Tiết 63, Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến - Nguyễn Thị Quyên

Cho đa thức P(x)= . Giáo viên chuẩn bị một số phiếu ( bằng số học sinh của lớp), rồi phát cho mỗi em một phiếu. Mỗi học sinh ghi lên phiếu hai số trong các số -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Em nào ghi được hai số đều là nghiệm của P(x) thì em đó giành chiến thắng.

 

ppt 11 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1278Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 63, Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến - Nguyễn Thị Quyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê th¨m lípĐại số 7KiÓm tra bµi cò:Bài 1 Cho P(x) = x2+ 2x - 8TÝnh P ( 2)Gi¶iTa có Vậy khi thì P(x) có giá trị bằng 0 NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾNBài 9TiÕt 63 - NghiÖm cña ®a thøc mét biÕn1. NghiÖm cña ®a thøc mét biÕnKhi nµo mét sè ®­îc gäi lµ nghiÖm cña ®a thøc mét biÕn ?Định nghĩa: Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.* Xét bài toán: Cho biết công thức đổi từ độ F sang độ C là Hỏi nước đóng băng ở bao nhiêu độ F? * Xét đa thức Theo kết quả bài toán trên, ta có P(32) = 0. Ta nói x = 32 là một nghiệm của đa thức P(x)TiÕt 63 - NghiÖm cña ®a thøc mét biÕn2. VÝ dôb) x = - 1 vµ x = 1 lµ c¸c nghiÖm cña ®a thøc Q(x) = x2 – 1 v× Q(-1) = 0 vµ Q(1) = 0.c) §a thøc G(x) = x2 + 1 kh«ng cã nghiÖm, v× tại x = a bất kì, ta lu«n cã G(a) = a2 + 1 ≥ 0 + 1 > 0 Cho c¸c ®a thøc:M = y – 5 b) N = z2 - 4 * T×m gi¸ trÞ cña biÕn ®Ó c¸c ®a thøc cã gi¸ trÞ b»ng 0 ? a) x = ( )12lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x) = 2x + 1 vì Bài tậpMét ®a thøc ( kh¸c ®a thøc kh«ng) cã thÓ cã mét nghiÖm, hai nghiÖm, hoÆc kh«ng cã nghiÖm. Ng­êi ta chøng minh ®­îc r»ng sè nghiÖm cña mét ®a thøc ( kh¸c ®a thøc kh«ng) kh«ng v­ît qu¸ bËc cña nã.Muèn kiÓm tra mét sè a cho tr­íc cã ph¶i lµ nghiÖm cña ®a thøc F(x) kh«ng ta lµm nh­ thÕ nào? x = -2; x = 0; x = 2 cã ph¶i lµ c¸c nghiÖm cña ®a thøc x3 – 4x hay kh«ng? V× sao?* Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức f(x) không ta làm như sau: Tính f(a)=? ( giá trị của f(x) tại x = a ) Nếu f(a)= 0 => a là nghiệm của f(x) Nếu f(a) ≠ 0 => x =a không phải là nghiệm của f(x)Chú ý:?2 Trong c¸c sè cho sau, với mçi ®a thøc, sè nµo lµ nghiÖm cña ®a thøc?a)P(x) = 2x + b) Q(x) = x2 - 2x -3 3 1 -1* Muèn t×m nghiÖm cña ®a thøc f(x) :- Cho f(x) = 0 - T×m x = ?21Sơ đồ tư duyTRÒ CHƠI TOÁN HỌCCho đa thức P(x)= . Giáo viên chuẩn bị một số phiếu ( bằng số học sinh của lớp), rồi phát cho mỗi em một phiếu. Mỗi học sinh ghi lên phiếu hai số trong các số -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Em nào ghi được hai số đều là nghiệm của P(x) thì em đó giành chiến thắng. Kết quả : -1 ; 0 ; 1 là ba nghiệm của đa thức trênh­íng dÉn häc ë nhµN¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc:- NghiÖm cña ®a thøc mét biÕn, sè nghiÖm cña ®a thøc mét biÕn. C¸ch t×m nghiÖm cña ®a thøc mét biÕn.VËn dông linh ho¹t c¸c kiÕn thøc vµo lµm bµi tËp. Bµi tËp vÒ nhµ: 55, 56 SGKXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh !

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Nghiệm của đa thức một biến - Nguyễn Thị Quyên.ppt