Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 THPT năm học 2015 - 2016 đề thi môn: Hóa học 10

Câu 1 (1,0 điểm). Bố trí thí nghiệm như hình sau:

KMnO4 rắn

Dung dịch HCl đặc Bông tẩm dung

dịch KBr đặc

Bông tẩm dung

dịch KI đặc

Hồ tinh bột

Nêu hiện tượng và viết các phản ứng xảy ra khi thí nghiệm được tiến hành.

Câu 2 (1,5 điểm). Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư.

b) Cho axit sunfuric loãng vào ống nghiệm chứa dung dịch kali clorit, sau đó thêm tiếp vào ống

nghiệm vài giọt dung dịch kali iotua.

c) Cho từ từ dung dịch natri hiđroxit đến dư vào dung dịch nhôm sunfat.

d) Cho axit sunfuric đặc vào cốc có đường saccarozơ (C12H22O11).

e) Sục khí cacbonic đến dư vào nước vôi trong.

g) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch chứa đồng (II) clorua.

pdf 6 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 106Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 THPT năm học 2015 - 2016 đề thi môn: Hóa học 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2015-2016 
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 10 - THPT 
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. 
(Đề thi gồm 02 trang) 
Câu 1 (1,0 điểm). Bố trí thí nghiệm như hình sau: 
KMnO4 rắn 
Dung dịch HCl đặc Bông tẩm dung 
dịch KBr đặc 
Bông tẩm dung 
dịch KI đặc 
Hồ tinh bột 
 Nêu hiện tượng và viết các phản ứng xảy ra khi thí nghiệm được tiến hành. 
Câu 2 (1,5 điểm). Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau: 
a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư. 
b) Cho axit sunfuric loãng vào ống nghiệm chứa dung dịch kali clorit, sau đó thêm tiếp vào ống 
nghiệm vài giọt dung dịch kali iotua. 
c) Cho từ từ dung dịch natri hiđroxit đến dư vào dung dịch nhôm sunfat. 
d) Cho axit sunfuric đặc vào cốc có đường saccarozơ (C12H22O11). 
e) Sục khí cacbonic đến dư vào nước vôi trong. 
g) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch chứa đồng (II) clorua. 
Câu 3 (1,0 điểm). Không dùng thêm hoá chất nào khác, chỉ dùng cách pha trộn các dung dịch, nêu 
phương pháp hoá học phân biệt các lọ đựng các dung dịch sau bị mất nhãn (nồng độ các chất 
khoảng 0,1M): HCl, NaOH, phenolphtalein, NaCl. 
Câu 4 (1,0 điểm). Tổng số hạt proton, nơtron, electron của phân tử XY3 bằng 196; trong đó số hạt 
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Cũng trong phân tử XY3 số proton của X ít 
hơn số proton của Y là 38. 
a) Tìm XY3. 
b) Phân tử XY3 dễ dàng đime hóa để tạo thành chất Q. Viết công thức cấu tạo của Q. 
c) Viết phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp KIO3 và KI vào dung dịch XY3. 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
Câu 5 (1,0 điểm). Cho dung dịch chứa 19,0 gam muối clorua của một kim loại hóa trị (II) không 
đổi tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 22,0 gam muối sunfua, thu được 11,6 gam kết tủa. Tìm 
hai muối đã cho. 
Câu 6 (1,5 điểm). Nguyên tố X là một phi kim. Hợp chất khí của X với hiđro là E; oxit cao nhất 
của X là F. Tỉ khối hơi của F so với E là 5,0137. 
a) Tìm X. 
b) Hoàn thành sơ đồ sau (biết X3, X4, X6 là muối có oxi của X; X5 là muối không chứa oxi của X; 
X7 là axit không bền của X). 
X5
X
X1
X
2
X3
X
4
X6X7
(6)
(1) (2)
(3)(5)
(4)(9)
(8) (7)
(10)
(11)(12)
+ Fe 
Câu 7 (2,0 điểm). 
1. Hoàn tan hết m gam hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800 ml dung dịch HCl 1M 
(vừa đủ), thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X phản ứng với dung 
