Phân phối chương trình môn tin học Tin học 6 năm 2015 - 2016

Chương I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

1 Bài 1: Thông tin và tin học

2-3 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

4-5 Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính

6-7 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

8 Thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

Chương II : PHẦM MỀM HỌC TẬP

9 Bài 5: Lý thuyết: Luyện tập chuột

10 Bài 5: Thực hành: Luyện tập chuột

11 Bài 6: Lý thuyết: Học gõ mười ngón

12 Bài 6: Thực hành: Học gõ mười ngón

13 Bài 7: Lý thuyết: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

14 Bài 7: Thực hành: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

15 Bài 8: Lý thuyết: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

16 Bài 8: Thực hành: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong HMT-(Kiểm Tra 15 phút)

 

doc 10 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 711Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn tin học Tin học 6 năm 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN TIN HỌC 
(Áp dụng năm học 2015-2016)
TIN HỌC 6:
Cả năm 	: 37 tuần - 74 tiết.
Học kì I	: 19 tuần - 38 tiết.
Học kì II	: 18 tuần - 36 tiết.
Tuần
Tiết
Nội dung
HỌC KÌ I
Chương I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
1
1
Bài 1: Thông tin và tin học
1-2
2-3
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
2-3
4-5
Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính
3-4
6-7
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
4
8
Thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
Chương II : PHẦM MỀM HỌC TẬP
5
9
Bài 5: Lý thuyết: Luyện tập chuột
10
Bài 5: Thực hành: Luyện tập chuột
6
11
Bài 6: Lý thuyết: Học gõ mười ngón
12
Bài 6: Thực hành: Học gõ mười ngón
7
13
Bài 7: Lý thuyết: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím
14
Bài 7: Thực hành: Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím
8
15
Bài 8: Lý thuyết: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời
16
Bài 8: Thực hành: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong HMT-(Kiểm Tra 15 phút)
9
17
Bài tập
18
Kiểm tra 45 phút: Lý thuyết
Chương III: HỆ ĐIỀU HÀNH
10
19
Bài 9: Lý thuyết: Vì sao cần có hệ điều hành?
20
Bài 10: Lý thuyết: Hệ điều hành làm những việc gì?
11
21
Bài 10: Lý thuyết: Hệ điều hành làm những việc gì?
22
Bài 11: Lý thuyết: Tổ chức thông tin trong máy tính
12
23
Bài 11: Lý thuyết: Tổ chức thông tin trong máy tính
24
Bài 12: Lý thuyết: Hệ điều hành Windows
13
25
Bài 12: Lý thuyết: Hệ điều hành Windows
13-14
26-27
Thực hành 2: Làm quen với Windows-(Kiểm Tra 15 phút)
14-15
28-29
Thực hành 3: Các thao tác với thư mục
15-16
30-31
Thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
16
32
Kiểm tra 45 phút: Thực hành
17
33
Bài Tập
34
Ôn tập học kì I
18
35
36
Kiểm tra học kì I 
19
37
Trả bài kiểm tra cuối học kì I
38
HỌC KÌ II
Chương IV: SOẠN THẢO VĂN BẢN
20
39
Bài 13: Lý thuyết: Làm quen với soạn thảo văn bản
40
Bài 14: Lý thuyết: Soạn thảo văn bản đơn giản
21
41-42
Thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
22
43-44
Bài 15: Lý thuyết: Chỉnh sửa văn bản
23
45-46
Thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
24
47-48
Bài 16: Lý thuyết: Định dạng văn bản
25
49-50
Bài 17: Lý thuyết: Định dạng đoạn văn bản
26
51-52
Thực hành 7: Em tập trình bày văn bản-(Kiểm Tra 15 phút)
27
53
Bài tập
54
Kiểm tra 45 phút: Lý thuyết
28
55-56
Bài 18: Lý thuyết: Trình bày trang văn bản và in
29
57
Bài 19: Lý thuyết: Tìm kiếm và thay thế
29-30
58-59
Bài 20: Lý thuyết: Thêm hình ảnh để minh hoạ
30-31
60-61
Thực hành 8: Em “viết” bào tường
31
62
Kiểm tra 45 phút: Thực hành
32
63-64
Bài 21: Lý thuyết: Trình bày cô đọng bằng bảng
33
65-66
Thực hành 9: Danh bạ riêng của em-(Kiểm Tra 15 phút)
34
67-68
Thực hành Tổng hợp: Du lịch ba miền
35
69
Bài tập
70
Ôn tập học kì II
36
71
Kiểm tra học kì II
72
37
73
Kiểm tra học kì II
74
TIN HỌC 7:
Cả năm 	: 37 tuần - 74 tiết.
Học kì I	: 19 tuần - 38 tiết.
Học kì II	: 18 tuần - 36 tiết.
Tuần
Tiết
Nội dung
HỌC KÌ I
