Giáo án Lớp 5 - Tuần 25 - Trường TH Phước Vân

• chào cờ : tuần 25

Tuần 25

• Tập đọc (tiết 49)

phong cảnh đền hùng.

i. mục tiêu:

-biết đọc diễn cảm bài văn với thái độ tự hào, ca ngợi.-hiểu ý chính: ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền hùng và vùng đất tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. (trả lời được các câu hỏi trong sgk)

 ii. chuẩn bị:

+ gv: tranh minh hoa chủ điểm, về đền hùng. hs: sgk.

phương pháp: thực hành,luyện đọc.

1.Hoạt động khởi động:

Gọi 4 HS thi đọc bài : Hộp thư mật, trả lời câu hỏi về bài đọc:

+ Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào?

- GV nhận xét và bổ sung cho từng HS

- Giới thiệu bài -ghi bảng

 

doc 36 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 413Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 25 - Trường TH Phước Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tòi mở rộng:
- Gọi 2 HS nhắc lại cách cộng số đo thời gian.
- Dặn HS về nhà học thuộc cách cộng số đo thời gian.
- Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài sau. 
- HS nêu
- HS nghe và thực hiện
Mỹ thuật
Giáo viên chuyên dạy
Tiếng Anh
Giáo viên chuyên dạy
Ngaøy daïy : Thöù naêm ngaøy 8/3/2018
Luyện từ và câu (Tieát 50)
LIEÂN KEÁT CAÙC CAÂU TRONG BAØI BAÈNG CAÙCH THAY THEÁ TÖØ NGÖÕ.
I. Muïc tieâu: 
-Hieåu theá naøo laø lieân keát caâu baèng caùch thay theá töø ngöõ (ND Ghi nhôù).Khoâng daïy BT 2-Bieát söû duïng caùch thay theá töø ngöõ ñeå lieân keát caâu vaø hieåu taùc duïng cuûa vieäc thay theá ñoù (laøm ñöôïc 2 BT ôû muïc III).
II. Chuaån bò: 
+ GV: Baûng phuï ghi 2 ví duï cuûa BT1 (phaàn nhaän xeùt). Vieát saün noäi dung cuûa baøi taäp 1, vieát ñoaïn a – b – c (BT2). Phöông phaùp: thöïc haønh,vaán ñaùp. 
+ HS: SGK + vôû baøi taäp
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 1. Hoạt động khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" đặt câu có sử dụng liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ.
- Gv nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- HS chơi trò chơi
- HS nghe
- HS ghi vở 
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.
- Yêu cầu HS làm bài theo cặp. GV gợi ý HS dùng bút chì gạch chân dưới những từ ngữ cho em biết đoạn văn nói về ai ? 
- Cho hs làm bài sau đó chia sẻ trước lớp
- GV kết luận lời giải đúng.
Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- Yêu cầu HS làm bài theo cặp.
- Hai HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi:
- GV nhận xét, kết luận: Việc thay thế những từ ngữ ta dùng ở câu trước bằng những từ ngữ cùng nghĩa để liên kết câu như ở hai đoạn văn trên được gọi là phép thay thế từ ngữ.
Ghi nhớ : Gọi HS đọc ghi nhớ (SGK trang 76)
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về phép thay thế từ ngữ. 
- GV nhận xét, khen ngợi những HS hiểu bài ngay tại lớp.
- Các câu trong đoạn văn sau nói về ai ? Những từ ngữ nào cho biết điều đó ?
- HS làm bài, chia sẻ kết quả
+ Các câu trong đoạn văn đều nói về Trần Quốc Tuấn. Những từ ngữ cùng chỉ Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn là: Hưng Đạo Vương, Ông, Vị Quốc công Tiết chế, vị Chủ tướng tài ba, Hưng Đạo Vương, Ông, Người.
- Vì sao có thể nói cách diễn đạt trong đoạn văn trên hay hơn cách diễn đạt trong đoạn văn sau đây ?
