Giáo án Tuần 9 - Khối 5

TIẾT 1: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

TIẾT 2: TẬP ĐỌC

CÁI GÌ QUÝ NHẤT

I. MỤC TIÊU:

-Đọc diễn cảm bài văn ; biết phân biệt lời người dẫn truyện và lời nhân vật .

-Hiểu vấn đề tranh luận và ý khẳng định được qua tranh luận : Người lao động là đáng quý nhất . ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 )

-Giáo dục HS biết yêu lao động, quý con người lao động và những sản phẩm do lao động mà có.

II. CHUẨN BỊ: Tranh minh họa bài đọc. Ghi câu văn luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 34 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 374Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 9 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Hs đọc.
Bài 2: Đổi đơn vị đo khối lượng từ số đo có 2 tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị đo.
-GV hướng dẫn cách đổi, ví dụ:
a)58tấn892kg=58000kg+892kg =58.892 kg
-GV nêu nội dung bt lên bảng.
-Cho hs làm bài rồi đọc lại các số TP đã viết đúng, các kết quả còn lại:
b) 409 kg = 0,409 tấn
c) 632kg 206g = 632,206 kg
7p
-HS đọc yc bt 2.
-Nêu cách đổi.
-HS làm bài cá nhân: Viết vào vở.
-HS đọc lại các kết quả.
Bài 3: Liên hệ để viết số đo dưới dạng số thập phân một số đồ vật thông thường.
-GV hướng dẫn đổi đúng đơn vị theo y/cầu.
-Tổ chức làm bài theo nhóm.
-Hd nêu kết quả, nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng.
8p
-HS đọc yc bt3.
-Đọc các số đo khối lượng đã cho.
-Nêu cách làm.
-Làm bài theo nhóm 4 hs.
-Nêu kết quả, nhận xét, sửa bài.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung cấu tạo số thập phân, đọc và viết số thập phân, cách đổi số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số TP.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
3p
-Lắng nghe.
---------------------------------------------
TIẾT 3: MĨ THUẬT
 (Thầy Pới dạy ) 
***************************************************
Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016
TIẾT 1 : TAÄP ÑOÏC 	
 ĐẤT CÀ MAU
I. MUÏC TIEÂU: - Đọc diễn cảm bài văn , biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi cảm , gợi tả .
- Hiểu nộidung: sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc tính cách kiên cường của con người Cà Mau (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). 
-Giáo dục HS hiểu biết về môi trường sinh thái ở đất mũi Cà Mau ; về con người nơi đây được hun đúc và lưu truyền tinh thần thượng võ để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng của Tổ quốc ; Từ đó thêm yêu quý con người và vùng đất này .
II. CHUẨN BỊ: + GV: Tranh phóng to “ Đất cà Mau “.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
-Hát 
2. Bài cũ: Gọi 2 em đọc bài và TLCH 
-Giáo viên nhận xét 
5p
-Học sinh lần lượt đọc cả đoạn văn.
-Học sinh đặt câu hỏi – học sinh trả lời.
3. Bài mới: “ĐẤT CÀ MAU “
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn hs đọc đúng 
-Ghi bảng và hướng dẫn phát âm đúng từ khó.
-Bài văn chia mấy đoạn?-Yêu cầu hs đọc từng đoạn.
-Giáo viên đọc mẫu.
12p
-1 học sinh đọc cả bài
-Học sinh lần lượt đọc nối tiếp đoạn
-Học sinh đọc từ 
-3 đoạn:Đoạn 1: Từ đầu  nổi cơn dông
 Đoạn 2: Cà Mau đất xốp . Cây đước
 Đoạn 3: Còn lại 
vHoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài 
+ Câu hỏi 1: Mưa ở Cà Mau có gì khác thường ? hãy đặt tên cho đoạn văn này 
Giáo viên ghi bảng giảng từ: phũ , mưa dông 
-Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn 1.
-Luyện đọc diễn cảm đoạn 1.
-Yêu cầu hs đọc đoạn 2.
+ Câu 2: Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao?
G/thiệu tranh về cảnh cây cối mọc thành chòm, rặng.
+ Người dân Cà Mau dựng nhà cửa như thế n?
 GV ghi bảng giải nghĩa từ :phập phều, cơn thịnh nộ, hằng hà sa số -Giáo viên chốt ý.
