Tiết 30: Công thức tính nhiệt lượng (Tuần 31)

1/. Muïc tieâu.

 1.1.kieán thöùc:

 Hs nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.

 Hs biết được công thức tính nhiệt lượng thu vào trong quá trình truyền nhiệt.

 1.2. Kó naêng: HS thực vận dụng công thức Q = m.c.t.

 1.3. Thaùi ñoä:

 Thói quen nghieâm tuùc trong hoïc taäp.

 Tính cách: Yêu thích môn học

2- Nội dung học tập

 Vận dụng công thức Q = m.c.t

3/ Chuaån bò:

 3.1/GV: baûng keát quaû thí nghieäm 24.1, 24.2, 24.3.

 3.2/ Hs: Ñoïc kó tröôùc phaàn thí nghieäm

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1570Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 30: Công thức tính nhiệt lượng (Tuần 31)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 31 – tiết PPCT : 30
COÂNG THÖÙC TÍNH NHIEÄT LÖÔÏNG
Ngày dạy: . . . . . . 
1/. Muïc tieâu.
 1.1.kieán thöùc: 
 Hs nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.
 Hs biết được công thức tính nhiệt lượng thu vào trong quá trình truyền nhiệt.
 1.2. Kó naêng: HS thực vận dụng công thức Q = m.c.Dt.
 1.3. Thaùi ñoä: 
 Thói quen nghieâm tuùc trong hoïc taäp.
 Tính cách: Yêu thích môn học
2- Nội dung học tập
 Vận dụng công thức Q = m.c.Dt
3/ Chuaån bò:
 3.1/GV: baûng keát quaû thí nghieäm 24.1, 24.2, 24.3.
 3.2/ Hs: Ñoïc kó tröôùc phaàn thí nghieäm
4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
 8A1: 
 8A2: .
 4.2. Kieåm tra mieäng . 
? /. Ñoái löu laø gì?(4ñ) 
?/. Böùc xaï nhieät laø gì?(3ñ)
?/. Khaû naêng haáp thuï nhieät phuï thuoäc vaøo tính chaát gì cuûa vaät?.(3ñ)
 => Ñoái löu laø söï truyeàn nhieät naêng baèng doøng chaát loûng, chaát khí.
 => Böùc xaï nhieät laø söï truyeàn nhieät baèng caùc tia nhieät ñi thaúng.
 => Khaû naêng haáp thuï nhieät phuï thuoäc vaøo tính chaát beà maët cuûa vaät. Vaät coù beà maët caøng xuø xì vaø maøu caøng xaãm thì haáp thuï nhieät caøng nhieàu
 4.3. Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1(2p)
 Giôùi thieäu baøi : nhö sgk/83
Hoạt động 2(5p) Nhieät löôïng moät vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân phuï thuoäc nhöõng yeáu toá naøo 
 Mục tiêu: Thoâng baùo veà nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân phuï thuoäc nhöõng yeáu toá naøo ?
 Gv neâu vaán ñeà: nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân phuï thuoäc nhöõng yeáu toá naøo ?
 Goïi hs döï ñoaùn, gv ghi leân baûng vaø phaân tích yeáu toá naøo laø hôïp lí, yeáu toá naøo khoâng hôïp lí. Sau ñoù ñöa ñeán döï ñoaùn 3 y/toá:
Khoái löôïng.
Ñoä taêng nhieät ñoä
Chaát caáu taïo neân vaät.
 Ñeå kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa nhieät löôïng vaøo 1 trong ba y/toá ta phaûi tieán haønh thí nghieäm nhö theá naøo? 
 I/. Nhieät löôïng moät vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân phuï thuoäc nhöõng yeáu toá naøo ?
Khoái löôïng.
Ñoä taêng nhieät ñoä
 - Chaát caáu taïo neân vaät
Hoạt động 3(7p) Moái quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät
 Mục tiêu: Tìm hieåu veà moái quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät.
 Gv: y/c hs neâu caùch thí nghieäm ñeå k/tra söï phuï thuoäc cuûa nhieät löôïng vaøo khoái löôïng cuûa vaät.
 Hs: ñun noùng cuøng moät chaát vôùi khoái löôïng khaùc nhau sao cho ñoä taêng nhieät ñoä cuûa vaät laø nhö nhau.
 Gv: neâu caùch tieán haønh thí nghieäm vaø giôùi thieäu baûng keát quaû thí nghieäm 24.1
 Y/c hs phaân tích roài traû lôøi C1, C2.
 Hs: thaûo luaän traû lôøi.
 Ñaïi dieän leân traû lôøi.
 Y/c hs ghi keát luaän C2 vaøo vôû
 1/. Moái quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät.
C1/. 
 - Ñoä taêng nhieät ñoä vaø chaát laøm vaät ñöôïc giöõ gioáng nhau