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
1
1
1.Bảng tính và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng
2.Chương trình bảng tính
2
3.Màn hình làm việc của chương trình bảng tính
4.Nhập dữ liệu vào trang tính
Bài thực hành 1: Làm quen với Excel
2
3
Thực hành bài tập 1,2
4
Thực hành bài tập 3
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
3
5
1.Bảng tính
2.Các thành phần chính trên trang tính
6
3.Chọn các đối tượng trên trang tính
4.Dữ liệu trên trang tính
Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
4
7
Thực hành bài tập 1,2
8
Thực hành bài tập 3,4
Luyện gõ phím bằng Typing Test
5
9
1.Giới thiệu phần mềm
2.Khởi động phần mềm
3.Trò chơi Bubbles (bong bóng)
10
4.Trò chơi ABC (bảng chữ cái)
6
11
5.Trò chơi Clouds (đám mây)
12
6.Trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh)
7.Kết thúc phần mềm
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
7
13
1.Sử dụng công thức để tính toán
2.Nhập công thức
14
3.Sử dụng địa chỉ trong công thức
Bài thực hành 3: Bảng điểm của em
8
15
Thực hành bài tập 1,2
16
Thực hành bài tập 3,4-(Kiểm Tra 15 phút)
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
9
17
1.Hàm trong chương trình bảng tính
2.Cách sử dụng hàm
3.Một số hàm trong chương trình bảng tính
a.Hàm tính tổng
18
3.Một số hàm trong chương trình bảng tính (tt)
b.Hàm tính trung bình cộng
c.Hàm xác định giá trị lớn nhất
d.Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
10
19
Thực hành bài tập 1,2
20
Thực hành bài tập 3,4
11
21
Bài Tập
22
Kiểm tra 45 phút: Lý thuyết 
Học toán với Toolkit Math
12
23
1.Giới thiệu phần mềm
2.Khởi động phần mềm
3.Màn hình làm việc của phần mềm
4.Các lệnh tính toán đơn giản
24
5.Các lênh tính toán nâng cao
a.Biểu thức đại số
b.Tính toán với đa thức
c.Giải phương trình đại số
13
25
5.Các lệnh tính toán nâng cao (tt)
d.Định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số
6.Các chức năng khác
26
7.Thực hành
Bài 5: Thao tác với bảng tính
14
27
1.Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng
2.Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
28
3.Sao chép và di chuyển dữ liệu
4.Sao chép công thức
Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em
15
29
Thực hành bài tập 1,2
30
Thực hành bài tập 3,4-(Kiểm Tra 15 phút)
16
31
Bài Tập
32
Kiểm tra 45 phút: Thực hành 
17
33
Ôn tập : Lý thuyết
34
Ôn tập: Thực hành
18
35
Kiểm tra Học Kì I: Lý thuyết 
36
Kiểm tra Học Kì I: Thực hành
19
37
Kiểm tra Học Kì I: Thực hành(tt)
38
Trả bài kiểm tra cuối học kì I
HỌC KÌ II
Bài 6: Định dạng trang tính
20
39
1.Định dạng font chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
2.Chọn màu font
3.Căn lề trong ô tính
40
4.Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liểu số
5.Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
Bài thực hành 6: Định dạng trang tính
21
41
Thực hành bài tập 1
42
Thực hành bài tập 2
Bài 7: Trình bày và in trang tính
22
43
1.Xem trước khi in
2.Điều chỉnh ngắt trang
44
3.Đặt lề và hướng giấy in
4.In trang tính
Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
23
45
Thực hành bài tập 1,2
46
Thực hành bài tập 3
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
24
47
1.Sắp xếp dữ liệu
2.Lọc dữ liệu
48
3.Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)-(Kiểm Tra 15phút)
Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?
25
49
Thực hành bài tập 1,2
50
Thực hành bài tập 3
Bài tập 
26
51
Bài tập
52
Bài tập
27
53
Thực hành
54
Thực hành
28
55
Kiểm tra 45 phút: Lý thuyết 
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
28
56
1.Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ
2.Một số dạng biểu đồ
3.Tạo biểu đồ
29
57
4.Chỉnh sửa biểu đồ
Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh hoạ
29
58
Thực hành bài tập 1,2
30
59
Thực hành bài tập 3
Học vẽ hình học với GeoGebra
30
60
1.Giới thiệu phần mềm
2.Làm quen với GeoGebra
31
61
3.Vẽ hình đầu tiên: Tam giác ABC
4.Quan hệ giữa các đối tượng hình học
62
5.Một số lệnh hay dùng
32
63
6.Bài tập thực hành-(Kiểm Tra 15 phút)
Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp
32
64
Thực hành bài tập 1
33
65
