Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 30: Tổng kết chương 3- Điện học - Nguyễn Thành Tâm - Trường THCS Hòa Bình

I. Mục tiêu:

- Củng cố và nắm vững các kiến thức cơ bản của chương bằng cách tự học.

- Vận dụng được các kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng và giải các bài tập có liên quan.

II. Chun bi:

1. Gi¸o viªn:

 - hƯ thng c©u hi «n tp, b¶ng trß ch¬i « ch÷.

2. Hc sinh:

 - Xem l¹i c¸c kin thc c liªn quan.

III. Tin tr×nh tỉ chc day - hc:

 1. ỉn ®Þnh: (1 phĩt) Líp: 7 Tỉng: V¾ng:

2. KiĨm tra: (0 phĩt)

3. Bµi míi:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1061Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 30: Tổng kết chương 3- Điện học - Nguyễn Thành Tâm - Trường THCS Hòa Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 33
Tieỏt: 33
Baứi 30. TOÅNG KEÁT CHệễNG III. ẹIEÄN HOẽC
I. Muùc tieõu:
- Cuỷng coỏ vaứ naộm vửừng caực kieỏn thửực cụ baỷn cuỷa chửụng baống caựch tửù hoùc.
- Vaọn duùng ủửụùc caực kieỏn thửực treõn ủeồ giaỷi thớch moọt soỏ hieọn tửụùng vaứ giaỷi caực baứi taọp coự lieõn quan.
II. Chuẩn bi:
1. Giáo viên: 
	- hệ thồng câu hỏi ôn tập, bảng trò chơi ô chữ.
2. Học sinh: 
	- Xem lại các kiến thức có liên quan.
III. Tiến trình tổ chức day - học:
	1. ổn định: (1 phút)	Lớp: 7	Tổng:	Vắng:
2. Kiểm tra: (0 phút)
3. Bài mới:
hoạt động của thầy và trò
TG
nội dung
Hoạt động 1:
GV: nêu hệ thống các câu hỏi để học sinh tự ôn tập
HS: suy nghĩ và trả lời các câu hỏi của phần ôn tập trên
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từng câu hỏi của phần này.
10’
I. Tự kiểm tra.
Hoạt động 2:
HS: suy nghĩ và trả lời câu C1
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận cho câu C1
HS: suy nghĩ và trả lời câu C2
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận cho câu C2
HS: suy nghĩ và trả lời câu C3
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận cho câu C3
 HS: suy nghĩ và trả lời câu C4 + C5
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung và đưa ra kết luận cho câu C4 + C5
HS: thảo luận với câu câu C6 
 Đại diện các nhóm trình bày
 Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho câu C6
 HS: suy nghĩ và trả lời câu C7
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sao đó đưa ra kết luận cho câu C7
15’
II. Vận dụng.
C1: 
ý D
C2: 
-
-
+
-
 A B A B 
+
+
-
+
 A B A B 
C3: cọ xát mảnh nilông bằng miếng len thì mảnh nilông bị nhiễm điện âm và nhận thêm electron còn miếng lên mất bớt electron.
C4: 
ý C
C5: 
ý C
C6: ta thấy:
U1 = U2 = 3V
nếu mắc nối tiếp 2 bóng đèn này thì :
U12 = U1 + U2 = 3 + 3 = 6V
vậy phải mắc vào nguồn điện 6V
C7:
vì 2 đnè được mắc song song với nhau nên: I = I1 + I2
=> I2 = I - I1 = 0,35 - 0,12 = 0,23 A
vậy số chỉ của ampe kế A2: 0,23 A
Hoạt động 3:
HS: thảo luận với các câu hỏi hàng ngang của trò chơi ô chữ
Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.
GV: Tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho từ hàng dọc
10’
III. Trò chơi ô chữ.
IV. Củng cố: (7 phút)
	- Giáo viên hệ thống hóa lại các kiến thức trọng tâm
	- Hướng dẫn làm bài tập trong sách bài tập.
V. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)
	- Học bài và làm các bài tập trong sách bài tập
	- Chuẩn bị cho giờ sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 30. Tổng kết chương 3- Điện học - Nguyễn Thành Tâm - Trường THCS Hòa Bình.doc