- Hai HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Đoạn văn ở bài 1 diễn đạt hay hơn đoạn văn ở bài 2 vì đoạn văn ở bài 1 dùng nhiều từ ngữ khác nhau nhưng cùng chỉ một người là Trần Quốc Tuấn. Đoạn văn ở bài tập 2 lặp lại quá nhiều từ Hưng Đạo Vương.
- HS đọc ghi nhớ (SGK trang 76)
- HS tự nêu
3.Hoạt động luyện tập:
Bài 1 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. Cho 1 em làm vào bảng phụ
- GV cùng HS nhận xét. 
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng, bổ sung.
Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.
- Yêu cầu HS tìm các từ ngữ lặp lại, chọn những từ ngữ khác thay thế vào từ ngữ đó.
- Cho hs viết lại đoạn văn đã thay thế vào vở, 1 em làm vào bảng phụ .
- Cho HS nhận xét bài bạn làm trên bảng phụ
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng
- Mỗi từ ngữ in đậm thay thế cho từ ngữ nào ? Cách thay thế các từ ngữ ở đây có tác dụng gì ?
- HS tự làm bài vào vở. 1 em làm vào bảng phụ, chia sẻ kết quả :
+ Từ anh thay cho Hai Long.
+ Cụm từ Người liên lạc thay cho người đặt hộp thư.
+ Từ đó thay cho những vật gợi ra hình chữ V.
Việc thay thế từ ngữ trong đoạn văn trên có tác dụng liên kết từ.
- Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong mỗi câu của đoạn văn sau bằng những từ ngữ có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ.
- HS cả lớp làm vào vở, 1 em làm vào bảng phụ 
- HS viết lại đoạn văn đã thay thế:
Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng (1). Nàng bảo chồng (2): 
- Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi.
An Tiêm lựa lời an ủi vợ:
- Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được.
- nàng câu (2) thay thế cho vợ An Thiêm câu (1)
4.Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- Gọi 2 HS đọc lại ghi nhớ trong SGK trang 76.
 - Gv hệ thống lại kiến thức bài học
- 2 HS đọc lại Ghi nhớ trong SGK trang 76.
- HS nghe và thực hiện
Toán (Tiết 124)
TRÖØ SOÁ ÑO THÔØI GIAN.
I. Muïc tieâu:
-Biết : Thöïc hieän pheùp tröø hai soá ño thôøi gian.-Vaän duïng giaûi caùc baøi toaùn ñôn giaûn.BT 1,2
II. Chuaån bò:+ GV:	SGV . + HS: VBT. àPhöông phaùp: Thöïc haønh,luyeän taäp 
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 1. Hoạt động khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi "Hái hoa dân chủ", câu hỏi:
+ Muốn cộng số đo thời gian ta làm thế nào?
+ Em cần chú ý điều gì khi cộng số đo thời gian ?
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
 - HS chơi trò chơi
- HS nghe
- HS ghi vở
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hướng dẫn thực hiện phép trừ các số đo thời gian.
* Ví dụ 1: 
- Gv dán băng giấy có đề bài toán của ví dụ 1 và yêu cầu HS đọc đề bài.
- Cho HS thảo luận nhóm, phân tích bài toán:
+ Ô tô khởi hành từ Huế vào lúc nào? + Ô tô đến Đà Nẵng vào lúc nào? 
+ Muốn biết ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng mất bao nhiêu thời gian ta làm thế nào? 	
- GV yêu cầu: Đó là một phép trừ hai số đo thời gian. Hãy dựa vào cách thực hiện phép cộng các số đo thời gian để đặt tính và thực hiện phép trừ.
+ Qua ví dụ trên, em thấy khi trừ các số đo thời gian có nhiều loại đơn vị ta phải thực hiện như thế nào?
* Ví dụ 2: 
- GV dán băng giấy có đề bài toán 2 lên bảng và yêu cầu HS đọc.
- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán, thỏa luận tìm cách làm
+ Để biết được Bình chạy hết ít hơn Hoà bao nhiêu giây ta phải làm như thế nào?
- Cho HS đặt tính.	
- GV hỏi: 
+ Em có thực hiện được phép trừ ngay không?
- GV yêu cầu HS trình bày lời giải phép tính.
+ Khi thực hiện phép trừ các số đo thời gian mà số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì ta làm như thế nào?
- GV gọi1 HS nhắc lại chú ý trên.
- Đọc ví dụ, trả lời câu hỏi:
- Vào lúc 13 giờ 10 phút
- Ô tô đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút
- Chúng ta phải thực hiện phép trừ : 15 giờ 55 phút – 13 giờ 10 phút
- HS thực hiện, nêu cách làm: 
-
 15giờ 55phút
 13giờ 10phút
 2giờ 45phút
- Khi trừ các số đo thời gian cần thực hiện trừ các số đo theo từng loại đơn vị.
- HS đọc ví dụ 2
Tóm tắt:
Hoà chạy hết : 3phút 20giây.
Bình chạy hết : 2phút 45giây.
Bình chạy ít hơn Hoà :  giây ?
- Ta lấy 3phút 20giây - 2phút 45giây.
- HS đặt tính vào giấy nháp.
- Chưa thực hiện được phép trừ vì 20 giây “không trừ được” 45 giây.
- HS làm việc theo cặp cùng tìm cách thực hiện phép trừ, sau đó một số em nêu cách làm của mình trước lớp.
-
-
 3phút 20giây 2phút 80giây
 2phút 45giây 2phút 45giây
 0phút 35giây
Bài giải
Bình chạy ít hơn Hòa số giây là:
3phút 20giây - 2phút 45giây = 35 (giây)
 Đáp số: 35 giây.
- Khi thực hiện phép trừ các số đo thời gian mà số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì ta cần chuyển đổi 1 đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ bình thường.
3.Hoạt động luyện tập:
Bài 1 : Gọi HS đọc đề bài, thỏa luận cặp đôi, làm bài rồi chia sẻ kết quả
- GV cùng HS chữa bài của bạn trên bảng 
- Nhận xét, bổ sung.
Bài 2 : 
- Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài, chia sẻ kết quả 
- Nhận xét, bổ sung
4.Hoạt động vận dụng:
Bài 3: HĐ cá nhân
- Cho HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trước lớp.
- GV kết luận
 Tính.
- Thực hiện phép trừ các số đo thời gian.
- HS cả lớp làm vào vở.
- Nx bài của bạn.
- Tính.
23ngày 12giờ - 3ngày 8giờ
-
 23ngày 12giờ 
 3ngày 8giờ
 20ngày 4giờ
b) 14ngày 15giờ - 3ngày 17giờ
-
-
 14ngày 15giờ 13ngày 39giờ
 3 ngày 17 giờ 3ngày 17giờ
 10ngày 22giờ
c) 13năm 2tháng - 8năm 6tháng
-
-
 13năm 2tháng 12năm 14tháng 
 8năm 6tháng 8năm 6tháng
 4tháng 8tháng
- HS làm bài rồi chia sẻ kết quả
Bài giải
Không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian:
8 giờ 30 phút - 6giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ 30 phút
 Đáp số: 1 giờ 30 phút
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài sau. 
- HS nghe và thực hiện
Khoa học : (Tieát 50)
OÂN TAÄP VAÄT CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG.
I. Muïc tieâu:
- OÂn taäp veà:
- Caùc kieán thöùc phaàn vaät chaát vaø naêng löôïng; caùc kó naêng quan saùt, thí nghieäm.
- Nhöõng kó naêng veà baûo veä moâi tröôøng, giöõ gìn söùc khoûe lieân quan tôùi noäi dung phaàn vaät chaát vaø naêng löôïng.
II. Chuaån bò:
HSø: - Tranh aûnhvieäc söû duïng caùc nguoàn naêng löôïng trong sinh hoaït haèng ngaøy, lao ñoäng saûn xuaát vaø vui chôi giaûi trí.àPhöông phaùp : Thi ñua, thaûo luaän nhoùm.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoạt động khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện": Chúng ta cần làm gì để phòng tránh bị điện giật?
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- HS chơi trò chơi
- HS nghe
- HS ghi vở
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
 Hoạt động 1: Năng lượng lấy từ đâu?
- Tổ chức cho HS hoạt động theo cặp
- HS quan sát hình minh họa trang 102, SGK, thảo luận, trả lời từng câu hỏi.
