
-GV + HS lµm mÉu 
- HS nèi tiÕp nhau ®Æt c©u hái cho nh÷ng tõ ng÷ cßn l¹i
- Líp nhËn xÐt bæ sung
? Nh÷ng c©u hái tr¶ lêi cho c©u hái lµm g×? ®øng ë vÞ trÝ nµo trong c©u ? d­îc gäi lµ g×? 
-GV, HS lµm mÉu 
- HS nèi tiÕp tr×nh bµy
--Líp nhËn xÐt
II. Ghi nhí:
+Tr¶ lêi cho c©u hái ai, con g×? tªn gäi lµ g×?
Tãm l¹i : Trong c©u kÓ ai lµm g×? cã mÊy bé phËn? ®ã lµ nh÷ng bé phËn nµo?
- 2-3 HS ®äc ghi nhí
III. LuyÖn tËp
* Bµi 1: T×m nh÷ng c©u kÓ Ai lµm g×? trong ®o¹n v¨n sau?
? Bµi mét yªu cÇu g×?
- HS tù lµm bµi
-1 HS lªn ch÷a bµi
C©u 1: Cha t«i lµm cho t«i chiÕc chæi cä ®Ó quÐt nhµ, quÐt s©n.
C©u 2: MÑ ®ùng h¹t gièng ®Çy mãm l¸ cä, treo lªn g¸c bÕp ®Ó gieo cÊy mïa sau.
C©u 3: ChÞ t«i ®an nãn l¸ cä, l¹i biÕt ®an c¶ mµnh cä vµ lµn cä xuÊt khÈu.
-Líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
* Bµi 2 : T×m chñ ng÷ vÞ ng÷ trong c¸c c©u
- HS ®äc yªu cÇu, néi dung bµi 2
-HS lµm trong vë bµi tËp 
a, Cha t«i/ lµm cho t«i chiÕc chæi ®Ó quÐt nhµ, quÐt s©n
 CN	VN
b, MÑ/ ®ùng h¹t gièng ®Çy gièng l¸ cä ®Ó gieo cÊy mïa sau.
 CN	VN
c, ChÞ t«i/ ®an nãn l¸ cä, ®an c¶ mµnh cä vµ lµm cä xuÊt khÈu.
 CN	VN
- 3 HS lªn b¶ng nèi tiÕp lµm bµi
- Líp nhËn xÐt, bæ sung
* Bµi 3 
- 1 HS ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm
- HS lµm bµi
ViÕt ®o¹n v¨n kÓ vÒ c¸c c«ng viÖc trong mét buæi s¸ng cña em. Cho biÕt nh÷ng c©u nµo trong ®o¹n v¨n lµ c©u kÓ Ai lµm g×?
4-5 HS nèi tiÕp tr×nh bµy 
- Líp nhËn xÐt
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Lịch sử ( Tiết 17)
¤n tËp
Sgk : Tgdk : 35 phút
A.Mục tiêu : Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng:
- HÖ thèng l¹i c¸c sù kiÖn tiªu biÓu vÒ c¸c giai ®o¹n lÞch sö tõ buæi ®Çu dùng n­íc ®Õn cuèi thÕ kØ XIII: N­íc V¨n Lang; ¢u L¹c; h¬n mét ngh×n n¨m ®Êu tranh giµnh ®éc lËp; buæi ®Çu ®éc lËp; n­íc §¹i ViÖt thêi Lý; n­íc §¹i ViÖt thêi TrÇn.
TCTV : HS yếu đọc nội dung bài học nhiều lần
B. Đồ dùng dạy học : Tranh, b¶ng phô
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên :Theo em, v× sao nh©n d©n ta ®¹t ®­îc th¾ng lîi vÏ vang nµy?
2.Hoạt động dạy bài mới : 
1. Giíi thiÖu bµi míi
2. Néi dung «n tËp
*Ho¹t ®éng 1: C¶ líp
HS ®äc SGK , hÖ thèng l¹i kiÕn thøc th­o h­íng dÉn cña GV
- HS tr×nh bµy
- Ph¸t biÓu
-NhËn xÐt, bæ sung
-GV chèt
* Ho¹t ®éng 2: Nhãm 
HS ®äc l¹i SGK vµ tr¶ lêi 1 sè c©u hái:
C©u1: N­íc ©u L¹c ra ®êi trong thêi gian nµo? Ng­êi d©n ¢u L¹ccã nh÷ng thµnh tùu g× trong cuéc sèng? 
-N­íc ¢u L¹c ra ®êi vµo cuèi thÕ kû III TCN.
- Ng­êi d©n ¢u L¹c ®· cã nh÷ng thµnh tùu: 
+§· x©y dùng thµnh cæ Loa víi 3 vßng h×nh èc ®Æc biÖt.