- GV cho hs nêu ý 2.- Yêu cầu hs đọc đoạn 3.
+ Câu hỏi 3: Người dân Cà Mau có tính cách ntn?
-Giảng từ : sấu cản mũi thuyền, hổ rình xem 
- Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn 3.
-Yêu cầu học sinh nêu ý chính cả bài.
13p
- Hoạt động nhóm, cá nhân.
-1 học sinh đọc đoạn 1.
- Mưa ở Cà Mau là mưa dông 
- Xem tranh vùng đất Cà Mau
-Học sinh lần lượt đọc, câu, đoạn.
- 1 học sinh đọc đoạn 2.
-Cây cối mọc thành chòm, thành rặng; rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt 
-Nhà cửa dựng dọc bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì; từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước 
-Luyện đọc diễn cảm đoạn 2.
-1 học sinh đọc đoạn 3, trả lời:
Thông minh, giàu nghị lực, thượng võ, thích kể và nghe những chuyện kì lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người
vHoạt động 3: học sinh thi đọc diễn cảm. 
-Yêu cầu học sinh lần lượt đọc diễn cảm từng câu, từng đoạn.-Giáo viên nhận xét.
7p
-Học sinh lần lượt đọc diễn cảm nối tiếp từng câu, từng đoạn.
-Cả lớp nhận xét.Chọn giọng đọc hay nhất 
4. Củng cố-Dặn dò: . -Giáo dục HS 
-Dặn hs về nhà rèn đọc diễn cảm, Chuẩn bị:Ôn tập
-Nhận xét tiết học. 
2p
----------------------------------------------------------------
TIẾT 2: TOAÙN 	
VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN 
I. MUÏC TIEÂU:
- Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân 
- Bài tập cần làm: Bài1, Bài2 (HS khá làm thêm bài 3).
-Giáo dục HS yêu môn học, kiên trì trong làm toán và hỗ trợ trong học tập.
II. CHUAÅN BÒ:+ GV:Phaán maøu, baûng phuï. 
 + HS: Baûng con, SGK, vôû baøi taäp, vôû nhaùp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
-Haùt 
2. Baøi cuõ: 
-Hoïc sinh laàn löôït söûa baøi 2,3 /VBT 
-Giaùo vieân nhaän xeùt
5p
-Hoïc sinh söûa baøi.
-Lôùp nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: “VIEÁT CAÙC SOÁ ÑO DIEÄN TÍCH DÖÔÙI DAÏNG SOÁ THAÄP PHAÂN”
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh heä thoáng veà baûng ñôn vò ño dieän tích, quan heä giöõa caùc ñôn vò ño dieän tích thoâng duïng. 
Lieân heä :	1 m = 10 dm vaø 
1 dm= 0,1 m nhöng 1 m2 = 100 dm2 vaø
1 dm2 = 0,01 m2 ( oâ 1 m2 goàm 100 oâ 1 dm2)
5p
-Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
-Hoïc sinh neâu caùc ñôn vò ño ñoä daøi ñaõ hoïc 
-HS neâu moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño dieän tích töø lôùn ñeán beù, töø beù ñeán lôùn.
-Hoïc sinh nhaän xeùt: 
+ Moãi ñôn vò ño ñoä daøi gaáp 10 laàn ñôn vò lieàn sau noù vaø baèng 0,1 ñôn vò lieàn tröôùc noù +Nhöng moãi ñôn vò ño dieän tích gaáp 100 laàn ñôn vò lieàn sau noù vaø baèng 0,01 ñôn vò lieàn tröôùc noù .
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá veà baûng ñôn vò ño dieän tích, quan heä giöõa caùc ñôn vò ño dieän tích thoâng duïng.
  Ví duï 1: GV neâu ví duï : 
3 m2 5 dm2 =  m2
- GV cho HS thaûo luaän ví duï 2
GV choát laïi moái quan heä giöõa hai ñôn vò lieàn keà nhau.
5p
-Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
- HS phaân tích vaø neâu caùch giaûi :
3 m2 5 dm2 = 3 5 m2 = 3,05 m2 	 100
Vaäy : 3 m2 5 dm2 = 3,05 m2
-Söûa baøi.
20p
- Hoïc sinh ñoïc ñeà – Xaùc ñònh daïng ñoåi.