 - Khoái löôïng khaùc nhau. 
 - Ñeå tìm hieåu moái quan heä giöõa nhieät löôïng vaø khoái löôïng.
 C2/. Keát luaän:
 Khoái löôïng caøng lôùn thì nhieät ñoä vaät thu vaøo caøng lôùn
Hoạt động 4(7p) Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
 Mục tiêu: tìm hieåu moái quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä?
 Gv: y/c caùc nhoùm thaûo luaän phöông aùn thí nghieäm theo höôùng daãn traû lôøi C3,C4.
 Hs: thaûo luaän vaø ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
 Gv treo baûng keát quaû thí nghieäm cho hs quan saùt roài traû lôøi C5.
 Y/c hs ghi keát luaän C5 vaøo vôû
 2/. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
C3/.
Phaûi giöõ khoái löôïng vaø chaát laøm vaät gioáng nhau. 
Muoán vaäy hai coác phaûi ñöïng cuøng moät löôïng nöôùc. 
Ñeå kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa nhieät löôïng vaøo ñoä taêng nhieät ñoä.
 C4/.
Phaûi cho ñoä taêng nhieät ñoä khaùc nhau
Muoán vaäy phaûi ñeå cho nhieät ñoä cuoái cuøng cuûa hai coác baèng nhau baèng caùch cho thôøi gian ñun khaùc nhau.
 C5/. Keát luaän:
 Ñoä taêng nhieät ñoä caøng lôùn thì nhieät löôïng vaät thu vaøo caøng lôùn.
Hoạt động 5(6p) /. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vôùi chaát laøm vaät.
 Mục tiêu: tìm hieåu moái quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vôùi chaát laøm vaät.
 Gv: y/c caùc nhoùm thaûo luaän phöông aùn thí nghieäm theo höôùng daãn traû lôøi C6, C7.
 Hs: thaûo luaän vaø ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
Y/c hs ghi keát luaän C7 vaøo vôû.
 3/. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vôùi chaát laøm vaät.
C6/. 
Khoái löôïng khoâng ñoåi, ñoä taêng nhieät ñoä gioáng nhau, chaát laøm vaät khaùc nhau
Ñeå kieåm tr söï phuï thuoäc cuûa nhieät löôïng vaøo chaát laøm vaät.
 C7/. Keát luaän 
 Nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân phuï thuoäc vaøo chaát laøm vaät.
Hoạt động 6 (6p) Coâng thöùc tính nhieät löôïng.
 Mục tiêu: Giôùi thieäu coâng thöùc tính nhieät löôïng 
 Y/c hs nhaéc laïi nhieät löôïng vaät thu ñeå noùng leân vaøo phuï thuoäc vaøo nhöõng y/toá naøo?
 Gv: giôùi thieäu coâng thöùc tính nhieät löôïng, teân, ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng trong coâng thöùc.
Gv: giôùi thieäu baûng 24.4 nhieät dung rieâng cuûa moät soá chaát.
 Hs: xem sgk/86.
? Nhieät dung rieâng cuûa moät chaát cho ta bieát gì?
 Hs: nhieät löôïng caàn truyeàn cho 1kg chaát ñoù ñeå nhieät ñoä taêng theâm 10C.
 II/. Coâng thöùc tính nhieät löôïng.
 Q = m.c. Dt
Trong ñoù: 
Q laø nhieät löôïng vaät thu vaøo (J)
m laø khoái löôïng cuûa vaät(Kg)
 - Dt = t2 – t1 ñoä taêng nhieät ñoä(0C) hoaëc K
c laø ñaëc tröng cho chaát laøm vaät goïi laø nhieät dung rieâng (J/Kg.K)
 4.4. Tổng kết 
Y/c hs vaän duïng traû lôøi C9.
? Nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân phuï thuoäc nhöõng yeáu toá naøo ?
? 24.1/svbt/115?
C9/. m = 5kg, t1 = 200C, t2 = 500C
c = 380 J/kg.K, Q = ? (J)
 Giaûi.
Aùp duïng coâng thöùc: Q = m.c. t.
 Q = 5. 380.(50-20) = 57000(J)
=> - Khoái löôïng.
 - Ñoä taêng nhieät ñoä
 - Chaát caáu taïo neân vaät.
=> Hs: 1. A/. 2. C/.
 4.5. Hướng dẫn học tập : 
	* Đối với bài học ở tiết này.
 - Hoïc thuoäc baøi: phaàn ghi nhôù.
 - Laøm baøi taäp: C10, 24.2, 24.3
 - HD:
 + C10: 1l = 1kg
 + 24.2: 1l = 1kg aùp duïng Q= t.m.c.
 + 24.3: t = Q/m.c
- Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát.
*Đối với bài học ở tiết tiếp theo : “ phöông trình caân baèng nhieät” ñoïc tröôùc phaàn thí nghieäm.
 5- PHỤ LỤC

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 24. Công thức tính nhiệt lượng (2).doc