Phần 1. TRỒNG TRỌT

- Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt - Một số kiến thức cơ bản về trồng trọt + Đất trồng + Phân bón + Sâu, bệnh - Một số biện pháp cơ bản và kĩ năng đơn giản về trồng trọt