Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

-Học sinh là chủ tương lai của đất nước. Học sinh phải nỗ lực học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt; trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - Chỉ có xác định đúng đắn mục đích học tập ( vì tương lai của bản thân gắn liền với tương lai của dân tộc) thì mới có thể học tập tốt - Nhiệm vụ chủ yếu của người học sinh là tu dưỡng đạo đức, học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội để phát triển toàn diện nhân cách