+Sö dông réng r·i c¸c l­ìi cµy ®ång, biÕt kü thuËt rÌn s¾t.
+ ChÕ t¹o ®­îc lo¹i ná thÇn b¾n 1 lÇn ®­îc nhiÒu mòi tªn.
C©u 2: Em h·y nªu t×nh h×nh n­íc ta sau khi Ng« QuyÒn mÊt? §inh Bé LÜnh ®· cã c«ng g× trong buæi ®Çu ®éc lËp cña ®Êt n­íc?
Sau khi Ng« QuyÒn mÊt, TriÒu ®×nh lôc ®ôc tranh nhau ngai vµng. C¸c thÕ lùc phong kiÕn ®Þa ph­¬ng næi dËy, chia c¾t ®Êt n­íc thµnh 12 vïng ®¸nh nhau liªn miªn. D©n chóng ph¶i ®æ m¸u v« Ých, ruéng ®ång bÞ tµnph¸, qu©n thï n¨m le ngoµi bê câi.
*§inh Bé LÜnh lµ ng­êi cã tµi , cã c«ng dÑp lo¹n 12 sø qu©n, thèng nhÊt ®Êt n­íc, ®em l¹i cuéc ssèng hoµ b×nh cho d©n.
C©u 3: V× sao LýTh¸i Tæ chän vïng ®Êt §¹i La lµm kinh ®«? 
V× n¬i ®©y lµ trung t©m cña ®Êt n­íc, ®Þa h×nh thuËt lîi cho viÖc ®i l¹i. §©y lµ vïng ®ång b»ng réng r·i, cao r¸o, b»ng ph¼ng, ®Êt ®ai mµu mì.
C©u 4: Nhµ TrÇn ®· lµm g× ®Ó x©y dùng ®Êt n­íc?
Vua TrÇn cho ®Æt chu«ng lín tr­íc thÒm cung ®iÖn ®Ó ai cã viÖc ®Õn kªu oan th× ®¸nh.
- Nhµ TrÇn chó träng ®Õn x©y dùng lùc l­îng qu©n ®éi: mäi trai tr¸ng ®Òu tham gia vµo qu©n ®éi, thêi b×nh th× ë nhµ tham gia s¶n xuÊt, thêi chiÕn th× tham gia chiÕn ®Êu.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
 Chiều,thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017
Khoa học (Tiết 34)
KiÓm tra häc k× I
(Đề nhà trương ra)
Tiếng Việt bổ sung (Tiết 49)
LUYỆN TẬP
A.Mục tiêu : 
- BiÕt ®äc ®óng c¸c tªn riªng n­íc ngoµi(Bu-ra-ta-n«, Tooc-ti-la, Ba-ra-ba, §u-rª-ma, A-li-xa, A-di-li-«); B­íc ®Çu ®äc ph©n biÖt râ lêi dÉn truyÖn víi lêi nh©n vËt.
- HiÓu ND: Chó bÐ ng­êi gç (Bu-ra-ti-n«) th«ng minh ®· biÕt dïng m­u ®Ó chiÕn th¾ng kÎ ¸c ®ang t×m c¸ch h¹i m×nh. (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
TCTV : HS yếu đọc trôi chảy từng đoạn thơ.
B. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoaï 
Baûng phuï vieát saün caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : kiÓm tra 2 HS tiÕp nèi ®äc bµi: KÐo co - Tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi ®äc.
2.Hoạt động dạy bài mới : 
Trong qu¸n ¨n “Ba c¸ bèng”
1. 	a) LuyÖn ®äc ®óng vµ tr«i ch¶y c¸c tªn riªng n­íc ngoµi : Bu-ra-ti-n«, Ba-ra-ba, §u-rª-ma, C¸c-l«,...
b) Dùa vµo lêi chØ dÉn c¸ch ®äc (cét B), h·y luyÖn ®äc ph©n biÖt lêi dÉn chuyÖn vµ lêi c¸c nh©n vËt trong ®o¹n ®èi tho¹i (cét A) :
A
B
 Ba-ra-ba uèng r­îu ®· say. Võa h¬ bé r©u, l·o võa nãi :
 – B¾t ®­îc th»ng ng­êi gç, ta sÏ tèng nã vµo c¸i lß s­ëi nµy.
 Bu-ra-ti-n« hÐt lªn :
 – Ba-ra-ba ! Kho b¸u ë ®©u, nãi ngay !
 Ba-ra-ba giËt m×nh nh×n §u-rª-ma. §u-rª-ma vèn mª tÝn, l¹i nèc l¾m r­îu nªn sî t¸i xanh c¶ mÆt. ThÊy thÕ, Ba-ra-ba còng ho¶ng, r¨ng ®¸nh vµo nhau cÇm cËp.
