Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bảm của công dân và được quy định trong Hiến pháp của Nhà nước ta (Điều 22 Hiến pháp 2013) - Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, có nghĩa là: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép - Mỗi chúng ta phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác, đồng thời phải biết tự bảo vệ chỗ ở của mình và phê phán, tố cáo người làm trái luật xâm phạm đến chỗ ở của người khác