Bài giảng môn Lịch sử - Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới

• NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY

• Chủ nghĩa xã hội.

• Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

• Chủ nghĩa tư bản.

• Quan hệ quốc tế.

• Cách mạng khoa học – kĩ thuật.

 

ppt 18 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 367Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Lịch sử - Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH SÖÛ 9Phoøng GD-ÑT Q. Phuù Nhuaän Tröôøng THCS Ngoâ Taát ToáBieân soaïn: 	PHAÏM THÒ HOÀNG4/14/2019KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Khoa hoïc cô baûn. - Saùng cheá nhöõng coâng cuï saûn xuaát môùi. - Tìm ra nguoàn naêng löôïng môùi. - Tìm ra nhöõng vaät lieäu môùi. - “Caùch maïng xanh” trong noâng nghieäp. - Giao thoâng vaän taûi vaø thoâng tin lieân laïc.Em haõy neâu nhöõng thaønh töïu chính cuûa cuoäc caùch maïng khoa hoïc – kó thuaät ngaøy nay.2. YÙ nghóa cuûa cuoäc caùch maïng khoa hoïc – kó thuaät vaø nhöõng haïn cheá cuûa noù? * YÙ nghóa: - Laø coät moác choùi loïi trong lòch söû tieán hoùa vaên minh cuûa loaøi ngöôøi. - Ñaõ mang laïi nhöõng tieán boä phi thöôøng vaø nhöõng thay ñoåi to lôùn trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi.* Haïn cheá: Cheá taïo caùc loaïi vuõ khí vaø caùc phöông tieän quaân söï coù söùc taøn phaù vaø huûy dieät söï soáng. Naïn oâ nhieãm moâi tröôøng, vieäc nhieãm phoùng xaï nguyeân töû. Nhöõng tai naïn lao ñoäng vaø giao thoâng, nhöõng dòch beänh môùi.Tieát 15 – Baøi 13TÖØ SAU NAÊM 1945 ÑEÁN NAYTOÅNG KEÁT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙITieát 15 – Baøi 13TOÅNG KEÁT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙITÖØ SAU NAÊM 1945 ÑEÁN NAYNHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI TÖØ SAU NAÊM 1945 ÑEÁN NAYChuû nghóa xaõ hoäi.Phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc.Chuû nghóa tö baûn.Quan heä quoác teá.Caùch maïng khoa hoïc – kó thuaät.II. CAÙC XU THEÁ PHAÙT TRIEÅN CUÛA THEÁ GIÔÙI NGAØY NAY Toå 1: Trình baøy noäi dung thöù nhaát cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi töø sau naêm 1945 ñeán nay.Toå 2: Trình baøy noäi dung thöù hai cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi töø sau naêm 1945 ñeán nay.Toå 3: Trình baøy noäi dung thöù ba cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi töø sau naêm 1945 ñeán nay.Toå 4: Trình baøy noäi dung thöù tö cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi töø sau naêm 1945 ñeán nay.Toå 5: Trình baøy noäi dung thöù naêm cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi sau naêm 1945 ñeán nay.Nhöõng noäi dung chínhTöø sau naêm 1945 ñeán thaäp kæ 70 (cuûa theá kæ XX)Töø thaäp kæ 70 (theá kæ XX) ñeán nay Chuû nghóa xaõ hoäiPhong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäcChuû nghóa tö baûn- Phaùt trieån thaønh moät heä thoáng TG.- Coù aûnh höôûng to lôùn tôùi tieán trình phaùt trieån cuûa theá giôùi.Chuû nghóa xaõ hoäi laâm vaøo khuûng hoaûng vaø suïp ñoå ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu (1989) vaø Lieân Xoâ (1991)Nhieàu nöôùc ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi.- Giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi to lôùn.- Hôn 100 quoác gia ñoäc laäp.- Coù söï phaùt trieån nhanh veà kinh teá.- Tieâu bieåu: Mó, Nhaät Baûn, Coäng hoøa lieân bang Ñöùc.- Coù xu höôùng lieân keát khu vöïc.- Mó – Nhaät Baûn – EU trôû thaønh 3 trung taâm kinh teá lôùn cuûa theá giôùi.Quan heä quoác teá- Traät töï theá giôùi 2 cöïc I-an-ta do Mó laø Lieân Xoâ ñöùng ñaàu moãi cöïc hình thaønh.- Tình traïng “Chieán tranh laïnh”- “Chieán tranh laïnh” chaám döùt (1989)- Theá giôùi chuyeån sang xu theá hoøa bình vaø ñoái thoaïi.Caùch maïng khoa hoïc – kó thuaät Ñaït ñöôïc nhöõng tieán boä phi thöôøng vaø mang laïi nhöõng thay ñoåi to lôùn trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi söï taêng tröôûng kinh teá, naâng cao khoâng ngöøng möùc soáng vaø chaát löôïng soáng cuûa con ngöôøi.Ñaëc tröng bao truøm giai ñoaïn lòch söû theá giôùi keùo daøi töø naêm 1945 ñeán naêm 1991Theá giôùi bò chia thaønh 2 phe: Xaõ hoäi chuû nghóa vaø tö baûn chuû nghóa.Thaûo luaän Lòch söû theá giôùi sau naêm 1945 ñeán nay coù raát nhieàu söï kieän, theo em, söï kieän naøo laø noåi baät nhaát? Vì sao?Toå 1Toå 2Toå 3Toå 4Toå 5Thôøi gianSöï kieän1945 1-10-19498-8-196712-1991Lieân minh chaâu AÂu (EU) Söï thaønh laäp Lieân Hôïp Quoác Söï ra ñôøi cuûa toå chöùc ASEAN1945 ÑEÁN NAYCaùch maïng khoa hoïc – kó thuaät laàn thöù haiNöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung Hoa ra ñôøiÑaây laø nhöõng söï kieän noåi baät nhaát vì sao?- Lieân Hôïp Quoác laø moät toå chöùc quoác teá lôùn nhaát, hieän nay coù 191 thaønh vieân.- Nöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung Hoa laø moät nöôùc XHCN coù toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao nhaát hieän nay.- ASEAN hieän nay coù 10/11 nöôùc ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ tham gia.- Lieân minh chaâu AÂu (EU) laø moät lieân minh kinh teá – chính trò lôùn nhaát theá giôùi.- Caùch maïng khoa hoïc – kó thuaät vaãn tieáp tuïc.Caùc söï kieän keå treân coù ñaëc ñieåm chung naøo?Caùc toå chöùc, caùc söï kieän treân hieän nay vaãn hoaït ñoäng maïnh meõ.Quan heä quoác teá töø naêm 1945 ñeán nay dieãn ra nhö theá naøo?Dieãn ra phöùc taïp, goàm hai giai ñoaïn- Töø 1945 ñeán 1991 laø giai ñoaïn theá giôùi bò chia laøm hai phe: xaõ hoäi chuû nghóa vaø tö baûn chuû nghóa.- Töø 1991 ñeán nay, traät töï theá giôùi cuõ ñaõ tan raõ, traät töï theá giôùi môùi ñang hình thaønh. Em haõy cho bieát caùc xu theá phaùt trieån cuûa theá giôùi hieän nay laø gì? Xu theá hoøa hoaõn, hoøa dòu trong quan heä quoác teá. Theá giôùi ñang tieán tôùi xaùc laäp moät traät töï theá giôùi môùi ña cöïc, nhieàu trung taâm.- Caùc nöôùc ñieàu chænh chieán löôïc phaùt trieån laáy kinh teá laøm troïng ñieåm.