 C¸i tiÕng bÝ mËt trong b×nh l¹i hÐt lªn :
 – Nãi mau !
 Ba-ra-ba Êp óng :
 – ë... sau bøc tra... anh trong nhµ b¸c C¸c-l« ¹.
(1) Lêi dÉn chuyÖn : chËm r·i khi thuËt sù viÖc, h¬i nhanh vµ m¹nh khi dÉn lêi Bu-ra-ti-n«.
(2) Lêi Ba-ra-ba : lóc ®Çu hïng hæ, sau Êp óng, sî h·i (vÎ ngoan ngo·n, lÔ ®é).
(2) Lêi Bu-ra-ti-n« : m¹nh (hÐt), dâng d¹c, vÎ do¹ n¹t.
* Chó ý nhÊn giäng mét sè tõ ng÷ gîi t¶ râ th¸i ®é ®­îc g¹ch d­íi trong ®o¹n v¨n.
2. 	§äc thÇm c©u chuyÖn trong s¸ch TiÕng ViÖt 4, tËp mét (trang 159), ghi l¹i mét chi tiÕt mµ em thÊy ngé nghÜnh vµ lÝ thó.
VD : Em thÊy c©u chuyÖn cã chi tiÕt ngé nghÜnh vµ lÝ thó, ®ã lµ lóc Bu-ra-ti-n« nÊp trong b×nh hÐt do¹ bän ng­êi ®éc ¸c, lµm cho chóng sî h·i t¸i xanh c¶ mÆt.
RÊt nhiÒu mÆt tr¨ng
1. 	a) LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n sau víi giäng kÓ chuyÖn nhÑ nhµng, chËm r·i (cã thÓ g¹ch d­íi mét sè tõ ng÷ gîi t¶ cÇn nhÊn giäng) :
ë v­¬ng quèc nä cã mét c« bÐ xinh xinh chõng n¨m s¸u tuæi. BÐ xÝu nh­ vËy, nh­ng c« l¹i lµ c«ng chóa. Mét lÇn, c«ng chóa èm nÆng. Nhµ vua rÊt lo l¾ng. Ngµi høa tÆng c« con g¸i bÐ nhá bÊt k× thø g× c« muèn, miÔn lµ c« khái bÖnh. C«ng chóa nãi r»ng c« sÏ khái ngay nÕu cã ®­îc mÆt tr¨ng.
b) LuyÖn ®äc ph©n biÖt lêi dÉn chuyÖn vµ lêi nh©n vËt trong ®o¹n v¨n sau (chó ý ng¾t h¬i hîp lÝ ë mét sè c©u ; ®äc ®óng ng÷ ®iÖu c©u kÓ, c©u hái) : 
ThÕ lµ chó hÒ ®Õn gÆp c« chñ nhá cña m×nh. Chó høa sÏ mang mÆt tr¨ng vÒ cho c« / nh­ng c« ph¶i cho biÕt / mÆt tr¨ng to b»ng chõng nµo. C«ng chóa b¶o :
– ChØ to h¬n mãng tay ta, v× khi ta ®Æt ngãn tay lªn tr­íc mÆt tr¨ng / th× mãng tay che gÇn khuÊt mÆt tr¨ng.
Chó hÒ l¹i hái :
– C«ng chóa cã biÕt mÆt tr¨ng treo ë ®©u kh«ng ?
C«ng chóa ®¸p :
– Ta thÊy ®«i khi nã ®i ngang qua ngän c©y tr­íc cöa sæ.
Chó hÒ gÆng hái thªm :
– VËy theo c«ng chóa, mÆt tr¨ng lµm b»ng g× ?
– TÊt nhiªn lµ b»ng vµng råi.
2. 	Dùa vµo ®o¹n b trong bµi tËp 1, em h·y ®iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng d­íi ®©y ®Ó hoµn chØnh lêi m« t¶ ngé nghÜnh, ®¸ng yªu cña c«ng chóa vÒ mÆt tr¨ng.
MÆt tr¨ng chØ to h¬n ........................................, v× khi ta ®Æt ngãn tay lªn tr­íc mÆt tr¨ng th× ................................... che gÇn khuÊt mÆt tr¨ng. §«i khi, nã ®i ngang qua .................................. tr­íc cöa sæ. MÆt tr¨ng ®­îc lµm b»ng ..................
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tập đọc ( Tiết 34 )
RÊt nhiÒu mÆt tr¨ng (tiÕp theo)
Sgk :168 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu :
1. §äc l­u lo¸t, tr¬n tru toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ linh ho¹t ( c¨ng th¼ng ë ®o¹n ®Çu, nhÑ nhµng ë ®o¹n sau). §äc ph©n biÖt lêi ng­êi dÉn chuyÖn víi lêi c¸c nh©n vËt: chó hÒ, nµng c«ng chóa nhá.
2. HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ trong bµi.
-Néi dung: C¸ch nghÜ cña trÎ em vÒ ®å ch¬i vµ sù vËt xung quanh rÊt rÊt ngé nghÜnh, ®¸ng yªu. 
* §äc tr«i ch¶y toµn bµi, sè lçi ph¸t ©m ngäng Ýt.
TCTV : HS yếu đọc trôi chảy từng đoạn thơ.
B. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoaï 
Baûng phuï vieát saün caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : 2 HS ®äc néi tiÕp bµi : “ RÊt nhiÒu mÆt tr¨ng”. Nªu néi dung cña bµi
2.Hoạt động dạy bài mới : 
Tranh minh ho¹ vÏ c¶nh g×?
NÐt vui nhén, ngé nghÜnh trong suy nghÜ cña c« c«ng chóa nhá ®· gióp chó hÒ th«ng minh lµm c« khái bÖnh. C« c«ng chóa suy nghÜ nh­ nµo vÒ thÕ giíi mäi vËt xung quanh? §Ó tr¶ lêi cho c©u hái ®ã chóng ta cïng t×m hiÓu bµi h«m nay.
1. LuyÖn ®äc
- HS ®äc thÇm, phÇn 2 chia lµm mÊy ®o¹n?
- HS nªu, GV chèt
* HS luyÖn ®äc nèi tiÕp
Chia ®o¹n
- §o¹n 1: Nhµ vua rÊt mõng.®Òu bã tay
-§o¹n 2: MÆt tr¨ng..d©y chuyÒn ë cæ
-§o¹n 3: Cßn l¹i
- 3HS ®äc nèi tiÕp + söa ph¸t ©m
- 3 HS ®äc nèi tiÕp + kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
- 3 HS ®äc + nhËn xÐt
+ C©u v¨n ®ã cÇn ®äc nh­ thÕ nµo?
- HS nªu c¸ch ®äc, ®äc øng dông
-HS ®äc theo nhãm bµn, thêi gian ( 2 phót) 
- 3 HS ®äc ®¹i diÖn nhËn xÐt
* HS luyÖn ®äc theo cÆp
* HS ®äc, Gv nhËn xÐt
1 HS ®äc to toµn bµi
GV ®äc mÉu
2. T×m hiÓu bµi
- HS ®äc ®o¹n 1 SGK
? Con g¸i ®· khái bÖnh nh­ng nhµ vua cßn lo l¾ng ®iÒu g×? 
- HS ph¸t biÓu
- Líp nh©n xÐt, GV kÕt luËn
? Nhµ vua cho vêi c¸c vÞ ®¹i thÇn vµ c¸c nhµ khoa häc ®Õn ®Ó lµm g×?
- HS ph¸t biÓu
? V× sao mét lÇn n÷a c¸c nhµ khoa häc l¹i kh«ng gióp g× ®­îc nhµ vua?
- HS trao ®æi cÆp
- §¹i diÖn ph¸t biÓu
* KÕt luËn: §Ó c«ng chóa kh«ng ph¸t hiÖn ra mÆt tr¨ng thËt-gi¶, nhµ vua v« cïng lo l¾ng
? Nªu ý chÝnh ®o¹n 1?
* ChuyÓn ý ®o¹n 2: HS ®äc ®o¹n cßn l¹i
? Chó hÒ ®· ®Æt c©u hái víi c«ng chóa vÒ mÆt tr¨ng ®Ó lµm g×?
- HS trao ®æi trong nhãm
- §Þa diÖn ph¸t biÓu
? C¸ch gi¶i thÝch cña c«ng chóa nãi lªn ®iÒu g×? Chän c©u hái a, b, c cho phï hîp?
- HS trao ®æi theo nhãm bµn 
- §¹i diÖn ph¸t biÓu
- Líp nhËn xÐt bæ sung
* KÕt luËn: Víi c¸ch nghÜ kh¸c víi c«ng chóa, kh«ng ai nghÜ ra c¸ch nµo che ®ù¬c mÆt tr¨ng
? Néi dung cña ®o¹n 2 lµ g×?
* KÕt luËn: Mäi thø ®Òu cã quy luËt tù nhiªn cña nã, ®ã lµ mét ®iÒu thó vÞ mµ c«ng chóa ®· hiÓu ra 
* Tãm l¹i : Néi dung chÝnh cña bµi lµ g×?
- HS nªu, Gv chèt
3. LuyÖn ®äc diÔn c¶m
? Toµn bµi ®äc víi giäng nh­ nµo?
? Giäng nh©n vËt ®äc nh­ thÕ nµo?
