Bài 3: Tiết kiệm

a) Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và người khác b) Tiết kiệm thể hiện tự quý trọng kết quả lao động của bản thân mình và của người khác Tục ngữ: Tích tiểu thành đại Sản xuất mà không đi đôi với tiết kiệm thì như gió vào nhà trống