- ÔÛ nhieàu khu vöïc coøn xaûy ra nhöõng vuï xung ñoät quaân söï hoaëc noäi chieán giöõa caùc phe phaùi.Vaäy xu theá chung cuûa theá giôùi hieän nay laø gì?Hoøa bình, oån ñònh vaø hôïp taùc phaùt trieånTieát 15 – Baøi 13TOÅNG KEÁT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙITÖØ SAU NAÊM 1945 ÑEÁN NAYNHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI TÖØ SAU NAÊM 1945 ÑEÁN NAYChuû nghóa xaõ hoäi.Phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc.Chuû nghóa tö baûn.Quan heä quoác teá.Caùch maïng khoa hoïc – kó thuaät.II. CAÙC XU THEÁ PHAÙT TRIEÅN CUÛA THEÁ GIÔÙI NGAØY NAY Xu theá chung cuûa theá giôùi hieän nay laø: Hoøa bình, oån ñònh vaø hôïp taùc phaùt trieån.Baïn A cho raèng: - Hoøa bình, oån ñònh vaø hôïp taùc phaùt trieån laø thôøi cô vì môû ra quan heä hôïp taùc höõu nghò giöõa caùc daân toäc, nhanh choùng ñöa ñaát nöôùc tieán leân kòp vôùi thôøi ñaïi.Baïn B boå sung:- Hoøa bình, oån ñònh vaø hôïp taùc phaùt trieån laø thaùch thöùc vì: hoaëc caùc daân toäc phaûi nhanh choùng tieán kòp vôùi thôøi ñaïi, hoaëc seõ bò tuït haäu raát xa hoaëc “hoøa ñoàng”, hoøa nhòp ñöôïc vôùi xu theá phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi, hoaëc seõ bò “hoøa tan” ñaùnh maát mình, ñaùnh maát baûn saéc daân toäc.Coøn yù kieán cuûa em theá naøo?Vì sao noùi hoøa bình, oån ñònh vaø hôïp taùc phaùt trieån vöøa laø thôøi cô, vöøa laø thaùch thöùc ñoái vôùi caùc daân toäc?Kinh teá theá giôùi ngaøy caøng quoác teá hoùa cao ñoä, xu theá seõ hình thaønh thò tröôøng theá giôùi, haøng hoùa vaøo caùc nöôùc seõ nhieàu hôn, chaát löôïng cao vaø giaù caû hôïp lí hôn. Nhöng trong caùc nöôùc ñoù, khoâng coù chính saùch ñaàu tö phaùt trieån toát cho kinh teá quoác gia thì seõ bò haøng nhaäp khaåu laøm cho saûn xuaát trong nöôùc khoù khaên, coâng nghieäp coå truyeàn khoâng phaùt trieån ñöôïc.Nöôùc ta ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån naøo ñeå hoäi nhaäp vôùi xu theá chung?Thaûo luaän- Thöïc hieän ñöôøng lôùi ñoåi môùi ñaát nöôùc.- Tieán haønh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ..Cuûng coáCaâu 1: Em haõy neâu: Noäi dung chuû yeáu cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi (töø naêm 1945 ñeán nay)?Caâu 2: Xu theá chung cuûa theá giôùi hieän nay laø gì?Baøi taäpEm haõy ñieàn nhöõng töø cho saün vaøo oâ troáng: “chieán tranh laïnh”, tö baûn chuû nghóa, xaõ hoäi chuû nghóa, Mó, Lieân Xoâ.“Ñaëc ñieåm lôùn haàu nhö bao truøm caû giai ñoaïn lòch söû theá giôùi töø sau naêm 1945 ñeán nay laø theá giôùi phaân chia thaønh hai phe:.................................................... vaø ............................................, do hai sieâu cöôøng ................. vaø ...................... ñöùng ñaàu moãi phe. Hai sieâu cöôøng naøy trong tình traïng ñoái ñaàu, .............................................. caêng thaúng, quyeát lieät. Daën doø:1. OÂn taäp toaøn boä phaàn lòch söû theá giôùi töø sau naêm 1945 ñeán nay.2 . Chuaån bò kieåm tra hoïc kì I (tieát 17)3. Söu taàm taøi lieäu veà phaàn lòch söû theá giôùi ñaõ hoïc, veà cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng cuûa laõnh tuï Nguyeãn AÙi Quoác.4. Sau kieåm tra hoïc kì I, chuaån bò baøi 14 “Vieät Nam sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát”.Xin chaân thaøønh caûûm ôn quyùù Thaày Coâ cuøøng caùc em hoïïc sinh ñaõõ tham döï tieát hoïïc naøøy.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_13_lich_su_lop_9_hay.ppt