-Hoïc sinh söûa baøi _ Giaûi thích caùch laøm
- Hoïc sinh ñoïc ñeà.
-Hoïc sinh laøm baøi.
-Hoïc sinh söûa baøi – 3 hoïc sinh leân baûng 
-Hoïc sinh ñoïc ñeà vaø thaûo luaän ñeå xaùc ñònh yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
-Hoïc sinh laøm baøi.
-2 hoïc sinh söûa baøi.
4. Cuûng coá 
Nhaéc laïi kieán thöùc vöøa luyeän taäp.
-Giáo dục HS yêu môn học, kiên trì trong làm toán và hỗ trợ trong học tập.
2p
Hoaït ñoäng lôùp
5. Daën doø: Daën doø: Laøm baøi nhaø 3/ 47
 Chuaån bò: Luyeän taäp chung 
1p
---------------------------------------------------------
TIẾT 3: ĐẠO ĐỨC
( Cô Tuyền dạy )
---------------------------------------------------------
TIẾT 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Cô Kiều dạy) 
----------------------------------------------------------
TIẾT 5 : TAÄP LAØM VAÊN	
LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN 
I. MUÏC TIEÂU: 
- Nêu được lí lẽ, dẫn chứng và bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng trong thuyết trình, tranh luận một vấn đề đơn giản .
-Giáo dục HS mạnh dạn trước tập thể, tự tin khi nói trước đám đông.
II. CHUẨN BỊ
+ GV: Bảng phụ viết sẵn bài 3a; Giấy khổ A 4.
+ HS: Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 
1p
-Hát 
2. Bài cũ: 
- Cho học sinh đọc đoạn Mở bài, Kết bài.
-Giáo viên nhận xét 
3p
-HS đọc lại
3. Bài mới: - Giới thiệu bài: 
1p
vHoạt động 1: Hướng dẫn hs nắm được cách thuyết trình tranh luận về một vấn đề đơn giản gần gũi với lứa tuổi hs qua việc đưa những lý lẽ dẫn chứng cụ thể có sức thuyết phục.
* Bài 1: 
- Giáo viên hướng dẫn cả lớp trao đổi ý kiến theo câu hỏi bài 1.
10p
- Hoạt động cá nhân, lớp.
- 1 học sinh đọc yêu cầu.
-Cả lớp đọc thầm bài tập đọc “Cái gì quý nhất?”. -Tổ chức thảo luận nhóm.
-Mỗi bạn trong nhóm thảo luận.
-Đại diện nhóm trình bày theo ba ý song song. -Dán lên bảng.
-Đại diện nhóm TB .Các nhóm nhận xét. 
* Bài 2: 
-Giáo viên hướng dẫn để học sinh rõ “lý lẽ” và dẫn chứng.
-Giáo viên nhận xét bổ sung.
14p
-Học sinh đọc yêu cầu bài.
-Mỗi nhóm cử 1 bạn tranh luận.
-Lần lượt 1 bạn đại diện từng nhóm trình bày ý kiến tranh luận.
-Cả lớp nhận xét.
v	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nắm được cách sắp xếp các điều kiện thuyết trình tranh luận về một vấn đề.
* Bài 3: 
-Giáo viên chốt lại.
-Giáo viên nhận xét cách trình bày của từng em đại diện rèn luyện uốn nắn thêm.
6p
- Hoạt động nhóm, lớp.
Học sinh đọc yêu cầu bài.
Tổ chức nhóm.
Các nhóm làm việc.
Lần lượt đại diện nhóm trình bày.
4.Củng cố Dặn dò: 
-Giáo dục HS mạnh dạn trước tập thể, tự tin khi nói trước đám đông.
-Học sinh tự viết bài 3a vào vở.
-Chuẩn bị:“Luyện tập thuyết trình, tranh luận (tt)”
-Nhận xét tiết học. 
4p
Hoạt động lớp
- Nhắc lại những lưu ý khi thuyết trình.
- Bình chọn bài thuyết trình hay.
Nhận xét.
-------------------------------------------------------------------------
 Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2016
 TIẾT 1: TOAÙN
 LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MUÏC TIEÂU:
 -Biết viết số đo độ dài , diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân .
 -Bài tập cần làm: Bài1, Bài2, Bài3 (HS khá làm thêm bài tập 4) . 