- HS nªu & ®äc mét ®o¹n øng dông
- LuyÖn ®äc ph©n vai
- Líp nhËn xÐt
- B×nh chän nhãm ®äc hay nhÊt
- Gv kÕt luËn cho ®iÓm
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Toán
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Sgk/94 tgdk/40’
I. Mục tiêu: 
- Biết dấu hiệu chia hết cho hai và không chia hết cho hai.
- Biết số chẵn số lẽ. 
- Làm bài tập 1, 2.
II. Đồ dùng dạy - học: 
- Phiếu bài tập.
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Ổn định: - Hát. 
2. Bài cũ:
- HS làm bảng con đặt tính rồi tính.
a) 39870 : 123 
b) 25863 : 251
c) 30395 : 217
- GV nhận xét đánh giá.
3. Bài mới: 
- GTB: Dấu hiệu chia hết cho 2.
HĐ 1: Tìm hiểu ví dụ: 
+ HS nêu dãy số tự nhiên từ số 0 đến số 20?
+ Tìm các số chẵn có trong dãy số trên?
+ Vậy các số này có chia hết cho 2 không? 
+ Theo em các số chia hết cho 2 này có chung đặc điểm gì?
- GV ghi nhanh qui tắc, HS viết vào vở.
* Những số chia hết cho 2 là những số chẵn.
- Gọi 2 HS nhắc lại qui tắc.
- GV nhận xét, đánh giá.
HĐ 3: - Thực hành.
Bài 1: ( nhóm đôi)
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Y/c HS làm nhóm đôi, trình bày kết quả.
a) Số chia hết cho 2: 98; 1000; 744; 
 7536; 5782.
b) Số không chia hết cho 2: 35; 867; 
 84683; 8401.
- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 2: (cá nhân)
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Gọi 2 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở.
a) 12; 24; 48; 60
b) 123; 345
- Y/c đổi chéo vở để kiểm tra lẫn nhau.
- GV nhận xét, đánh giá.
4. Củng cố:
+ HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2.
- GV nhận xét đánh giá tiết học.
5. Dặn dò: 
- Dặn HS về ôn bài và chuẩn bị bài mới.
D.Bổ sung :.
Tập làm văn (Tiết 33)
§o¹n v¨n trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt
Sgk : 169 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu : 
1. HiÓu ®­îc cÊu t¹o c¬ b¶n cña ®o¹n v¨n trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt, h×nh thøc thÓ hiÖn gióp nhËn biÕt mçi ®o¹n v¨n.
2. NhËn biÕt ®­îc cÊu t¹o cña ®o¹n v¨n.
3. LuyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.
B. Đồ dùng dạy học : B¶ng phô ghi lêi gi¶i bµi tËp 2,3 ( nhËn xÐt)
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : Tr¶ bµi tËp lµm v¨n viÕt (NhËn xÐt, th«ng b¸o ®iÓm)
2.Hoạt động dạy bài mới : 
1 Giíi thiÖu bµi míi
? Bµi v¨n miªu t¶ gåm nh÷ng phÇn nµo?
TiÕt häc h«m nay sÏ gióp c¸c em t×m hiÓu kü h¬n vÒ ®o¹n v¨n trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. Líp m×nh cïng thi ®ua xem b¹n nµo viÕt v¨n hay nhÊt.
2. Néi dung bµi míi
I . NhËn xÐt 
- 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc yªu cÇu cña BT 1, 2, 3.
- 1 em ®äc l¹i bµi, c¶ líp ®äc thÇm
+ Bµi tËp 2, 3 yªu cÇu g×?
- HS lµm bµi c¸ nh©n
- HS ph¸t biÓu
- Líp nhËn xÐt
- GV ®­a ra b¶ng phô ®· ghi kÕt qu¶ vµ chèt l¹i ý kiÕn ®óng.
II. Ghi nhí: SGK trang 170
* Tãm l¹i: Bµi v¨n th­êng ®­îc cÊu t¹o ntn? Mçi ®o¹n nãi lªn ®iÒu g×? Khi viÕt, hÕt mçi ®o¹n cÇn ph¶i lµm g×?
- HS ®äc ghi nhí 
III. LuþÖn tËp
* Bµi 1: 1 HS ®äc bµi 1, líp ®äc thÇm
+ §Ò bµi yªu cÇu g×?
- Hs thùc hiÖn tõng yªu cÇu
 - 2 em lµm phiÕu, d¸n lªn b¶ng
- HS lÇn l­ît tr×nh bµy
? Bµi v¨n gåm mÊy ®o¹n v¨n?
? §o¹n nµo t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi cña c©y bót m¸y? §o¹n nµo t¶ ngßi bót?
? T×m c©u më ®o¹n, kÕt ®o¹n cña ®o¹n 3?Néi dung cña ®o¹n 3?