- Gọi đai diện HS phát biểu, cho HS khác nhận xét và bổ sung
- GV nhận xét, kết luận câu trả lời đúng
Hoạt động 2: Các dụng cụ, máy móc sử dụng điện
- GV tổ chức cho HS tìm các dụng cụ, máy móc sử dụng điện dưới dạng trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
- Cách tiến hành:
+ GV chia lớp thành 2 đội và nêu luật chơi
+ GV cùng cả lớp tổng kết, kiểm tra số dụng cụ, máy móc sử dụng điện mà mỗi nhóm tìm được.
+ GV tổng kết trò chơi và tuyên dương nhóm thắng cuộc
 Hoạt động 3: Nhà tuyên truyền giỏi
- GV viết tên các đề tài để HS lựa chọn vẽ tranh cổ động, tuyên truyền.
- Yêu cầu HS làm bài
- Trình bày kết quả
- GV cho thành lập ban giám khảo để chấm tranh, chấm lời tuyên truyền.
- GV trao giải cho HS theo từng đề tài.
- HS trao đổi, thảo luận
- HS tiếp nối nhau phát biểu. Mỗi HS chỉ nói về 1 hình minh họa.
* Lời giải:
+ Hình a: xe đạp. Muốn cho xe đạp chạy cần năng lượng cơ bắp của người: tay, chân.
+ Hình b: Máy bay. Máy bay lấy năng lượng chất đốt từ xăng để hoạt động.
+ Hình c: Tàu thủy. Tàu thủy chạy cần năng lượng gió, nước.
+ Hình d: Ô tô. Để ô tô hoạt động cần lấy năng lượng chất đốt từ xăng.
+ Hình e: Bánh xe nước. Bánh xe nước hoạt động cần có năng lượng nước từ nước chảy.
+ Hình g: Tàu hỏa. Để tàu hỏa hoạt động cần lấy năng lượng chất đốt từ than đá (xăng dầu).
+ Hình h: Hệ thống pin mặt trời. Để hệ thống pin hoạt động cần năng lượng mặt trời.
- HS hoạt động theo hướng dẫn của GV
- HS chơi trò chơi
1. Tiết kiệm khi sử dụng chất đốt.
2. Tiết kiệm khi sử dụng điện.
3. Thực hiện an toàn khi sử dụng điện.
- HS làm bài
- Sau khi HS vẽ xong, lên trình bày trước lớp về ý tưởng của mình. 
- Giám khảo chấm 
3.Hoạt động tìm tòi mở rộng
Nhận xét giờ học,giao bài về nhà.
- HS nghe
Kĩ thuật
LẮP XE BEN 
I. MỤC TIÊU
Chọn đúng và đầy đủ các chi tiết để lắp xe ben. Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.
II .CHUẨN BỊ 
- ĐD :Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
 Mẫu xe ben đã lắp sẵn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:
- Cho HS thi đua nêu các bước lắp xe ben.
 - Nhận xét, bổ sung.
 - Giới thiệu bài:nêu mục đích của bài học - ghi đầu bài.
 - Các bước lắp xe ben:
+ Lắp các bộ phận: khung sàn xe và các giá đỡ; sàn ca bin và các thanh đỡ; trục bánh xe trước, bánh xe sau và ca bin.
+ Lắp ráp các bộ phận với nhau để tạo thành ca bin hoàn chỉnh.
- HS nhận xét
- HS nghe
2. Hoạt động thực hành:
 HĐ 1: HS thực hành lắp xe ben.
a) Chọn các chi tiết.
- Hướng dẫn hs chọn đúng và đủ các chi tiết theo sách giáo khoa và xếp từng loại vào nắp hộp.
- Kiểm tra học sinh chọn các chi tiết.
b) Lắp từng bộ phận.
* Gọi 1 hs đọc ghi nhớ trong sgk.
+ Yêu cầu hs phải quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong sgk.
- Cho hs thực hành lắp ráp xe.
* Theo dõi uốn nắn kịp thời những hs làm sai hoặc còn lúng túng.
c) Lắp ráp xe ben. (H.1-SGK)
- Lưu ý hướng dẫn hs:
*Lắp ca bin:
+ Lắp 2 tấm bên của chữ U vào hai bên tấm nhỏ.
+ Lắp tấm mặt của ca bin vào hai tấm bên của chữ U.
+ Lắp tấm sau của chữ U vào phía sau.
- Nhắc hs khi lắp xong cần:
- Kiểm tra sản phẩm : Kiểm tra mức độ nâng lên, hạ xuống của thùng xe.
HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm.
- Cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- Gọi HS nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK), đối với những em đã lắp xong.
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. 
- Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
- Hs chọn đúng và đủ các chi tiết theo sách giáo khoa và xếp từng loại vào nắp hộp.
-1 hs đọc ghi nhớ trong sgk, cả lớp theo dõi nhớ lại các bước lắp.
- Hs quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong sgk.
- Hs thực hà - HS lắp ráp xe theo các bước ở sgk.
- Chú ý lắp ca bin như gv hướng dẫn.
- Hs nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK)
- 3hs dựa vào tiêu chuẩn đã nêu để đánh giá sản phẩm của bạn.
3.Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Gọi HS nêu các bước lắp xe ben ?
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị tiết sau những em làm chưa xong tiếp tục học tiếp, những em đã lắp xong tiết sau lắp cho thành thạo hơn.
- HS nêu
- HS nghe
- HS nghe và thực hiện
Ngaøy daïy : Thöù saùu ngaøy 9/3/2018
Tiếng Anh
Giáo viên chuyên dạy
Tập làm văn : ( Tiết 50)
TAÄP VIEÁT ÑOAÏN HOÄI THOAÏI.
I. Muïc tieâu: 
-Hieåu theá naøo laø lieân keát caâu baèng caùch thay theá töø ngöõ (ND Ghi nhôù).
-Bieát söû duïng caùch thay theá töø ngöõ ñeå lieân keát caâu vaø hieåu taùc duïng cuûa vieäc thay theá ñoù (laøm ñöôïc 2 BT ôû muïc III).
 II. Chuaån bò: à Phöông phaùp: thöïc haønh,luyện tập , trình bày
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động
- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" : nhắc lại tên một số vở kịch đã học ở các lớp 4, 5.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- HS nối tiếp nhau phát biểu : Các vở kịch : Ở vương quốc Tương lai ; Lòng dân; Người Công dân số Một.
- HS nghe
- HS ghi vở
2. Hoạt động thực hành
Bài tập 1: HĐ nhóm
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu và đoạn trích.
- Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi, sau đó chia sẻ trước lớp:
+ Các nhân vật trong đoạn trích là ai?
+ Nội dung của đoạn trích là gì ?
+ Dáng điệu, vẻ mặt, thái độ của họ lúc đó như thế nào ?
Bài tập 2: Gọi 3 HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.
- Yêu cầu HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.
- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm bài vào vở. 
- Gọi 1 nhóm trình bày bài làm của mình. 
- Gọi các nhóm khác đọc tiếp lời thoại của nhóm.
- Bổ sung những nhóm viết đạt yêu cầu.
Bài tập 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Cho 1 HS đọc thành tiếng trước lớp 
- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm.
- Tổ chức cho HS diễn kịch trước lớp.
- Cho 3 nhóm diễn kịch trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi HS, nhóm HS diễn kịch tự nhiên, sinh động.
- HS đọc yêu cầu và đoạn trích. HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng.
- HS thảo luận, chia sẻ
+ Thái sư Trần Thủ Độ, cháu của Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông
+Thái sư nói với kẻ muốn xin làm chức câu đương rằng anh ta được Linh Từ Quốc Mẫu xin cho chức câu đương thì phải chặt một ngón chân để phân biệt với các câu đương khác. Người ấy sợ hãi, rối rít xin tha
+ Trần Thủ Độ : nét mặt nghiêm nghị giọng nói sang sảng. Cháu của Linh Từ Quốc Mẫu : vẻ mặt run sợ, lấm lét nhìn.
- Dựa vào nội dung của trich đoạn trên (SGK). Hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp lời thoại để hoàn chỉnh màn kịch. 
- HS đọc yêu cầu, nhân vật, cảnh trí, thời gian, gợi ý đoạn đối thoại.
- HS làm bài tập trong nhóm, mỗi nhóm 4 HS.
