Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

I - Thay đổi trong giá trị GDP II - Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp III - Thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu