Đề thi giáo viên giỏi vòng lý thuyết năm học 2009 - 2010 môn thi: Địa Lý

Câu 1(3 điểm):

 Tính góc nhập xạ lúc mặt trời lên cao nhất vào các ngày: 21/3; 22/6; 23/9; 21/12 của các địa điểm sau:

Địa điểm Vĩ độ Xuân phân

(21/3) Hạ chí

(22/6) Thu phân

(23/9) Đông chí

(22/12)

Hà Nội 21002 B

Huế 16026 B

TP HCM 10047 B

Câu 2 (2 điểm): Cho bảng số liệu sau :

 Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1997 - 2007

Năm Số dân ( triệu người ) Tỉ lệ gia tăng dân số ( % )

1997 74,3 1,57

1999 76,6 1,51

2003 80,9 1,47

2004 82,0 1,40

2005 83,1 1,31

2006 84,2 1,26

2007 85,2 1,23

 1/ Nhận xét, giải thích sự bất hợp lí về số dân và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1997 - 2007.

 2/ Sự bất hợp lí này có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 667Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giáo viên giỏi vòng lý thuyết năm học 2009 - 2010 môn thi: Địa Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI GIÁO VIấN GIỎI VềNG Lí THUYẾT
Năm học 2009-2010
Mụn thi: Địa lý - THCS
Thời gian: 180 phỳt (khụng kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 30/12/2009
Câu 1 (3 điểm):
	Tính góc nhập xạ lúc mặt trời lên cao nhất vào các ngày : 21/3 ; 22/6 ; 23/9 ; 21/12 của các địa điểm sau :
Địa điểm
Vĩ độ
Xuân phân
(21/3)
Hạ chí
(22/6)
Thu phân
(23/9)
Đông chí
(22/12)
Hà Nội
21002’ B
Huế
16026’ B
TP HCM
10047’ B
Câu 2 (2 điểm) : Cho bảng số liệu sau : 
 Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1997 - 2007
Năm
Số dân ( triệu người )
Tỉ lệ gia tăng dân số ( % )
1997
74,3
1,57
1999
76,6
1,51
2003
80,9
1,47
2004
82,0
1,40
2005
83,1
1,31
2006
84,2
1,26
2007
85,2
1,23
	1/ Nhận xét, giải thích sự bất hợp lí về số dân và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1997 - 2007.
	2/ Sự bất hợp lí này có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.
Câu 3 (4 điểm): Căn cứ vào bảng số liệu sau : 
Một số chỉ tiêu của các vùng kinh tế nước ta giai đoạn 2004 - 2005
Vùng 
Sản lượng 
thủy sản
( tấn )
Tổng số
vốn đầu
tư nước
ngoài vào
nước ta
( triệu
U SD )
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và
doanh thu
dịch vụ
tiêu dùng
( tỉ đồng )
Giá trị sản xuất nông nghiệp
( tỉ đồng )
Giá trị 
sản xuất công nghiệp
( tỉ đồng)
Số 
thuê bao điện thoại
( cái )
Cả nước
3 078 520
75 243,8
480 293
133 046
354 030,1
9 906091
Trung du, 
miền núi Bắc Bộ
92 894
2 560,6
35 099
13 562,7
19 611,7
768 916
Đồng bằng 
sông Hồng
290 059
20 241,0
96 422
23 895,2
77 485,3
2 130 693
Bắc Trung Bộ
228 788
1 472,6
30 022
11 428,8
13 551,8
584 589
Duyên hải 
Nam Trung Bộ
580 282
5 593,2
46 707
9 167,2
20 519,6
844 872
Tây Nguyên
13 456
1 041,3
17 398
16 076,8
2 925,3
294 615
Đông Nam Bộ
278 865
42 019,8
157 144
13 096,3
170 065,9
2128973
Đồng bằng 
sông Cửu Long
1 594 176
2 315,3
97 501
45 819,0
32 331,7
1 277 528
Không xác định
17 538,8
1 875 905
1/ Những chỉ số nào thể hiện sự phát triển của khu vực I, II và khu vực III.
2/ Vùng nào có sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh nhất trong số 7 vùng kinh tế của nước ta . 
Câu 4 (3 điểm):
Cho bảng số liệu : 
Năng suất lúa bình quân cả năm
của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long
 ( Đơn vị : tạ/ha )
Năm
Cả nước
Đồng bằng
 sông Hồng
Đồng bằng 
sông Cửu Long
1995
36,9
44,4
40,2
2000
42,4
55,2
42,3
2002
45,5
55,9
45,8
1/ Vẽ biểu đồ so sánh năng suất lúa bình quân cả năm của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước từ năm 1995 đến 2002.
2/ Dựa vào biểu đồ, hãy nhận xét và giải thích.
Câu 5 (4 điểm): 
Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm, chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta. Bằng kiến thức đã học và dựa vào Bản đồ công nghiệp chung của ATLAT Địa lí Việt Nam, hãy : 
1/ Giải thích vì sao ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại phát triển nhanh như vậy ?
2/ Nhận xét về sự phân bố của ngành công nghiệp này.
3/ Kể tên các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 6 (4,điểm): 
Bằng kiến thức đã học và dựa vào ATLAT Địa lí Việt Nam, hãy cho biết : Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có gì giống, khác nhau ? 
=======Hết======
 (Đề thi cú 02 trang)
Họ và tờn thớ sinh: ...... Số bỏo danh: .
Chú ý : Thớ sinh được sử dụng ATLAT Địa lý Việt Nam do Công ty Bản đồ - Tranh ảnh giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 2006 và máy tính bỏ túi để làm bài .

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_GVGT_mon_Dia_Ly_nam_hoc_2009_2010.doc