Giáo án Vật lý 7 - Chương 1: Quang học - Bài 6: Thực hành Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

1. MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức: Luyện tập vẽ ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.

1.2.Kĩ năng: Biết nghiên cứu tài liệu. Biết bố trí thí nghiệm để rút ra kết luận.

1.3.Thái độ: Giáo dục tính chính xác, khoa học.

2.TRỌNG TÂM:

 -Học sinh vẽ được ảnh của một vật qua gương phẳng

3.CHUẨN BỊ:

3.1.GV : Một gương phẳng có giá đỡ, 1 cây bút chì, 1 thước đo độ, 1 thước thẳng

3.2.HS : Mỗi nhóm như trên, mỗi học sinh một mẫu báo cáo

 4.TIẾN TRÌNH

4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện :

4.2.Kiểm tra miệng:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1711Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 1: Quang học - Bài 6: Thực hành Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Baøi: 6 - Tieát PPCT: 6
 Tuaàn daïy: 06
	 	THÖÏC HAØNH : QUAN SAÙT VAØ VEÕ AÛNH
CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG
1. MUÏC TIEÂU:
1.1.Kieán thöùc: Luyeän taäp veõ aûnh cuûa moät vaät ñaët tröôùc göông phaúng. 
1.2.Kó naêng: Bieát nghieân cöùu taøi lieäu. Bieát boá trí thí nghieäm ñeå ruùt ra keát luaän.
1.3.Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính chính xaùc, khoa hoïc.
2.TROÏNG TAÂM:
 -Hoïc sinh veõ ñöôïc aûnh cuûa moät vaät qua göông phaúng
3.CHUAÅN BÒ:
3.1.GV : Moät göông phaúng coù giaù ñôõ, 1 caây buùt chì, 1 thöôùc ño ñoä, 1 thöôùc thaúng 
3.2.HS : Moãi nhoùm nhö treân, moãi hoïc sinh moät maãu baùo caùo
 4.TIEÁN TRÌNH
4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän :
4.2.Kieåm tra mieäng:
- GV?: + Neâu tính chaát aûnh qua göông phaúng? (7 ñ)
 + Veõ aûnh S’ cuûa S taïo bôûi göông phaúng? (3ñ)
4.3) Baøi môùi:
HS:+Aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén goïi laø aûnh aûo.
 + Lôùn baèng vaät.
 +Khoaûng caùch töø 1 ñieåm cuûa vaät ñeán göông phaúng baèng khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeán göông.
 S R 
 N 
 H 
 I
 S’
Veõ SS’ göông SH = HS’
 Caùc tia phaûn xaï keùo daøi ñi qua aûnh S’ 
Thöïc haønh:QUAN SAÙT VAØ VEÕ AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG 
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS.
Noäi dung baøi hoïc
HÑ 1:Toå chöùc thöïc haønh (3 phuùt).
-GV:Phaân phoái duïng cuï thí nghieäm theo nhoùm vaø neâu hai noäi dung cuûa baøi thöïc haønh.
+Xaùt ñònh aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng.
 HÑ 2:Xaùc ñònh aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng.(37 phuùt).
 -GV:Yeâu caàu HS ñoïc C1 trong saùch giaùo khoa.
+Caùc nhoùm boá trí thí nghieäm nhö H 6.1 SGK.
-HS: Veõ laïi vò trí göông, buùt chì vaø aûnh vaøo maåu baùo caùo.
-GV: Quan saùt höôùng daån HS caùch veõ aûnh qua göông phaúng, trong hai tröôøng hôïp.
I .Xaùc ñònh aûnh cuûa 1 vaät taïo bôûi göông phaúng:
1) Aûnh song song vaø cuøng chieàu vôùi vaät:
2) Aûnh cuøng phöông vaø ngöôïc chieàu vaät:
4.4)Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá :
 - Cho HS hoaøn chænh baùo caùo thöïc haønh.
 caùo thí nghieäm cuûa HS.
 - Nhaän xeùt thí nghieäm, thaùi ñoä, yù thöùc, tinh thaàn laøm vieäc giöõa caùc nhoùm, thu doïn duïng cuï, kieåm tra duïng cuï. 
- Veõ laïi H 6.1, H 6.3.
- Aûnh vaø vaät ñoái xöùng qua göông.
- Ta thaáy ñöôïc aûnh khi tia phaûn xaï truyeàn tôùi maét.
4.5) Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc :
 *Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
- Hoïc baøi: tính chaát aûnh taïo bôûi göông phaúng.
-Caùch veõ aûnh cuûa vaät qua göông phaúng.
*Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
- Xem tröôùc baøi: “Göông caàu loài”. Moãi nhoùm chuaån bò moät caây neán,hoäp queït, muoãn inox coøn môùi, göông xe oâtoâ(neáu coù) 
5/ RUÙT KINH NGHIEÄM: 
*ND:	
*PP:	
*Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Thực hành Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.doc