 -Giáo dục HS yêu môn học, kiên trì trong làm toán và hỗ trợ trong học tập.
II. CHUAÅN BÒ:
+ GV:	Phaán maøu. 
+ HS: Baûng con, vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1.Ổn ñònh: 
1p
-Haùt 
2. Baøi cuõ: 
-Hoïc sinh laàn löôït söûa baøi VBT.
-Giaùo vieân nhaän xeùt 
5p
-Hoïc sinh söûa baøi.
-Lôùp nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: LUYEÄN TAÄP CHUNG
1p
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá vieát soá ño ñoä daøi, khoái löôïng, dieän tích döôùi daïng soá thaäp phaân theo caùc ñôn vò ño khaùc nhau.
  Baøi 1: 
-Giaùo vieân nhaän xeùt.
  Baøi 2: 
-Giaùo vieân toå chöùc söûa thi ñua.
-Giaùo vieân theo doõi caùch laøm cuûa hoïc sinh – nhaéc nhôû – söûa baøi.
  Baøi 3: 
-Giaùo vieân toå chöùc cho hs söûa thi ñua theo nhoùm.
7p
7p
7p
- Hoaït ñoäng caù nhaân.
-Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà.
-Hoïc sinh laøm baøi.
-HS söûa baøi.
-Hoïc sinh neâu caùch laøm. -Lôùp nhaän xeùt.
-Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà.
-Hoïc sinh laøm baøi.
-Hoïc sinh söûa baøi.-Lôùp nhaän xeùt.
-Hoïc sinh ñoïc ñeà – Xaùc ñònh daïng ñoåi ñoä daøi, ñoåi dieän tích.
-Hoïc sinh laøm baøi.
-Hoïc sinh söûa baøi.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh cuûng coá caùch tính DT HCN (Hướng dẫn thêm hs khá)
  Baøi 4: 
-Chuù yù: Hoïc sinh ñoåi töø km sang meùt
-Keát quaû S = m2 = ha
-Giaùo vieân nhaän xeùt.
7p
- HS ñoïc ñeà vaø toùm taét sô ñoà 
- HS trình baøy caùch giaûi (HS:K+G)
- Caû lôùp nhaän xeùt 
4. Cuûng coá 
-Giaùo vieân choát laïi nhöõng vaán ñeà ñaõ luyeän taäp: Caùch ñoåi ñôn vò: ño ñoä daøi, ño dieän tích, ño khoái löôïng.
-Giáo dục HS yêu môn học, kiên trì trong làm toán và hỗ trợ trong học tập
3p
Hoaït ñoäng lôùp 
5. Daën doø: 
-HS chöa hoaøn thaønh baøi taäp 4 tieáp tuïc hoaøn thaønh
-Chuaån bò: Luyeän taäp chung 
-Nhaän xeùt tieát hoïc 
1p
--------------------------------------------------------------
TIẾT 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 ĐẠI TỪ
I. MUÏC TIEÂU: 
-Hiểu đại từ là những từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu để khỏi lặp (ND Ghi nhớ).
-Nhận biết được một số đại từ thường dùng trong thực tế ( BT1, BT2) ; bước đầu biết dùng đại từ để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần ( BT3 ) .
-Giáo dục HS thấy được vẻ đẹp và phong phú của Tiếng Việt.
II. CHUAÅN BÒ: + GV: Vieát saün baøi taäp 3 vaøo giaáy A 4.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn ñònh: 
1p
-Haùt 
2. Baøi cuõ: 
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
4p
-2, 3 hoïc sinh söûa baøi taäp 3.
-2 hoïc sinh neâu baøi taäp 4.
3. Baøi môùi: “Tieát luyeän töø vaø caâu hoâm nay seõ giôùi thieäu ñeán caùc em 1 töø loaïi môùi: Ñaïi töø”.
1p
vHoaït ñoäng 1: Nhaän bieát ñaïi töø trong caùc ñoaïn thô
 * Baøi 1: + Töø “noù” trong ñeà baøi thay cho töø naøo?
+ Söï thay theá ñoù nhaèm muïc ñích gì?
+ Nhöõng töø in ñaäm trong 2 ñoaïn vaên treân ñöôïc duøng ñeå laøm gì? + Nhöõng töø ñoù ñöôïc goïi laø gì?
 * Baøi 2: 
+ Töø “vaäy” ñöôïc thay theá cho töø naøo trong caâu a?