dịch AgNO3 dư, thu được 132,08 gam kết tủa. Tính m. 
2. A là hợp chất của lưu huỳnh. Cho 43,6 gam chất A vào nước dư được dung dịch B. Cho dung 
dịch BaCl2 dư vào dung dịch B, thu được kết tủa trắng và dung dịch C. Cho Mg dư vào dung dịch 
C, thu được 11,2 lít khí ở (đktc). Xác định công thức phân tử của chất A. 
Câu 8 (1,0 điểm). Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%. Sau 
phản ứng, thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng 
bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl 
còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y. 
Ghi chú: Thí sinh được dùng bảng tuần hoàn. 
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 
32; Cl = 35,5; K = 39; Ca =40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
---------------Hết--------------- 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:............................................................................................................SBD:............................. 
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT 
Năm học: 2015 – 2016 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HÓA HỌC 10 - THPT 
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) 
Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 
(1,0 đ) 
KMnO4 rắn 
Dung dịch HCl đặc Bông tẩm dung 
dịch KBr đặc 
Bông tẩm dung 
dịch KI đặc 
Hồ tinh bột 
+ Ống nghiệm chứa KMnO4 và đoạn thứ nhất ở của ống hình trụ nằm ngang có 
màu vàng lục vì có khí clo. 
2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O 
0,25 đ 
+ Đoạn giữa của ống hình trụ nằm ngang có màu đỏ nâu vì có hơi brom sinh ra 
Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2 
0,25 đ 
+ Đoạn cuối của ống hình trụ nằm ngang có màu tím vì có hơi iot sinh ra 
Br2 + 2KI → 2KBr + I2 
0,25 đ 
+ Ống nghiệm chứa hồ tinh bột chuyển màu xanh vì iot sinh ra tác dụng với hồ 
tinh bột. 
0,25 đ 
Câu 2 
(1,5 đ) 
a) Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 0,25 đ 
b) KClO2 + 4KI + 2H2SO4 → KCl + 2I2 + 2K2SO4 + 2H2O 
có thể có: KI + I2 → KI3 
0,25 đ 
c) 6NaOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4 
sau đó: NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O 
hoặc NaOH + Al(OH)3 → Na[Al(OH)4] 
0,25 đ 
d) C12H22O11 2 4
H SO ®Æc 12C + 11H2O 
và C + 2H2SO4 → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O 
0,25 đ 
e) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O và CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 0,25 đ 
g) H2S + CuCl2 → CuS↓ + 2HCl 0,25 đ 
Câu 3 
(1,0 đ) 
+ Cho các cặp dung dịch phản ứng với nhau từng đôi một  tách làm 2 nhóm. 
+ Nhóm I: gồm NaOH và phenolphtalein vì trộn với nhau tạo dung dịch có màu 
hồng. 
+ Nhóm II: là NaCl và HCl không hiện tượng 
0,25 đ 
+ Gọi X là dung dịch có màu hồng 
+ Lần lượt cho hai chất trong nhóm II với lượng dư vào dung dịch X, dung dịch 
nào khi cho vào làm mất màu hồng là HCl, dung dịch không làm mất màu hồng là 
NaCl 
NaOH + HCl  NaCl + H2O 
0,25 đ 
+ Gọi Y là dung dịch thu được khi cho HCl dư vào dung dịch X 
+ Tiếp tục cho một trong hai dung dịch phenolphtalein và NaOH dư vào dung dịch 
Y, lọ nào khi cho vào xuất hiện màu hồng trở lại thì đó là NaOH, lọ cho vào 
không thay đổi màu là phenolphtalein. 
0,5 đ 
Câu 4 
(1,0 đ) 
a) Gọi số proton và nơtron của X, Y lần lượt là PX; NX; PY; NY. Theo giả thiết ta 
có hệ: 
X X Y Y
X Y X Y
Y X
(2P N ) 3.(2P N ) 196
(2P 6P ) (N 3N ) 60
3P P 38
   
   
 
 
X Y
X Y
Y X
P 3P 64
N 3N 68
3P P 38
 
 
 
