Chương 1 - QUANG HỌC

Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Khi nào ta nhìn thấy một vật? Áng sáng truyền đi theo đường nào? Ánh sáng gặp gương phẳng đối hướng như thế nào? Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất gì? Ảnh nhìn thấy được trong gương cầu lồi hay gương cầu lõm có giống như ảnh trong gương phẳng không?