Thực hành bài tập 2 ( câu a,b,c)
66
Thực hành bài tập 2 ( câu d,e)
34
67
Thực hành bài tập 3
68
Kiểm tra 45 phút: Thực hành 
35
69
Ôn tập : Lý thuyết
70
Ôn tập: Thực hành
36
71
Kiểm tra Học Kì II: 
72
37
73
Trả bài kiểm tra cuối học kì II
74
TIN HỌC 8:
Cả năm 	: 37 tuần - 74 tiết.
Học kì I	: 19 tuần - 38 tiết.
Học kì II	: 18 tuần - 36 tiết.
Tuần
Tiết
Nội dung
HỌC KÌ I
Bài 1. Máy tính và chương trình trong máy tính
1
1
1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?
2. Ví dụ
2
3. Viết chương trình – ra lệnh cho máy tính làm việc
4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
2
3
1. Ví dụ
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
3. Từ khoá và tên
4
4. Cấu trúc chung của chương trình
5. Ví dụ
Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal
3
5
Thực hành bài tập1,2
6
Thực hành Bài tập 3 + tổng kết
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu
4
7
1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu
2. Các phép toàn với kiểu dữ liệu số
8
3. Các phép so sánh
4. Giao tiếp người – máy tính
Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán
5
9
Thực hành Bài tập 1,2
10
Thực hành Bài tập 3 + tổng kết-(Kiểm Tra 15 phút)
6
11
Bài tập
Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
6
12
1. Giới thiệu phần mềm
2. Màn hình chính của phần mềm
7
13
3. Hướng dẫn sử dụng
Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
7
14
1. Biến là công cụ chính trong lập trình
2. Khai báo biến
8
15
3. Sử dụng biến trong chương trình
4. Hằng
Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
8
16
Thực hành Bài tập 1
9
17
Thực hành Bài tập 2 + tổng kết
18
Bài tập
10
19
Kiểm tra 45 phút: Lý thuyết 
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình
10
20
1. Bài toán và xác định bài toán
2. Quy trình giải bài toán
11
21
3. Thuật toán và mô tả thuật toán
11-12
22-23
4. Một số ví dụ về thuật toán
Bài 6. Câu lệnh điều kiện
12
24
 1. Hoạt đđộng phụ thuộc vào đđiều kiện
 2. Tính đúng sai của đđiều kiện
 3. Điều kiện và phép so sánh
13
25
4.Cấu trúc rẽ nhánh
5.Câu lệnh đđiều kiện
26
Bài tập
Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if. . . then
14
27
Thực hành Bài tập 1-(Kiểm Tra 15 phút)
28
Thực hành Bài tập 2,3
15
29
Bài tập
30
Kiểm tra 45 phút: Thực hành.
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times
16
31
1. Giới thiệu phần mềm
2. Màn hình chính của phần mềm
16-17
32-33
3. Hướng dẫn sử dụng
17-18
34-35
Ôn tập HK I
18
36
Kiểm tra Học Kì I
19
37
Trả bài kiểm tra cuối học kì I
38
HỌC KỲ II
Bài 7. Câu lênh lặp
20
39
1.Các công việc phải thực hiện nhiều lần
2.Câu lệnh lặp – một lệnh thay cho nhiều lệnh
40
3.Ví dụ
4.Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp
Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for . . .do
21
41
Thực hành Bài tập 1,2
42
Thực hành Bài tập 3
22
43
Bài tập
Học vẽ hình với GeoGebra
22-23
44-45
Giới thiệu phần mềm GeoGebra bằng tiếng Việt
23-24-25
46-47-48-49-50
Làm các bài tập vẽ hình
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước
26
51
1.Các họat đđộng lặp với số lần chưa biết trước.
2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
52
3. Lặp vô hạn lần – Lỗi lập trình cần tránh.
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp while . . .do
27
53
Thực hành Bài tập 1
54
Thực hành Bài tập 2 -(Kiểm Tra 15 phút)
28
55-56
Bài tập
29
57
 Kiểm tra 45 phút: Lý thuyết 
Quan sát hình không gian với YENKA
29
58
 1. Giới thiệu phần mềm.
 2. Giới thiệu màn hình làm việc.
30
59
3. Tạo hình không gian.
30-31
60-61-62
4. Khám phá, điều khiển các hình không gian.
32
63
5. Một số chức năng nâng cao
Bài 9. Làm việc với dãy số
32
64
1. Dãy số và biến mảng
2. Ví dụ
33
65
 3. Tìm gía trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số.
Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình
33
66
Thực hành Bài tập 1
34
67
Thực hành Bài tập 2 -(Kiểm Tra 15 phút)
68
Bài tập
35
69
Kiểm tra 45 phút: Thực hành.
35-36
70-71
Ôn tập cuối năm
36
72
Kiểm tra học kì II
37
73
Trả bài kiểm tra cuối học kì II
74

Tài liệu đính kèm:

  • docPhan_phoi_chuong_trinh_tin_hoc_THCS_nam_hoc_20152016.doc