+ Töø “theá” thay theá cho töø naøo trong caâu b?
• Giaùo vieân choát laïi:
• Nhöõng töø in ñaäm thay theá cho ñoäng töø, tính töø ® khoâng bò laëp laïi ® ñaïi töø.
+ Yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra keát luaän.
14p
-Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
-HS ñoïc yeâu caàu baøi 1. Caû lôùp ñoïc thaàm.
-HS neâu:“tôù, caäu” duøng ñeå xöng hoâ – “tôù” chæ ngoâi thöù nhaát laø mình – “caäu” laø ngoâi thöù hai laø ngöôøi ñang noùi chuyeän vôùi mình.
-Töø “noù” trong ñeà baøi thay cho töø chích boâng (danh töø) – “Noù” ngoâi thöù ba laø ngöôøi hoaëc vaät mình noùi ñeán khoâng ôû ngay tröôùc maët.
-Từ xöng hoâ thay theá cho danh töø.
-Ñaïi töø. raát thích thô. raát quyù.
-Ghi nhôù: 4, 5 hoïc sinh neâu.
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp nhaän bieát ñaïi töø trong caùc ñoaïn thô, böôùc ñaàu bieát söû duïng caùc ñaïi töø thích hôïp
* Baøi 1: 
-Giaùo vieân choát laïi.
* Baøi 2: 
· Giaùo vieân choát laïi.
 Baøi 3: 
+ Ñoäng töø thích hôïp thay theá.
+ Duøng töø noù thay cho töø chuoät.
18p
- Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp
-Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1.
-Caû lôùp ñoïc thaàm.
-Hoïc sinh neâu – Caû lôùp nhaän xeùt.
-Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2.
-HS laøm baøi
-HS söûa baøi – Caû lôùp nhaän xeùt.
-Hoïc sinh ñoïc caâu chuyeän.
-Danh töø laëp laïi nhieàu laàn “Chuoät”.
-Hoïc sinh ñoïc laïi caâu chuyeän.
4. Cuûng coá, dặn dò: -Giáo dục HS thấy được vẻ đẹp và phong phú của Tiếng Việt.
-Dặn dò: Hoïc noäi dung ghi nhôù.
 Laøm baøi 1, 2, 3.-Chuaån bò: “OÂn taäp”.
2p
------------------------------------------------------------------
TIẾT 3 : ÑÒA LÍ 
CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ 
I. MUÏC TIEÂU: - Biết sơ lược về sự phân bố dân cư Việt Nam : 
 +Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh có số dân đông nhất .
 + Mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi .
 + Khoảng ¾ dân số Việt Nam sống ở nông thôn .
-Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ dân cư ở mức độ đơn giản để nhận biết một số đặc điểm của sự phân bố dân cư 
- HS khá, giỏi : nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đều giữa vùng đồng bằng, ven biển và vùng núi: nơi quá đông dân, thừa lao động ; nơi ít dân, thiếu lao động. 
-GD cho HS thấy được sự cần thiết phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
II. CHUAÅN BÒ: GV: Tranh aûnh 1 soá d/toäc, laøng baûn ôû ñ/baèng, mieàn nuùi VN; Baûn ñoà phaân boá daân cö VN.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Oån ñònh: 
1p
-Haùt 
2. Baøi cuõ: “Daân soá nöôùc ta”. 
-Neâu ñ/ñieåm veà soá daân &söï taêng daân soáû nùc ta?
-Taùc haïi cuûa daân soá taêng nhanh?
5p
+ 2 Hoïc sinh traû lôøi.
 HS khác boå sung.
3. Baøi môùi: Giới thiệu tên bài, nội dung.
1p
v	Hoaït ñoäng 1: Caùc daân toäc 
-Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc?
-Daân toäc naøo coù soá daân ñoâng nhaát? Chieám bao nhieâu phaàn trong toång soá daân? Caùc daân toäc coøn laïi chieám bao nhieâu phaàn?
-Daân toäc Kinh soáng chuû yeáu ôû ñaâu? Caùc daân toäc ít ngöôøi soáng chuû yeáu ôû ñaâu?
-Keå teân 1 soá daân toäc maø em bieát?
+Nhaän xeùt, hoaøn thieän caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh.
8p
- Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp.