- Líp nhËn xÐt, Gv kÕt luËn.
* Bµi 2 : 1 HS ®äc to ®Ò bµi
+ §Ò bµi yªu cÇu g×?
+ §Ó viÕt ®­îc ®o¹n v¨n nµy em cÇn lµm g×?
- HS lµm bµi ra nh¸p. 1 HS lµm bµi vµo phiÕu vµ d¸n kÕt qu¶.
- HS kh¸c nhËn xÐt.
Mét sè HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi
- Gv nhËn xÐt, l­u ý HS quan s¸t kü cµng h¬n.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
 Tiếng Việt bổ sung (Tiết 51)
LUYỆN TẬP
A.Mục tiêu :
1. HS tiÕp tôc t×m hiÓu vÒ ®o¹n v¨n: NhËn biÕt ®­îc ®o¹n v¨n thuéc phÇn nµo trong bµi v¨n miªu t¶, néi dung miªu t¶ cña tõng ®o¹n, dÊu hiÖu më ®Çu ®o¹n v¨n.
2. ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n miªu t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi, ®o¹n v¨n t¶ ®Æc ®iÓm bªn trong cÆp s¸ch.
* ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n ®¬n gi¶n miªu t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi, ®Æc ®iÓm bªn trong chiÕc cÆp s¸ch.
B. Đồ dùng dạy học : - Mét sè kiÓu mÉu cÆp s¸ch cña HS.
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : ThÕ nµo lµ ®o¹n v¨n trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt?
+ §äc bµi 2 tiÕt tr­íc? - NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
2.Hoạt động dạy bài mới : 
1. 	Mét b¹n viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch trùc tiÕp cho bµi v¨n miªu t¶ mét ®å ch¬i yªu thÝch nh­ sau : Mét lÇn, khi ®i c«ng t¸c vÒ, bè tÆng em mét chiÕc qu¹t ch¹y b»ng pin, thø ®å ch¬i mµ em rÊt thÝch. 
 Em h·y viÕt l¹i ®o¹n më bµi cho ®å ch¬i nãi trªn theo c¸ch gi¸n tiÕp. (Nãi chuyÖn kh¸c ®Ó dÉn ®Õn thø ®å ch¬i em t¶, VD : Nh÷ng ngµy hÌ n¾ng nãng, ai còng thÝch ngåi lµm viÖc bªn chiÕc qu¹t ®iÖn hoÆc ngåi trong phßng cã m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é...)
(Më bµi gi¸n tiÕp) : ..............................................................................
2. 	V× sao nãi ®o¹n kÕt bµi d­íi ®©y ®­îc viÕt theo c¸ch kÕt bµi më réng ?
ChiÕc qu¹t ®­îc em mang ®Õn líp. C¸c b¹n chuyÒn tay nhau ng¾m nghÝa råi ch¹y thö, ai còng thÊy thÝch thó. Tuy chØ lµ thø ®å ch¬i nhá bÐ nh­ng chiÕc qu¹t ®­îc em g×n gi÷ vµ sö dông trong suèt c¶ mïa hÌ v× nã võa ®Ñp l¹i võa tiÖn lîi biÕt bao. 
(Tr¶ lêi) : 
§o¹n kÕt bµi d­íi ®©y ®­îc viÕt theo c¸ch kÕt bµi më réng v× ..................
3. 	§äc bµi v¨n t¶ mét ®å ch¬i yªu thÝch d­íi ®©y vµ hoµn chØnh nh÷ng nhËn xÐt ë d­íi b»ng c¸ch ®iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng : 
Mét lÇn, khi ®i c«ng t¸c vÒ, bè tÆng em mét chiÕc qu¹t ch¹y b»ng pin, thø ®å ch¬i mµ em rÊt thÝch.
ChiÕc qu¹t dµi chõng mét gang tay cña em. Qu¹t lµm b»ng nhùa tÝm trong, lèm ®èm nhò tr¾ng tr«ng rÊt ®Ñp. Bªn ngoµi chiÕc qu¹t næi bËt nh÷ng h×nh vÏ ngé nghÜnh : mét chó bÐ m¾t ®en l¸y víi ®«i m¸ ®á ®ang cÇm bót l«ng, mét qu¶ bãng ®éi mò chãp cao, trªn ®Ønh g¾n mét b«ng hoa mµu xanh da trêi nhuþ ®á.