- HS tìm lời đối thoại phù hợp.
- Các nhóm trình bày đoạn đối thoại.
- HS cả lớp theo dõi và nêu ý kiến nhận xét.
- Bình chọn nhóm viết lời thoại hay nhất.
- HS đọc yêu cầu của bài tập: Phân vai đọc (hoặc diễn thử) màn kịch kịch trên 
- 4 HS tạo thành 1 nhóm cùng trao đổi phân vai
+ Trần Thủ Độ 
+ Phú ông
+ Người dẫn chuyện
3.Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Gọi 1 nhóm diễn kịch hay lên diễn cho cả lớp xem.
- Dặn HS về nhà viết lại đoạn đối thoại vào vở và chuẩn bị bài sau.
- HS thực hiện
- HS nghe
=Toán (Tiết 125)
LUYEÄN TAÄP.
I. Muïc tieâu:
- Bieát: Coäng, tröø soá ño thôøi gian.- Vaän duïng giaûi caùc baøi toaùn coù noäi dung thöïc teá. BT 1b , 2 ,3
II. Chuaån bò:
+ GV:	SGK + HS: Vôû àPhöông phaùp: Thöïc haønh,Luyeän taäp caù nhaân
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi "Chiếu hộp bí mật" nêu cách cộng, trừ số đo thời gian và một số lưu ý khi cộng, trừ số đo thời gian.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
- HS chơi trò chơi
- HS nghe
- HS ghi vở 
2.Hoạt động luyện tập:
 Bài 1b: Gọi 1 em đọc đề bài. 
- Cho HS tự làm bài, chia sẻ kết quả
- GV mời HS nhận xét bài bạn làm trên bảng và thống nhất kết quả tính.
- Nhận xét, bổ sung.
Bài 2: GV gọi HS đọc đề bài toán trong SGK.
 - Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi:
+ Khi cộng các số đo thời gian có nhiều đơn vị ta phải thực hiện phép cộng như thế nào?
+ Trong trường hợp các số đo theo đơn vị phút và giây lớn hơn 60 thì ta làm như thế nào? 	
- Cho HS đặt tính và tính. 
- GV nhận xét, kết luận
Bài 3: GV gọi HS đọc đề bài 
- Cho cả lớp làm vào vở, đổi chéo vở để kiểm tra
- GV nhận xét , kết luận
3.Hoạt động vận dụng:
Bài 4: HĐ cá nhân
- Cho HS làm bài cá nhân, chia sẻ
- GV kết luận
- Viết số thích hợp vào chỗ trống.
- HS tự làm vào vở., chia sẻ kết quả
b) 1,6giờ = 96phút
 2giờ 15phút = 135phút
 2,5phút= 150giây
 4phút 25giây= 265giây
- Tính
- HS thỏa luận nhóm
- Ta cần cộng các số đo thời gian theo từng loại đơn vị.
- Ta cần đổi sang hàng đơn vị lớn hơn liền kề.
- HS cả lớp làm vào vở, 3 HS lên bảng làm.
a) 2năm 5tháng + 13năm 6tháng
+
 2năm 5tháng 
 13năm 6tháng
 15năm 11tháng
b) 4ngày 21giờ + 5ngày 15giờ
+
 4ngày 21giờ 
 5ngày 15giờ
 9ngày 36giờ = 10ngày 12giờ
c) 13giờ 34phút + 6giờ 35phút
+
 13giờ 34phút
 6giờ 35phút
 19giờ 69phút = 20giờ 9phút
- HS đọc đề, chia sẻ yêu cầu
- HS làm bài, đổi chéo vở để kiểm tra
- Nx bài làm của bạn, bổ sung.
 a. 4 năm 3 tháng
 - 2 năm 8 tháng
hay 3 năm 15 tháng
 - 2 năm 8 tháng
 1 năm 7 tháng
- HS làm bài, chia sẻ kết quả
 Bài giải
Hai sự kiện trên cách nhau là:
1961 - 1492 = 469 (năm)
 Đáp số: 469 năm
4.Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- Nhận xét giờ học,giao bài về nhà.
- HS nghe
Tin học
Giáo viên chuyên dạy
Sinh hoạt lớp 25
Tuaàn 25
I ) YEÂU CAÀU :
-Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn vöøa qua.
-Giuùp hoïc sinh bieát ñaùnh giaù ñöôïc caùc maët maïnh , yeáu vaø ñeà ra höôùng khaéc phuïc trong tuaàn tieáp theo .
-Nắm bắt được những phương hướng tuần 26
-Tuyeân döông toå vaø caù nhaân toát trong tuaàn.
II)NOÄI DUNG SINH HOAÏT :
1/ GV nhận xét tuần 25
* Nề nếp: Thực hiện tốt nội quy trường lớp đề ra.Giữ Vệ sinh lớp tốt
* Đạo đức: Các em ngoan; lễ phép với thầy giáo, cô giáo; đoàn kết với bạn bè.
* Học tập: Các em hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập mà giáo viên giao cho như trên lớp chú ý lắng nghe bài giảng, về nhà hoàn thành bài tập được giao.
