Chương 3 - ĐIỆN HỌC

- Có mấy loại điện tích? Những điện tích loại nào thì đẩy nhau, hút nhau? - Dòng điện là gì? Dòng điện có những tác dụng gì? - Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế như thế nào? - Cường độ dòng điện và hiệu điện thể có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp và trong đoạn mặc song song? - Sử dụng điện như thế nào để đảm bảo an toàn?