§Çu n¾p qu¹t cã mét sîi d©y mµu vµng dïng ®Ó ®eo vµo cæ. Më n¾p qu¹t ra, em thÊy hai c¸nh qu¹t máng nh­ m¶nh giÊy nhá, mµu xanh l¸ c©y nh¹t. C¸nh qu¹t ®­îc xÕp nghiªng ®Ó cã thÓ qu¹t giã ra phÝa tr­íc. D­íi hai c¸nh qu¹t cã mét hép ®éng c¬ bÐ tÝ víi nhiÒu d©y ®iÖn xanh ®á ch»ng chÞt. Khi muèn khëi ®éng chiÕc qu¹t, em chØ cÇn bËt c«ng t¾c “on”. §Çu tiªn, ®Ìn bªn trong th©n qu¹t nhùa bËt s¸ng. Råi hai c¸nh qu¹t xoÌ ra, quay tÝt, kªu ro ro nghe thËt ªm tai. §­a qu¹t lªn ngang m¸, em thÝch thó ®ãn lµn giã m¸t r­îi ph¶ vµo mÆt. Khi muèn t¾t qu¹t, em chØ cÇn g¹t nóm c«ng t¾c sang bªn “off”. §Ìn vôt t¾t, c¸nh qu¹t ch¹y chËm dÇn råi dõng h¼n.
ChiÕc qu¹t ®­îc em mang ®Õn líp. C¸c b¹n chuyÒn tay nhau ng¾m nghÝa råi ch¹y thö, ai còng thÊy thÝch thó. Tuy chØ lµ thø ®å ch¬i nhá bÐ nh­ng chiÕc qu¹t ®­îc em g×n gi÷ vµ sö dông trong suèt c¶ mïa hÌ v× nã võa ®Ñp l¹i võa tiÖn lîi biÕt bao. 
NhËn xÐt :
a) Bµi v¨n gåm cã ...... ®o¹n v¨n.
b) §o¹n v¨n t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi cña chiÕc qu¹t ch¹y b»ng pin lµ ®o¹n thø ............. (tõ ...................................... ®Õn ...........................................).
c) §o¹n v¨n thø ba (tõ §Çu n¾p qu¹t... ®Õn råi dõng h¼n) t¶ ®Æc ®iÓm næi bËt cña mét sè bé phËn cña chiÕc qu¹t ch¹y b»ng pin nh­ : ....................®Ó qu¹t giã, ....................®Ó lµm cho qu¹t ch¹y ; t¶ ...........................cña chiÕc qu¹t mét c¸ch kh¸ cô thÓ, sinh ®éng.
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
Chiều,thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017
Chính tả (Tiết 17)
Mïa ®«ng trªn rÎo cao
Sgk : 165 Tgdk : 40 phút
A.Mục tiêu :
1. Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi v¨n miªu t¶ “Mïa ®«ng trªn rÎo cao”.
2. LuyÖn viÕt ®óng c¸c ch÷ cã ©m ®Çu hoÆc vÇn dÔ lÉn: l/n; ©t/©c.
* HS viÕt hoµn thµnh bµi chÝnh t¶(cã sù trî gióp: nh×n SGK).
BVMT : GV giúp HS thấy được những nét đẹp của thiên nhiên vùng núi cao trên đất nước ta. Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên.
B. Đồ dùng dạy học : B¶ng phô hoÆc giÊy A4 ®Ó HS thi lµm bµi tËp 2
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : 2 em lªn b¶ng, líp viÕt nh¸p: Bµi 2a theo lêi ®äc cña HS
2.Hoạt động dạy bài mới : 
1.Giíi thiÖu bµi(3p)
TiÕt chÝnh t¶ h«m nay, c¸c em sÏ nghe viÕt ®o¹n v¨n “Mïa ®«ng trªn rÎo cao” vµ lµm bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt l/n.
2. H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶(20p)
a, T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n
HS ®äc ®o¹n v¨n
? Nh÷ng dÊu hiÖu nµo cho biÕt mïa ®«ng ®· vÒ víi rÎo cao?
-HS ph¸t biÓu
-NhËn xÐt
b. H­íng dÉn viÕt tõ khã
HS t×m tõ khã, tõ dÔ lÉn khi viÕt
-HS viÕt bai
-HS so¸t lçi
c. Nghe viÕt
d. So¸t lçi chÝnh t¶
3. H­íng dÉn lµm bµi tËp(7p)
* Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng tiÕng cã ©m ®Çul/ n.
1 HS ®äc bµi tËp 1
+Bµi tËp yªu cÇu g×?
-HS lµm bµi tËp
-1 em lªn b¶ng
-Líp nhËn xÐt, Gv ch÷a bµi
* Bµi 3: Chän tõ viÕt ®óng chÝnh t¶ (trong ngoÆc) ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u v¨n sau.
HS ®äc yªu cÇu bµi 3
? Bµi 3 yªu cÇu g×?
-HS lµm vë bµi tËp
-1 HS lªn b¶ng
-Líp nhËn xÐt, GV kÕt luËn1 em ®äc l¹i ®o¹n v¨n
3.Hoạt động cuối cùng : GV nhận xét tiết học
D.Bổ sung :.