 *Vệ sinh: Mặc gọn gàng, sạch sẽ.
	Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được thì vẫn còn những hạn chế như : vẫn có hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học; giờ truy bài đầu giờ còn chưa tự giác. Trực hành lang chưa đều. 
2/ Tuyeân döông toå vaø caù nhaân toát : 
 -Tổ .,
 - Đạt  
Cá nhân :..,,,..,.,..
3/ Phương hướng tuần 26
-Chuû ñieåm : BIẾT ƠN CHA MẸ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT
 CHÀO MỪNG NGÀY 8/3 VÀ 26/3
 -Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng
Noäi dung
Ñaïo ñöùc
Neà neáp
-Thöïc hieän toát caùc noäi quy , neà neáp quy ñònh
-Taùc phong , noùi naêng lòch söï , leã pheùp vôùi moïi ngöôøi.
-Thực hiện gọi bạn xưng tôi.
Hoïc taäp
-Ñaûm baûo chuyeân caàn, Khoâng ñi sôùm hôn giôø quy ñònh.
-Chuaån bò ñuû ÑDHT, tích cöïc phaùt bieäu.
Veä sinh
-Thöïc hieän ñuùng quy ñònh.
-Giöõ veä sinh caù nhaân , veä sinh chung toát.
-Thực hiện chải răng , ngậm thuốc Thứ Sáu
Theå duïc
Ra sân tập TD Giữa giờ
Phong traøo
	Tham quan sau Suối Tiên
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
CHỦ ĐIỂM: YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
(TIẾT : 1,2 )
I/-MỤC TIÊU:
-Phát động phong trào thi đua học tập mừng ngày 8/3- 26/3..
-Tổ chức phong trào mừng ngày 8/3-26/3.
-GD HS biết yêu quý chăm sóc phái nữ đặt biệt là phụ nữ mang thai, cụ già, em bé,
-Hiểu được ý nghĩa ngày 8/3(là ngày hội của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, là ngày vui của bà,của mẹ, của cô giáo,của các bạn nữ.).
-Ngày thành lập đoàn 26/3 ( hiểu ý nghĩa ngày thành lập đoàn-các em múa, hát bài: Hành khúc đội thiếu niên tiền phong HCM .)
II/-NỘI DUNG SINH HOẠT:
 NỘI DUNG 
 PHƯƠNG PHÁP
A/-NỘI DUNG: 
 1/-Phát động phong trào thi đua học tập chào mừng ngày 8/3-26/3
 +Ngày 8/3 là ngày gì ?
 +Vì sao có ngày 8/3 ?
 +Nó có ý nghĩa như thế nào ?
- ý nghĩa ngày 8/3.
-Chúc mừng tặng hoa cô và các bạn nữ.
-Các bài hát, bài thơ, truyện kể về mẹ, về cô giáo.
 +Ngày 26/ 3 là ngày gì ?
 +Nêu sự ra đời và ý nghĩa ngày 26/3.
 +Để mừng kỉ niệm 2 ngày trên chúng ta có thái độ như thế nào ?
 2/-giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.
 -Trẻ emđược hưởng những quyền gì ?
 -Trẻ em có bổn phận gì ?
B/-,HÌNH THỨC:
-Tặng hoa mừng ngày 8/3.
- Biểu diễn văn nghệ.
-Các HS tặng hoa cô giáo, cá bạn nam tặng hoa cô và các bạn nữ.
-HS hát.
-Các bạn nam tặng hoa.
-Các HS hát.
-Ngày thành lập đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26/ 3.
-Sách TV 5/2 và sách Đ/ Đ 5.
-Trẻ emđược hưởng quyền ăn uống đầy dủ, học tập, vui chơi, giải trí, 
-Lễ phép, kính trọng người lớn ,.,,
-Các bạn nam tặng hoa.
-Các bạnHS hát.
-HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ
KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 25
BUỔI CHIỀU
Thöù
Môn
Tieát
Baøi daïy
Chuaån bò 
Hai
5/3/
2018
Khoa học 
49
OÂn taäp: Vaät chaát vaø naêng löôïng 
Lịch sử
25
Saám seùt ñeâm giao thöøa 
Saùch GK
Luyện T
25
Luyện tập Luyện tập chung
Vở BT
Ba
6/3/
2018
TLV
49
Taû ñoà vaät baøi vieát
SGK
Địa lý
25
Chaâu Phi
SGK, baûn ñoà
Tin học
49
Giaùo vieân chuyeân daïy
Tư
7/3/
2018
Hát
25
Giaùo vieân chuyeân daïy
Đạo Đức 
25
Giaùo vieân chuyeân daïy
Chính tả
25
Ai laø thuûy toå loaøi ngöôøi
Naêm
8/3/
20

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 25 Lop 5_12285050.doc