  PX = 13; PY = 17 
+ Vậy X là Al và Y là Cl  XY3 là AlCl3. 
0,5 đ 
b) AlCl3 đime hóa thành Al2Cl6(Q) có công thức cấu tạo như sau: 
Al
Cl
Cl Cl
Cl
Al
Cl
Cl 
0,25 đ 
c) KIO3 + 5KI + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 3I2 + 6KCl 0,25 đ 
Câu 5 
(1,0 đ) 
+ Gọi MCl2 là muối clorua ; X2Sn là công thức của muối sunfua. 
 TH1 : Tạo kết tủa muối sunfua 
 nMCl2 + X2Sn  nMS↓ + 2XCln 
mol : 
19
M 71
 → 
19
M 71
 
19
M 71
 = 
11,6
M 32
  M = 29,135 (loại) 
0,25 đ 
 TH2 : Tạo kết tủa hiđroxit 
 nMCl2 + X2Sn + 2nH2O  nM(OH)2↓ + nH2S↑ + 2XCln 
mol : 
19
M 71
 → 
19
(M 71)n
19
M 71
 
19
M 71
 = 
11,6
M 34
  M = 24 (Magie) 
+ Theo giả thiết và phản ứng ta cũng có : 
19
(24 71)n
= 
22
2X 32n
 X = 39n  n = 1 ; X = 39(kali) thỏa mãn. 
+ Vậy hai muối đã cho là MgCl2 và K2S 
0,75 đ 
Câu 6 
(1,5 đ) 
a) Gọi n là hóa trị cao nhất của X với oxi (4 ≤ n ≤ 7) 
 hóa trị của X với hiđro bằng (8 – n) 
 TH1: n là số lẻ  F có dạng X2On; E có dạng XH(8-n). 
+ Theo giả thiết ta có: 
2X 16n
5,0137
X 8 n


 
 chỉ có n = 7; X = 35,5(clo) thỏa mãn. 
 TH2: n là số chẵn  F có dạng XO0,5n; E có dạng XH(8-n). 
+ Theo giả thiết ta có: 
X 8n
5,0137
X 8 n


 
 không có giá trị của n và X thỏa mãn. 
0,25 đ 
0,25 đ 
X1 là HCl; X2 là FeCl3 ; X3 là KClO3 ; X4 là KClO4 ; X5 là KCl ; X6 là KClO ; X7 
là HClO(có thể thay muối kali thành natri). 
KCl
Cl
2
FeCl3KClO3
KClO
4
KClOHClO
(6)
(1) (2)
(3)(5)
(4)(9)
(8) (7)
(10)
(11)(12)
+ Fe
HCl
(1): Cl2 + H2 
as 2HCl 
(2): Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O 
(3): 2Fe + 3Cl2 
0t 2FeCl3 
(4): 3Cl2 + 6KOH 
0t 5KCl + KClO3 + 3H2O 
(5): KClO3 + 6HCl  KCl + 3Cl2↑ + 3H2O 
(6): Cl2 + 2K  2KCl 
(7): KCl + 3H2O 0t
p ng® kh« mnKClO3 + 3H2↑ 
(8): 2KClO3 
0
2MnO , t  2KCl + 3O2↑ 
(9): 4KClO3 
0t KCl + 3KClO4 
(10): KClO4 
0t KCl + 2O2↑ 
(11): KCl + H2O 
p ng® kh« mnKClO + H2↑ 
(12): KClO + H2O + CO2  KHCO3 + HClO 
3 phản 
ứng 
được 
0,25 
điểm 
Câu 7 
(2,0 đ) 
1. Qui đổi hỗn hợp sắt và oxit sắt thành Fe và O ta có sơ đồ: 
  2 2
3 2
FeCl : a mol H : 0,08 molFe + HCl: 0,8 mol 
FeCl : b molO H O
  