+ Quan saùt bieåu ñoà, tranh aûnh, keânh chöõ/ SGK vaø TL: 54 dt; dt Kinh chiếm 86 %
-14 phaàn traêm.
-Ñoàng baèng.
-Vuøng nuùi vaø cao nguyeân.
-Dao, Ba-Na, Chaêm, Khô-Me
+Trình baøy, chæ löôïc ñoà.
vHoaït ñoäng 2: Maät ñoä daân soá 
Döïa vaøo sgk, haõy cho bieát maät ñoä daân soá laø gì?
® Ñeå bieát MÑDS, ngöôøi ta tính nhe thế nào?
Neâu nhaän xeùt veà MÑDS nöôùc ta so vôùi theá giôùi, so với 1 soá nöôùc Chaâu AÙ?
® Keát luaän : Nöôùc ta coù MÑDS cao.
8p
- Hoaït ñoäng lôùp: Soá daân trung bình soáng treân 1 km2 dieän tích ñaát töï nhieân.
+ Neâu ví duï vaø tính thöû MÑDS.
+ Quan saùt baûng MÑDS vaø traû lôøi.
- MÑDS nöôùc ta cao hôn theá giôùi 5 laàn, gaàn gaáp ñoâi Trung Quoác, gaáp 3 Cam-pu-chia, gaáp 10 laàn MÑDS Laøo.
vHoaït ñoäng 3: Phaân boá daân cö. 
-Daân cö nöôùc ta taäp trung ñoâng ñuùc ôû nhöõng vuøng naøo? Thöa thôùt ôû nhöõng vuøng naøo?® ÔÛ ñoàng baèng ñaát chaät ngöôøi ñoâng, thöøa söùc lao ñoäng. ÔÛ mieàn khaùc ñaát roäng ngöôøi thöa, thieáu söùc lao ñoäng.
-DC soáng chuû yeáu ôû thaønh thò hay noâng thoân?
® Nhöõng nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån khaùc nöôùc ta, chuû yeáu daân soáng ôû thaønh phoá.
8p
- Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
+ Traû lôøi treân phieáu sau khi quan saùt löôïc ñoà/ 80.
-Ñoâng: ñoàng baèng; Thöa: mieàn nuùi.
+ Hoïc sinh nhaän xeùt. ® Khoâng caân ñoái.
-Noâng thoân. Vì phaàn lôùn daân cö nöôùc ta laøm ngheà noâng.
+ Neâu laïi nhöõng ñaëc ñieåm chính veà daân soá, maät ñoä daân soá vaø söï phaân boá daân cö.
4.Cuûng coá, dặn dò: -Giaùo duïc HS.
-Chuaån bò: “Noâng nghieäp”.
-Nhaän xeùt tieát hoïc. 
5p
---------------------------------------------------------
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT (TIẾT 1) 
 LUYỆN ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
- Luyện đọc đúng đoạn thơ trong bài thơ “Trước cổng trời”, nhấn giọng ở từ ngữ gợi tả đã cho, xác định được nhận xét về vẻ đẹp trước cổng trời được miêu tả trong bài.
- Luyện đọc theo cách phân vai (5 vai) bài “Cái gì quý nhất”, biết được vì sao thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất.
- Giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu quý lao động.
II. CHUẨN BỊ:
- Đoạn thơ trong vở BTCC và bài văn “Cái gì quý nhất” trong SGK.
- Vở BT CC để làm các bài tập trắc nghiệm.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Nội dung 1: Luyện đọc đúng đoạn thơ trong bài thơ “Trước cổng trời”, nhấn giọng ở từ ngữ gợi tả đã cho.
-Giúp hs xác định các từ ngữ gợi tả (gạch dưới), GV kết hợp đọc mẫu.
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt, chú ý ngắt nhịp đúng.
-GV theo dõi, giúp các em yếu đọc tốt hơn.
-Nhận xét về vẻ đẹp trước cổng trời được miêu tả trong bài.
- GV kết hợp giáo dục tình yêu thiên nhiên.
15p
-Đọc yc bt.
-Đọc các từ ngữ gợi tả (gạch dưới).
-Từng HS luyện đọc nối tiếp mỗi em 1 lượt.
-HS chọn đáp án đúng và đi đến thống nhất ý c: Thiên nhiên hoang sơ hòa quyện con người chất phác.