HĐGD (Tuần 17)
SINH HOẠT ĐỘI 
SINH HOAÏT LỚP
 TUAÀN 17
 AMuïc tieâu: - HS bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm, nhöõng haïn cheá veà caùc maët trong tuaàn 17.
- Bieát ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa baûn thaân.
- Giaùo duïc HS thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, bieát neâu cao tinh thaàn töï hoïc, töï reøn luyeän baûn thaân.
B Ñaùnh giaù tình hình tuaàn qua:
 * Neà neáp: - Ñi hoïc ñaày ñuû, ñuùng giôø.
- Duy trì SS lôùp toát.	
- Neà neáp lôùp töông ñoái oån ñònh.
 * Hoïc taäp: 
- Daïy-hoïc ñuùng PPCT vaø TKB, coù hoïc baøi vaø laøm baøi tröôùc khi ñeán lôùp.
- Moät soá em chöa chòu khoù hoïc ôû nhaø.
 * Vaên theå mó:
- Thöïc hieän haùt ñaàu giôø, giöõa giôø vaø cuoái giôø nghieâm tuùc.
- Thöïc hieän veä sinh haøng ngaøy trong caùc buoåi hoïc.
- Veä sinh thaân theå, veä sinh aên uoáng : toát.
 * Hoaït ñoäng khaùc:
- Sinh hoaït Ñoäi ñuùng quy ñònh.
C Keá hoaïch tuaàn 18:
 * Neà neáp:
- Tieáp tuïc duy trì SS, neà neáp ra vaøo lôùp ñuùng quy ñònh.
- Ñi hoïc ñeàu, nghæ hoïc phaûi xin pheùp.
- Khaéc phuïc tình traïng noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc.
- Chuaån bò baøi chu ñaùo tröôùc khi ñeán lôùp.
 * Hoïc taäp:
- Tieáp tuïc daïy vaø hoïc theo ñuùng PPCT – TKB tuaàn 18.
- Tích cöïc töï oân taäp kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Ñaåy maïnh vieäc töï hoïc ôû nhaø
- Toå tröïc duy trì theo doõi neà neáp hoïc taäp vaø sinh hoaït cuûa lôùp.
- Khaéc phuïc tình traïng queân saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp ôû HS.
 * Veä sinh:
- Thöïc hieän VS trong vaø ngoaøi lôùp.
- Giöõ veä sinh caù nhaân, veä sinh aên uoáng.
 * Hoaït ñoäng khaùc:
- Nhaéc nhôû HS tham gia Keá hoaïch nhoû, heo ñaát vaø tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp ; thực hiện tiết kiệm năng lượng điện, nước và chất đốt.
- Vaän ñoäng HS ñi hoïc ñeàu, khoâng nghæ hoïc tuyø tieän.
D Toå chöùc troø chôi: GV toå chöùc cho HS chôi “Ñoá baïn”.
Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
TOÁN (Tiết 84)
DAÁU HIEÄU CHIA HEÁT CHO 5
A.Mục tiêu :
 -Giuùp HS bieát daáu hieäu chia heát cho 5 vaø khoâng chia heát cho 5.
Nhaän bieát soá coù taän cuøng laø 0 hoaëc 5 thì chia heát cho 5.
-Vaän duïng daáu hieäu chia heát cho 5 vaø khoâng chia heát cho 5 ñeå giaûi caùc baøi taäp lieân quan. 
B. Đồ dùng dạy học : Baûng phuï -SGK
C. Hoạt động dạy học:
1.Hoạt động đầu tiên : 
+Caùc soá nhö theá naøo thì chia heát cho 2?
+Em nhaän bieát caùc soá chia heát cho 2 qua daáu hieäu naøo? 
Caùc soá nhö theá naøo thì khoâng chia heát cho 2?
-Hs traû lôøi vaø söûa baøi 4b/95 
b) 8347; 8349; 835; 8353; 8355; 8357.
-Hs nhaän xeùt
2.Hoạt động dạy bài mới : 
-Gv giôùi thieäu baøi
a.-GV höôùng ñaãn HS tìm daáu hieäu chia heát cho 5
-GVhöôùng daãn töông töï baøi daáu hieäu chia heát cho 2
-Gv cho Hs neâu ví duï veà caùc soá chia heát cho 5, caùc soá khoâng chia heát cho 5 vieát thaønh 2 coät. Sau ñoù cho Hs chuù yù ñeán caùc soá chia heát cho 5 , ruùt ra nhaän xeùt.
-Caùc soá coù taän cuøng laø chöõ soá 0 hoaëc chöõ soá 5 thì chia heát cho 5.
-Gv t

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 17 Lop 4_12223997.doc