+ Bảo toàn clo ta có: 2a + 3b = 0,8 (I) 
+ Bảo toàn H  0,8 = 0,08.2 + 2nH2O 
 H2O = 0,32 mol; tiếp đó bảo toàn oxi  nO ban đầu = 0,32 mol (*). 
+ Khi X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư ta có: 
 2
3
FeCl : a mol
FeCl : b mol
+ AgNO3 dư AgCl: (2a+3b) molAg : a mol 
+ Theo sơ đồ và giả thiết ta có: 143,5.(2a + 3b) + 108a = 132,08 (II) 
+ Từ (I, II) ta có: a = b = 0,16 mol  nFe ban đầu = a + b = 0,32 mol (**) 
+ Từ (*, **)  m = mFe + mO = 23,04 gam. 
1,0 đ 
+ Từ giả thiết ta có sơ đồ: 
2
(1) (2) (3)
2 2BaCl Mg
Cho A H O B k C H
 d­
 vµo d­ dd Õt tña + dd 
 
   
  trong dung dịch C có HCl, dung dịch B có H2SO4 hoặc muối R(HSO4)n 
 A có thể là SO3; H2SO4; H2SO4.nSO3; R(HSO4)n. Phản ứng có thể xảy ra: 
SO3 + H2O → H2SO4 (1) 
H2SO4.nSO3 + nH2O → (n+1)H2SO4 (1)’ 
H2SO4 + BaCl2→ BaSO4 + 2HCl (2) 
R(HSO4)n + nBaCl2 → nBaSO4↓ + RCln + nHCl (2)’ 
 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ (3) 
+ Số mol của H2 =0,5 mol  nHCl = 2nH2 = 1 mol. 
 Khả năng 1: A là SO3 
Từ (1, 2, 3)  
3SO
n = 0,5 mol  
3SO
m = 0,5.80 = 40 gam < 43,6 gam(loại) 
 Khả năng 2: A là H2SO4 
Từ (2, 3)  
2 4H SO
n = 0,5 mol  
2 4H SO
m = 0,5.98 = 49 gam > 43,6 gam(loại) 
 Khả năng 3: A là Oleum 
Từ (1’, 2, 3)  noleum = 
0,5 43,6
n 1 98 80n

 
 n = 1,5 
 Công thức của (A) là: H2SO4.1,5SO3 hay 2H2SO4.3SO3 
 Khả năng 4: A là muối R(HSO4)n 
Từ (2’, 3)  nmuối = 
1 43,6
n R 97n


  R = - 53,4n(loại) 
Mỗi 
trường 
hợp 
đúng 
được 
0,25 
điểm 
Câu 8 
(1,0 đ) 
+ Giả sử có 100 gam dung dịch HCl 32,85%  nHCl=
32,85
36,5
= 0,90 mol 
- Gọi số mol của CaCO3 là x (mol). Phản ứng: 
 CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 (1) 
 x 2x x x 
Từ (1) và đề ra: nHCldư = (0,90 - 2x) mol 
Khối lượng dung dịch X sau phản ứng (1): 100 + 100x – 44x = (100 + 56x) gam 
Theo đề ra: C%HCl =
(0,90 2 ).36,5.100%
100 56
x
x


 = 24,195%  x = 0,1 mol. 
 Sau phản ứng (1) nHCl còn lại = 0,7 mol. 
0,5 đ 
- Cho MgCO3 vào dung dịch X, có phản ứng: 
 MgCO3 + 2HCl  MgCl2 + H2O + CO2 (2) 
 y 2y y y 
 Sau phản ứng (2) nHCl dư = 0,7-2y 
Khối lượng dung dịch Y là: (105,6 + 84y - 44y) gam hay (105,6 + 40y) gam 
Từ (2) và đề ra: C%HCl trong Y= 
(0,7 2 ).36,5
105,6 40
y
y


. 100% = 21,11%  y = 0,04 mol 
Dung dịch Y chứa 2 muối CaCl2, MgCl2 và HCl dư: 
C%(CaCl2) = 0,1.111100% 10,35%
107,2
 
C%(MgCl2) = 0,04.95100% 3,54%
107,2
 
0,5 đ 
---------------Hết--------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde chuyen hoa co dap an 2016_12216416.pdf