Nội dung 2: Luyện đọc theo cách phân vai (5 vai) bài “Cái gì quý nhất”.
-Hướng dẫn chọn vai theo nhóm.
-Cho các nhóm thi đọc phân vai.
-GV nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.
- Hướng dẫn biết được vì sao thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất.
- GD học sinh biết yêu quý lao động.
15p
-Chọn nhóm và chọn vai.
-Các nhóm thi đọc.
-Hs nêu kq lựa chọn (ý c): Vì người lao động làm ra tất cả và không để phí thì giờ.
4. Nhận xét, dặn dò:
-Chốt ý chung toàn bài.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Giáo dục thái độ học tập môn học.
-Dặn hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
3p
--------------------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: KHOA HỌC
 PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI
I. MỤC TIÊU
- HS nêu được một số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại
- HS nhận biết được nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại
- Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại
II. CHUẨN BỊ: 
- 	Hình vẽ trong SGK/38 , 39 
- Một số tình huống để đóng vai. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định
2. Bài cũ
Câu hỏi:
HIV lây truyền qua những đường nào?
Nêu những cách phòng chống lây nhiểm HIV?
- GV nhận xét
3. Bài mới
v	Hoạt động 1: Xác định các biểu hiện của việc trẻ em bị xâm hại về thân thể, tinh thần.
Phương pháp: Quan sát, thảo luận, giảng giải, đàm thoại. 
Yêu cầu quan sát hình 1, 2, 3/38 SGK và trả lời các câu hỏi?
1. Chỉ và nói nội dung của từng hình theo cách hiểu của bạn?
2. Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại ?
- GV chốt: Trẻ em có thể bị xâm hại dưới nhiều hình thức. Các em cần lưu ý trường hợp trẻ em bị đòn, bị chửi mắng cũng là một dạng bị xâm hại. 
vHoạt động 2: Nêu các quy tắc an toàn cá nhân. 
Phương pháp: Hỏi đáp, giảng giải
Yêu cầu thảo luận nhóm đôi câu hỏi: Nếu vào tình huống như hình 3 em sẽ ứng xử thế nào?
- GV chốt: Một số quy tắc an toàn cá nhân.
Không đi một mình ở nơi tối tăm vắng vẻ.
Không ở phòng kín với người lạ.
Không nhận tiên quà hoặc nhận sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không có lí do.	 
Không đi nhờ xe người lạ.
Không để người lạ đến gần đếm mức họ có thể chạm tay vào bạn
v	Hoạt động 3: Tìm hướng giải quyết khi bị xâm phạm.
Phương pháp: Giảng giải, hỏi đáp, thực hành. 
GV yêu cầu các em vẽ bàn tay của mình với các ngón xòe ra trên giấy A4.
Yêu cầu HS trên mỗi đầu ngón tay ghi tên một người mà mình tin cậy, có thể nói với họ những điều bí mật đồng thời họ cũng sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mình, khuyện răn mình
GV nghe HS trao đổi hình vẽ của mình với người bên cạnh.
GV gọi một vài em nói về “bàn tay tin cậy” của mình cho cả lớp nghe
- GV chốt: Xung quanh có thể có những người tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ ta trong lúc khó khăn. Chúng ta có thể chia sẻ tâm sự để tìm chỗ hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, khó nói.
4. Tổng kết - dặn dò
Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Phòng tránh tai nạn giao thông”.
Nhận xét tiết học 
1p
3p
10p
10p
10p
2p
2 HS trả lời
- Lớp nhận xét, bổ sung
- Lớp nhận xét, bổ sung
- HS quan sát, trả lời câu hỏi
H1: Hai bạn HS không chọn đi đường vắng 
H2: Không được một mình đi vào buổitối
H3: Cô bé không chọn cách đi nhờ xe người lạ .
Các nhóm trình bày, bổ sung
- HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày
 VD: sẽ kêu lên, bỏ chạy, quá sợ dẫn đến luống cuống, 
HS thực hành vẽ.
HS ghi có thể chọn:
cha mẹ
anh chị
thầy cô
bạn thân
HS đổi giấy cho nhau tham khảo
---------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 2)
I. Mục tiêu:
- Củng cố cách chuyển đổi các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.
- Giải bài toán có liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
- Giáo dục tính kiên trì trong học toán, ham thích học toán.
II. Đồ 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 9.doc